kraks vejviser 1940 handelskalender

Biin — Bold Boghandlerforening, Københavns, stiftet 15. Marts 1893, varetager kbhvnske Sortiments- bogh andl eres Faginteresser. Form and: Søren Wi e n e, R., Østerbrog. 64 El g) Cent. 12029. Boghandlerklubben, stiftet 26.0kt. 1917. For ­ mand: Povl Branner, Norreg. 40E g)Cent. 7732; Kasserer : Ejnar H a a s e, Lovstr. 8KJ $ A Cent. 15999, Postgiro 25999. Boghandler-Medhjælper-Biblioteket,Nyropsg. 19 1 E (Torsdag 20-22). Stiftet 6. De ­ cember 1872. Indeholder Faglitteratur for Boghandlere (Boghandler iana — Bøgers Fremstilling — Litteraturhistorie). Biblio- teksudv. ’ s Formand: PoulCarit And er sen. Bibliotekar: M Budtz- Jorgensen. Boghandlermedhjælperforening, Den danske stiftet 29. Maj 1883. Landsorganisation af Boghandelens Medhjælpere. Adresse:Ny- ropsg. 19 E. Bestyrelsens Forretningsud ­ valg: Poul Erik Bjørrild, Formand; Borge Ri is Pedersen, Kasserer; Viggo Clausen, Redaktør, Lovstr. 8 Kl. Foreningen opretholder bl. a. Bibliotek (se Boghandler-Medhjælper- Biblioteket), En ­ gageringsbureau, Rejselegat, fagi. Under ­ støttelsesfond og udgiver Medlemsbladet „Bogormen". Boghandler - Medhjælperforeninjens - Pen ­ sionsforening f Cent. 10833, stiftet 24. Febr. 1901. Arbejler for Medlemmernes Opspa ­ ring af Kapital til Selvpensionering. Besty ­ relse : Michael H Jensen, Formand.Ny- ropsg. 17, 19 E; Daniel Sørensen, Kas ­ serer; Viggo Clausen; Duelund; Carl Holgersen; C With. Bogtrykkerforening, Kbhvns, stiftet lO.Marts 1903. Adr. Ny Kongensg. 16 A Kl g) A Cent. 13975. Formand: Olaf Strandberg,R. Bogtrykkerlaug, Kbhvns, stiftet 27. April 1922. Adr. Frdbg. Allé 21 E g) V4582. Oldermand: Karl Fr. Rankil. Bokse Club, Akademisk, stiftet 19. Maj 1933. Lokale: Norreg. 41 Kl § By 3943. For ­ mand: Reklamechef Ove Krarup. Bokse-Forbund, Dansk Professionel, stiftet 30 Juli 1931. Sekretær : Sagfører Cand jur. ET Jørgensen, Ved Stranden 10 Kl $ C. 11648 & 348. Bokseklubben Hermod, stiftetl925. Formand: Restaurator Henri Aug. Ras mu ’ s sen, Jagtv. 145 [N] gi Ta. 709. Bokse-Union, Dansk Amatør, Lands-Organi ­ sation for boksedyrkende Foreninger i Dan ­ mark (under D. I. F. og F. 1. B. A.), stiftet4. Jan. 1915. Formand: Landsrets ­ sagf. II Meincke, Strandg. WildersPl.Kg} Am. 4940y. Bokse Union, Kbhvns Amatør, stiftetl917. For ­ mand: Jobs. C hristensen, H P ØrumsG.. 37 El $ Ry 3214. Boldklub, Akademisk, (under D. B.U.), stif ­ tet 26. Febr. 1889. Adr. Nørre Allé 53 El. Boldbaner i Nørre Allé gi Cent. 2811. Som aktivt Medlem i Cricket- og Fodboldafd. kan enhver, der har Adgangseksamen til et Universitet eller en teknisk Højskole samt enhver, som studerer ved eller har Afgangs ­ eksamen fra den kel. Veterinær- og Landbo ­ højskole. Farmac< utisk Læreanstalt, Tand ­ lægeskolen ellerKunstakademiet,af Bestyrel ­ sen optages i Klubbens Seniorafdeling. Ten- nisafd. er aaben for alle. Juniorafdeling. Formand: Frihavnsdirektør O Th iel s en. Næstformand : Landsretssagf. Edvin Han ­ sen. Kasserer: Fuldm. Holger Stensballe. Boldklub, Brønshøj, (under K. B. U.), stiftet 15. Maj 1919. Formand: Sven Hartmann, Krabbesholmv. 21 z Brh. Boldklub, Frederiksberg, (Medlem af D.B.U.), stiftet 29. Sept. 1912. Formand: J Limb, Dalgas Boulevard 123* E g) Gh. 270 y. Boldklub, Handelsstandens, stiftet 31. Julil912. Adresse: Aage II ag em an n, Jagtv. 209 EJ gi Ryv. 4305. Boldklub, Kbhvns, stiftet26. April 1876. Kon ­ tor og K. B. Hallen. Peter Bangs V. 147 E gi C.2760,Tennisanlæget ved Pile Allé E g Vb. 899.

Real-Ilegisler for København genseg. 80 | 0 1993, støtter værdige Blinde og tilvejebringer Punktskrifts ­ litteratur. Enhver, der yder Bidrag til Fore ­ ningen, betragtes som Medlem af denne. Antal af bidragydende Medlemmer 6900. Bestyrelse: fh.Overlærer v.Detkgl.Blinde- inst. A F Wi b er g, R., Formand ; Organist Chr. Kj eller up, Næstformand; Lands ­ dommer Kaj Mund t, R., Sekretær; Orga ­ nist G Theilmann Aabel; Overretssagf. F Drags ted; Prof. Dr. med. Ejler Holm; Væver E M II ol mi n g;Veksclerer AK i h 1; Fru Louise Dalum Nielsen; Værkforer Ingvar Ni el sen. Blinde, Forsørgelsesanstait for, Klerkeg. 10 Kl J) Cent. 11475, giver Ophold, Kost og Klæder frit eller for moderat Betaling til 36 blinde Kvinder ; det oprettedes i 1825 af Sel ­ skabet „Kjæden 14 . Bestyrelse:Kmh.Etatsr. C MGR Krag, K. DM., Formand ; Provst Dr. theol. S A B e c k e r, R., Ølstykke ; Veksi lerer O H van Deurs, R. DM.; Generalkonsul II Hart ­ mann, R. DM.; Direktør OH Holbøll. R. DM.; Gross. P Just, R.DM.; Overretssagf.V Koefoed, R.; Ingenior Jobs. Møil mann, R.; fh. Fuldm. C F Simony, R. Blindeinstitut i Kbhvn., Det kgl., Kastelsv. 60 [øl j) 0 6017, er stiftet af Selskabet „Kjæden 14 1811 og blev Statsinstitution ved Lov af 21. Jan. 1857. Bygn. indviedes 5. Nov. 1858.Elevantal 15.Aug.1939: 35Skoleelever, 46 voksne eksterne Elever samt 8 Elever anbragt til Videreuddannelse udenfor Insti ­ tuttet. Instituttet horer under Socialmini ­ steriet. Forstander : O W U s t e n b e r g, R. D M. Kasserer: J E v. Rosen. Blindeinstitut paa Refsnæs, Det kgl., pr. Kalundborg |) 208, oprettet 1898 som Afdeling af Det kgl. Blindeinstitut i Kbhvn., (se d. A.), udskilt som selv ­ stændig Institution 1918. Blindeinsti- tutetbestaar af 3 Afdelinger: Smaaborns- afd lingen for Børn indtil 8 Aars Alderen, Skoleafdelingen for Born ra ca. 8 Aar til ca. 15 Aar og Værnehjemmet for 20 arbejdsføre Kvinder. Elevantal ialt 130. Forstander: Cand. théol. K L Grove- Rasmussen, R. Blinde Kvinder, Hjem for arbejdsføre, Ma- riendalsv. 30 E gi C. 2309 & 1012. Opfort 19OO.udvidet medværkstedsbygning 1936. Bestyrelse : Forstander f. d. kgl. Blin- deinst. OW iist en I) er g, R.DM., Formand; Kontorchef V Weibtill, R. DM., Næstfor ­ mand; Frk. Marie Bentz en; Gross. P Just, R.DM.;Forretninsrsf. Ernst Jørgen ­ sen; Organist Chr. Kjell er up; Landsdom ­ mer Kaj Mundt, R.; Stabslæge Dr. med. Gordon Norrie, K DM. Forstanderinde og Kasserer: Frk. Grotum Holm. Blindesamfund, Dansk, stiftet 1911. Formaal : At samle alle Blinde i Danmark til Vareta ­ gelse af fælles Interesser. Udgifterne til Ad ­ ministration afholdes af et Statstilskud. Ga ­ ver og Legater anvendes til Hjælp for træn ­ gende Blinde. Medlemsantal ca. 1350; Ho ­ vedkontor: Randersg. 68 EJ (De Blindis Hus, Folkets Gave) g) Cent. 11506. Forret ­ ningsfører og Formand 1 Ernstjørgensen, Bogenseg. 8 4 El $1 0 4692; Bladekspeditio ­ nen Randersg. 68 |gl $0.11506. Lokalkreds ­ formand: KlkollektørMartinus Christian ­ sen, Carl Langes V. 66 Valby j) Va. 2005. Blindes Arbejde, Akts., Jagtv. 183 El JJ} ★ Cent. 15986. Udsalg: st. Kongensg. 46 Ki glCent.3486, N-Frihavnsg.19 El |101911xogStrandv.l06 Hell, jp Hell. 4711. A al bor g. Værksted og Udsalg, Nørreg. 9 Aalborg JJ4257. Postkonto Nr. 8499. Kolding, Adelg. 8 Kolding $ 2257. Odense, Udsalg, Vestcrg. 91 Odense $ 7090. Nykøbing F., Udsalg, st. Kirkestr. 15 # 995.

V - 2485 Blindes Selvvirksomhed. „Foreningen til at fremme blindes Selvvirksomhed 14 , stiftet i Febr. 1862 efter Initiativ af dav.Forstander J Moldenhawer, har til Formaal at virke for, at Blinde kan finde en Virksomhed, ved hvil ­ ken de efter Mulighed kan erhverve sig Livets Ophold eller dog bidrage dertil. Bidrag modtages af: Kmh.GKrag, K.DM., Formand; Direktor A Ch. Louw, R. DM., Kasserer; Forstander f. d. kgl. Blinde- inst. paa Refsnæs K L Grove-Ras- mus sen, R. ; Direktør Andreas N Grut, R.; Arkitekt O G undlac h-Pedersen, R. DM. ; Hovedkasserer K K i el lerup, R.; Højesteretssagf. Jobs. Stein,R.; Forstan ­ derf. d. kgl. Blindeinst. OWiistenberg, R. DM. Kontor : st. Kongensg. 46 K) D Palæ 900 (Tirsd. og Lord. 11V2-13). Blomsterfonden, Nikolaj PI. 27 E fl By 3819 & Cent. 12653. Blomsterhandlerforening, Landsforeningen Dansk, stiftet 1900. Formand : EM De i c Ir ­ ma nn, Raadhusv.2Charlottl. $Or. 5570. Bogbindergrossist-Forening, Dansk, stiftet 2. Aug. 1927. Adr. Badstuestr. 9-11 Kl ★ C. 2415. Formand: Gross. M Sinding. Bogbinderlaug Kbhvns, NyKongensg. 16A Kl gi Cent. 1687. Oldermand: Johs. Petersen, R. Kasserer: Oswald Janner. Arbejdsanvisningen g) By 6480. Bogbindernes Stiftelse, Elmeg. 24 & 26 El. Boghaandværk, Forening for, stiftet 26. Febr. 1888. Formaal: At udbrede Interesse for og Kendskab til Bogindustri, Boghaandværk, Bogkunst og Boghistorie samt at støtte bi ­ bliofile Interesser. Foreningen har stiftet Fagskolen for Boghaandværk (se denne Art.). Enhver kan blive Medlem. , Formand: Museumsinspektor ErikZahle. Kasserer: Bibliotekar Victor Madsen, R., til hvem Indmeldelse finder Sted. Boghandler-Bo, stiftet 21. April 1938 af Den Danske B ghandlerforening, Kbhvns Bi'g- handh rforening og Den Ganske Provins ­ boghandlerforening med det Formaal at op ­ rette en Stiftelse for gamle Boghandlere og Enker efter disse. Formand: Forlaesboghdl. Direktor Alfred G Hassing, Raadhuspl. 37 E D AC. 8297; Næstformand: Boghdl. Max Møller. Roskilde. Boghandleres, De danske, Hjælpekasse, stiftet 23. Juli 1856 af kbhvnske Boghandlere, har til Formaal at understøtte Boghandlere, Medhjælpere osv. og deres Familie. De ind ­ til 1. Jan. 1938 udbetalte Understøttelser udgjorde 457,41 2Kr.samtLegater 86,599 Kr. Medlemsbidraget er enten 300 Kr. paa een Gang eller aarlig 15 Kr. for en Principal og 6 Kr. for en Medhjælper. Kassen ejede 1. Jan. 1939: 153,749 Kr. samtl35,400 Kr. i Legater. Bestyrelse: Boghdl. Frans Bielefeld t, Direktør; Boghdl. Arnold Busck, R., Kasserer; Fuldm. Folmer T running, Se ­ kretær; Boghdl. Max Møller, Roskilde; Boghdl. O Try de, R.DM. Boghandleres gens. Kautionsfond, De danske, stiftet 26. Nov. 1917. Direktør: Prokurist Johs. Hansen, Strandboulevarden 7 EJ D 0 5028. Boghandleres Kommissionsanstalt, Danske, Nyrspsg. 17,19 E gi C. 3618. Stiftet il894. Bestyre!.- ens Formand: Forlagsboghdl Povl B r a n n e r. Direktor: HV Sorens en. Boghandler-Fagskolen, oprettet 1. Sept. 1897. Adr. : Østerbrog. 64 E) g) C. 12029. Under ­ visningen foreeaar i Boghandlerskolen paa Købmandsskolen, Fiolstr. K). Bestyrelsens Formand : Boghdl. Søren Wien e, R. Boghandlerforening, Den danske, stiftet 18. Jan. 1837 med det Formaal at fremme Or ­ den,Fasthed og Sammenholdi Boghandelen. Formand og Kasserer: Halfdan Jesper ­ sen, R. DM.; Næstformand: Harald Jen ­ sen; Sekretær: Michael H Jensen, Ny- ropsg. 19 E $ Cent. 10833 (10-12 og 2-1, Lord. 10-1).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker