kraks vejviser 1940 handelskalender

Bold — Bota

Real-Register for København

V — 2486

Bornholm, Nationalforeningen, i Kbhvn. stiftet 19. Maj 1908, Adresse: Hulsøvang 7, Rungsted Kyst g) Ru. 295, har tilFormaal at bevare og frede om ØenBornholms natur ­ skønne Steder. Kontingent mindst 2 Kr. aarlig.Formand :fh.GeneraldirektørM Ko e- foed, SK. DM. FM.; Kasserer: Kontorchef G Dam. R. „Bort medTobakken “ , Landsforeningen,stiftet 1905 for at modarbejde Brugen af Tobak. Anlægsgartner Chr. Albertsen, Emdrup Vænge 68 [ nv ] g] Ryv. 4450, Formand og Redaktør af Medlemsbladet „F r i s k L u f t “ , Kr. 2,00 aarlig. Borups Højskole, grdl. 1891. Lokaler: Fredh. Kan. 24 Kl g) Cent.3445 &By 4617. Forstan ­ der: Hans Borup. Borups Højskoles tlevkreds, stiftet 14. Sept. 1934. Formand: Svend G ronemann, Ved Grænsen 4 1 EJ g) Da. 604. Boserup-Minde, Nansensg. 90 1 E (Kontoret aabentTirsd. og Lord. 5 l /2-7) Palæ 5718. Stiftet 25. Jan. 1903,opt.somMedl.Mændog Kvinder, der godtgør at have været behand ­ let for Tuberkulose og er bosiddende i Kbhvn. eller paa Frdbg. Formaalet er at støtte Tuberkuløse, der er komne i Nød ved Sygdommen. Foreningen har eget Rekon ­ valescenthjem v. Ilareskovcn glHareskovby 157. Til dette Formaal optages ogsaa ekstraordinære Medlemmer. (Kontingent mindst 3 Kr. aarl.). Formand: Direktør Jens Christiansen, Amager Boulevard 127 [S] tr. gi Cent. 12373. Kasserer: Aage Strøyer , Nansensg.90 1 Kl g Palæ 5718. Boserup Sanatorium, se Hospitaler u. Direk ­ toratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. BotaniskForening, Dansk, Adr.Botan.Museum Kl g) By 743x, stiftet 5. April 1840, bestaa- ende i sin nuværende Skikkelse siden 1865, virker ved atafholde Moder omVinteren med Foredrag og Diskussion, ved at foretage botaniske Ekskursioner og ved Udgivelsen af „BotaniskTidsskrift" og „Dansk Éotanisk Arkiv". Enhver botanisk interesseret kan blive Medlem. Ord. Medlemmer modtager „Botanisk Tidsskrift* frit. Aarsbidra- get er 10 Kr. for indenbys, 8 Kr. for uden ­ bys Medlemmer. Studerende og Kandidater i de første 5 Aar efter Eksamen betaler 5 Kr. Medlemmer, der foruden „Tidsskrift" ogsaa modtager „Arkiv", betaler 5 Kr. mere. Medlemsantallet ca. 300. Bestyrelse: Prot.Dr. pilil. Ove Paulsen, R. DM. FM., Formand; Prof. Dr.phil.Knud Jessen, R., Næstformand; Prof. Dr.phil. KaiGram, Kasserer; Bibliotekar, Mag. sci ­ ent. Johs. Gr ø n t ve d,Redaktør; Konservator K Wiinstedt; Mag. scient. Tyge Be ­ cher, Sekretær. ’ Botanisk Have v edGothersg. Den førstebot.H. iKbhvn. indrettedes 1600 paa det Sted, hvor nu Zoologisk Museum staar, den nedlag- des 1778. Denindeholdtvæsentligkun Læge ­ planter. 1 1760 Tallet anlagdes ved Amalieg. en bot.IL, som dog kun havde en kort Tilvæ ­ relse. 1 1778 blev Slotshaven vedCharlotten- borgomdannet til bot.H. ; denne bestod ind ­ til 1874, da Arealet udlagdes til Bebyggelse. Den nuværende bot. H. ’ s Anlæg begyndte 1871, og den aabnedes 9. Okt. 1874. Arealet er omtr. 10 ha. Kapt. Brygger I C Jacob ­ sen har givet Udkast til Væksthusene og Landskabsgartner Flindt til Anlæget. Haven er aab. for Gennemgang (ad Veje Øst for Soen) hver Dag fra Kl. 7 (om Vinte ­ ren fraK1.8). Adgang til heleHaven fra Kl. 1, omSønd.fraKl.10 Haven lukkes ved Solned ­ gang (i Juni og Juli dog Kl. 8 x /2). Palmehuset er tilgængeligt i Sommerhalvaaret dagligt fra 1-5, i Vinterhalvaaret : Sønd., Tirsd. og Fred, fra 1-3, gratisAdgang ; Akvariet er i Sommerhalvaaret aabentTirsd. og Fred.fra 1-3, Sønd. fra 1-5, gratis Adgang. Rejsende kan, naar de henvender sig til Gartneren, (Ø-Farimagsg. 2 A E), faa Adgang til andre Tider. Kort til studerende udleveres gratis af Gartneren daglig 9-12 og giver Ad-

Formand: Overretssagf. Ove Frederik ­ sen^. Næstformand: Fabrikant E Middelboe. Kasserer: Landsretssagf. Leo Dannin. Boldklub, K. F. U. M. ’ s, stiftet 1899, Rosen- borgg. 15 El D Cent.6797. Formand: Kom ­ munelærer Kai Hansen. Boldklub, Østerbros, (under D. B. U.), stiftet 1. Sept. 1894. Adr. : Jagtv. 187 3 E) $ Ryv. 2637. Formand: Hj. Aldorf. Boldklubben „1903 “ , stiftet 2. Juni, (under K. B. U.). Klubhus og Baneanlæg (Hj. af Hans Jensens V. og Lyngbyv.) $ Gjent. 1203. Formand: Erhard Jensen, Wey- sesg. 13 s [ø] $ Ryv. 3015. Boldklubben af 1893, (under D.B. U.), stiftet 19. Maj 1893, Adr .Østerbrog.79 |ø] f) Cent.9323 & 9344 (Vinterhalvaaret tillige $ Cent. 9337). Fodbold, Lawn-Tennis,KricketBold- baner ved St. Jakobs Kirke, Tennishal ($ Cent.9337). Formand: Kontorchef O Lind ­ strøm; Kasserer: InstallatørSv. Berendt. Boldklubben „Frem “ , (under D. B. U.), stiftet 17. Julil886. Adr.Ægirsg.70[H,Boldbane ved Enghavev. |) V 5316x. Formand : Prokurist Aage Jensen, Enghavev. 60 [V] J) Ve. 8158. Kasserer: Overassist. Robert Jensen, Fred. d. 6. Allé 11 El jg Go. 2100. Boldklubben Fremad (Amager), stiftet 10. Juni 1910. Formand: M Jensen, Dirchsv. 24 [s]. Boldklubben H. I. K. (Hellerup Idræts-Klub), stiltet 10. Dec. 1900, under D. B. U., Phi- stersv. 23 Hell, ft Hell. 1401, Hallen Hart- mannsv 37 $ ik-Hell. 1428. Formand: Forret ­ ningsf. Ejner U 1 r ich,Maglevænget 7 Hell. $ Hell. 5656 ; Kasserer: Fuldm AFrede- r i k s e n, Hellerup v. 41 1 Hell. $ Hell. 3498. Boldspil-Union, Dansk, (under D.I.F.), stiftet 18. Maj 1889.' Kontor: Mitchell sg. 23 [V| § By 4664. Formand: Ingeniør Cand. polyt. Kr. Mid ­ delboe, R. Kasserer: Snedkerm. SteenN i el sen. Boldspil-Union, Fyns, stiftet 10. Juli 1904. Formand: Prokurist Niels Jensen, Læs ­ søeg. 1, Odense $ 3341. Boldspil-Union, Handels- og Kontorstandens, stiftet 9. Marts 1927. Formand: Fuldm. O D Vørsing, Aarhus PI. 4 3 [0] D 0.4248. Boldspil-Union, Jydsk, stiftet 1895. Adr.Lærer Johs. Høiriis, Rungstedv. 26 Aarhus jg 4341. Boldspil-Union, Kbhvns, stiftet 29. Apr. 1903. Adr.: Tuborgv. 125Hell. $ Hell. 3480. Formand: Ingeniør Sv. Berendt. Boldspil-Union, Lolland-Falsters, stilet 1906 Formand: Boghdlmedhj. Eilif Andersen, Nykøbing F. $ 292. Boldspil-Union, Nordre Birks, stiftet 1913. Adr. L H arto ft, N-Frihavnsg. 5 [ø] ffi 0 10000. Boldspil-Union, Sjællands, stiftet 1902. Tæl ­ ler p. t. 248 boldspillende Klubber (Fodbold og Kricket) over hele Sjælland udenfor Kbhvn. med et Medlemsantal af ca. 58000. Adr. L H arto ft, N-Frihavnsg. 5 [ø] jg 0 10000. Boligforeninger og -Selskaber, se Bygge-og Boligforeninger. Bombebøssen, Overg. O.V.48CK1 f)Am.5404x stiftetd. 2. Nov. 1819 derved, at Kommandør Vaterskout Peter Norden Soiling fik Tilla ­ delse til paa Vaterskoutens Kontor at opstille enBombe, indrettet som Sparebøsse, tilderi at samle Bidrag for i Tiden at anskaffe et Hus for værdige gamle Søfolk i Koffardi- farten fra Kbhvn. Stiftelsen yder frit Hus, Lys og Varme til 8 gi. Sømænd med deres Hustruer, og 31 gi. Sømænd; den giver dertil fri Bespisning og delvis Klæder til Beboerne. Foruden Bygningen ejer Stiftelsen i Kapital og Legater ca. 700,000 Kr. Under Direktionens Administration ligger endv. særlige Legater til Beløb af ca. 400,000 Kr. Til Velgørenhed er i 1935 anvendt ca. 30,000 Kr. Direktionen, der udnævnes af Kongen, bestaar af : Kon-

treadmiralTh.A Topsøe-Jensen, K. DM., Formand; Gross. Generalkonsul Joh. Han ­ sen, K.DM. FM.; Mønstringsbestyrer NV M Løvgreen,R.; Overretssagf. P N Sel ­ ling, R.;S parekassed irektørW inkel Smith, K. DM. ; Formand f. Kbhvns Skipperforen^ fh. Kapt. Svend Prip, R.; Skibsinsp. E Sal o mon s en, R.; Fabrikant Peter F Hee ­ ring, Kasserer; Kommandørkapt. Baron Niels Juel-Brock dorff, R. DM. Inspektør ved Stift.: Kapt. P S vårr er. Bonaventura (Forældreforening til Hjælp for døvstumme Born), stiftet 16. Juli 1914, yder Hjælp og Vejledning i alle Forhold til For ­ ældre med døvstumme Børn. Formand: Fi- skehdl.VP euleche,FM-,Engv.64[s]|l Am. 1878; Kasserer : Raadhusbetjent Oluf Pe ­ tersen, Nybrov. 198 Lyngby $ Lyngby 2241; Sekretær: Kontrolør Otto Dræby, R.,Usserød pr. Kokkedal $ Hørsholm 99. Borchs Kollegium (Collegium mediceum), st. Kannikestr. 12 Kl j) By 6516 er oprettet 29. Juli 1689 af den berømte Lærde Ole Borch til Fribolig for 16 studerende, der desuden nyderBrændselshjælp og80Kr.aarl. Eforus:Prof.Dr. theol. J S Norrega ard. Borgerdyden, stiftet 18. April 1929. Formand: Vekselerer Cand. jur. Flemming G Wulff, Chr. d. 9- Gr. 5 El $ C. 10020 Borgerdydskoleselskabet, stiftet 31.Okt.1899. Adresse: Nyhavn 42 1 El. Bestyrelse: Hof- Blikkenslagerm.Cand phil TorbenMeyer, Formand; fh. AdjunktTh. E Bruun,Næst ­ formand og Sekretær; Cand. polyt. Jacob Si ­ mon sen,Kobmagerg. 14E, Kasserer; Ad ­ junkt ASejersen; Assist. Mogens Cold. Borger-Forening, Christianshavn«, stiftet 19. Marts 1889, Formand: Skotøjshdl. Max Larsen, Amagerbrog 132 [s] g) C. 12435. Borger-Foreningen i Strand- og Lyngbyvejs ­ kvarteret. stiftet 7. Febr. 1927. Formand: Afdelingsleder K M Frydenhøj, Lyng- byv. 41 (ø] f Ry. 3833 v. Borgerhjemmet i Gjentofte Kommune, Ordrup Jagtv. 65-81 Charlottl.. opført 1928-31, rum ­ mer 54 Lejligheder, tildels Friboliger, tildels Boliger til nedsat Leje, for ældre Borgere i Gjentofte Kommune. Formand: Murerme ­ ster A.mtsraadsmedl. Kr.Larsen, R.; Kas ­ serer Overretssagf. H Gehrke. Borgerlig Begravelse og Ligbrænding, For ­ ening, stiftet 2. Marts 1899. Formand: Kioskejer Alfred W Jensen, S-Boule- vard 97 1 (V) gi Ve. 2085v. Borgerrepræsentationens Presseloge, stiftet 19 ‘ _7. Formand:Redaktør Ernst Christi ­ ansen, Skotterupg. 11 * Kl g Tg. 2102. Borgerskab, se Næringsbrev. Borgervennen af 1788, stiftet 4. Juni 1788, V-Voldg.96 [v] g) By4604(ll-14,samt l.Nov.- 30. April till. Onsd. 17-19). Kontingent 7 Kr. aarlig. Saavel Voksne som Børn, der ved Indmeldelsen har Bopæl i Kbhvn. eller Kbhvns Amt, kan optages. Selskabet virker: 1. Som For sørgeis esselskab vedindkøb af en Livrente for de gjorte Indskud i Forb. med Selskabets Tilskud; ved et ikke liv- renteforsørget Medlems Dod tilbagebetales Indskud med Renter og Sparepræmier til hans Bo eller Arvinger. Indskuddene kan op- siges til en 1. Jan. eller 1. Juli med 1/2 Aars Varsel. 2. Som Understøttelsesselskab vedat give Aledl., som har været mindst 5 Aar i Selsk., midlertidige Understøttelser til Af ­ hjælpning af øjeblikkelig Trang. 3. Som Laan es elsk, ved at yde Medl., som har været mindst 3 Aar i Selsk., rente ­ frie Laan fra 200 Kr. til 3000 Kr., der til ­ bagebetales med x /50 maanedlig. 1. Jan. 1939 androg de af Selskabet forval ­ tede Kapitaler ialt ca. 4 6 Mill. Kr. Administratorer : SparekassedirektørW in ­ kel Smith, K. DM.; Gross. VE Werner, R.; Tømrerm. H J K o rner up-Koch. Forretningsforer : Kapt. E C He r t e 1, K. Bogholder: Ritm. C A Kr a ft,R. DM. p. p.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker