kraks vejviser 1940 handelskalender

Kvar — Kvæg Cour O ver gaard, Strandboulevarden 12 2 løl D 0 8287; Næstformand: Fuldm. Frk. Anna Westergaard, ML., Egehojv. 7 Charlottl. gi Ordr. 2156. Kvinders Erhvervsraad, Danske, Kvindernes Bygni g, Niels Hemmingsens G. 8 [KJ | Pa. 6026. Stiftet i Maj 1934. Er et Led af Danske Kvinders Nationalraad og valgt af dette Formaal: At støtte Kvin ­ dernes Stilling i Erhvervslivet og at modar ­ bejde Angreb paa Kvindernes Arbejdsret. Formand: Fuldm. Anna Westergaard. ML. Næstformand: Kommunelærerinde Jo ­ hanne Bredal. Forretningsudvalg: Fru Nina An d ersen, MF. MB.; Økonoma Andrea Eriksen; Øjenlæge Estrid Hein, Fru Ida Hus man, MFK. Kvinders konservative Forening, Danske, stiftet 17. Juni 1914. Adresse: Frederiks- borgg. 8 E gi C. 702. Formand: Raadmand Fru A J Fry densb erg, MFK., Amicisv. 25 4 E fV 3917. Kvinders Nationalraad, Danske, se National ­ raad. Kvinders politiskeSamraad,Danske, (u.Danske Kvinders Nationalraad), stiftet 1935. Kon ­ tor: Niels H( mmingsens G. 8 E* g) Pa. 6026 (14-15). Formand: Fru Ingrid Koch, Nor ­ reg. 28, Koge. Kvinders Ædruelighedsraad, Danske, stiftet 18. Sept. 1935. Formand: Fru Andrea Bonnichsen, Aalekistev. 111 Vanl. gi Damsø 4100. Kvindesamfund, Dansk, stiftet 1871, Hoved ­ kontor i Kvindernes Bygning, Niels Hem ­ in ingsens G. 8 3 K g) By 7837 virker for 1) at udvikle og dygtiggøre Kvin ­ der til den fuldmyndige Borgers An ­ svar og Arbejde, 2) at arbejde for Gennemførelsen af Kvinders fulde Lige ­ stilling med Mænd i Familie, Samfund og Stat, 3) at forbedre Kvinders ogBørnsKaar, særlig ad Lovgivningens Vej. Foren, ud ­ giver Fjortendagsbladet „Kvinden og Samfundet 11 , uddeler til Fremme afKvinders økonomiske Selvstændighed Geheimekonfe- rensraadinde Andræ'sMindelegat,Overrets ­ assessor Vict or Andræ ’ s Le#at, Ludvig Tri ­ er ’ s to Legater.Medlemstallet er ca. 10,000. Samfundet er organiseret i ca. 120 Kredse over hele Landet. IF ællesstyrelsen er Landsretssagf . FruEdel Saunte,MB., Formand; Fru AndreaHe- degaard, Odense, Næstformand; For ­ stander Frk. Alma Andersen, Kasserer. Frdbg Kreds, stiftet i Martsl935. For ­ mand: Fru Amalie Aggebo, Mynstersv. 15 s E gi V 6659y. Kbhvns Kreds. Formand: Fru E-ther Carstensen, jSvcasv. -7 2 E g Eva 396; Næstfoimand: Borgerrepræsentant Frk. Margrethe Host, Ved Amagerport 14 [S] g) Am. 3295; Kasserer: Fru Gudrun Michel- s e n , Østerbrog. 85 [ø] g} 0 3553v; Sekre ­ tær: Cand. pharm. Frk. Johanne Fisker, Kildevælds#. 4 [ø] g) Ryv. 3596y. Dansk Kvindesamfunds Kbhvnske Ungdom, Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens G. 8 3 K $ By 7837. Stif ­ tet 5. Maj 1933. Kvægavl søges i Flg. Lov af 10. Juli 1927 fremmet gennem: 1) Dyrskuer, dels lokale, dels Fælles ­ skuer, omfattende de enkelte Landsdele. 2) Kvægavlsforeninger, hvorat de første oprettedes i Beg. at 1880erne , de er i Reglen Sogneforeninger, som virker ved Anskaffelsen af Stamtyre til de af Med ­ lemmernes Køer, der ved Kaaring findes særlig egnede til Avlsdyr, samt ved Regn ­ skabsføring og ved Tilsyn og Vejledning med Opdrættets Behandling; Statstilskud paa indtil 100 Kr. for hver Foreningen tilh. Tyr; i Slutningen af 1937: ca. 1100 stats ­ understøttede Foren, med ca. 30,000 Medl. og ca. 1860 Tyre. Af Fællesledelserne nævnes :

V — 2565 gelseshjem for Born under Forældrenes Sygdom. Uddannelse af Barneplejersker. Formand: Fru Sophie Nyrop; Kasserer: Overretssagf. Ejnar Hansen, Peder Skrams G. 7 El g) Cent. 5090. Kvindelig Læseforening, GI. Mont 1 E $ C. 9413, C. 137b 5 & By 3252, stiftet 1. Okt. 1872, flyttet til sin egen Bygning Okt. 1910. Medlemsantal ca. 2500. Aaben fra 9 Fm. til 10 Aft. Bogudlaan: 10-8. Kontingent 24 Kr. aarl. Ærespræsident: Frk. S Alberti, FM. Formand: Professorinde Else Marie Zeu- then. Kvindelige Akademikere, Foreningen anstif ­ tet 1922. Sekretær: Cand. mag. Frk. Signe Prytz, Haraldsg. 20 [N] gi Ta. 7716. Kvindelige Kunstneres Samfund, stiftet 7. Febr. 1916. Formand: Malerinde Frk. Elisabeth N ec- kelmann, N-Farimagsg. 9A S Kl gj By 2446 v. Kvindelige Missions Arbejdere (K. M. A.). Kvindeligt Selskab forydreMission, stiftet 1900. Missionærer blandt Armenierne, i Syrien, Bhillandet, Nordafrika og Kina. Formand : Frøken Ulla Fugl. Kontor: Mynstersv.3 3 E gi V7185 (10-3); Postgiro Nr. 95. Telegram: Womenwork. Kvindelige Studenters Idrætsforening, stiftet 1917. Formand : FruDr.phil.MagdaB r u u n, Bøgehøj 3 Hell. g Hell. 3175. Kvindelige velgørende Selskab, Det, Kontor Danas PI. 10 ’ ® | V 898 x, stiftet 28. Okt. 1815, uddeler Præmier til Tjenestepiger for lang og tro Tjeneste; Ansøgninger, stilede til Bestyrelsen, indgivestil Sekretæren inden JuliMaanedsUdgang,ogPræmierne uddeles i Okt. Ingen, der ikke har tjent mindst 10 Aar uafbrudt i den samme Kondition eller i sam ­ me Familie (den op- og nedstigende Linie), kan erholde Præmie. Bestyrelsen bestaar af 12 Damer og 2 Kassedirektører nemlig: Kmh. K abinetssekr. CPMH a n s e n, K. DM . og fn. Ekspeditionssekr. C GR Fenger, R. Protektrice: H. M. Dronning Alex ­ andrine. O verbestyrerinde : A dmiralindeL K o n o w. Sekretær, Regnskabsfører o# Kasserer: Ekspeditionssekr. Cand.jur. Alfr. L Th ue- sen. Kvindeligt Arbejderforbund, stiftet 1901, Evaldsg.7E) gi Cent. 5123 & 11723. Formand: Fru Fanny Jensen. Kvinderegensen, Universitetskollegiet, Ama ­ ger Boulevard 101 [S] g (\ ice-Eforen) Am. 7245 & (Alumnerne) Am 8606,u,v,x&y, er op ­ ført for Bidrag fra offentlig og privat Side og er en selvejende Institution under Universi ­ tetet. Bygningen, hvoitil Grundstenen nedlagdos 10. Februar 1931 er opført 1931- 32. Indvielsen fandt Sted 10. Maj 1932. Kollegiet rummer 56 Værelser for kvinde ­ lige Studenter ved Universitetet og Dan- maiks tekniske Højskole. Eforatets Formand : Dr. med. Fru Eli Møller, FM. Vice-Efor:Cand.mag. Fru ElisabethHu d e. Kvindernes Alkoholfrie Restauranter, stiftet 1911, har til Formaal at oprette og drive Restauranter, hvor Mænd og Kvinder kan indtage deres M aal tider uden at fristes til at nyde Spiritus. Foreningen har 4 Restaurationer (Hallen, Øbro, og K.A.R., GI. Kongev. 151 E,i Kbhvn. samtMejlhal i Aarhus). Adresser: Se Fag-Registret Alkoholfri Re ­ staurationer. Kontor: Vesterbro#. 35 A® E gCent.10417. Formand : Frøken Gerda Neumann. Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Dansk Afdeling, stiftet 1915. Lands ­ formand: Redaktør Thora Daugaard, Absalons Gaard, Raadhuspl. 45 4 E g By 2058. Kvindernes Radio-Landsudvalg, Samvirke mel ­ lem større danske Kvindeforeninger. Med ­ lemsantal ca. 60,000. Formand: Fru Ellen la

Real-Register for København Vejlands R (25), der begrænses af Amager ­ bro#., Funkiav., Irlandsv., Sundby vesterv., Sundby Overdrev og Taarnby. Tingvejs R. (24.), den Del af Sundbyve- ster, der begrænses af Amagerbrog., Is- Iandsg.. Skotlandsg., Tingv., Sundholmsv., Eksercerpladsen og Sundholms Rode. Sundbyoster: Saltholms R. (24.), der begrænses af Amagerbro#., Krsthvns Fælled, Vermlandsg., Holmbladsg., Meck- lenborgg., Frankrigsg., Lybækg., Bøh ­ mens#., Geislers#, og langs den nordlige Side af Matr. Nr. 20 b, den østlige og nord ­ lige Side af Matr. Nr. 25 a og den nordlige Side af Matr. Nr. 25 z. Rebcrbanens R. (24.), der begrænses af en Linie gennem Amagerbro#., Frankrigsg., Lybækg., Bøhmensg., Geislers#., langs den nordlige Side af Matr. Nr. 20 b, den østlige o# nordlige Side af Matr. Nr. 25 a og den nordlige Side af Matr. Nr. 25 z. Lyongades R. (24.), der begrænses af Amagerbrog., Frankrigsg., Mecklenborgg., Frankrigs#., Øresundsv., Krainsg. og Ty- rolsg. Tyrolsgades R. (24.), der begrænses af Tyrolsg., Krainsg., Øresundsv. og Amager ­ bro#. Hessens#ades R. (24.), der begrænses at Øresundsv., Strandlodsv., Lergravsv.. Nyrn- ber##., Lembersr#., Bremens#., Cumber ­ lands#., Amagerbros Kvt., Saltholms o# Ly- ong. Roder. Jenagades R. (24). der begrænses af Bre- mensg., Lembergg., Nyrnbergg.,Lergravsv., Strandlodsv., Øresundsv., Sundet, Amager ­ bros Kvt. og Cumberlandsg. Hveens R. (24.), der begrænses af Ama ­ gerbro#., Tycho Brahes Allé,Kirkegaardsv. og Øresundsv. Kastrupvejs R. (25.), der begrænses af Kastrupv., Italiensv. o# Backersv. TychoBrahesR.(25), der begrænses af Ama ­ gerbrog., Tycho Brahes Allé, Kirkegaardsv., Højdev., Grækenlandsv. og Lombardig. Eibagades R. (25). der begrænses af Lom ­ bardig., Grækenlandsv., Højdev.,Kastrupv., Parmag., Grækenlandsv., Elbag. ogAmager- brog. Smyrnavejs R. (25), der begrænses afElbag., Græken'andsv., Rolosv. og Amagerbrog. Amsterdamsvejs R. (25). der begrænses af Amagerbrog., Rodosv., Grækenlandsv. og- Taarnby. Sundby Hospitals R. (25), der begrænses af Øresundsv.. Kongedybs Allé, Sixtusv., Ka ­ strupv., Italiensv., Genuav., Palermov. og Messinav. Backervejs R (25), der begrænses af Itali ­ ensv., Su> det, Taarnby og Backersv. Milanovejs R. (25), der begrænses af Øre ­ sundsv., Sundet, Italiensv., Genuav., Paler ­ mov. og Messinav. Grækenlandsvejs R. (25), der begrænses af Grækenlandsv., Taarnby, Kastrupv. og Ro ­ dosv. Cypernsvejs R. (25), der begrænses'af Par ­ mag., Kastrupv., Rodosv. og Grækenlandsv. Højdevejs R. (25), der begrænses af Øresundsv., Kongedybs Allé, Backersv., Kastrupv., Høidev. o# Kirkegaardsv. Eksercerpladsen: Artilleri vejens R. (6.), der bestaar af den Del af Ekser ­ cerpladsen, som begrænses af Axel Heides G., det militære Terrain (Skydebanerne) og Havnen. Resten af Eksercerpladsen (24.). Sundby Overdrev (25.). Kvindeforening, Dansk-amerikansk, stiftet 25. Febr. 1885 Formand: Frk. MW aaben, Kastclsv. 19 2 [e]. Kvindehjemmet, Læssøesg.6 [HfiN5828 o#8A DS) gi Cent. 10938. Aabnet 1. Febr. 1902. Formaal: Hjælp til Selvhjælp. Gæste- hjem, Folkekøkken, midlertidigt Hjem for plads- og arbejdssøgende Kvinder, vordende Modre og Mødre med spæde Børn. Udvidet Vuggestue, Børneasyl, midlertidigt Opta ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker