kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Aand — Afho

V — 2466

Inspektor: E T Floris. ] Kasserer:H Mortensen $ V6329x. Økonoma: Frøken J JensenglV 8079. Plejemoder ved Skoleafdelingen : Frøken Astrid Madsen. Plejefader ved Drengeafdelingen: Aage Stefansen. j Plejemoder ved Forsøgsafdelingen : Frøken ■ Ebberødgaard pr. Birkerød, etabl.il892, har Arbejdshjem for voksne Mænd og Kvinder med brugelig Arbejdsevne og Plejehjem for voksne Mænd og Kvinder samt Børn af begge Kon. Ca. 1059 Alumner. Anstaltens Kontorer: g} Birkerød 12. Overlæge: Dr. med. J AVNørvig gi Birkerød 52. Inspektør: E Kr ogh g) Birkerød 205. Af delingslæger :ASteenbuch gi Birke ­ rød 172; AP O Isen. Beservelæge : H. P. N y g a a r d. Assisterende Læge: Georg Anslet. Materialforvalter: Henry R V Neumann, kst. Køkkenbestyrerinde: Inger J Holm,kst. Inspektrice ved Mandsafdelingen: Frøken K Jensen. Inspektrice ved Kvinde- og Børneafdelin ­ gerne: Frøken Marie J ensen . Natinspektrice: Frøken Ane Marie Jen ­ sen (Borup). Villahjemmet for Kvinder g) Birkerød 110, Karens Minde, Wagnersv.19 E g) Vb.277, Plejehjem for ca. 163 voksne Mænd og Kvinder samt Børn (Piger). Forstanderinde:Frøken Karen Gec kl er. Plejemodre : Frøken Marie Sofie Maribo; Lillemosegaard med Gammelmose ­ hus pr. Søborg, g Søb. 700 & Sob. 1047, det første et Plejehjem for ca. 130 voksne Mænd, det sidste for ca.105 voksne Kvinder. Forstander: O Olesen Gold. Plejemodre: Frøken Ellen Kti st er ; Frø ­ Rødbygaard, Rødbyhavn, g Rødby 5010. Anstalten er taget i Brug ca. 1. Nov. 1929; Plejehjem for Mænd, Kvinder og Børn; ca. 575 Pladser. Sikringsanstalten i Rødbyhavn beregnet til Internering af 102 for den offentlige Sikkerhed farlige Aandssvage. Strobyhus pr.Aarkirkeby gAakirkebyl36. Etableret 1. Januar 1935. Plejehjem for 36 Mænd. Bestyrer: Villy Carl Am be ck, kst. Palleshave Børnehjem pr. Ringe g Nørre Søby 15. Etableret 1. Marts 1935. Hjem for 30 Drenge. Bestyrer: H Andersen. Ørnehøj,Bakkebolle pr. Nyraad g Nymark 21. Etableret 1. April 1935. Hjem for 30 Born. Bestyrerinde: FruE Wiesner. Hiibertz ’ Minde, Prinsesseg. 45 El. Etableret i det tidl. Marinehospital og taget i Brug 12. Juni 1935. Plejehjem for 309 Alumner (Mænd, Kvinder og Børn). Inspektør : HRBjufstrøm g Am. 2115. Læge: Sarah E Kielberg. g Am. 3511. Inspektrice: Frøken Dagmar Laurberg g Am. 3511. Plejemodre: Frøken Ellen M Christen ­ sen; Frøken Marie Elly Petersen; Frø ­ ken Kristiane Elise Nielsen. Fælleshaab pr. Kustrup g Kavslunde 57, taget i Brug i Efteraaret 1936. Hjem for ca. 60 voksne Kvinder. Bestyrerinde: Kathrine Kirstine Nielsen. Andersvænge pr. Slagelse g Slagelse 1886. Ventes taget i Brug i Begyndelsen af 1940. 245 Alumner. Fortrinsvis udviklings ­ dygtige unge Mænd og Kvinder. Inspektor: Filip Stenstrup. t ) Franziska Olsen g) V 7267. Læge: Sarah E Kielberg. Frøken Gudrun E Bus se. Læge: Sarah E Kielberg. ken Margrethe Sørensen. Læge: SarahEKielberg. Inspektør: J PLaustsen. Overlæge: Frode Helm ar.

Administratores: Politiadvokat AageLo- tinga, Formand, Borgmester Jensens Allé 9 3 |ø] |0 7541; Sekretær i Socialinin. Svend Erik Odgaard; Cand. mag. Ida Hen- richsen. Hdels Forbund, Dansk, stiftet 6. Marts 1908^ Ny Toldbodg. 49 El g Palæ 2846. Formand: Direktør Oluf Krabbe, R.; Sekretær: Kon ­ certsanger Vagn Hedemann. Adgangsbevis, Næringslov af 28. April 1931, jfr. Lov af 20. Maj 1933. (se til ­ lige Artiklen Pas). Handelsrejsende for udenlandsk Regning skal — foruden gyl- digtPas,hvis de er Udlændinge, — væreiBe- siddelse af Adgang^bevis. Lette løses hos Toldvæsenet og lyder paa Navn. Det giver Ret til at drive Prøvehandel i Byerne (aldrig paa Landet) og skal tillige med Fuldmagt medføres og paa Forlangende forevises. Det er gyldigt et Aar. Prisen er 300 Kr. for det første Firma, Vedkommende repræsenterer, 150 Kr. for hvert af de følgende. Fritagne ior at erhverve Adgangsbevis er Personer, som i det sidst forløbne Aar har drevet og stadig driver Næring her i Landet i Henh. til en Næringsadkomst, der berettiger til Salg af vedkommende Varer, og derhos ikke ep i Re ­ stance m.H. til Betaling af forfalden person ­ lig Skat til Stat og Kommune. Adgangsbe ­ viser kanogsaa løsesforetTidsrum aflbDage og af 45 Dage og koster henholdsvis 40 Kr. resp. 20 Kr. og 100 Kr. resp. 50 Kr. Adoption (LovNr.87 af 26.Martsl923). Adop ­ tionsbevilling udfærdiges af Justitsministe ­ riet eller af vedkommende Overøvrighed (i Kbhvn. Overpræsidenten, udenfor Kbhvn. Amtmanden). Gebyret for Bevillingen er 33 Kr. 66 Øre. Afholdsfolkenes Fællesrepræsentation for Kbhvn. og Frdbg. Stiftet 3-Marts 1906. Formand : JensE Ja c o b s e n, Wilkensv. O El gi Gh.l280x ; Sekretariatet : IA S t j e r n e y Svend Trøsts V. 4 s E g V 5402 u. Afholdsfolkenes Oplysningskontor, Gothersg. 109 1 IKI g Palæ 2135. Leder: Sekretær Adolph Hansen. Afholdsforbund, Danmarks studerende Ung ­ doms. (D.S.U.A.) Stiftet 1903. OptagerGym- nasiaster, Studenter og andre Studerende samt ældre Akademikere. Formaa I : At sprede Kendskab til Alkoholsporgsmaalet og dets Betydning, og at arbejde for Totalafhold, spe ­ cielt blandt den studerende Ungdom. For ­ mand: Stud. med. Bjorn Heilesen, Krau ­ ses v. 6 [SJ. Afholdsforening, Danmarks, stiftet 17. April 1879, fordrer fuldstændigt Afhold fra be ­ rusende Drikke. Kontor: Gothersg. 109 1 El g) Palæ 2135 (10-2) Postkonto 8733. Sekretær: Adolph Hansen. . Hovedbestyrelsens Formand: Lærer Kr. Larsen, V-Allé 9 Middelfart. ,, Kbhvns Kreds ,Formand : Revisor Johs- Rasmussen, S-Boulevard 108 E g V 7195; Sekret.: Fabrikant S U B e r g, Flens- borgg. 34 E gi C. 15135. Har følg. Afd.med respektive Formænd: Frdbg. Afholdsforening, Maler E W Dahl. Yrsav. 18 El. Frem, Sadelmagerm. Johs. Jensen, ; Kong Hans Allé 21 Soborg g) Tg. 3980. Københavns Afholdsforening, stiftet26.Nov.1879, Maskinpasser APHan- ■ sen, Koreav. 7 [s] g) Am. 9066. Sundby Afholdsforening, Murer Chr. Nielsen, Lyong. 20 [S|. 1 Vesterbros Afholdsforening, Hus ­ ejer C Albertsen, Dannebrogsg. 52 1 E glV5286y. - Østerbros Afholdsforening, Skoma- > germ. R Rasmussen,Norrebrog. 213C 3 E). Il a an d vær k er sko 1 ens Afholdsfor ­ ening, Elev Niels And er sen, Toldbodv. 34 Kl C.2603. i Afholdsforening, Danske Lægers, stiftet 26. 1 Aug. 1903. Frederiksborgg. 44 2 El g) By 949 u. Formand: Dr. med. KAHeiberg.

Kor sevad pr. Ringsted g Ringsted 451. Privat Hjem for ca. 35 Aandssvage ; Ind ­ læggelse kan tinde Sted gennem Østif ­ ternes Aandssvageanstalt efter de foran anførte Regler. Læge og Forstander: Fru Bodil Bloch. • Kellerske Aandssva geanstalt, med Filialer har 2100 Pladser fordelt saaledes: l.IIovedanstalten i Brejningpr. Børkop(g Sellerup 2 og Statsg Vejlel7) 1575Pladser. I 2. Filialen Sølund ved Skanderborg (g233) 370 Pladser. Inspektør: FBotker. 3. Livø pr.Logstør(g Ranum42)100Pladser for samfundsfarlige aandssvage Mænd. Inspektør: Viggo Jenseii^R. 4. Sprogø Kvindehjem pr. Korsør (Stats g Sprogø) 55 Pladser. Forstanderinde: Frk. Stuhr Rasmus ­ sen. Desuden er der i Familiepleje anbragt ca. 1300 Aandssvage. Bestyrelse: Stiftamtmand P Herchend, K. DM., Formand, Vejle; Borgmester Frantz Hansen, Fredericia; Redaktør Holger Larsen, MF., Vejle. Overlæge: H O Wildenskov, R. Aandssvageanstalten ved Ribe, se Real-Reg. for Ribe, Afd. IV, S. 1945. Aandssvageanstalten ved Vodsk ov, se Real-Reg. for Nørresundby, Afd. IV, S. 1913, Aandssvageanstalters samvirkende Funktio ­ nærorganisationer,De danske, stifteté.Nov. 1917. Repræsentantskabets Formand:Ma ­ skinmester NH an s en, Brejning pr.Børkop g Sellerup 2 Lokal 50. Aandssvagesagens Venner, en Forening, som yder Støtte til afgaaede Funktionærer og selverhvervende Aandssvage; stiftet 1877. Bestyrelse:OverlægeHOWi Iden s k o v,R. Formand; Fuldm.Henry Levysohn, Brej ­ ning, Forretningsf.; Lægeforstander Frøken NChristensen, Vodskov;Lærerinde Frø ­ ken Helene Schiønnemann, GI. Bakke ­ hus; fh. Forstander J Nor ri Id, R. DM.; fh. Forstanderinde Charlotte Christian ­ sen. Aarestrups Stiftelse, Baggesensg. 35 INI (se endv. Legater (Aarestrups)). Abel Cathrines Stiftelse, Abel Cathrines G. 13 El, er stiftet af Abel Cathrine, Enke efterfiansHansenOsten,Proviantskriver paa 1 Københavns Slot og Inspektør over Dron- 1 ningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet . 1726, 1742 og flyttet til den nuv. Bygning > (Arkitekt: V Storck) 1886. [Kbhvns Magist. Præst: A J Bartholdy Møl ler, R., kst. Inspektør: O K Abrahamsen, R. 1 Absalonskirken, S-Boulevard 73 E. Indviet2 • Sept. 1934. Arkitekter: Wittmaack & Hvalsøe. Ejer og Patronat: Kbhvnske Kirkefond. : Kirkens Kasserer: Overpakm. K O Vesterdahl. Organist og Kantor: Erik Eriksen. Kordegnens Kontor: Oehlenschlægersg.86 E g V 541 x (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1 samt Fred. 5 - 7). r Sognet begrænses af: S-Boulevard, Som- merstedg., Kalvebodstrand,Erik EjegodsG. . og dennes Forlængelse til Stranden. - 1 Ga- . de-Registret foran i Afd. II er anført til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Academicum Catholicum (A. C.), V-Voldg. . 115 3 E. Stiftet 27. Majl896. Enhver katolsk Akademiker kan blive Medlem. Det aarlige . Kontingent er 8 Kr., dog kun 5 Kr. for Stu- b denter af de første 6 Aargange og for Med- lemmer, der bor over 25 km. fra Kbhvn. Til Academicum Catholicums Møder kan ikke-katolske studerende faa Gæstekortved Henvendelse til Formanden. Sognepræst: I C Poulsen. Kaldskapellan: Ove Ho jland. Kordegn: S Andersen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker