kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Dans

2408

Side Dansk Post- og Telegrafforen., se Post. . 2612 — Post- og Telegrafmuseum, se Post. . . 2612 — Principalforening, se Principalforen. . 2613 — Privatgartner-Forening, se Priv .............. 2615 — Professionel Bokse Forbund, se Bokse- Forbund, Dansk Prof .............................. 2485 — Provinskonditorforen., se Provinsk. . . 2615 — Provins-Textilhandlerforening, se Pro- vins-Textilhandlerforen ............................ 2615 — Præstekonvent, se Præstekonvent ... 2616 — Psykiatrisk Forening, se Psyk ............... 2616 — Pædiatrisk Selskab, se Pædiatrisk . . . 2616 — Race-Katte Klub, se Race Katte Kl. .2616 — Radiologisk Selskab, se Radiol .............. 2617 — Radio Union, se Radio Union ................ 2617 — Reklame Bureau, se Petersens, Egmont H, Fond ................................. 2610 — Reklame-Forening, se Reklame-Foren. 2618 — Revisorforening, se Revisorforening. . 2618 — Revyforfatter- og Komponistforb., se Revyforfatter- og Komp ......... 2618 — Ride-Forbund, se Ride-Forbund .... 2618 se tillige Tilføjelser efter denneEmnelistc — Russisk Forening .......................... 2497 — Russisk Samfund ......................... 2497 — Rytteriforen, af 1897, se Rytterif .......... 2623 — Røde Kors, se Røde Kors .................... 2623 — Samling .................................................. 2497 — Samlings- og Koporationsparti ........... 2497 — Samvirke ................................................ 2497 — Sangerforbund, se Sangerforb .............. 2625 — Sejlskibsrederi-Forening, se Sejlskibs ­ rederi-Forening (Marstal) .................... 2627 — Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe, so Sejlskibsrederiforening, D. . 2627 — Selskab for intern Medicin, se Selskab 2627 — Seminarieforening, se Seminariet.. . . . 2628 se tilligoTilfojelserefter denneEmneliste — Skakproblem Klub, so Skakproblem K.2629 — Skak Union, se Skak-Union ................. 2629 — Skatteborgerforening, se Skatte ­ borgerforening ....................................... 2629 — Skiforbund, se Skiforbund. . .... , . 2630 — Skiløberforening, se Skiløberf ............. 2630 — Skoloscene, se Skolescene .................... 2630 — Skovforening, so Skovforening ............ 2632 — SkueBpillerforbund, se Skuespillerfb. . 2633 — Skulpturforening, se Skulpturforen.. . 2633 — Skytte-Union, se Skytte ....................... 2633 — Skøjte-Union, se Skøjte-Union .............. 2634 — Sløjdlærerforen., se Sløjdlærerforen.. . 2634 — Sløjdlærerskole, se Sløjdlærerskole . . 2634 — Solist-Forbund, se Solist-F ................... 2635 — Spansk Forening .................................. 2497 se tillige Tilføjelser efter denneEmnelistc — Sparemærke Kasse, se Sparemærke . . 2636 — Spare-Selskab, se Spare-Uret .............. 2636 — Speditørforening, se Speditørforen. . . 2636 — Stenografisk, Forening, se Stenografisk. 2642 — Studiefond .............................................. 2497 — Studieoplysningskontor, se Studieopl. 2643 — Studieudveksiing, so Studieudveksling. 2643 — Styrmandsforening, se Styrmandsforen. 2643 — Svævcflyveunion, se Svæveflyveunion . 2645 — Svømme- og Livredningsforbund, se Svømme- og Livredningsforb ................ 2645 — Sygeplejeraad, se Sygeplejeraad .... 2647 — Sygeplejeraads Rekreationshjem, se Sygeplejeraads Rekreat ......................... 2647 — Sømandsmission i fremmede Havne,se Sømandsmissionen i fremmede H. . . . 2648 — Tandlægeforening, se Tandlægeforen.. 2650 — Tandlægeforenings Alderdomsfond, se Tandlægeforenings ............................... 2650 — Tandtekniker Forbund, se Tandtekn. 2650 — Tapetfabrikant Foren., so Tapetf. . . . 2650 — Tapetgrossist Foren., se Tapetgr .......... 2650 — Tapethandler-Foren., se Tapethdlf. . . . 2650 — Tarifforening, se Tarifforening ........... 2650 — Teaterhistorie, se Selsk. f. Dansk T . . 2628 — Teknisk Lærerforen., se Teknisk Lærerf. 2651 — Terrierklub, se Terrierklub ................. 2652 — TextilindusiriensMe8terforen.,seTextil 2652 — Textil Union, se Textil Union ............ 2652 — Tonekunstner-Forening .......................... 2497 — Trafik-Forening, se Trafik-Foren. . . . 2655 — Træhandlerforening, se Træhdlforen. . 2655 — Tuberkulo8e)ægesel8kab, se Tuberku- loselægeselskab, Dansk .......................... 2655 — Tysk Kulturselskab .............................. 2498 — Tyveriforsikring8Forening,8eTyverifor8. 2655 — Ulykkesforsikrings-Forening, se Ulyk ­ kesforsikrings-Forening ....................... 2657 — Ulykkesforsikrings Katastrofe-Forbund, se Ulykkesforsikrings ............................ 2657 — Underofficersforen., sø Undéroff .......... 2657 — Undulat-Opdrætter Klub, se Undul. . . 2658 — Ungarnsk Selskab .................................. 2498

Side

. Sido

Danske Kartoffeleksportører, Foren, af danske, se Foreningen af d .................... 2513 — Klædegrossister, se Foren, af ............ 2513 — Kongers kronol. Samling, se Rosenborg 2623 — Konsummælksmejeriers Fællesrep., se — Fællesrepræsentation, Danske K .......... 2523 — Kontor, scReal-Reg. for Aabenraa, Ha ­ derslev og Tønder i Afd. IV ............ 1697ff — Korn- og Foderstof-Importørers Fæl ­ lesorganisation, se Fællesorg ............... 2523 — Kræftkomité, Den, se Kræftkomité . . 2561 — Kulimportørers Association, se Kul ­ importørers Association ....................... 2561 — Kunstindustrimuseum, se Kunstindu ­ strimuseum ............................................. 2561 — Kvinders Erhvervsraad, se Kvinders E. 2565 — Kvinders konservative Forening, se Kvinders .................................................. 2565 — KvindersNationalraad, se Nationalraad 26< ’ 3 — Kvinders politiske Samraad, se Kvind. 2565 — Kvinders slesvigske Forening .............. 2498 — Kvinders Velfærd .................................. 2498 — Købmandsskole i London, se Kob- mandsskole i London ............................ 2566 — Kobstadforening, se Købstadforen. . . 2566 — Kobstæders Ligningskommissioner, Foreningen af, se Foren, af ................. 2513 — Landboforeninger, De samvirk., se Landboforeninger .................................. 2567 — Landbrugeres Kedforsyn., se Tilføjelser efter denne Emneliste. — Landbrugsblade, se Foren, af ................ 2513 — Landbrugskandidater, se Foren, af. . . 2513 — Landhusholdningsselskab, det kgl., se Landhusholdningsselskab .................... 2568 — Landmandsbank, se Landmandsbank. 2568 se till ige Til fo jelser efter denneEmneliste — Livsforsiknngsselsk. Foren., se Livsf. 2587 — Livsforsikringsselskabers Garanti- og Hjælpekasse, se Livsforsiknngsselsk. . 2587 — Lloyd, Forsikrings-Akts ........................ 2498 — Luftfartsselskab, se Luftfartss ............ 2588 — Lægeforening, Den aim., se Lægeforen.. 2589 — Lægers Afhoklsforen.,se Afholdsf .......... 2466 — Lægers IIjælpeforcn., so IIjælpeforening 2540 — Lægers og Dyrlægers Motorklub, se Lægers og Dyrlægers ............................. 2589 — Manufaktur-GrosB., se Foren, af. . . . 2513 — Massageforening, Den aim., se Massagef. 2592 — Mejeriejero og Mejeriforpagtere, Foreningen for, se Mejeridrift ............ 2592 — Mejeriforeningers Fællesorganisation, se Mejeridrift ........................................ 2592 — Mindesmærker,se Selsk. t. Udgivelse af. 2628 — Mineralvandsfabrikanters Fællesfor ­ ening, se Mineralvandsfabr .................. 2594 — MissionsselBkab, se Missionsselskab. . . 2596 — Montessori-Selskab, Det, se Montessori 2596 — Motorejere, se Forenede danske M. . . 2512 — Musikkonservatorium, se Musikkons. 2600 — Musiklæreres Understøttelsesforen., se Pensions- og U ........................................ 2610 Møbelfabrikers Ilandelsforen., so Mo- belf ........................................................... 2600 Nationalkomité til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn, Den, se Nationalkomité, Den d .......................... 2603 Nervelægers Organisation, se kfervel. . 2604 Optik-Grossisters Forb., se Optik-G. . 2607 Patent-Agenters Forening, se Patent. . 2609 PEN Club, se P E N . . . . ........... 2609 Petroleums-Akts., se Petroleums. . . . 2610 Pigeskole, se Pigeskole ......................... 2610 Pigespejderkorps, se P ............................ 2610 Pionerforeninger, se Pionerforen. . . . 2610 ’ — Plejehjemsforeningers Fællesorganisa ­ tion, se Plejehjemsforen ......................... 2611 — Presses Fællesindkøbs-Forening, se Fællesindkøbs-Forening ....................... 2523 — Privatbaners Fælleskontor, se Privatb. 2614 — Privatbaners Kontorforening.sePrivatb. 2614 — Privatflyvere, so Privatflyvere ................ 2615 — Provinsbanke™ Foren., se Provinsb. . 2615 — Provinsboghandlerforening,seProvinsb. 2615 — Præsteforen., se Præsteforen .................. 2616 — Radiologer, Org. af, so Radiologer. . . 2617 — Rederes Retsværn .................................. 2498 — Rekabitterorden, se Aflioldsselskabct 2467 — Richard Wagner Foiening, se Wagner- foreningen ............................................... 2660 — Sagførersamfund, Dot, ’ se Sagf ............ 2624 — Samfund, Universitets-Jubilæets, se Universitets-Jubilæets D. S .................. 2660 — Samling, se Nationalmuseet ................. 2603 — ScliubertselBkab, se Schubertsclskab. . 2627 — Selskab for Fædrelandets Historie, og Sprog, Det kgl., se Selskab for .... . 2627

Dansk Ungdoms Fællesraad, so Ungd. . . 2658 — Urmager Centralforen., se Urmager. . 2660 — Vandrelaug, se Vandrelaug ................. 2662 — Vare-oglndu8trilotteri,seLotterier . . . 2588 — Vaskeriejer-Forening, se Vaskeriejer . 2662 — vegetarisk Forening, se Vegetarisk. . . 2662 — Vestindisk Samfund ............................ 2498 — Vulkanisor-Mesterforen., se Vulk. . . . 2664 — Værneselskab, se Værneselskab .... 2664 — Yachtklub, Kgl., se Yachtklub ............ 2664 — Zionistforening, se Zionistforening . . . 2664 Danske Aandsarbejderes Forb., se Aands.. . 2465 — Aandsvageanstalters samv. Funktio ­ nærforen., se Aandssvageanst .............. 2466 — aeronautiske Selskab, se Kongelige . . 2557 — Afholdsselsk. Landsforb., se Afholds. . 2467 — Aktuarforening, se Aktuarforening . . 2467 — Andels-Fjerkræslagterier, 'He samv., se Andels-Fjerkræslagt .......................... 2469 — arktiske Station, se Arktiske ............ 2476 — Armeniervenner,se Armeniervenner. . . 2476 — Bagerstands Fællesorganisation, se Fællesorganisation ............................... 2523 — Ballets private Pensionsf., se Ballets. . 2479 — Bankfunktionærers Landsforening, se Bankfunktionærers Landsforening . . . 2479 — Bibclselskab, se Bibelselsk ................... 2483 — Boghandleres gens. Kautionsfond, se Boghandleres ................. ; ..................... 2485 — BoghandleresIIjælpek.,se Boghdls. . . . 2485 — Boghandlerforening,seBoghdlforen. . . 2485 — Boghandlermedhjælperforening ........... 2485 — Brevdueforeninger, se Brevdueforen. . 2488 — Buddhistmission, se Buddhistmission . 2489 — Bymejeriers Fællesorg., se Mejeridrift 2592 — Børnelægers Organisation,se Bornel. . . 2492 — Dagblades Fællesrepr., se Dagblades. . 2495 — Damefrisørers Landsforen.,se Damefris. 2495 — Dommerforening,se Dommerforen. . . . 2499 — Dramatikeres Forbund, se Dramat. . , 2499 — Dyrlægeforening, se Dyrlægeforen. . . 2500 — Elektricitetsværkers Foren., se Elektr. 2501 — Esperantisters Centralforen. seEsperant. 2502 — Flyvere, se Flyvere ............................. 2510 — Folkedansere, se Folkedansere ........... 2511 — Folkekor, se Sangforen ......................... 2625 — Foreninger i Udlandet, se Afd. IX. . . 4232 — Forretningsrejsende, se Foren, af. . . . 2513 — Forstkandidaters Forening, se Forstk. 2518 — Forsvarsbroderselskaber, De sam ­ virkende, se Forsvarsbroderselsk ......... 2518 — Forsvarsbrodre, se Forsvarsbrodre. . . 2518 — Frøavlerforen., se Frøavlerforen .......... 2522 — Fæstningsartilleriforeninger,De,seFæst- ning8artilleriforen ............. ~ .................. 2525 — Gabelsberger-Stenograf-Selskab, se Stenografisk Selskab ...................... 2612 — Garderforeningers Fællesrepræsenta ­ tion, se Garderforeningers .................... 2528 — Gaskompagni, se u. Odense ................. 1907 — Geografiske Selskab, Det kgl., se Geo ­ grafiske Selskab .............. ................... 2529 — Gesandter og Konsuler i Udlan ­ det, se Afd. IX, Udlandet .................... 4227 — Gesandtskab paa Island ....................... 4180 — GrundejeresBrandfors.. seBrandf ......... 2487 — Gymnastikforeninger, De, se Gymnastik ­ foreninger ............................................... 2534 — Ilardelsforeningers Fællesorganisation, so Fællesorganisation, D. d ................... 2523 — Ilandelsmøller, se Foreningen af danske 2513 so ogsaa Sammenslutn. af danske Ilandelsm ................................................. 2625 — Handelsrejsende, Foreningen af, se Handelsrejsende, Foren, af. ..... . 2536 — Handélsrepræsentanters Landsforbund, se Handelsrepræsentanters Landsforb.. 2536 — Handelsstands Fællesrepræsentation, se Fællesrepræsentation ....................... 2523 — Havebrugskandidater, se Foren, af . . . 2513 — Haveselskab, Det kgl., se Haveselskab 2537 — Hedeselskab, se Hedeselskab ........... 2538 — Historiske Foren., Den, se Historiske 2539 — Hospitalsfond, se Hospitalsfond ........... 2542 — Husmandsforeninger, De samv., se Husmandsforeninger ............................ 2543 — Husmoderforeninger, se Husmoder., . . 2543 — Hygiejnikeres Fællesrepræsentation,se Fællesrepræsentation .......................... 2523 — Importører i Chokolade- og Konfek ­ ture-Branchen, se Foren, af ................ 2513 — Isenkramgross., se Foren, af ............. 2513 — Israelsmission, se Israelsmission. . . . 2548 — Jernstøberier, se Foren, af ............... 2513 — Jordemoderforening, Den aim., se Jor ­ demoderforening ................................... 2549 — Journalisters Fællesrep., se Journal. . 2549 — Kaffebrænderier, se Foren, af ............. 2513 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2101.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker