kraks vejviser 1940 handelskalender

Ileal-Register for København Christianshavns Borger-Forening, stiftet 19. Marts 1889, Formand: Skotøjshandler Max L arsen, Amagerbrog. 132 jsJ £ Cent. 12435. Classens Minde af 15 / 12 1884, Formand: Murer Th. Nielsen, N-Fasanv. 185 [N]. Dansk Telegrafforen. Begravelsesforsikr., Rygaards Allé8 Hell. £ Hell. 1386, fh. Kontorchef og Postmester A Elsøe,R., Hørsholm. Dansk Typograf Forbund, Begravelsesk. for, Evaldsg. 3 El $ C. 4331, 'Formand: K A Jørgensen. D. F. D. S., Assist. J P Nielsen, St- Annæ PI. 30 E. Enkepensions- og Begravelsesk. for Liv ­ gardens Underofficersklasser, Musikdirekt. Th.Dy r ing,FM.,Classensg.33|ø] £10 6656. Foren, f. borgerlig Begravelse og Lig ­ brænding, Kioskejer Alfr. V Jensen, S-Boulevard 97 1 El. Frimurerbrødrenes Begravelseskasse, For ­ mand: HøjesteretsdommerG Lett, Strandv. 201 Hell, £ Hell. 6078. „Fælles IIjælp “ Foreningen af 1877, Kirkegaardsbetj. K C Hertzprung, Daltoftev. 14 Søborg. „Godthaab “ Sygeforeningen ; P D Løvs Allé 12 El, Barber J Christensen. Guidernes Begravelseskasse. Formand: Korpsofficiant A C Christensen, Islands Brygge 23 [S] £ Am. 1826y. Haandværkerstokkens Ligkasse, stiftet 14. Jan. 1753, Formand : fh. Mester v. Orlogsv. C Bjørn, R.DAL, Vesperv. 42 s Hell. £ Hell. 5418y Handelsrejsendeforen. at 1886, V Hol st, Strandv. 96 Hell. £ He. 2216; Kassererkon ­ tor: Reventlowsg. 18* El £ Ev. 1951. Hærens Underofficerer, Begravelsesk. for, stiftet 27. Febr. 1861, Formand: ps. Stabs- serg. E Bodin, DM. FM., Hellerupv. 46 £ Hell. 1607. Ingeniørotficiantforeningen , Formand : Overofficiant SAH Rasmussen, Ingeniør- kas. [ø] £ Ry. 1237 y. Jydsk Forening af 1893, Citrarhdl. Fr. E Petersen, Ø-Farimagsg. 10 [ø] £ 0 4858y. Jydsk Forening, Ny, af 22. Marts 1894, N-Voldg. 54 1 E £ By 4910. Formand: Sagf. Marius Ar en toft, Nikolaj PI. 7 El £ C. 1996. Klubben K. F.F. ’ s Begravelseskasse, For ­ mand : Carl L a r s e n,Tryggevældev. 103 Brh. Kommunalforening, Kbhvns. Se denne under Artiklen Kommunalforening,Kbhvns. Korporationen af Restauratører i Kbhvn.og Omegn, Begravelseskassen, Løgstørg. 8 [øj. . Kbhvns Barber- og Frisørforening af 1861. Formand: Oldermand H J Stougaard, Havneg. 35 Kl £By. 735x. Kbhvns Blikkenslagerlaug, Frederiks- borgg. 20 Kl £ Cent. 4181. Kbhvns Konditorlau'gs Begravelsesk., Formand: C F Diem ar, GI. Kongev. 86 B rVI £ Eva 3085. Kbhvns Malerlaugs Begravelsesforsikring, Dantes PI. 33 EJ £ C. 5505 & 5509. Kbhvns Politis Begrf., Adr. Sundheds ­ politiet, GI. Kongev. ID 3 (Vesterport) EJ. Laane- og Begravelseskassen for Mine ­ afdelingens Dæksofficerer og Dæksofficers ­ assistenter, Søminemester Hilarius Lund, FM., Suensonsg. 6 E £ Palæ 721 y. Officiantforeningen (Underofficersforenin ­ gen), Kontor: V-Boulevard 5 2 E), Formand: KorpsofficiantRCraner, R. Orlogsv ær ftets Hjælpe- og Begravelses ­ kasse af 14 /a 1873, Aug. Jensen, Middel- grundsv. 15 2 [S]. Pakmestrenes Laane- og Begravelseskasse (for Østifterne),Pakmesterformand E Niel ­ sen DM. N-Fasanv. 132B E £ Gh. 3422x. Postvæsenets Begravelseskasse af ’ /i 1888, Formand: Postmester NFr.Nielsen, R., Bandholmv. 2 Valby. Restauratørforen, for Kbhvn. og Omegn, Begravelseskassen for, Restauratør E Wei- nold, Grand Hotel, Vesterbrog. 9 El. II 6

V — 2481 Selskabet „100 Brødre", LI Brandes Allé 13 El £ N 4946 v, fh. Konditor G Hansen. Skibs-Restauratør-ogHovmester-Forenin- gen, Syge-, Understøttelses- og Begravel ­ seskasse. Formand: IPMadsen, Soinmer- stedg. 2 a El £ V 8812. Kasserer : Oscar Nilsson, Hotel Svea, Nyhavn 59 E £ Cent. 9622. Statsbanearbejdernes Hjælpekasse i Kbhvn., Formand : Sadelmager TII N i el ­ se n, Esbern Snares G. I 1 El. Søartilleriets Ligkasse, Intendant Hans Friis, DM. FM., Peter Bangs V. 152 1 E £ Damsø 2050. Søetatens Fyrbøderforening, Ræveg. 15 E Oveifyrbøder L C Olesen. Tobaksspindernes Begravelseskasse, For ­ mand : Forretningsfører Th. Nielsen, H C Ørsteds V. 19B 1 El. Toldassistenter, De kbhvnske, Overtold- assist. JV CaIlosen, Rothesg. 19 [ø] £ Øb. 120. Toldbetjentforeningen af 1904, Begravel ­ seskassen for, Overtoldbetj . Kai Olsen,Bor ­ gervænget 66 2 (øj £ Ryv. 1986v. Toldrorsbetjentforeningens Begravelses ­ kasse af 1893, Vald. Ilolmers G. 47 s [Q] £ Ryv. 1723y, Toldvagtmester P H Sky ­ de bjerg, DM. Typografernes Understøttelsesk. f. Enker og Efterladte i Kbhvn., stifteti. Okt. 1889, Formand:N C Christen sen, Valdemarsg. 13 1 El. Værftskorpsets Begravelsesforen., st.Kon- gensg. 147 1 E, H Johansen. Østerbros borgerlige 100 Mands Foren, af 1892, Ligkistesnedkerm. Osvald Peder ­ sen, Østerbrog. 91 [ø] £ 06247. Begravelsesvæsenet i Kbhvn., Kontor Løn- gangstr. 28 E £Ekspeditioneni

Kr. — Gravens Stampning 3 Kr. — Ligvogn : ved Begravelser iFamiliejord af 1. Kl. 30 Kr. ; ved Begravelser iFamiliejord af 2. Kl. eller i Liniejord 15 Kr. Lig ­ bærere ved Kirke og derefter paa Kirke- gaarden: 10 Kr. pr. Mand; ved Begr. i Fa ­ miliejord af 1. Takstklasse eller ved Bi ­ sættelser: 5 Kr.pr. Mand; ved Begr. i Fa ­ miliejord af 2. Takstklasse 3 Kr. 50 0. pr. Mand ; ved Begr. i Liniegravsted 2 Kr. pi. Mand. Ved Begr. i Frijord 50 0. pr. Aland. Ved Begr. af Voksne maa ikke benyttes under 6 Mand. VedBegravelse idob- belt Kiste maa ikke benyttes underS Aland. De, der igennem Distriktsforstanderne op ­ lyser, at de er ude af Stand til at betale, kan faa Jord ogNormalbegravelse uden Be ­ taling. Familiegravsteder paa Assistens Kirkegaard. Prisen for Jord til et Grav ­ sted er for hver 3 m 2 135 Kr. for 20 Aar, 240 Kr. for 40Aar, 500 Kr. for 100 Aar. I Prisen er indbefattet Betaling for Rettighed til at anbringe Monument, Ligsten, Indhegning af Hæk, Træ eller Jern. Hvis der senere ønskes nedsat Lig i Gravstedet, skal der erhverves 20 Aars, hvis AIctalkiste benyttes 40 ’ Aars, Brugsret at regne fra denne sidste Nedsættelse. Gravsted kan ikke købes ud over Aar 1980. Om murede Begravelser over ellerunder Jorden maa træf ­ fes særlig Aftale med Begravelsesvæsenet, saavel om Indretningen som Betalingen. — De ovenfor fastsatte Betalinger gælder og- saa for Fornyelse af tidligere købte Grav ­ steder. Paa Assistens Kirkegaard kan Fornyelse ske i indtil 20 Aar, naar Brugsretten tilGrav- stedet er udløbet, eller naar Begravelse fin ­ der Sted, næn ellers kun til Aaret 1980. Kob af Gravsleder kan kun ske paa 20 Aar eller til Aaret 1980. De angivne Frister af 20 Aar forhøjes til40 Aar, naar Aletalkiste anvendes, og nedsættes til 10 Aar, forsaavidt angaar Bornegrave. Familie gravsteder paa Vestre Kirkegaard. For saadanne betales efter to Takstklasser, efter Gravstedets Plads paa Kirkegaarden. For hver 3 m 2 1. Kl. 135 Kr. for 20 Aar, 240 Kr. for 40 Aar, 500Kr. for 100 Aar. 2. Kl. 80 Kr. for 20 Aar, 140Kr.for 40 Aar, 325 Kr. for 100 Aar. Nedsættes der senere Lig i Gravstedet, skal dets Er ­ hvervelse forlænges til at gælde 20 Aar, hvis Aletalkiste benyttes 40 Aar, fra den Tid, da det sidste Lig nedsættes . Gravsted kan ikke købes ud overAar2100. Om murede Familiegravsteder træffes særlig Aftale. Familiegravsteder paa Bispe- bjærg Kirkegaard. Taksterne er desam ­ me som for Vestre Kirkegaard. Paa denne Kirkegaard kan Gravsteder købes til Aar 2150. Familiegravsteder paa Sundby Kirkegaard. Taksterne er de samme som for Vestre Kirkegaard. Familiegravsteder paa Brønshøj Kirkegaard. Taksterne er de samme som for Vestre Kirkegaard. Liniebegravelser foregaar paa Vestre, Brønshøj,Sundby ogBispebjærgKirkegaar- de. For J ord til etLiniegravsted til en V oksen betales 35Kr.Gravstedet er omtrent 3 m 2 .For etLiniegravsted tiletBarn under 12 Aarbeta- les 8 Kr. For denne Betaling henliggerGrav- stedet urørt i 20 Aar, for et Barn under 12 Aar kun i 10 Aar. Ønskes det fornyet ud ­ over denne Tid, og Forholdene paa Kirke- gaarden tillader saadant, retter Betalingen sig efter, hvad der gælder for den Art Gravsteder, med hvilke det paagældende Kvarter bliver udlagt paany. For ovenstaaende Bitaling kan enhver, der har fast Bopæl i Kbhvns Kommune,erhverve Gravsteder paa Kiikegaaidene; samme Ret har udenbys boende, for saa vidt Gravstedet erhverves til Begravelse af en Person, der ved Dødsfaldet var bosiddende i Kbhvn. Til II 6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker