kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København lem. Bestyrelse: Kordegn C Becker, DM. FM., Vicepræsident ;Skomager Georsr R a s- mussen, Hovedkasserer; Billedskærer C Behrendt, Sekretær; samt for Fribolig ­ fondets Vedkommende tillige: Murerm. i Løjtn. B G Schioldann, R. Døvstumme Idrætsforbund, Dansk, stiftet 28. Aug. 1922, Formand: J P N ie 1 sen, Faa- borgg. 7 4 [øj. Døvstummelærerforeningen, stiftet 1. Jan. 1899. Formand: Inspektør O Alberts, Willemoesg. 34 3 (S) j) 5100. Døvstumme Piger, Arbejdshjemmet for, Løn- gangstr. 21 Kl fl C.5559& 15738, optager fra hele Landet konfirmerede, dovstumme Piger for at uddanne dem til Selvvirksomhed eller beskæftige dem. I Hjemmet udføres Vask og Strygning, Kjolesyning og Hus ­ gerning samt Vævning. Protektrice: Hds. Maj. Dronning Alexan dr ine. Bestyrelse: Fru Etatsraadinde A Gold ­ schmidt; Fru Professorinde AM Gold ­ schmidt; Frøken Harriet Willumsen; Højesteretssagf. C C Heilesen, For ­ mand; Gross. Fabrikant J H Gold ­ schmidt, adm. Direktør; Forstander E G Forchhammer, R., Fredericia; Pa ­ stor Th. Jacobsen, R., Fredericia; For ­ stander O I Baastrup,R.; Forstander A Holm,Nyborg. Plejemoder: Frøken Betty Ostergaard. Døvstumme-Raadet, stiftet d. 26. Okt. 1922. Formand: Kunstmaler Viggo Chr. Hansen. R., Svanemollev.10 [o] $ Ryv- 4161. Døvstummes Læseforening, De, Lokale Bro ­ husg. 17 El, stiftet 15. Jan. 1899, virker til Oplysn. Fremme bl. dovstumme ved Bog- udlaan. Foredrag o.l. Formand: Sten Heil- mann Clausen; Kasserer: UlfPJensen. Døvstummes Menighed, De. Fra 1. Dec. 1900 udgør Kbhvns døvstumme og fra 1. Okt. 1902 Frdbgs døvstumme, uden Hensyn til deres Bopæl, en Menighed for sig, henhø ­ rende under Frdbgs Provsti. De er fri for de personlige Ydelser til Præster og Kirke ­ betjente. Til Gudstjeneste benyttes „De døvstummes Kirke 44 , Falkonergaardsv.16 E, indviet 1904 (Arkitekt: Emil Jørgensen). Kirkebestyrelse: Direktor i Socialmin. O Fenger, R. DM., Formand; Murerm. Løjtn. B G Schioldann, R., Kirkeværge; Forstander E G Forelihammer,R.,Fre ­ dericia. Kordegn: C Becker, DM. FM. Organist : Fru M B e c k e r. ISbenezer, Suomisv. 5 E, Kirke, (opført 1896) for Syvende-Dags-Adventister; ® N 3108 & N 860. Østdanske Konferenses Formand: Pastor A Var mer. Effata (Forening til Gavn for døvstumme, oplærte efter Talemetoden). Formand : Di ­ rektør i Socialmin. O Fenger,R.DM. Efteraarsudstilling, Kunstnernes, afholdes aarlig Nov.-Dec. ; Udstill. foranstaltes af en skiftende Komité, valgt paa aim. Kunstnermøde. Forretningsfører: Højesteretssagf. O Bon ­ do Svane, Dronn. Tværg. 4 0$* Cent. 142. Efterslægtsamfundet, stiftet 5. Marts 1936. Formand: Direktør Knud Gad An ­ dresen, Ingemannsv. 3 E D ★ C. 11826. Efterslægtsselskabet stiftedes 4. Marts 1786 paa Foranledning af J Cl. Tode med det For ­ maal at virke for Ungdommens og Børnenes Oplysning i borgerlig Retning. Selskabet virker dels ved dets Forhold til Skolen, der nu er overtaget af Kbhvns Kom ­ mune, og som f. T. har Lokale Jakob Dannefærds V. 3 E, dels ved Ydelsen af Skolehjælp til Elever i den nævnte Skole samt Pengehjælp til Studerende ved Uni ­ versitetet og andre Læreanst.

Dyre — Efte Dyrebeskyttelsesforeningen „Foreningen til Værn for værgeløse Dyr “ , stiftet 11. Marts 1898. ' Formand: Fru Berglioth Dethlefsen, N-Farimagsg. 63 3 Kl $ By 1075u; Næstfor ­ mand: Fru D Hakewill Stelling; Kasserer: Redaktør Hj. Jacobsen, Howitzv.49E f)Gh.2246. Intern at: Peter Bangs V. 32 IB Gh. 4329. Kontingent fra 3 Kr. aarlig. Livsvarige Medlemmer 25 Kr. een Gang for alle. Postkonto Nr. 2869. Dyr- plageanmeldelser : $ By 1075u eller ® Gh. 4329. Dyrehaven. Jægersborg Dyrehave, Jægers ­ borg Hegn, Trørød Hegn, Ermelunden, Or ­ drup Krat, Charlo ttenlund og Kongelunden udgør et eget Lystskovdistrikt, som be ­ styres af en Skovrider. Ved Distriktet er ansat 4 Skovfogeder, hvoraf den ene til ­ lige gør Tjeneste som Skytte samt 23 Un ­ derbetjente. Lystskovdistriktet omfatter i det hele 1868 ha. deraf Jægersborg Dyrehave med Chri ­ stian den 9des Hegn 980 (hvoraf ca. 500 ha. Slette og c. 12 ha. udlagt til Jernbane), Jægersborg Hegn 498, Trørød Hegn 56, Ermelunden 66, Ordrup Krat 18, Charlotten- lund 84 og Kongelunden m. v. 168 ha. I den egentlige Dyrehave, som er indhegnet med et Rækværk at Enebærstager dog med et Jemhegn mod Kystbanen samt mellem Strandmøllen og Raadvad, findes gennem ­ snitlig 1800 Stkr. Daavildt og 300 Stkr. Kronvildt, samt 50 Stkr. Sikavildt, hvoraf skydes og sælges ca. 500 Stkr. om Aaret. Mærkepunkter i Dyrehavener: Eremita ­ gen, som er opført 1736 af Kristian VI (Ar ­ kitekt Thurah), Taarbæk Kirke, Kirsten Piils Kilde, Dyrehavsbakken, Mindestenene om de nordiske Studenters og Slesvigernes Besøg, de 2 a 300-aarige Hvidtjørne. Skovrider: H Martensen - Larsen, Skovridergaarden, Klpbg. f) Bellevue 1 &5. Se ogsaa Skovvæsenet. Dyrenes Beskyttelse i Danmark, Foreningen til. Kontor : Raadhusstr. 15 É JD By 3915 (9-16), Postkonto Nr. 3915, stiftet 20. Novbr. 1875. Kontingent mindst 3 Kr. aarl. Medl. modtager gratis Medlemsbladet „Dyrevennen 44 . Foreningen har 200 Kredse, fordelte over hele Landet samt Under ­ afdelingen „Ungdomsforbundet til Dyre ­ nes Beskyttelse* 4 , der tæller ca. 400 Kredse. Foreningens samlede Medlemsantal: cfi. 25,000. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Bestyrelse: Stabsintendant A A Degen, R.DM.,Formand; Rektor Einer Ander ­ sen, R. ; Overretssagf. E Flensborg; fh.Stationsforst. F E Gerhard; Prof. Di ­ rektør Carl II Hansen; Overdyrlæge Henrik Jensen; Købmand Jul. Jensen; Dr.phil. Ingvald Lieberkind; Redaktør E Marott,R.DM.;Politiinsp.EMellerup, R. DM.; Biskop Axel Rosendal; FrøkenA Schmedes; Forlagskonsulent A Thrue-Møller; GaardejerStatsrevisor J S V anggaard, MF. K.DM. Kasserer: Kommunelærer J Tham dr up. Sekretær:Kapt. LMadsen,R. Foreningens Medlemsblade: „ Dyrevennen 44 og „Dyrevennens Ungdomsblad 44 . Redaktør: Kommunelærer JThamdrup. ForeningensDyrehospital, Emdrup- vej jj Søb. 2500. Hospitalsbehandling og Pension for mindre Dyr. Overdyrlæge: H Moltzen-Nielsen. Foreningens veterinærePoliklinik, N ansensg.49 o . G. IE (14-15). GratisKonsulta- tion for Ubemidledes Husdyr. Leder: Overdyrlæge H Moltzen-Niel ­ sen. Dyrplagerianmeldelser: Insp. $ Ta.6576. Dyreværneforeningen Svalen (stiftet 14. Dec. 1897). Kontor: Amicisv. 3 E $ V 4612. Formand: Fru Agn es FriisSchmitto. Dyrlægeforening, Den danske, stiftet 8. Febr. 1849, med det Formaal at bidrage til Veteri ­ nærvidenskabens Fremme, reorganiseret

V — 2500 1908, danner nu en Sammenslutning af Lan ­ dets 20 lokale Dyrlægeforeninger og 2 Sær ­ foreninger med ialt ca. 1075 Medlemmer. Formand:Prof.AageMøll er-Sørensøn. Den kgl. Veterinær- og Landbohojsk., Biilowsv. 13 E; Sekretær: Dyrlæge Kai 1 Seidel, Vesterbrog. 55A 3 E ^V 4198. Dyrlægekorps, Hærens, Kontor Rigensg. 9 B Kl Cent. 16130. Chef: Stabsdyrlæge G Gautier,K. DM. Dyrlægeselskab, Kbhvns, stiftet 1896. For ­ mand: Prof. Folmer Nielsen, R., Bii ­ lowsv. 15 E ® Ve. 7222. Dyssegaardskirken, Dyss'egaardsv. 26 Hell. Sognekil ke for det ved kgl.Resolution af 28. Martsl938 fra Gjentofte dg-Vangede Sogne udskilte Dyssegaards Sogn. Sognepræst: Hans Thyge Jacobsen. Kaldskapellan: Max W Olsen. Klokker: Rud. H ansen. Klokkerkontor: Hojsgaards Allé 62 1 Hell. ® Ge. 2875v (10-13, undt. Torsd., Fred, tillige 18-19). Sognet begrænses af Bernstorffsv., Kilde- gaardsv., Ellegaardsv. til Nr. 45, Stien (mellem Kærvangen og Hegnsvang) over til Slangerupbanen, Banelinien, Gladsaxe og Kbhvns Kommunes Grænser. — I Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Døvstumania, Idrætsklub for døvstumme (un ­ der K. A. F. og D. I. F.), stiftet 9. Juni 1904. Formand : Tage Christensen, Aka- ciev. 40, Virum, Lyngby. Døvstumme, Alderdomshjemmet for, Brohusg. 17(H) ® N 5199 (ejes af Døvstummef. af 18. Nov. 1866). Døvstummeanstalter. Ved Plakat af 11. April 1817 indførtesSkoletvang for alle døvstumme Børn. I 7 Aars Alderen indkaldes disse efter særlige Skemaer, der gennem Kommunernes sociale Udvalg udfyldes til Optagelse paa Forskolen paa det kgl. Døvstumme Institut i Kbhvn. (Lov af 31. Marts 1926). Herfra sendes efter 1 Aars Forløb de uegentlig døvstumme til den kgl. Døvstummeskole i Nyborg, medens de egentlig dovstumme forbliver paa Forskolen i 2 Aar, hvor de deles efter Begavelse. De godt og middelbegavede Elever oplæres efter Tale- metoden, de svagest begavede efter Skrift-IIaandalfabetmetoden (med Støtte af Tegnsprog). Efter de to Aars Forløb sen ­ des alle disse Børn til Fredericia, hvor de bedst begavede (A-Børnene) oplæres paa A-Afdelingen og de øvrige(B-ogC-Børnene) paa B- og C-Afdelingen paa det kgl. Døv ­ stumme Institut. Paalnstitutet i Kbhvn.fi n- des en Børnehave,, hvor døvstumme Børn har Ret til Optagelse i 6 Aars Alderen, men kan optages for, naar Pladsen tillader det og Forholdene taler derfor. Den aarlige Betaling paa alle Statens Døv- stummeanst. er for et Barns Ophold og Un ­ dervisning 400 Kr., som i Tilfælde af Ufor ­ muenhed udredes af Staten (ikke Fattig ­ hjælp). Det kgl. Døvstumme Institut i Kbhvn., Kastelsv. 58 (0]f 0 321; stiftet 17. April 1807: Forskole og Børnehave for døvstumme. Forstander: Pastor Ove I B a as trup, R. (12-13). Se endvidere Real-Registrene for Frede ­ ricia ogNy b or g i Afd.I V,S.1779ogS.1887. Døvstummeforening, Dansk, Odense, stiftet 24. Okt.1899, har til Formaal at understøtte døvatumme Medlemmer. Formand: fh. Bib ­ liotekar N K A Hjarbæk, Allég. 90, Odense j} 2030. Døvstummeforeningen af 18. Nov. 1866, Brohusgade 17 El fl N 522 & N 5199, har til Formaal at understøtte træng. Medl., at virke oplysende og oplivende ved nyttig Underholdning. Dens Midler fordeles til et Fribolig og Ejendomsfond, et Admini ­ strationsfond, et Legatfond, en Understøt ­ telsesfond og en Sygehjælpefond. En ­ hver kan optages som ekstraordinært Med-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker