kraks vejviser 1940 handelskalender

Apol — Bang

Emneliste

2403

Side Apolloteatret, se Teatre ............................. 2651 Apostelkirken ....................................... 2470 Apostolisk Vikariat, se Katolske ........... 2551 Apostolske Kirke, Den ......................... / . 2470 Apotekerforeninger ..................................... 2470 — se ogsaa Kreditforen., Apotekernes. . . 2558 Apoteksprivilegier, salgbare, se Afviklings ­ kassen for ................................................ 2467 Appeludvalg, se Toldraadet ....................... 2653 Arabisk Mission, se Dansk Kirke-Mission i Arabien ................................................... Arbejde adler ....................................... .. . Arbejderbeskyttelse, Udstillingen for . . . Arbejderbevægelsens Arkiv ....................... Arbejderbevægelsens Erhvervsraad ........... Arbejderboliger, Foreninger for .............. — se ogsaa Alderdoms-Friboliger .... og Foreningen af 1865 .......................... Arbejderforbund,Kvindeligt,se KvindeligtA.2565 Arbejderforeninger, se Foreninger A, 1 i Emnelisten Arbejderforsikrings-RaadefjSeDirektoratet fur Ulykkesforsikringen .......................... 2499 Arbejderhjem, Frdbg., se Frdbg. Arb. . . . 2518 Arbejderhjemmet Fredenshus, se Fredensh.2518 Arbejderhøjskoler, se Arbejdernes Oplys ­ ningsforbund ........................................... 2471 Arbejder-Idræts-Forbund ............................ 2470 Arbejderkoncerter, se Studentersanif .......... 2643 Arbejder Loge, Dansk, se D. A. L ............ 2495 Arbejdernes Andels-Boligforen., se Bygge- og Boligforening ..................................... 2489 — Brændselsvirksomheder, Fællesraadct f. se Fællesraadet for Arb ........................ 2523 — Byggeforening ........................................ 2471 — Esperanto- Klub.se Esperanto-Klub, Arb. 2502 — Fællesorganisation .................... .. . . . 2471 — Idræts-Forbund, se Arbejder-ldræts-F. 2470 — Idrætsklub, se Idrætsklub .................... 2545 — kooperative Byggeforening, se Bygge-og Boligforeninger ..................................... 2489 — Kunstforening ....................................... 2471 — Landsbank ............................................. 2471 — Læseselskab .......................................... 2471 — Oplysningsforbund ............................... 2471 — Radioforbund, se Radioforbund, Arb.. 2617 — Radioklub, se Radioklub, Arb ................ 2617 — Roklub ................................................... 2471 — Samariter Forbund .................................. 2471 — Samariterforening ................................... 2471 — Skakforb., se Skakforb., Dansk Arb. . 2629 — Tennis Klub ........................................... 2471 Arbejdersangkor, Do samvirkende ........... 2471 Arbejder-Skakklubber, se Skakklubber . . 2629 Arbejder-Udveksl., se Nordisk Arbejder- TT1 - ’ - r 2497 2470 2470 2470 2470 2470 2467 2512 Udveksling .................................. Arbejdets vidensk. Org., se Komite f.A.v.O. Arbejdsanstalten Sundholm ....................... Arbejdsanvisning Arbejde adler ......................................... Arbcjdsanvisningf.Kbhvn.&Frdbg. . . . Arbejdsanvisningskont. for Døvstumme . Arbejdsdirektoratet. ............................... Arbejdsløshedskasser ............................. Boghandlcr-Medhjælperforening, D.d. . . Centralmissionen ........... . ........................ Engageringskont. f. Handel og Industri . 2502 Formandsforening, Dansk ....................... Fængselshjælpen ..................................... Fæstemænd ................. • .......................... Gjentofte Kommune ............................... IIandel8foreningen af 5. Juni 1864 . . . Handels- og Kontoristforen., Kvindernes. Handels- og Kontormedhjæ.lperfofD. . . Hjemløse Mænd i Kbhvn ....................... Ingeniørforenings Arbejdsforsikrings-, Engagerings- og Oply^ningsbureau . Journalistforeningen, Provins- .............. Juristforbundet ........................................ Landsforeningen af Vanfore etc ........... Lærerforening, Danmarks ...................... Musiker-Bors ........................................... Musiker-Forbund, Dansk ....................... Statsforhyringskontorerne ....................... Studenterforeningen ................................ Sygeplejeraad, Dansk ............................. Vinkyperforeningen ................................ Arbejdsdirektoratet ................. .............. Arbejdsforsikringsbureau, Ingeniørforenin ­ gens, se Ingeniørforenings Arb ............. 2547 Arbejdsgiverforening, Dansk, med derunder hørende Sammenslutn. og Foreninger . 2472 (Foreninger og Lang, som ikke hen ­ horer herunder, er anført alfabetisk i Real-Registret efter deres Navn) Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring ............ Arbejdshjem for døvstumme Piger, sePøv- stumme Piger ........................................ 2470 2471 2471 2471 2475 2485 2493 2517 2524 2525 2531 2535 2536 2536 2539 2547 2549 2519 2569 2589 2600 2600 2641 2643 2647 2663 2471 2474 2500 2604 2553 2471

Side 2477 2498 2660 2660 2499 2478 2560 Asyler [fortsat] Sundbyernes A., se Asyl .................... Teba, se Diakonissestiftelsen ...... Utterslev Daghjem .................................. Utterslev Folkcbørnehave og Fritidshj. . Asylskoles Minde, se Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde ................. Athletik, Athletklubber m. m .................... (se ogsaa Kristelige F. U. M.) .............. Attende April, Sønderjydsk Ungdomsforen. 2478 Attende November,se Kunstnerforeningen af2562 Auditør, Statsbanernes, se Statsb ............. 2641 Auditørkorpset. ........................................... 2478 Augustenborg, Firma-Register .................... 2846 — , Forretninger in. m ................................... 1754 — Sanatorium, se Nationalforen. til Tu ­ berkulosens Bekæmpelse ...................... Auktionsdirektør (nu Fogedkontor II), se Byret, Kbhvns ........................................ Aurehøj Gymnasium, se Statsskoler . . . Aurora, hemmeligt Samfund .................... .,Autig ” (Foien. af Auto-Tilbehørs Gross.) 2478 Autoejernes Indkøbsforening .................... 2478 Autogummi-Forhandler-Foreningen ........... 2478 Auto-Industriforening, se Cykle- og Auto-I. 2495 Automobildroskeejerforeningen, so Arbejds ­ giverforening, Dansk ......................... Automobildroskekørsel ............................. Automobilforhandler-Foren , Danmarks. Automobilforhandlerforening, J£dsk. . . Automobilforsikring, se Forenede Danske. — se tillige Dansk Forening for interna ­ tional Motorkøretøjsforsikring ............ Automobilforsikrings Forbund, Dansk . . . Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d. . . Automobil-Korps, se Frivilligt Dansk. • . Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling ................................... Automobil- og Cykle-Gross. Foreningen. . Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes .......................... Automobil- og Motorindustriforenhigen . . Avispostkontoret, se Post- og Tolegrafv. . Avissamling, Statens, i Aarhus ................. Avlstyre i Fyens Stift, Forsikringsforenin ­ gen for ..................................................... ] Avnstrup Sanatorium, se Hospitaler . . . . ! 2603 2491 2612 2478 2472 2478 2478 2478 2512 2496 2478 2557 2522 2478 2478 2495 ' 2478 2613 1723 1907 2541 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds ­ giverforening ........................................... Baadfarten til Himmelbjerget (Silkeborg). Bach-Foreningen ....................... .. ............. Baconkontrollen .......................................... Badeanstalter .............................................. — se tillige Fag-Registret, Afd. VII . . . — tamt Svømmehal .................................. Badminton Forbund, Dansk ....................... Badminton Klub, Frdbg .............................. Badminton Klub, Gjentofte ....................... Badminton Klub, Kbhvns .......................... Bageri tilsyn, se Arbejde- og Fabrikstilsynet. Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening .... Bagerlaugets Svendestiftelse .................... Bagermesterforenir.ger i Sj ’ æll. og Loll. -Fal ­ sters Stifter, se Centralforen, f. Sjæll. Bagerstandens Fællesorg., se Fællcsorg., Den danske Bagerstands ...................... Bagsværd, Beboere ..................................... — Grundejerforening ............................... — Haandværkerforening ............................ Bakkehus, GI., se Aandssvageanst ............. Bakkehuset, Dansk Litteraturforen .......... Bakkehuset, Stiftelsen ............................... Balders Hospital, se Hospitaler ................. Ballerup, Firma-Register. .......................... — , Forretninger m. .. ................................. Ballettens Forening, se Foreningen Den kgl. Ballet ................................. ...................... Ballettens Personale, se Teater, Det kgl. . . Ballettens private Pensionsfond .............. Ballonparken, se Flyvetropper ................. Baltic and International Maritime Confe ­ rence ............................... .. ...................... Baltica, Assurance-Compagniet ................. ... Bandage- og Sygeplejebranchen, se Sam ­ menslutn. af Specialforr. indenf ......... 2625 Bandy Union, Dansk .................................. 2479 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2639 se ogsaa Privatbaner ......................... 2614 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd .................................................. 2498 Banerytternes Klub .................................... 2479 Panerytterues Understøttelsesforening. .- . 2479 Bangs Virksomhed ................................... 2479 2472 1969 2478 2478 2478 3034 2645 2479 2479 2479 2479 2476 2472 2479 2493 2515 2650 2479 2510 2479 2479

Sidt Arbejdshjem, Kbhvns ....................... . . . 2474 Arbejdshus, Statens ........................... 2475 Arbejdsledere i Danmark, se Foren, af . . . 2513 Arbejdslederforening, Danskinspektor- og, se Inspektor- og Arbejdslederf .............. 2547 Arbejdsledige, se Skolen og Hjemmet f. A.2630 Arbejdsløshedens Bekæmp., se Landsforen. til Arbejdsløshedens Bekæmp .............. 2569 Arbejdsløshedsfonden ................................ 2475 Arbejdsløshedsforsikringen, se Arbejdsdi- ’ ' ' ' rektoratet ................................................ Arbejdsløshedskasser, Anerkendte ..... Arbejdsmands Forbund, Dansk, se Fagfor ­ bund ...................................................... Arbejdsnævnet, se Arbejdsdirektoratet . . Arbejds- og Fabriktilsynet ....................... Arbejdsraadct ............................................. Arbejdsudvalg, Socialministeriets .............. Arboret, Statens, se Forstbotauisk Have . Arden, Firma-Register ............................... — , Forretninger m. m .............................. Areal, Kbhvns, se Indbyggerantal ............ — , de europæiske Staters, se Bagsiden af Titelbladet til Afd IX ............................. 4226 Argentinsk DanskForen., se Dansk Arg. . 2496 Argentinske Gesandtskab og Generalkon- sulat, se Gesandtskaber. . .................... Arkitektforening, Akademisk .................... Arkitekt-Forening, Dansk ........................... Arkivarforeningen ..................................... Arkiver, se i Emnel. Oversigten Biblioteker Arktiske Station ......................... 2476 Armeniervenner, De danske .................... 2476 Arnamagnæanske Haandskriftsamling. . . 2476 Arresthuse ................................................. 2476 Arresødal, se Classenske Fideikomm ......... 2495 Arsenal, se Vaabenarsenal. ....................... 2660 — se ogsaa Jydske Arsenal (Hjørring). . 1824 Artilleriet .................................................... 2477 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — se ogsaa under Aarhus ............................ 1719 — — — Holbæk ......................... 1830 — . — — Ringsted ......................... 1949 Artilleriets Kaserner, se Kaserner. . . . 2550 Artilleriofflcersforeningen .......................... 2477 Artisters Forening, Professionelle danske. 2477 Artistforbund, Dansk .................................. 2477 Arvebiologisk Inst., se Universitets I . . . 2659 Asnæs, Firma-Register ............................... 1 — , Forretninger m. m ................................. : Assens, Firma-Register ............................... i — , Forretninger m. m ................................ ; Asserbolejren, se Ungdomslejre ................. t Assistenshuset ........................................... i — Indloveringskontorer, se u. Laanefor- rotninger i Fagregistret, Afd. VII. . . 1 Assistens Kirkegaard, se Kirkegaarde ... 1 ------ Takster m. m., se Begravelsesv. ... S Assistentforen., Kommunal, se Konim. . . t Association franco-danoisc .......................... 1 Assumptionssøstrenes Kirke, se Katolske ! Assurance-Comp. Baltica, so Baltica .... 1 Assuranceforeningen Skuld .................... ... ‘ Assuranceselskaber: Henvisning til de for ­ skellige Arter Assuranceselskaber, seFag- og Varefortegnelsen (blaa Blade). ... i Assurandørernes Hus .................................. ‘ Assurandørernes Pressebureau ................. i Assurandeurer, Private, se Private . . . . t Assurandør-Societetet ................................ 1 Astronomisk Observatorium ....................... i Astronomisk Selskab ................................ ‘ Asylbestyrerind. Hjælpeforen., se Hjælpef.. ! Asyler for Børn, (se ogsaa Daghjem, Fritidshjem og Vuggestuer) Asylet af 28. Maj, se Asylselskab, Det kbhvnske ................................................ i Blinde, Forsørgelsesanstalt for .............. ! Blindeinstitut, Det kgl., paa Refsnæs. . ! , Børneasyl, Valby ............................. i . . . ! Dronning Caroline Amalies A., se Asyl ! DronningLouisesA., se Asylselskab. . . . ! Frederik d. 6. A., se Asylselskab, Det kbhvnske .......................................... ! Frederiksberg A., se Asylselskab ; . . ! Kbhvnske Asylselskab, se Asylselsk'. . . ! KongChr. d. 9. og Dronning Louises Asyl, se Asyl ......................................... Christianshavns A., se Asylselskab, dot kbhvnske .......................................... '. . 2477 Kronprinsesse Louises A., se Asyl . . . 2477 Kvindehjemmet ....................................... 2565 Menighedsplejerne ................................ .' 2593 Nørrebros Asyl, se Asylselskab, Det kbhvnske ............................................ - . 2477 Opdragelsen, se Asylselskabot Opdr. . . 2478 Prinsesse Maries A., se Asyl .............. 2477 Prinsesse Thyras A., se Daghjem. . . . 2495 2503 2471 2475 2476 2476 2518 2845 1751 2546 2529 2476 2476 2476 2845 1752 2845 1752 2659 2177 3541 2552 2481 2554 2477 2551 2479 2477 2930 2477 2477 2615 2477 2477 2477 2540 2477 2485 2485 2491 2477 2478 2477 2478 2477 2477 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401, 2471 2475

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker