kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-hegisler for København

Fore

V — 2516

Bestyrelse: Kommunelæge V Eilschou Holm, Formand; fh. Museumsdirektør Dr. phil. Al Macke prang. K. DM.; Stadsarki- tektPoulII olsøe,R. DM.; Overretssagf. H Sachs. R.; Arkitekt Prof. Kay Fisker, R.; Overretssagf. Kn. Dahl, R.; Arkitekt Ths. Havning. R. samt Formanden for Akade ­ misk Arkitektforening. Sekretær: Dr. phil. Vilh. Lorenzen, R. Foreningen til Gavn for KvindersHaandarbejde, Adr. Palæg.8Kl D Palæ458x, stiftet i Alarts 1904. Protektrice: Ilds. K H. Kronprinses ­ se Ingrid; Formand: Grevinde Merete Brockenhuus-Schack Foreningen til Handelsundervisningens Frem ­ me. Stiftet 1901. Adr. N-Voldg. 76 ® | ★ Cent. 7422, Postkonto 20280. Formand: Direktør Chr. HOlesen, K. DM. Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn, stiftet 14. Jan. 1924, Rosengaard< n6K U By 8577. Formand: fh. Kirkeminister Th. Povlsen. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse, st. Kannikestr.l3KI $ By 7162 (9-10), Post ­ girokonto Nr. 874, er stiftet 9. Maj 1885. Kontingent 5 Kr. aarlig. Bestyrelse: Højesteretsdommer G Lett, Formand;AIalerenEmilKra u se,l.Vicefor- mand; Udvandringschef Overretssagf H F Ulrichsen,R., 2. Viceformand; Grosserer C G Jesse n, Kasserer; Musikdir. v.Livg. Th. Dyring, FM; Havearkitekt E Er- stad-Jorgensen; Museumsinsp. Mag. art. Victor Hermanson; Overretssagf.Ste ­ fan Hetsch; Billedhugger Greve Eigil Knuth; Arkitekt H P GyllembourgKoch; Overretssagf.I Lehn-Schiøler; Material- forv. v. Statsb. Rich. Lillie, MB.; Billed ­ hugger Rikard Magnussen, R.; Direk ­ tør H HSchou; Arkitekt Rolf Schroe ­ der, R. ; Statsminister Th. Stauning, MF. FM. Sekretær : Arkitekt E D r a i b y. Foreningen til Højskolens Fremme i Køben ­ havn, stiftet 16. Aug. 1923. Formand: So ­ cialminister Ludvig Christensen, MF., Toldbodv. 5AE1D Palæl 187; Kasserer: Høje ­ steretssagf. Frits Biilow, K.,Niels Hem- mingsens G.9 K Cent. 6722 Foreningen til lovordnet Udryddelse af Rotter. Kontor: Peder Skrams G. 23 3 Kl D By 3730, Postgirokonto Nr. 26930. Stif ­ tet 1898. Foreningen yder Raad og Vejled ­ ning ved alle forefaldende Spørgsmaal ved ­ rørende Bekæmpelsen af Rotteplagen. Justitsr. Emil Zuschlag, R.. Formand. Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haand- værk og Industri for hele Landet, Kont. N- Søgade 9A 3 E f * Cent. 15223 (12-17), (1. Maj 31. Aug. lukkes Lord. Kl. 14), stift. 17.Novbr.1874. Dens Formaal er: at virke for den bedst mulige Uddannelse af Lasrlinge i Haandværk og Industri; at fæstne For ­ holdet mellem Arbejdsgivere pgLærlinge; at støtte Lærlingene under deres Uddan ­ nelse ; at støtte de udlærte i deres videre Uddannelse; at støtte trængende gamle af Arbej dsstanden(v ed Bortgi v el se afFi iboliger i Arbejderhjemmet Fredenshus) (se d. Art.). Foreningen har en Sygekasse for sine Lær- linge.For gode Svendeprøver uddelesBeløn- ninger, og Rejseunderaiøttelse gives til vi ­ dereuddannelse iUdlandet.Foreningen yder endvidere Understøttelser til forældreløse og fattige Lærlinge. I hvert af Lærlinge-Pleje ­ hjemmene (se d. Art.) optages henholdsvis 110 og 115 fattige, især forældreløse Drenge fra hele Landet, der er i Haand- værkslære i Kbhvn. Kontingentet er for ordinære indenbys Medl. 2,50 Kr., for ekstraordinære indenbys Medl. 1 Kr. pr. Kvartal og for udenbys Medl. 2 Kr. aarlig ; Indskud 2 Kr. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Bestyrelse: Snedkerm. Rud. Rasmus ­ sen, R. DAL, Formand ; Alaskinfabr. Poul F Eickhoff, R., Næstformand; Direktør F Brinch, R., Tilsynsførende; Installatør Carl Adamsen, R.; Alurerm. Einar Ko r- nerup; Bogtrykker Kai Lorentzen;

Foreningen for national Kunst, stiftet 21.Nov. 1900. Adr. Gothersg. 143 4 Kl $ By 6525. Medlemsantal: ca 1400. Formand: Prof. Dr. theol. J Oskar Andersen. K. DM.; Næstformand : Tømrerm. H J Ko r- nerup-Koch; Kasserer: Hovedboghol ­ der L V Fasting, R.; Sekretær : Billedhug ­ ger Rikard Magnu s s en, R. Foreningen for Personalet i Statsanstalten for Livsforsikring, stiftet 6. Juni 1918. Adr. Havneg. 23 [Kl $ ★ C. 608. Formand: Kontorchef Ths. Lyn ard. Sekretær: Overassist. M Schon well er. Foreningen for Post- og Telegrafvæsenets Embeds- og Bestillingsmænd af 22. Febr. 1872 har til Formaal at yde Understøttelse til trængende Medlemmer og deres efter ­ ladte, samt at forskaffeMedlemmerne billige smaa Laan. Bestyrelse: Telegrafbestyrer LP Jensen, Odense. Formand; Postkontrolør K Arvi g. Kasserer £1 Sn. 1089; TelegtafkontrolørKH Sørensen; Telegrafkontroler C J Han ­ sen; Postmester A Høgelund; Assist. Frk. E Willemoes J ørgensen; Postkon ­ trolor HKJørgensen. Foreningen for private Efterskoler, stiftet 1908.Formand: ForstanderAThyregaard, Salling Ungdomsskole pr. Jebjærg j) 84. Forening for social Oplysning, Dansk, Det sociale Sekretariat, Kong. Nyt. 3 3 É $ By942y, fremmer Oplysning om de sociale Tilbtande og Bevægelser ude og hjemme. Dannet 1930 ved Sammenslutning af Dansk Forening for Socialpolitik og Det sociale Sekretariat. Læsestuen er aaben Hverdage l-4 4 / 2 (Tirsd. 1-6). Formand: fh. Hypotek ­ bankdir. J J e n s en - S o n d e r u p, K. DM.; Sekretær: Andreas Boje. Foreningen for sønderjydske Krigsbeskadi- gede og Faldnes Efterladte, stiftetl920. For ­ mand: RedakrørFr. An dr esen,R.,Sønderg. 32, Tønder ® 199. Foreningen for Trængendes Landophold, Kontor: Ved Stranden 14 1 Kl, stiftet den 26. Juli 1889, har til Formaal at skaffe Landophold for saadanne Personer i Kbhvn.,deri særlig Grad trænger til et Op ­ hold paa Landet, og som ikke gennem andre Foreninger kan opnaa dette. Ansøgnin ­ ger paa særlige Blanketter ipdgives inden 31. Marts. Medlemsbidrag mindst 2 Kr. aar- lig. Indmeldelser hos Bestyrelsen: Prof. Dr. med. Einar AI eulengracht, R. DM., Formand; Generalinde Bache; Overrets- sagf. HEbstrup; Kontorchef Cand. jur. Wm. Olsen, R.; Overretssagf. Frithjof Ke mp, R. MfDR ; Hofchef Kmh. J Vest, R. DM.; Overlæge Dr. med. Fr. Vogelius, R. Foreningen for ædel Hesteavl i Jylland, stif ­ tet 1896 Adr. Ritmester E F r i g a a r d, R., Aarhus j|) 8520; Formand: Hofjgm. Kmjkr. Frode Ncergaard, R. DM., Tirsbæk pr. Vejle. Foreningen Fransk Kunst, stiftetMarts 1918. Formand: Direktør Helge Jacobsen, K. DM.; Kasserer:Underdirektør Alfr.Thom- sen. Foreningen „Fødselsdagsgaven", stiftet 23. Juni 1908. Medlemsantal 1. Jan. 1939:3,640. Foreningens Formaal: Ved Indsamling af „Fødselsdagsgaver" å 2 Kr. og andre Ga ­ ver at tilvejebringe og drive Rekonvale ­ scent- og Rekreationshjem for Mænd og Kvinder. Formand: Prof. Dr.med. Axel Lendorf,R. DM. Kontor: Olfert Fischers G. 6 1 KJ flPalæ 756y (11-2 samt Mand, og Torsd.5-7,Vinter- mdr.undt.). Foreningen Gartnernes Alderdomshjem, stiftet 1897. Formand: Planteskoleejer K J Ha ­ strup, Hasselv. 18 Vanl. $ Damsø 10. Foreningen „Handelsbankens Personale", stiftet 7. April 1915. Foieningfordei Aktie ­ selskabet K jøbenhavns Handelsbanks Ho ­ vedkontor samt inden- og udenbys Filialer ansatte Funktionærer.

Formand: Fuldm. L H Christensen. Foreningen er Udgiver af Medlemsbladet „Bankbladet", som udkommer een Gang maanedlig. Forretnings fører : Bankassist. Aage N i el ­ se n,Gronnev,105LyngbyflFrederiksdal650y Foreningen „Helsehjem", stiftet 1916, har til Formaal at tilvejebiinge sunde Boliger for Familier med mange Børn, hvor et eller flere Medlemmer er angrebet af Tuberkulose. Formand: fh. Kommunaldirektør William Harpø th, R. DM., Mynstersv. 14 [V] $ Ev. 645. Foreningen Juridisk Assistance for Motorkø ­ rende. Generalsekretær: Landsretssagf. A Hvidberg, Tlovedvagtsg>2 2 Kl $ C. 6695. Foreningen Kunst forVarer, stiftetl924, Adr.: Raadhusstr. 4 Kl $ By 4181 & By 4502. Formand: Kunstmaler Aage Bertelsen, R. FM.; Salgschef : Clara Oest. Foreningen KbhvnsEn gros Mejerier, st.iftet27. Nov. 1911. Formand: Mejeriejer O Riise- Knudsen, Toftebakkev. 1 Valby $ ★ C. 13883. Foreningen „Københavns Kommunes Embeds- rnænd", (Særforening indenfor KbhvnsKom- munalforen.), stift. 27. Maj 1914. Formand : Kontorchef Vilh. Brynskov, Strandv. 177 Hell, f Hell 6216 Foreningen Manufakturhandlere udenfor Køb ­ stæderne i Danmark, stiftet 16. Novbr. 1919. Formand: Manufakturhdl. P Sørensen, Hørve $ 35. Foreningen Nie's Brock, stiftet 18. Jan. 1921. Adresse: Jul Thomsens PI. 6 [V] D No. 7886. Formand: Direktør Ths. P Olesen. Foreningen Overpostmester KonLrensraad J W Mørks Minde, stiftet 1. Juli 1911. Kasse ­ rer: Kai Hansen, N J Fjords Allé 2 S [V] ® No. 270 v. Foreningen Skolebespisningen, begyndte i Vinteren 1883. Forretningsudvalg: Skole ­ direktør Thorkild Jensen, Formand; Raadmand Ib Kolbjørn, Næstformand; RedaktørH PSørensen, MB.; Fru Hede- vigMatthiesen, MB.; Medl. af Kbhvns. Skoledir. Fru Astrid Skjoldbo, MB.; Kom ­ munelærerinde Frk. Helga Lehmann; Kontorchef Vald. O Isen, R. Sekretær: Fuldm. Fr.'Baruél. Foreningen Sønderjydske Soldatergrave 1914 -18, har til Formaal at eftersøge og værne om de i Verdenskrigen faldne Sønderjyders Grave. Sekretær for Sektionen i Kbhvn.: Direktør A Ch. Louw, R. DM., Asylg. 18 1 Kl jj) Cent. 6318. Foreningen Søværnets Alderdomsholig (fh. Foreningen af 8de April 1873), Foreningen ejer Rosenvængets Allé 21 [ø], Faksegade2, 4 og 6 El samt Fakse Tværg. 2, 4 og 6 0. Foreningens Formue 1938 c. 400,000 Kr., Ejendommene iberegnede. Formand : Mester O E H o 1 s t, R.,01f ertFischersG.39 K $ Palæ 643x. Kasserer og Inspektør: Chr.Larsen, Fakseg. 4 S [g] jl 0 5073. Foreningen til Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejerskeri Danmark, stiftet 1896. Foreningens Administration er fra 1. April 1913 overdraget til Alderdomskassen for Sygeplejersker (se under denne). Foreningen til Brandbeskyttelse af Dyr, Tiet- gensg. 67 EJ f C. 1808. Stiftet 25. Juli 1934. Formand: Direktor William Falck. Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme, stiftet 17. Decbr.1859. Kontor : Amalieg. 16 s Kl $ Cent. 4698 & 8898 (10-4, Lørd. 10-2). Kontingent : 50 Kr. aarlig. Medlemsantal 375. Protektor: H. AI. Kongen. Formand: Kmh. O C Scavenius, K. DM. Sekretærer: A Clausen; H Brun. Foreningen til Fiskehandelens Fremme. Stiftet 31. Jan. 1896. Formand: VLarsen Staalhagen.Thmg- valla Allé 23 ® | Am. 2312. Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, Adr.: Parkvænget 8 Charlottl. f Hell.

776v, stiftet 23. Maj 1907. Kontingent: 6 Kr. aarlig.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker