kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København der (78), Klokketønder, Vagere og mindre Somærker ica. 4,000). Fyrdirektoratet, Overg. o. V. 60 E * Cent. 16230 (9-16). Fyrdirektør: Kommandør PEB Sinding, K.DM., efter Kl. 17 j) Cent. 16231. Ekspeditions-, Kasserer- og Bogholder kontor (Udbetaling 12-14). Chef: V Toft-Christensen, R., efter Kl. 17 f Gh 3624y. Fuldmægtig og Bogholder: RSC Fjeld ­ borg. Fuldmægtig og Kasserer: PFink-Jen- sen. Teknisk Tjeneste: Fyringeniør: Cand.polyt. A Skov Knud ­ sen, efter Kl. 17 f Heil. 5602. Bygningsingeniør: EC B lyt mann, R., efter Kl. 17 j) V 5130y. Ingeniørli : Cand. polyt.KTonnes P eder ­ sen, tfter Kl. 17 J) Hell. 5285. Skibsinspektør: RM Rasmussen, efter Fyr magasinet, Arsenaløen, Holmen !E (9-16). FyP ’ orvalter: N Larsen, R. ® ★ Cent. 16155; efter Kl. 17 ® Am. 7162. Fyrinspektionsskibet „Argus 14 .(Adr. Købmagergades Postkontor E). Inspektionsskibet „Absalon 14 (Adr. Kobmagergades Postkontor E). Fører: A Krogsbæk® Hell. 2108. Tnspektionsski b et „Løvenørn “ (Adr, Købmagergades Postkontor E). Fører: E J Rasniussenf Øb. 3312 x. Inspektionsskibene :>„Kattegat “ (Adr. Købmagergades Postkontor E). Fører: A M P Pedersen ® Am. 3589x; „Nordsøen 14 (Adr.Esbjerg). Fører: C C Christensen ® Esbjerg 2369. Fyrvæsenets Forening, stiftet 30. Okt. 1907. Formand for Embedsafd. samt Fællessekr.: Skibsfører A Krogsbæk, Strandparksv. 2 Hell. ® Hell. 2108; Formand for Funk- tionærafd.: Overmatros J K Petersen, Vall. Holmers G.45 [ø| $ R.yv. 5325 y. Fysiologiske Institut, Universitetets, Juliane Maries V. 26-34 EJ, opført 1925-28 (Arki ­ tekt: Kristoffer Varming) for Midler skæn ­ kede af „The Rockefeller Foundation" og „International Education Board,New Vork “ . Grundstenen nedlagt 1. Juni 1926, taget i Brug April 1928. Bygningen indeholder Lokaler for Univer ­ sitetets medicinsk-fysiologiske Institut, bio ­ kemiske Institut, zoofysiologiske Labora ­ torium, biofysiske Laboratorium og gymna ­ stikteoretiske Laboratorium, Fadlesaudi ­ torium, Boliger for Institutbestyrerne og andre Tjenestemænd, Dyrestalde etc. Se iøvrigt under Universitetet. Fysisk Forening, stiftet 1908. Adr. Universi ­ tetets Institut for teoretiskFysik,Blegdamsv. 15 [øl ® 0 6525. Formand: Dr. phil. JChr. Jacobsen; Kasserer: Prof. Dr. phil. T Bjerge. Fysiurgisk Selskab, Dansk, opr. 1921. For ­ mand: Overlæge Dr.med. Sv. Clem mesen; Næstformand: Klinikchef Læge G Wieth- Pedersen. Fægte-Forbund, Dansk, stiftet 1907. For ­ mand: Gross. Julius V Thorsen, Bleg- damsv. 4 El $ N 1150. Fægteklub, Kbhvns, (under D. I. F.), stiftet i Okt. 1884. Fægtesal: Kong. Nyt.8 3 E ® Palæ 3256. Fægtemester: Eigil Lar ­ sen. Fægteklubben „Cirklen" (Cercle d ’ Escrime) under D. F. F., stiftet 18 Sept. 1924. Fægte ­ sal: Salle d ’ Armes Mahaut, V-Boulevard 24 E] jl By 5699x. Formand: Gross. Jul. V Thorsen, Blegdamsv. 4 E ® N 1150. FægtekunstensVenner, stiftet 1917. Formand: Kontorchef Henry Hegner, Rudersdalsv. 63 Holte ® Holte 1016. FælledHubhuset ved Ø-Allé S3, opført 1911 af Kbhvns Kommune, hører ind under Kbhvns Idrætspark. Kl. 17® He. 4511. Arkitekt: H Rye. Konstruktør I; S H Rønne.

Fyr — Fæil 2. Viceformand; Hof-Viktualiehdl. FMou- v i el le, Kasserer; Tobakshdl. Chr. G Chri ­ stensen ;Isenkr. Emil C B rønnum;Køb ­ mand Amtsraadsmedl. Wald. J e n s e n; Kon- fektionshdl. Knud Nielsen, R.; Skotøjs ­ lidt II C Hansen; Direktør A WHolm: Frugthdl. O K Nielsen: Cykelhdl. N P Petersen. Faaborg; Mejeriejer JPSimon- sen; Tapethdl. Tage Hansen, Aarhus. Juridisk Konsulent: Overretssagf. Lektor O K Magnussen, R. Fællesorganisationen ejer og udgiverDan- marks H andels-Tidende, der er offici ­ elt Oigan for samtlige tilsluttende Foienin- ger. Redaktør: Anders Rasmussen. Fællesorganisationens Kontor : Tromme ­ salen 4 1 E ® Cent. 3100& 3102(9 — 17). Fællesorganisation, Den danske Bagerstands, s ’ iftet 1895. Formand: Bagerm. Martin Nielsen. R., Aarhus ® 2722 & 10227. Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber, stiftet 22. Februar 1919, har til Formaal at samle Boligselskaberne til Fællesarbejde. Bestyrelsen bestaar af 9Med- lemmer. Formand: Kontorchef Cand. . polit. K Korsgaard, MB.; Sekretær: Forretningst. Finn Trier, Vesterbrog. 4 A IV] D C. 15825. Fællesorganisationen af civile Tjenestemænd ved Søværnet. Stiftet 1920. Formand: Ma- terialforv. v. Søminev. AMJ Andersen, Bangsbov. 34 Vanl. $ Damsø 1592. Fællesorganisationen af Landkommuner med bymæssig Bebyggelse, stiftet 10. April 1915, Adr.: Sekretæren, Kontorchef O K Lar ­ sen, R., Indenrigsministeriet E;Fo' mand: Folketingsmand N P Nielsen, Volmer Kjærs Allé 19 Kastrup ® Kastrup 98. Fællesorganisationen for civile Tjeneste ­ mænd under Krigsministeriet, stiftet 24. Juni 1917. Formand: Fuldmægtig A Ly- b e c k e rjFlakholmenlØ 1 Vanl.®Damsø4122; Næstformand: Værkmester Marius Han ­ sen, Flyvepladsen, Kløvermarksv. El; Forretningsfører: Kvartermester H Chri ­ stensen, Nørrebrog. 187 4 E) $ Tg. 256v. Fællesraadet for Arbejdernes Brændsels ­ virksomheder i Danmark, oprettet 17 Okt. 1930 til Varetagelse af fælles Inter* sser. Bestyrelse: Forretningsf. Niels P Han ­ sen, Kbhvn., Formand; Forretningsf. A Fløtkjær, ML. MB., Kbhvn., Sekretær; Byraadsmedlem Carl Søderber g,N ykøbing F.;F orretningsf . Søren Jakobsen. Aalborg ; Rejsesekretær J Perregaard, Aarhus; Forvalter Kr. Rasmussen, Holbæk. Kontor: V-Boulevard 43 (V) jjj-fcCent. 6068. Fællesraadet for Vinbranchen, se Vinbran ­ chen. Fællesrepræsentation, Danske Hyglejnikeres, dannet af Foreninger for Dyrlæger, Inge ­ niører og Læger. Formand: Prof. H C B e n d i x e n, R., Veterinær- og Landbo- højsk., Biilowsv. 13 E ® V. 9235,y. Fællesrepræsentation, Danske Konsummælks ­ mejeriers, oprettet 12. Sept. 1939. Formand : Gaardejer Johs. Kyed, Skovvang pr. Bel- dringe ® Lunde 101. Kontor: Mejerigaar- den, Odense ® 8488. Fællesrepræsentation, Den danske Handels ­ stands, traadte første Gang sammen i Kbhvn. 9. Septbr. 1884. Kbhvns Grosserer- Societets Komite og Handelsstandsfor ­ eninger i de forskellige Provinsbyer har heri til Fremme for Handelen forenet sig til Samvirken, som finder Sted gennem Delegerede, i alt 50, der udgaar af 4 Valg-Afdelinger, nemlig: *) Kbhvns Gros ­ serer-Societets Komite og de af denne valgte 3 Medl. ; 2 ) 10 Medl. valgte af Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralfor ­ ening; 3 ) 6 Medl. valgte af Den fyenske Han ­ delsstands Centralforen.; 4 ) 14 Medl. valgte afDenjydske Handelsstands Centralforeu. De Delegerede vælger af deres Midte et Forretningsudvalg, som bestaar af Gros ­ serer-Societetets Komites Formand som Formand og 8 Medl., hvoraf Kbhvn. vælger 2, Jylland og Øerne hver 3. Forretningsudvalget: Gross. Holger

V — 2523 Fælled parken er anlagt paa de tidligere Øster- og Blegdamsfælleder og omfatter inkl. Idrætspladsen 77, B ha Land. Planen til Par ­ kens Anlæg vedtoges af Kommunalbestyrel ­ sen 1905, det første Træ plantedes 27. April 1909. Fællesforbund i Danmark, Det kooperative, se Kooperative. Fællesforeningen af danske Trælasthand ­ lerforeninger, stiftet 1898. Adr. Gammel ­ torv 14 E jj} C. 3204. Formand: Tømmerhdl. A F A u b e r ti n, R. ; p. p.; Sekretær : O ver ­ retssag f. Asger Møller. Fællesforeningen af fyenske Grundejerfor ­ eninger, stiftet 1902. Kontor: Klareg. 15, Odense ® 2089; Formand: Murerm. Johs. P Nielsen, Odense. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København og omliggende Kommuner. Kontor: Amagert. 24 E $ Cent. 4343. Formand: Snedkerm. Laur.Hansen. R. Sekretær : Overretssagf. CCSJensen. Fællesforeningen afjydskeGrundejerforenln- ger, stiftet 24. Sept. 1899. Formand: Tøm- rerm. Simon Jensen, R., Horsens ® 419. Fællesforeningen forOversøisk ogHaardttræ-, Finer- og Krydsfinerbranchen. Stiftet 21. Nov. 1935. Sekretær: Højesteretssagf. N J Gorri s s en, Kronprinsesseg. 8E® C.6706. Fællesindkøbs-Forening, den danske Presses, stifteti April 1917. kaadhuspl. 55 [3 ffi C. 7501 & ★ C. 5201 &C. 5231. Fællesindkøbs-Foreningen for Viktualiehand- lere i Kbhvn., stiftet 1921, Kødbyen Flæ- sketorvet 42 Él f C. 14192 & 14194. Forret ­ ningsfører: CPedersen. Fælleslærerraadet iKbhvn., oprettet i Henh. til Lov Nr. 211 af 20. Maj 1933 §42. Be ­ handler kun Sager, der angaar det samlede Skolevæsen. Bestaar af 3 Skoleledere, 3 mandlige og 3 kvindt lisre Lærere, valgt hen ­ holdsvis af samtlige Skoleledere, samtlige mandlige og samtlige kvindelige Lærere. Medlemmer: Skoleledere: Ludvig Peter ­ sen. Næstformand; Ernst Gehl; A Stampe Rasmussen; Lærere: M Hartling, Næstformand; O Bøgesko v-Jensen, Se ­ kretær; A Larsen: Lærerinder: FrøkenI M Nor de nto ft. Formand; Frøken Re ­ bekka Ras mussen; Frøken Disa Chr ist- j an sen; Fælleslærerraadets Repræsentant i Skoledirektionen: MHartling. Fællesorganisation, Danske Korn- og Foder ­ stof-Importørers, Kontor: Ny Vesterg.l ’ E ® Cent. 7772 & 7530; stiftet21. Okt. 1905 af „Importørafdelingen af Korn- og Foder ­ stofhandlere paa Kbhvns Børs", „Forenin ­ gen af Kom- og Foderstof-Importører i Jylland og Fyen 14 og „Foreningen af Korn- og Foderstof-Importører i Sjælland og Lol- land-Falsters Stifter 14 . Formaalet er at vare ­ tage og fremme Importørernes Interesser i det hele. Bestyrelse: Konsul C JB o s er u p,R., Fakse, Formand; Direktør H Israelsen , Horsens, Næstformand ; Gross. Ernst Gen - kel, Kbhvn.; Direktør M He nriclisen, R. DM.,Kbhvn.; D'rektørV Knudsen, Mari ­ bo; Direktør Chr. S Nielsen, R. DM., Kbhvn.; Direktør N A Pedersen, Aarhus; Direktør PM Petersen, R. Svendborg; Konsul Chr. S Stenderup, R., Kolding. Sekretær: Landsretssagf. E Richter. Fællesorganisation, De danske Handelsfore ­ ningers, stiftet 14. Nov. 1890. Fællesorga ­ nisationen har Tilslutning fra et stdrt Antal samvirkende Centralforeninger, Landsfore ­ ninger, Brancheforeninger og Lokalforenin ­ ger (Medlemsantal ca. 20,000). Formaal: At virke for de Butikshandlendes Interesser og gennem gavnligt Samarbejde at kunne afgive en samlet B svareiser og fælles Ind ­ stilling til Myndighederne i alle Spørgs- maal. der har Betydning for den danske Handelsstand, samt at kunne afgive Res ­ ponsa i næringsretslige Sager. Fællesorga- nisatationens Hovedbestyrelse er Forenin ­ gernes Formænd. Komitéen: Vinhdl. Chr. Gy Id en s 1 ette, R., Formand; Købmand Georg Hansen, MFK. R., 1-. Vicefor ­ mand; Tobakshdl. Gustav Christensen,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker