kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Fisk — Fran

2411

Side

Side Folkeparti, Konservative, se Kons ............ 2557 Folkeregistrene .............................................. 2511 Folkesanatorier, se Nationalforeningen . . 2602 Folketal for hele Danmark ...................... 4226 — i Kblivn., se Indbyggerantal ............. 2546 — i Provinsen, se Afd. IV ....................... 1697ff — paa Færøerne .......................................... 4146 — paa Grønland .......................................... 4161 — for Europas Stater og Hovedstædor se Titelbladet til Afd. IX ............................ 4226 Folketeatret, se Teatre ............................... 2651 — Plan over ............................................. 14 Folketinget, se Rigsdagen ............................ 2619 Folketingets Finansudvalg, se Finansudv. . 2509 Folkets Andelskasse .................................... 2512 Folkets Gave, se Blindesamfund Dansk. . 2485 Folkets Hus ............................................... 2512 Folkeuniversitetsforeningen ......................... 2512 Folkeuni versi tetsudvalgot ............................. 2512 Fonds, se i Emnelisten: Stiftelser og Le ­ gater b. Fondsbørs, Kbhvns .................................... 2512 Fondsborsmcdlemmernes Repræsentant ­ skab ............................ • ......................... 2512 Foraarsblomsten, se Børnehjemmet F. . 2491 Forårsudstillingen, se Charlottenborg- udstillingen ............................................. 2494 Forberedelseskursus, Danmarks tekniske Højskoles, se Danmarks tekn. IIojsk. ’ sF. 2496 Forbrugsforeningen f. Embeds- etc .......... 2512 Forbundet af danske Uhrgrossister .............. 2512 Forbundet af Landsbrancheforen., so Landsbrancheforeninger ....................... 2569 Forbundsfond, Dansk-Islandsk, se Dansk 2497 Forebyggende Børneværn, se Børneværn. 249? Forenede Bryggerier, se Bryggerier .... 24^9 — Dampskibs-Selskab, se Dampskibsselsk. 2495 — danske Motorejere . . 2512 — danske Motorejeres Forsikringsafd. . . 2512 — gamle Druide Orden, so Druide O. . . . 2499 — Papir-Fabrikker, De, se Papir-Fabr. . . 2608 — Præliminærkursus, De ........................... 2512 — Sparekasser i Fyens Stift, se Sparek. 2636 — Tobaksfabrikanter, se Tobaksf ............ 2653 — Vagtselskaber, De, se Vagtselsk .......... 2660 — Velgørenhedsselsk., se Velgørenhedss.. 2662 Foreninger, samlet Oversigt over de i Vej ­ viseren optagne Foreninger, gruppevis ordnede, se Side ............................... 2438ff Forenings-Registeret .................................... 2517 Forfatterforening, Dansk ............................ 2517 Forhyringskontorer, seStatsforhyringskont.2641 Forhyringsraadet. .......................................... 2517 Forkortelser og Tegn i Vejviseren findes paa Indholdsfortegnelsens Bagside i 1. Bind Forligsinstitutionen ....................................... 2517 Forligskommissioner ..................................... 2517 Forlæggerraadet ........................................... 2517 Formandsforening, Dansk ............................ 2517 Formue, Købstædernes skattepligtige, se u. d. paagældendo Byer i Afd. IV. • . 16971T Forniklings-, Forchromnings- og Galvani- sørbranchens,Arbejdsgiverforen., se Ar- bejdsgivorforoning .................................. 2472 Forplejningskorpset ....................................... 2517 Forretninger, se Adresser Forretningsrejsende, se Foren, af danske F. 2513 Forsamlingshusenes r

Forsøgsstation i Plantekultur, se Planteavls ­ udvalg .......................................................... 2610 Forsøgsstation Virumgaard, Statens, se Statens Forsogsstat ................................ 2638 Forsøgsvirksomh., Statens, paa Færoerne. 4146 Forsøgsvæsen, forstlige, se Statens .... 2638 Forsømte Borns Frelse, se Foreningen af 1837 til F. B. F ................................. 2512 Forsorgelsesanst. for Blinde, se Blinde. . 2485 Forsørgelsesforening, Lærerindernes, se Lærerindernes .................... . .................. 2590 Forsørgelsesinspektører, Foren, af, se For ­ eningen afSociaiinsp ................................ 2515 ForsørgelseBvæsen, se Offentlig Forsorg. . 2606 Fortsættelseskursus, Kommunale, se Skole ­ væsen, Kbhvns ..................................... 263 L Fortsættelsessygekasser i Danm., De samv. 2518 Se tillige Afd. VII. Fag.-Reg. : Syge ­ kasser ...................................................... 3945 Forum, Udstillingsbygningen ...................... 2518 Forældreforeningen til Hjælp for døvstum ­ me Børn, se Bonaventura .................... 2486 Forældresammenslutninger, Andre ............. 2518 Foss ’ Industrifond, se u. Legater ............ 2574 Fotografisk Forening .................................... 2518 (se ogsaa Amatør-Klub) ............. 2468 Fotografisamling, Statens kunsthist. se Statens kunsthist ...................................... 2638 Fotohandler-Foreningen .............................. 2518 Fotokemisk-fotogratisk Laboratorium, se Polyteknisk Læreanstalt ......................... 2612 Fragtmænd, Foreninger af, se i Emnelisten: Foreninger A. 26. Fragtnævnet ................................................... 2518 Franco, Frimærkesamlerforen., se Frimær- kesamlerfoieningen „Franco" ............... 2522 Frankrigs Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ................ 2530 — , Kirke, i Kbhvn., se Reformert Kirke. 2617 Fransk Kunst, Foreningen, se Foren. F. K. 2516 Forsvarsligaen. ............................................. 2518 Forsvarsminister, se Krigsministeriet . . . 2559 og Marineministeriet ........... t ............. 2591 Forsøgslaboratorium ..................................... 2518 se ogsaa Veterinær- og Landbohøjsk.. . 2663 Forsøgsmejeri, Statens, Hillerød ................. 1820 Side Forsikringsforeningens Bibliotek . . k . . 2517 Forsikringsforeningens Understøttelses ­ selskab ..................................................... 2517 Forsi kringsforeninger,Central foreningen af, se Centralforeningen af Fors ............... 2493 Forsikringsinspektører i Danm., seForen.af. 2514 Forsikringslægernos Forening ...................... 2518 Forsikringsmatematisk Laborat., se Uni ­ versitetets ................................................ 2659 Forsikringsraadet .......................................... 2518 Forsikrings-Registret .................................... 2518 Forsikringsselsk. Codan, se Codan .... 2495 Forsikringsselsk. Fællesvirke ...................... 2518 Forskønnelse, Hovedstadens, se Forenin ­ gen til Hovedstadens Forskønn ............... 2516 Forsorgsnnstalter Aandssvageanstalterne (Kbhvn.,Østift.). 2465 Aandssvageanst. ved Ribe ...................... 1945 Aandssvageanst. ved Vodskov ................. 1903 Arbejdshjemmet fordovstummo Piger, se Døvstumme Piger ................ 2500 Blinde, Forsørgelsesanstalt for ............ 2485 Blindeinstitut, Det kgl., i Kbhvn .......... 2485 Blindeinstitut, Det kgl,, paa Refsnæs. . 2485 Døvstumnie Institut i Kblivn., se Døv- stummeanstalter .................................. 2500 Døvstumme Institut og Skole i Fredericial779 Døvstummeskolen i Nyborg ................... 1887 Epileptikerhjemmet Fredhjem i Vodskov. 1903 Epileptikerhosp ’ talet i Nyborg .*.... 1887 Hjem for arbejdsføre blinde Kvinder, se Blinde Kvinder ..................................... 2485 Invalidcbørnshjælpens Hjem i Hørsholm. 1851 Kellerske Aandssvageanst., se Aandssv. 2466 Kolonien Filadelfias Epileptikerafd. . . . 2553 Løgumgaard, se u. Løgumkloster .... 1875 Moltkes Sygehjem f. epileptiske Piger, se Diakonisse-Stiftelsen ......................... 2498 Samfundet og Hjemmet for Vanføre. . . . 2624 Statens Institut for Talelidende ............ 2638 Stau ’ s, Elisabeth, Hvilehjeni f. blinde Kvinder ................................................ 2642 Forst-botaniske Have. . i ............................ 2518 Forstkandidaters Forening, Danske .... 2518 Forstlige Forsøgsvæsen, se Statens . . . 2638 Forstvæsenet, se Skovvæsenet ................. 2632 Forsvarsbroderselskaber ...................... . . . 2518 Forsvarsbrodre, De danske ......................... 2518 Forsvarsforeninger, so i Emnelisten: Foreninger C, 7.

Fiskcriindustrilaboratoriet, se Polyteknisk Læreanstalt ............................................... 2612 Fiskeriinspektion, se Søværnet ................. 2649 Fiskeriministeriet, se Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ............................ 2595 Fiskerimuseet, se Fiskeriforen., Dansk . . 2509 Fiskeri- og Havundersøgelser, se Hav ­ undersøgelser .......................................... 2538 Fiskeriraadet ................................................ 2509 Fiskerivæsenet ............................................... 2510 se desuden Aalegaards-Overnævnet . . . 2465 Fiskernes Ulykkesforsikringsforb., se Ulykkesforsikringsforb. f. dansk Fi ­ skeri . ... .......................................... 2657 Fiskernes Understøttelseskasse. . ............. 2510 Fisketorvet, se Torvevæsen ....................... 2654 Fjerde Dragon Regiments Forening, se Dragon Regiments Foren ...................... 2499 Fjerde Regiment, Foreningen, se Foren. 2515 Fjerde Søforsikringsselskab ......................... 2510 Fjerkræavlen, se Fællesudv. for .............. 2524 Fjerkræavlerforening, Danmarks ................ 2510 Fjerkræhallen, so Torvovæsen .................... 2654 Fjerkræ-Noteringen ....................................... 2510 Fjerkiæslagterier, Do samv. danske An ­ dels, se Andels-Fjerkræslagt ................ 2469 so ogsaa Privat-Fjerkræslagteriers Sammenslutning ................................... 2615 Fjerkræudvalg, Statens, se Statens Fj. . . 263« Fjerritslev, Firma-Register ..................... 2851 — , Forretninger m. m .............................. 177« Flaadens Kompasvæsen, se Søværnet . . . 2649 Flaadestationen, se Søværnet .................. 2649 Flakkebjærg Ungdomshjem ..................... 2510 Flensborg Samfundet ..................................... 2510 Flugtskydningsforening, Dansk ................... 2510 Flytteblanketter til Vejviseren .................... 2188 Flyttedage ........... ......................................... 2510 Flytning, se Folkeregistrene ......................... 2511 Flyvere, Danske .......................................... 2510 Flyvertropper, Hærens ................................. 2510 Flyveskole, Hærens, se Flyvertropporno . 2510 Flyvevæsenet, se Søværnet ......................... 2649 Flækker, Fortegnelse over ............................ 2176 Flæskehallen, se Torvevæsen ...................... 2654 Flæske-Noteringen ........................................ 2510 Fløde-Ts, Foren, dansk, se Foren, d. F.-I. 2515 Fodbold-Dommerklub, Kblivns ...................... 2510 Foderstofhandlere, Foren, af, so Forenin ­ gen af Korn- og Foderstof ..................... 2514 Foderstofkontrol, Statens, so Statens F. . 2638 Foderstofnoteringen ....................................... 2510 Fodfolket ..................................................... 2510 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Fodspecialistcr, Foreningen af danske, se Foroningen af danske Fodspec ................. 2513 Fodsportsforening, se Idræts-Forening, Kblivns ................................................... 2545 Fodtøjsreparation, Mcstorforeningen for mekanisk, se Arbejdsgiverforen ............ 2472 Fogedafdelinger, se Byret, Kblivns .... 2491 — , so Frederiksberg Birk ............................ 2518 Folkebade, Dansk Foren, f., se Dansk . . 2496 Folkebadeanst., se Badeanst ....................... 2478 Folkebanken for Kblivn. og Frdbg. . . 2510 se til 1 igeTilføjelser efterdenne Emneliste Folkebiblioteker, se Kommuneb'ibl .... 2556 Folkebogsamlinger, Danmarks, ee Biblio ­ teksforening, Danmarks ....................... 2484 Folktbørnehaveforen ............... 2511 Folkedansens Fremme, Foren, til ................ 2511 Folkedansere, Danske .................................... 2511 Folke-Ferio .................................................. .2511 Folkeforbundsforening, se Freds- og Folke ­ forbundsforening, Dansk ....................... 2521 — se ogsaa Akademisk Forening for Uden ­ rigspolitik og Folkenes Forbund .... 2467 Folkeforening, Frdbg., se Frdbg ................. 2518 Folkeforsikring ............................................ 2511 Folkeforsikringsanstalt, Dansk ........... . • • 251' Folkehøjskolen for unge ilandelsinedhj.. . 2511 Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, For ­ eningen for .............................. 2511 Folkehøjskoler, se Højskoler i Fag-Reg.. . 3109 Folkehøjskolernes Tilsynsførende, se Til ­ synsførende ... i ............................ . 2653 Folkekirkeligt Filantropisk Forbund. . . . 2511 Folkekor, Danske, se Sangforeninger . • . 2625 Folkekuranstalt ved Hald, se Rode Kors. 2621 Folkekokkener ........................................... 2511 — se tillige Centralmissionen ................. 2493 og Kvindehjemmet .............. 2565 Folkemaal, Udvalg for, se Udvalg for . . 2656 Folkeminder, Danmarks. . ......................... 2511 Folkemindesamling, Dansk .......................... 2511 Folkemuseum, se Nationaim ...................... 2603 FolkemuRikskole, Kbhvns ........................... 2511 Folkeoplysnings Fremme, Udvalg for . . . 2511

rk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker