kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København tiekapital 1 Mill. Kr. Præmieindt. udgjorde i 1938: 6,288.336 Kr. 90 Øre. Direktion : DirektørFLøppenthien,R., adm.; Overretssagf. Holger Hede. jur. Direktør. Kontrolkomité : Overretssagf. Chr. Hede, R. DM., Formand; Administrator Carl Andersen; Højesteretssagf. CL David, R. DM.; Stiftamtmand Kr. Haugen-Jo- li an sen, K. DM.; Gross. Aage Kunst, RDM. Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, Akts., Amagertorv 24 E p Cent. 8135, Tele ­ gramadresse „Haandværkbank “ , Post ­ konto Nr. 975. Stiftet 27. Marts 1867. Aktiekapital: 3,2 Mill. Kr. Bestyrelsens Formand : Overretssagf. Dr. polit. F Pi o, MB. Repræsentantskabets Formand: Vogn ­ mand Max J M a d s e n , R. Direktører: W Kloster; T Wad. Amager Afd., Amagerbrog. 52 ISI |1 Cent. 13618 & 13644, Postkonto Nr. 20215. Bestyrer: JMuusfeldt. Brønshøj Afd., Frederikssundsv. 145, Brh. $ ★ Bella 70, Postkonto Nr. 20216. Her ­ under Herlev Kontor, Herlev Hqvedg. 17, Herlev $ Yrsa 141. Bestyier: H Olsen. Kødby Afd., Halmtorvet 25 E j} C. 10484 & V 4484, Postkonto Nr. 2277. B estyr er : V S e j e r s e n . Nørrebro Afd., Nørrebrog. 9 [£D $ ★ C. 16550, Postkonto Nr. 20217. Bestyrer: V Halskou Larsen. Vesterbro Afd., Vesterbrog. 63 E $ C. 16722, Postkonto Nr. 20218. Bestyrer: EJensen. VibenshusAfd.,Strandv. 1 El $ ★ C. 16835, Postkonto Nr. 20219. Bestyrer: E Nielsen. Østerbro Af.L, Trianglen 3 El $} C. 9040 & Haandværkerforeningen i Kbhvn., Dronn. Tværg. 2 E^*Cent.l2377(10-5).Omstilling til Forvalteren, Medlemstlf. By 7884. Stiftet 20. Novbr. 1840, hartil Formaal at fremme Haandværkerstandens Tarv. Mellems ­ antal f. T. ca. 3850. Den ejer et Bibliotek paa 13,000 Bind, afholder Møder, Fore ­ drag og selskabelige Sammenkomster; søger at fremme unge Haand værkeres faglige Uddannelse ved Belønning af fortrinligt udførte Svendeprøver og støt ­ ter dem ved Hertz ’ s, Rønnenkamps, CM Petersens og Enghotfs Legater; støtter gi. Haandværkere ved Muncks og Kugle- bergs Legater og trængende Medl. og Enker ved Legater og en Understøttelses ­ kasse, der ejer ca. 100,000Kr.oghar en særlig Bestyrelse med Oldermand KarlGuntel, R. som Formand, ligesom ogsaa Stifteiserne „Alderstrost* (s. d. A.) er knyttet til Fore ­ ningen. Endelig er der en Begravelseskasse. Bestyrelse:Litograf,Cand.polyt KVKoch, R.DM., Formand ;Tapetserqrm.Holger Jo ­ han nessen, R. og Skrædde rm. Poul Persson, Næstformænd; Malerm. V Staack, R. Barberm. Hans Jør g ens en; kgl.Hof-Bogbindcrm. Johs. Petersen. R.; Maskinfabr. H AI N i e 1 s e n ; Bagerm. Chr. Jønsson, R.; kgl. Hof-Blikkenslagcrm. Torben Aleyer; Murerm. P R Madsen; Tømrerm. Svend Storm. Til Foreningen er knyttet 54 Laug og Ale- sterforeninger, hvis Formænd er Medlemmer af Foreningens Repræsentantskab. Kontorchef :ACEPetersen. Haandværkernes Rejsefond, se Fællesudval ­ get for berejste Haandværkere. Haandværkerstiftelsen eller Stiftelsen for gamle Haandværksmestre og deres Enker i trange Kaar, Blegdamsv. 74 El f N2062x. (Arkitekt: Emil Jørgensen). Stiftet 28. Jan. 1835; Stiftelsen var indtil 1903 i V-Voldg. 113. Formand.- Gross. Olaf Strandberg, R. 3890, Postkonto Nr. 20220. Bestyrer: A Lun d b ec k.

Gren — Haan thiassen, FM.; fh. Kolonibestyrer C Simony, Grønlands Styrelse, Kasserer; Læge P Holbeck. Grønlandske Tjenestemandsforening, Den, stiftet 28. Sept. 1917. Foreningen bestaar af Tjenestemænd og Pensionister i Grøn ­ land og indenfor Grønlands Styrelse og Den kgl. grønlandske Handel. Formand: Kon ­ torchef Cand.polit. Ch. R Friis, Hørsholm; Sekretær: Fnldm. PTverskov, Amager- fælledv. 21 3 [s] D Am. 9226. Grønlænderhjemmet, Amager Strandv. 222 [S] |i Am. 5502. Opført 1927-28 af Grønlands Styrelse. Forstander: fh. Kolonibestyrer O Binzer. Grønningen, stiftet 1915, er en Sammenslut ­ ning af Malere, Billedhuggere, Tegnere og Arkitekter. Forretningsfører: Kreditfore ­ ningsdirektør Højesteretssagf. Th. Thors ­ teinsson, V-Boulevard 40 E $ C. 6369 & 9371. Grønttorv. Kbhvns, se u. Torvevæsen. Grønttorvsnoteringsudvalget, oprettet 1918 efter Overenskomst mellem Kbhvns Magi ­ strat og de forskellige Organisationer for Produktion og Omsætning. Udvalget samles hver Fred. Morgen paa Torveinspektørens Kontor. Formand: Torveinspektør Rich. Ran now. Medlemmer: Hdlsgartner C Johs. Han ­ se n(Alm. dansk Gartnerforen.); Hdlsgart- nerKM Jacobsen(KbhvnsHandelsgart ­ nerforen.); Hdlsgartner H C Andersen (Amagerlands Producentforen.); Frugthdl. L Andersen og Frugthdl. E Levy (Frngthandlerforen. af 1889); Frugthdl. H A Carlsen (Kommissionæi foreningen); Fru Paula Stubye og Fru Astrid Jørn- Nielsen (Kbhvns Husmoderforening). Guld- og Sølvsmedefagenes Mesterforening, stiftet 13. Aug. 1936. Formand: Guldsmed Ejler Fangel, Chr. d. 9. G. 2 s E f} Palæ 1634. Guldsmedeforening, Kbhvns, stiftet 3. Nov. 1903. Formand: Kristian Hindsberg, Frederiksborgg. 36 E $ C. 16572. Guldsmedelauget, Nygade 5 E $ By 7551 & By 3890. Oldermand : Sølvsmed Evald Nielsen, R. Guldsmedestiftelsen Guldsmedegaarden, Kir ­ ketorvet 9-15 Gjentofte, indviet 4. Nov. 1929, ejes af Guldsmedelaugets Byggeforening, stiftet 4. Dec. 1871, Formand: Holjuveler ADragsted, Bredg. 17 E ® Cent. 5576 & 14676. Gustafsfdrsamlingens Alderdomshem, Victo- riastiftelsen S-Frihavnsv.GrønlandsBastion El (Arkitekt: Domkyrkoarkitekt Th.Wåh- lin, Lund). Invigd den 20. Mars 1921. Direktionen: Legationspastor Arvid Bo- man,K.,Ordforande; Dr. Th. Stokkebye, R. v.Ordf.; Skråddarmastaren Gustaf Pers- son; Fru Karin Boman; fh.Direktør Victor H jort, R.;Urmakeren Carl Jon s én. Gustafskyrkan(SvenskaKyrkan),S-Frihavns- vej, Grønlands Bastion El f Palæ 2655. Grundstenen lagd 4. Juni 1908; Kyrkan invigd 1. Juni 1911. Kyrkan åges af Svenska Gustafsforsam ­ lingen i Kopenhamn. Kyrkans Pastor: Legationspastor Arvid Boman, K. f} Cent. 5458. Organist och Kantor: Kjell Olsson >1 Ry. 413. Forsamlingssyster : Sonja J 6 n s s o n. Kamrer: Dorrit Wa hl strøm $ Palæ 2655. Vaktmåstare : Gustaf 0 1 s s o n J) Palæ 2655. Pastorsexpeditionen : Gustafskyrkans stora ingång(Månd.,Tirsd.,Onsd.,Torsd.ochFred. kl. 10-11 fm.). Lasrummen åppna får allmanheten 9-11 fm. och 6-9 em. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktieselskab, Klareboderne 3 E f C. 775. Postgirokonto Nr. 721. Grundlagt 1770. Aktiekapital : 3,600.000 Kr. Bestyrelse: Fru A B Monrad Aas; Prof. Dr. jur. Poul Andersen, R., Formand;

V — 2534 Prof. Dr. phil. Vilh. An der sen, K. DM.; Direktør Aug. Bagge; Kmh. Grevo F A V Brockenhuus Schack, SK. DM.; fh. Bankdirektør VEigtved,R. DM.; Di ­ rektør Fr.H egel.R.; Lensbaron Carl Juel- Brockdorff; Direktør NFTorner, R. Direktører : Fr. H egel, R. og Mag. art. Frk. Ingeborg Andersen. Gymnastik-Forbund, Dansk, stiftet 16. Juli 1899, Medl. af D. I. F., optager enhver gym ­ nastikdrivende Foren. Kontor: V-Voldg. 96 E | * C. 997. Formand: Oberst F O Jørgensen. K. DM.,Frederiksberg Slot, Roskildev. 28 El JJ) C. 16041. Sekretær f.Forbundet: Landsretssagf. Alb. Chris ten se n, V-Voldg. 96 E $ ★ C. 997. Sekretær for Kbhvns Kredsen: Bank- assist. Cyril Bendtz-Hansen, Allég.29E|. Gymnastikforening, Dansk Kvinde-Gym ­ nastikforening, stiftet 24. April 1888. Formand: Frk. I Paul-Petersen, AN Hansens Allé 36 Hell. ® Hell. 1553. Sekre ­ tær: Fru Ellen Th. Olsen, Biilowsv. 44 EP 2965. Gymnastikforening,Handelsstandens, St.Annæ PI. 19 E $ Palæ 911. Stiftet 28. April 1880. Formand: Inspektør Svend Lauridsen. Gymnastikforening, Kbhvns (under D. G. F. og D. S. L. F.), stiftet 1. Maj 1877. For ­ mand: Gross. M.Thuesen,Sortedamsdoss. 95 A 4 El ® C. 7035. Gymnastikforening, Kbhvns kvindelige, stif ­ tet 1886, C F Richsv. 58 El $ Gh. 7059. Formand: Adjunkt Cand.mag. Julie Friis- Skotte; Kasserer: Fru A Lauritsen $ By 6850. Gymnastikforening, Købmandsskolens, stif ­ tet 5. Okt. 1902. Formand: Forvalter Kai Rolvung, Falkoner Allé 19 2 EJ. Gymnastikforeningen „Motion 11 . Stiftet 29. Okt. 1925. Formand: Direktør A Morten ­ sen, Østerbrog. 51 E) $ 0 9200. Gymnastikforeninger, De danske, stiftet 1929; omfatter ca. 80,000 aktive Medlemmer. For ­ mand: Forstander P J Skriver, Glams ­ bjerg $ 112. Gymnastikinspektører: P M Trap, R., for samtl.Folkeskoler,Realskoler ogSeminarier. Kontor: Frdh. Kan. 26 E By 7584; Oberstlojtn. HP Langkilde, R., og Frk. Else Thomsen, FM., for de under Kbhvns Skoledirektion hørende kommunale og privateSkoler. Kontor: Løngangstr. 28 E $ ★ C. 16600. Gymnastiklærerforening, Dansk, stiftet 11. Nov. 1935. Formand: Viceskoleinsp. H Mø ns ted, Pelargoniev. 21 Valby ® Vb. 2187. Gymnastik- og Idrætsforeningen „Merkur 11 , stiftet 22. Maj 1918. Formand: Salgsre ­ præsentant CMøller-Pedersen, Ordrup Jagtv. 91 2 Charlottl. f Ordr. 4811x. Gymnastik- og Svømmeforening, Frederiks ­ berg (under D. G. F. og K. S. U.), stiftet 19. Sept. 1908. Kassereren: |l Gh. 9470. Formand: Postassist. Chr. Jacobsen, Eskjærv. 13* Vanl.; Øvelseslokaler: Skolen, Niels EbbesensV. 10 E (Herrer og Drenge Mand, og Torsd.). Gymnastik- & Svømmeforeningen Hermes (under D. G. F. og D. S. L. F.), stiftet 1. Marts 1874. Formand: Bankdirektør Pingholt, R. DM., Strandmøllebakken, Springforbi. Foreningens Adresse: Hermes Idræts ­ hal, Steenwinkelsv. 19 E $ N 1448. Haandbold-Forbund, Dansk, stiftet 1935. Formand: Landsretssagf. V Franklin Sø ­ rensen, V-Voldg. 10 E £ C. 2465 & C. 13285. Haand i Haand, Forsikringsaktieselska ­ bet, Kontor Nygade 4 E (Selskabets Ejendom) Cent. 1973. Stiftet 24.. Fe ­ bruar 1890; tegner samtlige Forsikrings ­ arter undtagen Livs- og Søforsikring. Ak-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker