kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Pladsanvisning, Oplysningsbureau, Rets ­ hjælp, Understøttelsesfond, faglige og oply ­ sende Foredrag. Udgiver „Dansk Handels- og Kontormedhjælper Tidende". Forbundet erEjer af Feriehjemmet„Borshøjgaard “ ved Tisvildeleje. Forretningsudvalg: Forret ­ ningsfører Gustav Pedersen, MF., For ­ mand ® V 74 5; Hovedkasserer Aksel Ols ­ son; Viceforretningsf. Viggo Pedersen; ToldklarererChr. Skjolding; Repræsen ­ tant R C alum. Handels- og Kontormedhjælperforeningerb Kontor: GI.Kongev. 1E° [V] f Cent. 12339 & 13336 - Overenskomster med Forbedring af Løn, Arbejdstid, Ferie, Indførelse af Beta ­ ling for Overarbejde etc. Foreningen, der er stiftet l.Aug. 1897 og tæller 14,O0Q Med ­ lemmer, er Afdeling under Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund. Det maanedlige Kontingent er 5 Kr. 75 0- for fuldtbetalende Medlemmer, 2 Kr. for Lærlinge over 17 Aar og 1 Kr. for Lærlinge ­ under 17 Aar. Formand: Carl Jensen, Milosv. 4 [S] Il- Am. 6485. Handelsrejsende. (Foreningen af danske For ­ retningsrejsende af 3 / 3 1901), Fredh. Kan. 6 E J) By 3538. Formand: H Gunst; Næstformand: O Dela Jensen; Kasserer: Vald. Petersen; Sekretær: Ole An ­ dersen. Handelsrejsende Forbund, Dansk (faglig? Landsorg.). Stiftet 6. Juni 1919. Formand : Paul Hegn er, Islands Brygge23 [sj $ Am. 9689. Handelsrejsendeforeningen af 1886. Kassererkontor: Reventlowsg. 18 1 IS $ Eva. 1951. Formand: V Holst, Strandv. 96 Hell. jp He. 2216, Kasseier: Sigurd Cantor, N-Voldg. 82 K) f *0. 6410. Handelsrejsende, Foreningen af danske, stiftet 1866. Formand: Fabrikant Carl Petersen, Strandg. 12 OS $ C. 1738, priv. $ Am.5367x. Postgirokonto Nr. 1866. Handelsrejsendeforeninger, Fællesrepræsen ­ tationen for danske, se Fællesrep. Handelsrepræsentanters Landsforbund, Dan ­ ske, Primulav. 13 E Jjj G°- 8162. Stiftet 16.Nov.1935. Formand : Marius Sø ­ rensen; Næstformand: Købmand Schufri Mey er,Pantheonsg.22,Odense $ 1967; Kas ­ serer: Carl Christian s en, Lugano v. 30 [S] J) Am. 2880 v. Handelsskoleforening, Danmarks, stiftet 1. Aug. 1910. Bestyrelse: Direktor Aage Rasmussen, R.p. p., Kbhvn., Formand ; Lærer NP Andersen, Aarhus; Købmand Chr. II 01 esen, R. DM., Aalborg; Direktor J Mortensen, Odense; Forstander Chr. Hvilsted Nielsen, Horsens, Sekretær; . Lærer R W Criiger, Kolding, Kasserer; Gross. Holger Ni cola i s en, Maribo; Bank ­ direktør Axel Christiansen, Faaborg. Redaktør: Forstander Ludv. Hoffmann, Varde. Adr. N-Voldg. 76 E. Handelsskoleforeningen I Gjentofte Kom­ mune. Stiftet 1920. Forstander: Gross. O Engelstoft-Schmidt, Ellinorsv. 45 Charlottl $ Ordr. 1596. Handelsskoleraadet oprettet ved Lov af 23. Juni 1920. Kontor: Lakseg. 19 IE ® Cent. 11927. Formand for Skoleraadet og forEksamens- kommissionen for de statskontroleredeHan- delsskoler: Direktør forHandelsskoleunder- visningen Cand. mag. Osvald L a r s e n, R. Handelsskolers Pensionskasse, De statsun ­ derstøttede, oprettet i Henhold til Lov af 1. April 1913. Adr. N-Voldg. 76 OE ® ★ C. 7422. • Bestyrelse:Mag. art.ElseKruuse Hansen; Inspektør Aage Jensen, Formand; Trans- Kontortidll-15 ogl8-20(Lørdl Er en faglig Forening, der i de sidste Aar har oprettet talrige

Hand

V — 2536

sau, R., Paris, Medl. af Administrations ­ kommissionen i Paris. Sekretær: Overretssagf. MRaffenberg, R. DM. f Cent. 2 & 5320. Handelsministeriet, se Ministeriet forHandel, Industri og Søfart. Handelsmænds Uddannelse, Foreningen til unge, stiftet 3. Nov. 1880, giver Undervisn. og uddeler Rejselegater. Staten, Kom ­ munen, Grosserersocietetet, forskellige Fonds og private yder Tilskud. Bestyrelse: Gross. Aage Kunst, R. DM., Formand ; Direktør Paul Tillge, Næstformand ; Di ­ rektør Paul Schwanenfliigel.R., Kasse ­ rer; Skoleinsp. A K Andersen; Borg ­ mester Julius Hansen; Direktør Fru Else Illu m;Gross. Caritkjur. Poul Ja ­ cobsen, R. ; Skibsreder Axel Kampen; Direktør Henry P Lading, R.DM.; Direktør F Loppenthien.R. p. p.; Bank ­ direktør Oluf Nielsen, K. DM. p. p. ; Direktør Ole Sun do, R.; Boghdl. Søren Wiene, R. Foreningens Virksomhed omfatter: Købmandsskolen (se denne). Den danske Købmandsskole i London (se denne). Købmandsskolens Kursus i Frankrig. Niels Brocks Handelsskole (se denne). Handelshøjskolen i København (sedeqne). Udvalget til unge Handelsmænds Uddan ­ nelse i Udlandet (se dette). Kontor: N-Voldg. 76 Kl $ ★ Cent. 7422. Handels- og Kontorist-Foreningen (Kø- benhavnsHandelsstandsForening)/stiftet27. Okt. 1841, Nørreg. 9 Kl ffi C. 377. Direktion: Bankdirektør Poul Ingnolt, R. DM., For ­ mand ; Direktør H O Damgaard-Nielsen, R., Viceformand; Assurancedirektør Axel LBramsen; Direktør Chr. Grauballe, R. ; Dispachørfuldm. Aage Hansen ; Gross. Willie C K Hansen. R.; Varemægler Georg Holm; Gross. AFHusson; Gross. Cand. jur. Poul Jacobsen, R.; Gross. OL Olsen, R.; Direktør K Thorning Pe ­ tersen; Direktør Aage Rasmu ssen.R.; Direktør Fr. Sander, R.DM. ; Gross. Kay Uh ren holdt. Inspektør og Kasserer: Otto Haugsted. Handels- og Kontoristforeningens Under ­ støttelses-Selskab for Medl. eller fh. Medl. og deres efterladte. Formand: Gross. Vilh. Skovgaard-Petersen,R.; Sekre ­ tær: Gross. Rud. Madsen, R.; Gross. Ludv. Gøricke; Gross. Ernst Meyer, K.DM.; Gross. O L Olsen, R.; Gross. Cornelius Pe ­ tersen, K. DM.; Direktør Fr. San der, R. DM. Handels-og Kontoristforening, Kvindernes, Niels Hemmingsens G. 8 3 É f Palæ 5446, Kontortid 10 - 13 samt Onsdag Aften 18 - 20. Stiftet 1. Febr. 1898. Engageringskontor. Formand: Frk. Karna Nilsson. Næstformand: Frk. Oda Gottfred sen. Alderdomsf ond.Formand: Frk. Helga Petersen; Næstformand og Sekretær: Frk.. Mary Johansen; Kasserer: Frk. Marie Ni el sen; Regnskabsforer: Frk. El ­ len Cridland; Frk GerdaKjøler; Frk. Jessie Bisbj erg; Frk. Astrid Larsen. Feriehjemmet „Bjælkestuen", Hornbæk® 31 (Gæster fl 43). Formand: Fru Konsul inde Amalie H øy. Handels- og Kontormedhjælperforbund,

slette, R.; Selskabet driver Organisa ­ tionsskolen, Forstander: Adjunkt Sven Frederiksen. Handelsgartnerforening, Kbhvns, stiftetl907. Formand: Otto I Moll er, Rødovre Vanl. Rødovre 49; Næstformand : N Chr. K a 11 e - r u p, SøborgJJSøborg 15; Kasserer : Julius Bøgh, Vanløse Jp Damsø 20; Sekretær: Svend Gy ld in g, Ishøj pr. Taastrup ® Is ­ høj 50. Handelshøjskolen i København (Den handels ­ videnskabelige Læreanstalt), Julius Thom ­ sens PI. 10 El D Cent. 12060 & 12036. Direktør : Prof. Dr. phil. Christen Møller. Handelshøjskolen er oprettet af Forenin ­ gen til unge Handelsmænds Uddannelse (se denne) som en Aftenafdeling i 1917 og ud ­ videt til en fuldstændig Handelshøjskole i 1924. Formaal: At give sine Studerende Adgang til at erhverve sig et dyberegaaende teoretisk Kendskab til de forskellige Omraader af det moderne Forretningsliv og som Forudsæt ­ ning derfor et Overblik over Fag som Øko ­ nomi, Retslære etc., der i mange Tilfælde danner Baggrunden for en virkeligForstaa- else af de specielle Forretningsforhold, samt Lejlighed til Erhvervelse af videregaaende Kundskab i fremmede Sprog for at dygtig ­ gøre sine Studerende til overotdnede og ledende Stillinger i Hand el og Søfart, Bank- Forsikrings- og Regnskabsvæsen, Revi ­ sion og Reklame samt til Handelsstillinger indenfor Industri og Landbrug. Handelshøj-kolen er statsunderstøttet og underviser efter den af Handelsministeriet under 11. Jan. 1939 godkendte Studieplan og er undergivet Statens Tilsyn gennem et af Handelsministeriet nedsat Tilsynsraad.: Direktor Chr. H Olesen, K.DM., For ­ mand; fh. Bankdirektør Konsul OBech, R. DM.; Gross. Aage Kunst, R. DM.; Direktør foi Handelsskoleundervisningen Cand. mag. Osvald Larsen, R.; Direktør Folmer Preisler, R.DM. Under Handelhøjskolen findeset Biblio ­ tek ( sp Handelshøjskolens Bibliotek), et Handelsvidenskabeligt Forskningsinstitut $ No. 9260, et Eksportinstitut J) No. 9258, et Bankinstitut No. 9258, et Institut for Salgsorganisation og Reklame $ No. 9257, et Sprov arkiv og et Regnskabslaboratorium D No. 9259. Handelshøjskolens Bibliotek, Julius Thom ­ sens PI. 10 |v] $ No. 9236. Omfatter Drifts ­ økonomi, Penge-, Bank- og Børsvæsen, Varehandel m. m. Aabent for offentligt Ud- laan paa Undervisningsdage 10-14 og 18*/ 2 - 21 (Lord, dog kun 10-14). Bibliotekar: Cand. theol. Knud Larsen. Handelskammer, Det internationale, oprettet 24. Juni 1920, har til Formaal at lette det internationale Handelssamkvem, at repræ ­ sentere Finans, Industri, Transport, Handel og i det hele alle Grene af international øko ­ nomisk Virksomhed, at være Talsmand for Meninger og Synspunkter hos de Kredse, der er interesseret i internationalt Forret ­ ningsliv, at arbejde for forbedrede Betingel ­ ser forHandelssamkvemmet mellem Lande ­ ne og for en Løsning af de internationale økonomiske Problemer, samt endelig at vir ­ ke for forøget Samkvem og bedre Forstaael- se mellem Forretningsmænd og deres Orga ­ nisationer i de forskelligeLande, til Fremme af Fred og venskabelig Forbindelse mellem Nationerne. Den danske natio ­ nale Komité, Adr. Børsen. Gross. Holger Laage-Petersen, K. DM., Præsident; Direktør Aug. Holm, K. DM.; Ingeniør C A Moller, R.DM.; fh Bankdirektør V Eigtved, R.DM.; Konsul H P MPal søe, R., Nakskov;Konsul A Abel. R., A lborg; Direktør J AKørbing, K.DM.; Direktør E Maegaard, R. DM.; Gross. Bue Bjør ­ ner; Skibreder Chr. Harhoff, R : Direk ­ tør G E H a r tz, R. DM.; Direktør Th. J u n- ck er, R. DM., Aarhus; Direktør Th. Adler Svanholm,R. DM.; Direktør Aage Des ­

Dansk, stiftet 23. Sept. 1900. Hovedkontor i egen Ejendom, V-Boulevard 43É, Kontortid: 9-17, Lord. 9-14, Juni, Juli og August 8-16, Lørd. 8 1 2f Cent. 143,8143 & 12143. Telegram-

adr. „Medhjælperstand", Postgirokonto Nr. 843, er enSammenslutning af Landets faglige Handels- og Kontormedhjælperfor ­ eninger. Tilsluttet De samv. F; gfoibund. Formaal: Medhjælperstandens Højnelse ved faglige og social-politiske Forbed ­ ringer. Statsanerkendt Arbejdsløshedskasse og Fortsættelseskasse, fagligt Hjælpefond,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker