kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Kegisler for København I Henhold til Bageriloven af 9. Juni 1920 er Raadet derhos tiltraadt af 2 bagerikyn ­ dige Medlemmer (en Arbejdsgiver og en Arbejder):BagerChr. Nielsen, Kbhvn. og Bagerm. Martin Nielsen, R., Aarhus. Sekretær: Ekspeditionssekr. i Socialmin. *>KA Hansen. Arbejdsudvalg, Socialministeriets, Lov af 20. Maj 1933 om Arbejdsanvisning og Arbejds ­ løshedsforsikring m. v. Departementschef H de Jonquieres,K. DM., Formand; Ar ­ bej dsdirektør Aage Vater, K. DM.; Direktør Erik Dreyer, R. DM.; Over ingeniør K Warming; Oldermand Murermester Esper Eising, R. DM.;Di ­ rektør Hans L Larsen, R. DM.; Formand f. dansk Arbejdsmandsforb. Axel Olsen; Forretningsf. Oscar Levinsen, MF.; Formand f. Snedkerforb. Niels Madsen; Borgmester P Christensen, Helsingør; Folketingsmand N P Niel s en; Gaardejer KTeditforeningsdirektør Karl Pedersen, ML. R. DM. Ørskov; Landstingsmand H Hauch, K. DM.; Husmand P Lange ­ land, St. Rostrup. Arboret, Statens, se Forstbotanisk Have. Arkitektforening, Akademisk, St. Annæ PI. 11 E $ Cent. 4524 & 4525, stiftet 21. Novbr. 1879. Har til Formaal at samle de danske Arkitekter, der ifølge di ns Love kan være Medlemmer, til fælles Arbejde for Byg ­ ningskunsten og for den danske Arkitekt ­ stands Anseelse og Interesser. Optager som Medlemmer Arkitekter, der har gennein- gaaet den officielle Arkitektuddannelse og modtaget Afgangsbevis som Arkitekt fra Statens Arkitektskole, Kunstakademiets Bygningsskole. Endvidere kan optages Ar ­ kitekter, der ikke har ovennævnte Uddan ­ nelse, men hvis Kvalifikationer er godkendt af Foreningen. Medlemstal 488. Foreningen udgiver Tidsskriftet „Arki ­ tekten 44 . Arkitekt Prof. Kay Fisker, R. p.p., For ­ mand; Arkitekt Poul II Mørck, Sekretær; Arkitekt N Hatting-Jørgensen, Kas ­ serer. Arkitektforening, Dansk, Jarmersg. 2 (Gyl- denlovesg. 3) [VI $ By 3855 (12-15,; Lørdag 12-14). Stiftet 20. Sept. 1886. Foreningens Organ er Dansk Arkitektforenings Tids ­ skrift „Bygmesteren 44 . Formand i Bestyrelsen: Arkitekt Thorv. Dreyer. Arkivarforeningen, Landsarkivst E $ N 884, stiftet 5. Jan. 1917. Bestyrelsens Formand: Landsarkivar Hans Knudsen, R. Arktiske Station, Den danske, Disko, Grøn ­ land. Station for arktisk naturvidenskabe ­ lig, specielt biologisk Forskning. Oplysn. om Forsendelser faas gennem Grønlands Styrelse (s. d. A.). Bestyrer: Mag. sc. Morten PPorsild,R. Armeniervenner, De danske, stiftet 1902, har til Formaal at støtte nødlidende Armeniere og slaa til Lyd for Armeniens Sag hjemme o» ude. Komiteens Formand: Udvandringschef Overretssagf. H FUlrichsen, R.,Graa- brødret. 16 E $ Cent. 1905. Kasserer: Direktor Johs. Malm strøm, Slotsholmsg. 16* E $ Cent. 497. Sekretær: Cand. polit. Frk. M Lind- hardt, Mynstersv. 8 s KJ $ V 3858. Postgiro 2954, De danske Armenier venner, Kbhvn. E. Arnamagnæanske Haandskriftsamling, sam ­ let af Islænderen Arne Magnusson, Fun ­ dats af 18. Jan. 1760; ca. 2800 Haandskr., hvoraf de fleste islandske, ca. 3600 Origi ­ naldiplomer og ca. 10,000 Afskrifter af Di ­ plomer. Legatet bestyres af en Kom ­ mission. Formand: Prof. Dr. phil. Erik Arup. Forstander: Prof. Dr. phil. Jon Helgason (tr. i Reglen 1-3); Adr.: Uni ­ versitetsbibliotekets 1. Afd., Fiolstr.l E. Arresthusene, af hvilke der for Tiden lindes 79, fortrinsvis beliggende i Købstæderne, er fra 1. April 1938 overgaaet under Statens

Arbe — Arre

V — 2476

Kvindelig Fabrikinspektør til Raadighed (Andenhaandsværksteder m. m.): Cand. polit. Fru Ragna S chou, Kontori Direk ­ toratet. Aabenraakredsen : Cand. polyt. Carsten E Jessen, Aabenraa $ 166. Aalborgkredsen : Cand. polyt. KW Galle, R., Aalborg $ 848. Aarhuskredsen: Cand. polyt. T F P Bj ørn ­ vig, R., Aarhus $ 904. Bornholmkredsen: bestyres af Fabrikinsp. t. Raadighed Cand. polyt. S Lautrup- L ar s en,Kontor i Direktoratet. Se iovrigt under dette. Hillerødkredsen: Cand. polyt. L J Wen- delboe $ Hillerød 308. Hjørringkredsen: Cand.polybVilh.Thofte, R., Hjørring $ 64. Hobrokredsen: Cand. polyt. E A Hove, Hobro $ 438. Holbækkredsen: Jolis.Hauptmann Møli er, Holbæk $ 49. Holstebrokredsen: IIP Hansen, Holste ­ bro $ 552. Horsenskredsen : Cand. polyt. C C H Ste- nersen, Horsens jj) 591. Koldingkredsen : Cand. polyt. J Chr. Lar ­ sen, Kolding® 426. Maribokredsen: Cand. polyt. Ad. Jensen, R., Maribo $ 224. Middelfartkredsen: Cand. polyt. C Th. F u n k h o 1 1, Middelfart $ 68. Nyborgkredsen : Cand. polyt. EJCLehm- berg, Nyborg $ 427. Nykøbing F. Kredsen : Cand. polyt. R K E Hansen Skovby, Nykøbing F. Jg 77. Næstvedkredsen: Cand. polyt. JJ Jensen, Næstved $840. Odensekredsen: Cand. polyt. S J Vol- dum,R., Odense $436; Til Assistance: Ingeniør Cand. polyt. V K Hansen $ 2291. Randerskredsen : Cand. polyt. BLE Ras ­ mussen, Randers $ 549. Roskildekredsen: Cand. polyt. L Spangs- b e rg, R., Roskilde $ 236. Silkeborgkredsen: Cand. polyt. O J P Ste ­ nin g e, Silkeborg $ 979. Skernkredsen: Cand. polyt. CEBidstrup, Skern $ 194. Slagelsekredsen: Cand.polyt. A J Kjeld ­ sen, Slagelse $ 1207. Svendborgkredsen: Cand. polyt. II N H B randt, Svendborg $ 298. ThistedkredsemCand.polyt. NEHNilsson Thisted $ 545. Vardekredsen : Cand. polyt. Sig. Hansen, Varde $ 181. Vejlekredsen: Cand. polyt.P R Gelius, Vejle $ 1415. Kommunale Maskinsynsmænd: (se under Det kommunale Maskintilsyn). Arbejdsraadet, Amalieg. 3 E $Palæ 5668, jfr. Fabrikloven af 29. April 1913 § 40, træder paa flere Maader i Virk ­ somhed ved denne Lovs Anvendelse. Raadet bestaar af en af Hs. Maj. Kon ­ gen udnævnt Formand, en Repræsentant for Sundhedsstyrelsen, en af Ulykkesfor- sikrings-Raadet Tilforordnet samt 10 af So- cialminist. udnævnte Medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være Arbejdsgivere og mindst 3 Arbejdere. For de sidstnævnte Medlemmer har henholdsvis Dansk Ar ­ bejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund Indstillingsret. Medlemmerne: Amtmand R Lassen, K.DM., Svendborg, Formand; Prof.Dr.med. L S Frid er icia, R. DM.; DirektørRaads- formand Axel Birk mose, R DM.; Prof. J T Lundbye,K. DM.; Direktør A Boeck- Hansen, R.,Aalborg; Direktørllans LLar- sen,R. DM.;Oldermand Poul Persson; fh. Kommunalrevisor Chr. Sørensen; Hoved ­ kasserer Hans Jacobsen; Gaardejer An ­ ders Andersen, Bakkegaard pr. Herfølge; Maskinarbejder Leonhard Hansen, MF., Aarhus.

der samtandreHaandværks- oglndustrivirk- somheder,i hvilke der regelmæssig beskæfti ­ ges flere Arbejdere samtidig, samt Virksom ­ heder, hvori der benyttes mekanisk Bevæg- kraft, er iflg. Fabriklov af 29. April 1913 undergivne Arbej ds- og Fabriktilsynet, hvor ­ under tillige er henlagt Tilsyn med Børns og unge MenneskersArbejdeiHh.tilLov af 18. April 1925 samt Tilsynet med Dampkedler paa Landjorden i Hh. til Lov af 4.0kt.l919. Endv. føres Tilsyn med Bagerier i Hh. til Lov af 9. Juni 1920. Endelig afgør Direk ­ toratet under Rekurs til Socialministeriet Tvivlssporgsmaal vedrørende Fortolkninger af Ferieloven af 13. April 1938. Landet er delt i 29 Kredse med 37 Fabrik ­ inspektører (hvoraf f. T. 1 er Kvinde) samt 5 assisterende Ingeniører og 3 Tilsynsassi ­ stenter (hvoraf f. T. 1 er Kvinde). Direktør: Erik Dreyer, R.DM. Kontorchefer: Cand. polyt. CWSchwa- nenfliigel; Cand. polit. Fru Kirsten Gloerfelt-Tarp. Bogholder: Cand. polit.RNøhr. Teknisk Fuldmægtig: Fabrikinsp. Cand. polyt. CLJørgensen. Sekretær: Cand. polit. O Hougaard R a s- mussen. Til Assistance: Ingeniør Cand. polyt. Leo La ursen og Ingeniør Cand. polyt. Ove Y Kofocd. TilRaadighed: Fabrikinspektør Cand.polyt. S Lautrup- Larsen, Frugtparken 5 Gjent.ofte $ Gjent. 2946, Kontor i Direktoratet, vejledende Fabrikinspektør for Leverandører og Opstil ­ Schar nagl. Fabrikinspektører, Ingeniører og Tilsynsassistenter: Kbhvns Nordre Kreds ( Gladsakse ogGjen- tofte Kommuner samt den Del af Kbhvns Kommune, som ligger Nord for en Linie, der følger Midten af Gaderne : Frederiks- sundsv., Nørrebrog., Dronn. Louises Bro, Søtorvet, Gothersg., st. Kongensg. og Told- bodv.): Cand. polyt. N Th. Skakke, R., Strandboulevarden 64 2 [ø] $Cent.2511(9-16). Til Assistance: Ingeniør Cand. polyt. Poul Søchting, Willemoesg. 72 (ø| $ 0 5332 og Tilsynsassistent Cand. polyt. Fru Inger Wilfred Jensen, Grøndalsv. 8 EJ $ Go. 5974 y. Kbhvns SøndreKreds (Den Del af Kbhvns Kommune, som ligger Syd for en Linie, der følger Midten af Gaderne : Toldbodv., st. Kongensg., Gothersg., Sotorvet, N-Søgade, V-Søgade, GI. Kongev., Hammerichsg., Bernstorffsg. og Ved Hallerne samt Kom ­ munerne paa Amager med Saltholm): H H Jarner, FM., Kontor: Strandg. 32 E $ Cent. 9728 (9-16). Til Assistance: Fabrikinsp. Cand polyt. C LG Wasner, Nojsomhedsv.l7[ø] f 09263 og Fabrikinsp. Cand.polvt. SEE Andersen, Overg. o. V. 50 E i) Am. 6671. Kbhvns Vestre Kreds (Frdbg. Kommune samt den Del af Kbhvns Kommune, som liggerSyd og Vest for en Linie, der følger Midten af følgende Gader m. v.: Frederiks- sundsv., Nørrebrog., Dronn. Louises Bro, Søtorvet. N-Søgade,V - Søgade, GI. K ongev., Hammerichsg.. Bernstorffsg.,Ved Hallerne og Havneløbet): Cand.polyt. Holger Poul ­ sen, GI.Kongev. 127 [v]f C.12746(9-16).Til Assistance: Fabrikinsp. Cand. polyt. J K Overgaard, Overg. o. V.42 E $ Am. 565. Inspektør over Bagerier i Kbhvns-Kred ­ sene: Cand. polyt. Aage Strunk, Strandg. 48 E $ Am. 7772. Inspektør over Elevatorer i Kbhvns-Kred- sene: Cand. polyt. A N A Alsøe, R., Enighedsv. 9 Charlottl. $ Ordr. 310. Til Assistance: Ingeniør Cand. polyt. H A Windeballe, Tomsgaardsv.82 |NV| ffi Ta. 7712. Inspektør over Dampkedler i Kbhvns-Kred ­ sene: Oand. polyt.Erik Drew sen, Frdbg. Allé 27 El $ Eva 1928. lere af Maskineri. Tilsynsassistent : Cand. polyt. Georg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker