kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Registfer for København rask frem; medens der i 1875 fandtes 95 Foreninger,er der nu 1912 Foreninger, heraf 1864 Brugsforeninger med ca. 358,000 Medl. For de fleste Foreninger besørges Ind ­ købene af: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Kontor: Njalsg.15 [HJ D'Å ’ Cent.4015,Telegramadr. „Brugsforenin ­ gen". Afdelingskontorer i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, Kolding, Nykøbing F., Odense, Randers, Rønne, Skive, Slagelse, Sønderborg, Thisted, Vejle og Vemb. Fa ­ brikker i Kbhvn., Roskilde, Esbjerg, Kol ­ ding og Viby ved Aarhus. Andelskapital ca. l,735,000Kr., Reservefond ca. 23,152, OOOKr. Aarlig Omsætning ca. 198 Mill. Kr. exel. Emballage. For at blive Aledlem maaBrugs ­ foreningerne for hver 20 Aledlemmer tegne en Andel paa 100 Kr., og hefter Brugsfor ­ eningerne med de tegnede Andele samt deres Part af Reservefonden for F. D. B. ’ s Forpligtelser. Bestyrelse: Gaardejer Amtsraadsmedl. N C Poulsen, R., Kavslunde, Formand; Gaardejer Af Refsgaard Thøgersen, Kristrup pr.Randers, Næstformand ; Gaard ­ ejer Hjalmar Jensen, Gammelsminde pr. Karleby; Direktør J AI.T o han s en,Kbhvn.; Proprietær P Petersen, Christiansdal, Rugsted pr. Vejle; Skatteraadsmedl. Kon ­ rad Pedersen, R., Rodskov pr. Løgten; Gaardejer Laurits Pedersen, MF.,Tod- bjærg pr. Hjortshøj. Sekretær: Cand. jur. LFabriciu s. Repræsentantskabet bestaar af 27 Aledlemmer valgt kredsvis fra hele Landet. RepræsentantskabetsFormand: Forstander Ingeniør JTh.Arnfred, Askov pr.Vejen. Brugsforenings Bladet, Njalsg. 15 (É Re ­ daktør : Cand. polit. A Axelsen Dre jer, R. Konsulent- og Revisionskontor: Revisions ­ chef Chr P N ielsen, Njalsg. 15 (S). Arkitektkontoret: Arkitekt AI K Mi ­ ch ae Isen, Njalsg. 15 (Hl. Ingeniørkontoret : Ingeniør Cand. polyt. H C AI ichelse n, Njalsg. 15 (Hl. Centrallaboratoriet: Laboratorieforstander JB ielefeldt, Njalsg. 15 [Hl. Andelsskolen, Ståurby Skov pr. Aliddelfart. Foi standei : L A G o d s k. Hoved disponenter: for Kolonialafdelingerne: Direktør Frederik Nielsen; Underdirektør H Wolthers Nielsen. Manufakturafdelingen : Direktør Otto Fløjborg. Isenkramafdelingen: Direktor J Chri ­ stensen. Frøafdelingen i Glostrup: Direktør A B G Bagge-Andersen. Regnskab: Regnskabschef H L Tru cl sen. Direktører for: Fabrikkerne i Kolding (Chocojade-, Suk ­ kervarer samt Kafferisteri): Cand. polyt. V Vilstrup. Fabrikkerne i Viby (Alargarine, Sæbe, Reb og tekn. kern.) : Cand. polyt. P Grønborg. Tobaksfabrikken i Esbjerg: LC Larsen. Garveriet i Roskilde: NDKemp. Skotøjsfabrikken i Kbhvn.: F W Backer. Revisorer: Statsaut. Revisor Poul Møl ­ ler, Kbhvn.; Proprietær J P Nederby, R. DAL, Skibelundhus; Sognefoged Carl Bu s se, Vestervang pr. Gjelsted; Konsu ­ lent Chr. A Nor holm, Gedved pr. Horsens. Bryggerhøjskole, Den skandinaviske, Kbhvn., indviet 31. Aug. 1925, Forhaabningsholrns Allé 24 E D V 9855. Bestyrelse: ForDan- ma rk :Direktør Prof .Carl I a c o b s e n,R.,For ­ mand. Akts. De forenede Bryggerier,V-Bou- levard22E;fh.DirektørNIIjelte Claussen ; Direktør Fr. Sander, R. DAL; Direk ­ tør A L Østerberg. For Norge: Di- rektorHakon O B«hn, Oslo m. Suppleant: Disponent H Egenæ s s, Sarpsborg. For Sverige: Disponent Fr. Heiss, Stockholm m.Suppleant: IngeniørEO 1 son,Gøteborg. Skolens Forstanderskab: Direktor Prof.

Bran — Bryg Administrationen, der omfatter 1 Ekspeditionssekretær, 1 Fuldmægtig, 4 In ­ geniører, et Kontorpersonale paa 24 Per ­ soner samt henhørende under Administra ­ tionen, i Værksteder og Depoter m. v. et Personale paa 42 Mand. Brandvæsenets Materiel omfatter til Ud ­ rykning: 7 Redningssticer, 7 Sprøjter, 6 Slangetendere og 1 Røgdykkertender. 5 Personvogne og 7 Ambulancer samt en Del Køretøjer til Afløsning og anden Tjeneste. Brandvæsenets Kontor er i Hovedbrand ­ stationen V-Voldg.80E)|l ★ C.2717 (10-15), (Bygningen opført 1889-92, Arkitekt: L P Fenger). Brandchef: Dr. techn. Povl Vinding. R. DM. (træffes bedst Tirsd., Onsd., Torsd. og Fred. 14-15). Brandchefens Kontor : B'andinsp.K Wis- sing,R.; Brandinsp. P Manicus-H an ­ sen; Ekspeditionssekr. K J Kejser (Bud ­ get, Regnskab. Kasse. Ekspedition m. v., Træffetid 14-15); Fuldm. EGR Nielsen. Afd. I: Vicebrandchef : L Borup, R. (Byg ­ gesager. Sager vedr. Brandlovgivn., Mate ­ riellet; Træffet ’ d 14-15); Brandinsp. J II Ammitzbøll(Sager vedr. Brandlovgivn.); Brandinsp. J Bækgaard (Alateriellet) ; Brandinsp. H W Schmidt (Materiellet); Brandinsp. A M N Rasmussen; Brand ­ insp. K A Monsted; Ingeniør A Didrich- sen. Afd. II: Vicebrandchef P Holm, R. (Ilde- brands- og Ambulancetjenesten, T< legraf- tjenesten. Mundering og Inventar, Personel; Træffetid 14-15); Brandinsp. Kapt. H E Lin db ard (Alundering og Inventar); Brandinsp. A J B ;• u Madsen; Ingeniør II R Bruun (Brandtelegrafens Ingeirorkont.). Afd. III: Afdelingschef Brandinsp. E Schrøder, R. (Brandmands- og Røgdyk ­ kerskolen; trættes bedst Tirsd., Torsd. og Lord. 14-15 paa Hovedbrandstat.); Brand ­ insp. A II F Stangei up; Brandinsp. AKJ Jalser; Ingeniør G Danielsen. Læge: Dr. med. O C Aagaard,R. Tilkaldelse til Brand kan ske ved mundtlig Melding paa Stationerne, ved de offentlige Brandalarmer, i Overensstem, med den paa disse givne Anvisning, og pr. Telefon til Telefoncentralen. Opgiv: Brand København og derefter til Brandva senet „Brand 44 og Stedet, hvor det brænder (Gade, Nummer og Etage).samt derefter Nummeret paa Te'efonen, hvorfra der tales, til Brug for Brandvæsenets Efteropringning. Efter Brandlovens §§ 29 og 30 er enhver, i hvis Hus eller Bolig Ildel rand opstaar, plig ­ tig til uopholdelig at bringe Ildens Udbrud til Brandvæsenets og om muligt tilPolitiets Kundskab. Tilkaldelse af Ambulance kan ske ved mundtlig Henvendelse paa en Brand ­ station elli r pr. Telefon. Opgiv: Ambulance København og dere ter til Brandvæsenet, „Ambulance 41 og Stedet hvortil den kaldes (Gade Nr. og Etage eller anden nærmere An ­ givelse), samt derefter Nummeret paa Tele ­ fonen, hvorfra der tales, til Brug for Brand ­ væsenets Efteropringning. Brandvæsenet paa Frdbg. Frdbgs Brandvæ ­ sen er ordnet ved Reglementet af 27. Febr. 1918 med tilhørende Vedtægt af 9. Juni 1923 med senere Ændringer. Brandstationen findes Howitzv. 28 $ Cent. 1299. Ildløs anmeldes enten mundtlig paaStationeneller ved de offentlige Brandmeldere eller pr. Telefon ved at opgive Centralen: „Brand Frederiksberg". Giv rolig og tydelig Besked og afvent Svar, at den er forstaaet. Ambulancen tilkaldes pr. Telefon ved at melde :„Ambulance Frederiksberg". Ambulancen giver Møde ved Ildløsmelding. Fra de Brandmelderp, der findes opstillede ved Gadehjørnerne kan ogsaa Ambulancen kaldes og — i Nødstilfælde — Politiet. Brandchefens Kontor er Mynstersv. 5 E D Cent. 6063. Brandchef: M Bang.

V — 2488 Visebrandchef : J. Mygind. Brandingeniører: T Ger strøm; J S Ei ­ lertsen. Fuldmægtig: K Anker J ensen. Brevdueforeninqen Damsø, stiftet 27. Alarts 1928. Under De danske Bi evdueforeninger. < Duerne er mærket „Dan 047 “ . Formand : N O Nor dr up, Frederiksdalv. 25 Vanl. |) Damsø 2716. Brevdueforeningen „Danmark “ ;stiftetl8.Juni 1889, optageti „De danske Brevdueforen." Ringen „Dan 02". Formand: Minekvarter- mester i Res.AIRasmussen,Hareg.30E $ Palæ 5397. Brevdueforeningen „København 44 , stiftet 11- Juni 1878. Formand: Restauratør Charles Sørensen, Allég. 10 {£] $ ★ C. 1492. Brevdueforeninger, De danske, stiftet 17. Jan. 1901, samarbejder med Generalstaben. Sekretær: Opdagelsesbetj. I P Jørgen ­ sen. Ravnsborgg. 17 2 Kl N 3444x. Brevdueklubben Absalon, stiftet 1915, For ­ mand: Politibetjent S AI Jørgensen, Ørnev. 7 2 [N] $ Tg 6726. Brevduesagens Fremme, Foreningen til (F. B. F.) stiftet 18. Juni 1901. Formaal: Ved Afholdelse af Kapflyvninger, Fore ­ drag og Udstillinger at vække Interessen for og udbrede Kendskabet til Brevdue ­ sporten. Foreningens Duer er i Fod-Ring mrk. Dan 03. Formand: Bogholder Fr. Knudsen, Urbansg. 2 3 løl $ 0 263x. Bridge-Forbund, Dansk, stiftet i 1938. Fælles ­ organisation for Hovedstadens og Provin ­ sens Bridge-Organisationer. Formand: Pressechef Karl I Eskelun d, R., st. Kon- gensg. 23 E $ Pa. 883. Bridgeklubben af 1923, Hotel Phonix, Dronn. Tværg. 1 IK1 J)By. 3295. Formand : Højeste ­ retssagf. Poul J ac obsen. Bridge-Liga, Dansk, stiftet i Febr. 1933. Formand : Pressechef Karl IE s k el un d, R., st. Koneensg. 23 |K] $ Palæ 883. Bridge-Union, Dansk, stiftet 1933. Formand: Restauratør Chr. Engeil, Sønderg. 22, Horsens fjl611. British Club, The, V-Boulevard li 3 E $ By 8601. Stiftet 28. Dec 1923. Formand: Direkior S Forres t, Bakkedal 15 Hell, f Ge. 2028. British Import Union, stiftet 14. Febr. 1930. Formand: Gross. A F Hovmand, st. Kongensg. 68 E j) C. 2895. AIedlemsbIad:ANGLODANIA,Redaktør: Gunnar Fenoe. Kontor: Raadhuspl. 45 E Palæ 1126. Brodersamfund i Amerika, Det danske, Lo ­ ge 318, København. Sekretær :KAbstrup, V-Kirkegaards Allé 3 E f ★ Cent. 9313. Brorsons-Kirken ved Rantzausg. El, Sogne ­ kirke for Brorsons Sogn. Grundstenen lag ­ des 15. Sept. 1898; Kirken indviedes 6. Jan. 1901 (Arkitekt: Thorvald Jørgensen). Ejer og Patronat: Kbhvnske Kirkefond. Sognepræst: S H Sørensen. Res. Kapellan: F K Fangel. Hjælpepræst: O Schwarz. Kordegn: P Nielsen. Organist og Kantor: Frk. Vibeke Fri- m odt. Graver: Georg Olsen, Jesper Broch- mands G. 9 4 ES). Kordegnens Kontor: Biilowsv. 32 AE D N 7659. Aab.: Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7. Sognet indesluttes af Aaboulevard,Aagade, Jagtv., Struenseg., Skytteg., Rantzausg., Griffenfeldtsg. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver en ­ kelt Gade hører. Brugsforeninger. Den første Brugsforening oprettedes 1866 i Thisted af Pastor H C Sonne for at forbedre de fattige Arbejderes Kaar; han blev herved Ba ­ nebryder for Andelssystemet i Danmark. I de følgende Aar opstod flere andre For ­ eninger, men det er dog først i de sidste 40-50 Aar, at Udviklingen er skredet

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker