kraks vejviser 1940 handelskalender

Foreninger

Emneliste

2439

Side

Side

Side

Foreninger, Faglige [fortsat] Guldsmedeforening, Kbhvns ................... 2534 Guldsmedelauget .................................... 2534 Guldsmedemesterforening, Dansk .... 2472 Gummigulv- og Maatte-Firmaernes Foren.2472 Gørtlerlauget .......................................... 2472 Haandværker- og Industriforeninger i Provinsbyerne, se Afd. IV, Real-Re ­ gister for de paagældende Byer . . 1697flf Ilandelsmollernes Arbejdsgiverforen.. . 2472 Handskefabrikanternes Arbejdsgiverf. . 2473 Hattemagerlauget ..................................... 2537 Hatte- og Buntmagerforeningen i Dan ­ mark .................................... 2537 Herreklæderfabrikantforen ...................... 2473 Herrelingerifabrikantforen ...................... 2473 Hue- og Kasketmagernes Mesterforen. . 2543 Industrifagene .......................................... 2546 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Isoleringsfabrikantforeningen .............. 2473 Jernindustriens Fabrikantforen .............. 2473 Jern- og Metalindustriens Sammenslutn. 2549 Jernskibs-og Maskinbyggerier, Foren, af 2473 Kalk- og Teglværksforeningen .............. 2473 Kaolin-, Kalk- og Teglværksindustriens Forening .................................................. 2473 Karetmagermestre i Danm.,SammenBlutn.2550 Kedelrensningsfirmaer i Danm., For ­ eningen af ................................................ 2473 Kemigraflauget ........................... *. • . . 2473 Keramiske Fabrikantforen., Bornholms 2473 Klejnsmedemester- og Mekanikerforen. 2473 Klædeskofabrikantforeningen ................. 2473 Kobbersmedelauget .................................. 2473 Kontrolforeningen af kbhvnske Vaskerier og Dampveskerier .................................. 2558 Korsetfabrikant-Foreningen .................... 2558 Kunstdrejerforeningen i Kbhvn ............ 2561 Kurvemagerlauget .................................. 2562 Landsorganisationen af Skomagerm. . . 2570 Linnedfabrikantforeningcn .................... 2473 Litograflaug, Dansk ............................... 2473 Lyskopieringsanstaltcr, Foren, af ... . 2473 Læderfabrikantforeningen ....................... 2473 Lædervare- og Rejsetojfabrforen ........... 2473 Malerlaug, Kbhvns ................................... 2473 Malermestre u. Arbejdsgiverf., Central ­ foreningen af ................................. 2473 Margarinefabrikantforeningen .............. 2590 Medicinalfabrikantforeningen ................. 2592 Mesterforeninger i Byggefagene i Dan ­ mark, Hovedorganisationen af, ........... 2594 Mineralvandsfabr. Fællesforen., Danske. 2594 Modisternes Forening ............................. 2596 Mosaikfabrikantforeninger .................... 2473 Murermestre i Danm., Centralf. af . . . 2473 Murer- og Stenhuggerlaug, Kbhvns. . . 2600 Mobolfabrikers Handelsforen., D. d.. . . 2600 Møbelindustriforeningen .......................... 2600 Mollebyggeriernes Foren ......................... 2473 Møllcrforening, Dansk ............................... 2G01 Optikerforeningen for Danm ................. 2607 Papirvareindustriens Forening .............. 2473 Papæskefabrikantforeningen, Kbhvns. . 2473 Pelsberedernes Arbejdsgiverforen .......... 2473 Pelsvarebranchens Foren..- .................... 2473 Pianofabrikant-Forening, Dansk ........... 2473 Planglasbearbejderforeningen ................. 2473 Possementmagerlauget .......................... 2473 Pottemagermesterforening, Dansk. . . . 2473 Provinskonditorforen., Dansk ................... 2615 Radio-Fabrikantforeningen ...................... 2617 Radio Union, Dansk ................................... 2617 Sadelmager- ogTapetsererlauget, Kbhvns 2474 Sadelmager- og Tapetserermestre i Pro ­ vinsen, Centralforen, for .................... 2474 Sammenslutningen af Arbejdsgivere in ­ denfor Cigarindustrien ....................... 2625 Sammenslutn. af danske Handelsmøller . 2625 Sejlmagerlauget i Kbhvn.. . ................. 2474 Sejlmagermesterforen. f. Provinson . . . 2474 Skomagerlauget ................ 2632 Skomagermestrenes Forening ................. 2632 Skorstensfejerlauget ................................. 2632 Skotojsfabr., Foren, af Kbhvns.. .... 2632 se tillige Tilføjelser efterdenne Emneliste Skotojsfabr., Foren, af Provinsens . . . 2474 Skrædderlauget ........................................ 2474 Skræddermesterforeninger ....................... 2474 Slagterlauget ........................................... 2634 se tillige Tilfojelserefter denne Emneliste Slagtermesterforeningen f. Kbhvn. og Omegn ................................................... 2634 Smedelaug, Kbhvns .................................. 2634 Smedemestrenes Centralforeninger . . . 2474 Snedkerlaug, Kbhvns ................................ 2634 Snedkermestre, Fællesforen, af Danm. . 2634

Foreninger, Faglige [fortsat] Baadebyggere i Kbhvn. og Omegn, For ­ ening af, se Arbejdsgiverforen ............. 2472 Bagerlaug, Kbhvns. . . . ....................... 2472 Bagsværd Haandværkerforening ........... 2479 Barber og Frisør Laug, Kbhvns ............ 2479 Beklædningsindustriens Sammenslutn. . 2482 Billedskærerforen., Provinsens .............. 2472 Billedskærerlauget .................................. 2472 Blikkenslager-Gas-Vand-ogSanitetslaug. 2472 Blikkenslager- og Kobbersmedemestros Centralforen, i Provinsen .................... 2472 Blikvare-Fabrikantforeningen .............. 2472 Bogbinderlaug, Kbhvns ......................... . 2485 Bogbindermestre i Provinsen, Centralfor ­ eningen af ............................................. 2472 Bogtrykkerforening, Kbhvns ................. 2485 Bogtrykkerforening, Provinsens ........... 2472 Bogtrykkerlaug, Kbhvns ......................... 2485 Brancheforeningen for Lak- og Farve- industri ................................................ 2487 Bryggeriforeningen ................................... 2489 Brændevinsbrænderlauget ....................... 2489 Buntmagerlauget ...................................... 2489 Bødkerlauget .......................................... 2472 Bodkermestre i Provinsen, Foren, af. . 2472 Børsteindustri, Foren, af Fabr .............. 2472 Cementfabrikker, Foren, af ................. 2472 Cementvareindustriens Arbejdsgforen.. 2472 Centralforening for Danmarks Cycle- og Auto-Industriforeninger ........ 2493 Centralforeningen af Malermestre i Danmark ................................................ 2493 Centralforeningen af Skrædermestre fra Land og By i Danmmark ....................... 2493 Centralforen, for Sjællands -og Lolland- Falsters Stifters Bagermesterforen. . . 2493 Chokolade- og Sukkervarefabrikanter, i Foreningen af ........................................ 2472 Cigaretfabrikantforeningen .................... 2495 Cigar- og Tobaksfabrikanternes Foren.. 2495 Cycle- og Auto-Industriforen., Kbhvns. 2495 Damefrisørers Landsforening, Danske. . 2495 Damefrisør- og ParykmagerLaug,Kbhvns 2495 Damekonfektionsfabrikanter, Foren, af 2472 Dampvaskeriejerforeningen .................... 2472 Dansk Konfektureforening .................... 2497 Drejerlauget ............................................. 2472 Drejermestrenes Centralforen ................ 2472 Elektricitetsværkers Forening, Danske. 2501 Elektro-Installatørforeninger ................. 2472 Elektropletfabrikantforeningen .............. 2472 Entreprenorforeningen ................... 2502 Fabrikantforen, f. Korkvareind ............. 2503 Farverforening, Dansk ............................. 2506 Farve- og Lakfabrikanternes Foren.. . . 2472 Fiske-KonBervesindustri, Foren f Danm. ’ s2472 Foreningen af Arbejdsgivere, der be ­ skæftiger Hdls.-og Kontormedhjælpere 2512 Foreningen af Arbejdsg. v. Kbhvns Havn 2513 Foreningen af danske Handelsmoller . . 2513 Foreningen af danske Jernstøberier. . . 2513 Foreningen af danske Kaffebrænderier. 2513 Foreningen af danske Kjolefabr .............. 2513 Foreningen af danske Kølemaskinfabr. 2513 Foren, af danske Landbrugsmaskinfabr. 2513 Foreningen af danske Spiritusfabr. 2513 Foreningen af Eddikebryggere i Danm. 2513 Foreningen af Fabrikanter og Grossister i Elektricitets-Branchen ....................... 2513 Foreningen af faglærte Buntmagere. . . 2514 Foreningen af farmacevtiske Handlende og Industridrivende ............................... 2514 Foreningen af jydske Torvefabr .............. 2514 Foreningen af kommunale Gasværker . . . 2514 Foreningen af Konservesfabr ................... 2514 Foreningen af købstadkommunale Elek ­ tricitetsværker . ; .................................. 2514 Foreningen af Premier jus Fabrikanter 2515 Foreningen af Pølsefabrikanter og Fe- devaregrossister i Kbhvn ..................... 2515 Foreningen af Skraa- og Røgtobaksfabr. 2515 Fotografisk Forening, Dansk ................... 2518 Fællesorganisation, D. danske Bagerstanus2523 Fællesrepr. for danske Guldsmede . . . 2524 Fællesudvalget f.Danmarks Jern-, Metal-,\ Ror- og Maskinbranche-Foreninger, . .\2524 Garverforeningen ....................................... 2528 Garverlauget ............................................ 2528 Gas- og Vandmesterforeninger ................ 2472 Glarmesterlauget ...................... 2472 Grafiske Fags Leverandørforening .... 2552 Gravørmester-Forening, Dansk .............. 2532 Grusgrave- og Skærvefabr., Foren, af.. 2472 Guldlistefabrikanter og Barokforgyldere, Foreningen af .......................................... 2472 Guld-og Sølvsmedefagenes Mesterforen. 2534 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Foreninger, Faglige [fortsat] 4. Fiskere. Centralforeningen for det sydi. Kattegat og Bælthavet .......................................... 2493 Ferskvandsfiskeriforeningen ................. 2507 Fiskeriforening, Dansk .......................... 2509 Fiskeriforening, Vestjydsk ....................... 2509 Lystflskeriforeningen . . 2589 Sportsfiskerforening, Dansk ...... 2636 5. Forfattere. Drama-Ret ................................................ 2499 Dramatikeres Forbund, Danske ............ 2499 Forfatterforening, Dansk .......................... 2517 P. E. N. Clubben ..................................... 2609 Revyforfatter- og Komponistforbund . . 2618 6. Gartn e r e. Anlægsgartnerforening, Dansk ............... 2470 Foreningen af danske Havebrugskand.. . 2513 Gartnerforbund, se Fagforbundene . . . 2503 Gartnerforening, Aim. dansk ................. 2528 Gartneri- og Erhvervshavebrug, Erhvervs- raadet for ................................................ 2528 Handelsgartnerforening, Kbhvns .... 2536 Havearkitektforening, Dansk ................. 2537 Privatgartner-Forening, Dansk ................. 2615 Bagsværd Grundejerforening .............. 2479 Bronshojgaards Haveby .......................... 2489 Foreningen af Husejere i Taarnby Villaby2514 Foreningen De gronne Omraader .... 2515 Fællesforeningen af fyenske Grundejer ­ foreninger ............................ 2523 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i Kbhvn. etc .................................... 2523 Fællesforeningen af jydske Grundejerf. 2523 Gjentofte Sogns Grundejerforening . . . 2532 Grundejerforbund, Stor-Kobenhavns. . . 2533 Grundejerforening, Bronshøj ............ 2533 Grundejerforening, ChrsthvnB .......... 2533 Grundejerforening, Emdrup ................ 2533 Grundejerforening, Frdbg .................. 2533 Grundejerforening, Husum ................ 2533 Grundejerforening, Kastrup ............. 2533 Grundejerforening, Kransager Villabys. 2533 Grundejerforening, Kbhvns ............... 2533 Grundejerforening, Nørrebros .......... 2533 Grundejerforening, Ordrup-Charlottl. . . 2533 Grundejerforening, Sundbyernes .... 2533 Grundejerforening, Søborg .................... 2533 Grundejerforening, Valby ..................... 2533 Grundejerforening, Vanløse .................... 2533 Grundejerforening, Vesterbros .............. 2533 Grundejerforening, ØBterbros. ...... 2533 Grundejerforeningen af 1919 ............... 2533 Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne .......................... 2533 Grundejerforeningenf.Lyngbyv.Kvarteret2533 Grundejerforeningen Fremad ............ 2533 Grundejerforeningen Maglebyleje .... 2533 Grundejerforeningen Ny Kastrup .... 2533 Grundejerforeningen Strandvang. , . . . 2533 Grundejerforeningen Sydstranden . ... 2533 Grundejerforeningen Sondre llanssted . 2533 Grundejerforeningen Søvang .............. 2533 Grundejerforeninger, seFællesforen.af G. 2523 Grundejerforeninger, Fællesraadet for Gjentofte Kommunes samarbejdende . 2533 Grundejerforeningers staaendo Udvalg 2533 Grundejer- og Parcelforeninger iTaarnby Kommune .................................... 2533 Hellerup Kommunal-og Grundejerf. . . 2538 Kommunal-ogGrundejerforening, Ordrup 2556 Provins-Grundejerforeninger, De samv., 2615 Skovshoved-Klpbg. Grundejerforening . 2632 Vejlaget F. A. B ...................................... 2662 8. Haandværkereoglndustridrivende Arbejdsgiverforening, Dansk, med der ­ under hørende Sammenslutninger og Foreninger .............................................. 2472 Fællesrepræsentationen for danskllaand- værk og Industri. . . • ........................... 2524 Haandværkerforeningen ........................... 2534 Industriforeningen i Kbhvn ................... 2546 Industriraadet ............................................. 2546 7. Grundej er e. (Se tillige B, 6: Boligforeninger).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker