kraks vejviser 1940 handelskalender

Folk De nævnte Anmeldelser fra Husbond, Ar ­ bejdsgiver, Husejer eller selvstændig Lejer kan dog undlades,naar den anmeldelsesplig ­ tige ved Forevisning af en af Folkeregistret udstedt Kvittering har forvisset sig om, at den flyttende Person selv har anmeldt Flyt ­ ningen. De for København,Frederiksberg ogGjen ­ tofte Kommune gældende Regler for Flyt ­ ningsanmeldelser er følgende : Flytning indenfor de tre Hoved ­ stadskommuners O mraade. VedFlytning indenfor de treKommuners samlede Omraade maa en Anmeldelsesblan ­ ket senest 5 Dage efter Flytningen ud ­ fyldes og indsendes til Folkeregistret i den af Kommv.nerne, hvor den hidtidige- Bopæl er beliggende. Blanketten udleveres gratis paaPostkontorerne, Politistationerne i de kbhvnske og frdbgskeTelefonkiosker, samt i Folkeregistrene. Flytning til Provinsen. Ved Flytning til Provinsen skal Flyttebe ­ vis afhentes i Folkeregistret i den Kommu ­ ne, hvor den hidtidige Bopæl er beliggende, og senest 5 Dage efter Flytningen afleveres til Tilflytningskommunens Folkeregister- Ved skriftlig Anmodning om iflyttebevis maa Svarporto vedlægges. Flytning fra Provinsen. Ved Flytning fra Provinsen til en af Hoved ­ stadskommunerne skal et Flyttebevis med ­ bringes fra Fraflytningskommunen og af ­ leveres (indsendes) til Tilflytningskommu ­ nens Folkeregister senest 5 Dage efter Flyt ­ ningen. Flytning til og fra Udlandet skal anmeldes til Folkeregistret senest 5 Dage efter Flytningen. Ved Tilflytning fra Udlandet maa Pas eller anden Legitima ­ tion medbringes. Midlertidige Flytninger. Midlertidigt Ophold i en af de tre Hoved ­ stadskommuner med Bevarelse af fastBopæl andetsteds skal kun anmeldes til Folkeregi ­ stret, hvis Opholdet antages at ville vare mindst 3 Maaneder. Den, som uden at opgive sin faste Bopæl i en af de tre Hovedstadskommuner tager midlertidigt Ophold andetsteds (f.Eks. Som ­ merophold), skal ikke melde Fraflytning til Folkeregistret i den Kommune, hvor den paagældende har sin faste Bopæl, derimod skal Anmeldelse gøres til Folkeregistret i Tilflytningskommunen, saafremt det midler ­ tidige Ophold antages at ville vare mindst 3 Maaneder. Undladelse af rettidig at' foretage oven ­ nævnte Anmeldelser eller Afgivelse af urigtige Anmeldelser til Folkeregistret straffes med Bøder af mindst 5 Kr. Folkeregistrenes A dr esser iKbhvn. og Nabokommuner : Københavns Kommunes: Hans Nansens Gaard, Gyldenløvesg. 15 E 1! ★ C. 15100 (9-16). Chef for Statistisk Kontor: Kjeld Jo ­ hansen; Kontorchef: Axel Holm; Fuld ­ mægtige: Conrad Jacobsen; Henry Jør ­ gensen. Frederiksberg Kommunes: Falkoner Allé 9A E f Fa. 515 & Fa. 516 (9-15). Henhører under Skattevæsenets 1. Kont.Fuldmægtig: APAndersen. Gjentofte Kommunes: Raadhuset, Bern- storffsv. 161 Charlottl. $ Tfc-Or.1780 (10-15). Chef: Skattedir. Axel Jørgen sen. Kontorleder: Overassist. JBlichmann. Dragør Kommunes: Raadhuset, Dragør Dragør 82 (10-12,2-5, Lørdag 10-12). Gladsaxe Kommunes: Raadhuset, Kon- torv., Buddinge, Postadr. Søborg f ★ Søb. 2830. HerlevKommunes:Kommunekontoret, Her ­ lev $ Yrsa 19 Mand. 11-13 og 16-19, Tirsd., Onsd og Torsd. 11-15, Fred. 16-19). Hvidovre Kommunes: Kommunekontoret, Hvidovreg. 24 Hvidovre pr. Valby $ Hvid ­ ovre 300.

V — 2511

Real-Register for København 2865 & ★ C. 10613. Postgirokonto Nr. 183. Bestyrer: S Gustafsen. Afdelingernes Kontortid: (9-3, Lord. 9-1). Lyngby Afd. dog 10-3, Lord. 10-1). Supplerende Oplysninger, se Afd.VI : Fir ­ ma-Registret og Afd. VII : Fag-Registret. Folkebiblioteker, se Komniunebibl. Folkebørnehaveforeningen, Ujortog. 3 1 [ø] f Ryv. 2404x; virker for Oprettelsen afFolke- bornehaver.Formand:I)r.med. HPT 0 rum. Folkedansens Fremme, Foreningen til, stiftet 13. April 1901. Adr. Birkholmsv. 7 Holte; omtr. 200 Medl. Formand: Fiskeribiolog Mag. scient. C V Otter strøm. Folkedansere, Danske, Forening, stiftet 1929. F ormand : Forstander Anton Thyregaard, jSalling Ungdomsskole pr. Jebjærg $ 84. Folke-Ferie, Dansk, Andelsselskab, Frederiks- borgg. 42 E $ *C. 2617, stiftet 17. Okto ­ ber 1138. Foimaal: At lette og fremmeden brede Befolknings sunde Udnyttelse af Feri ­ en. Adm.Direktør: Jobs. Sperling. Folkeforsikring. Enhver, der opfylder de i Lov Nr. 182 af 20. Maj 1933 om Folkeforsik ­ ring fastsatte Betingelser er berettiget til at blive sygeforsikret enten i en for ubemidlede anerkendt Sygekasse eller i en statskontrol ­ leret Sygeforening. Den, der ikke benytter sig af denne Ret, er forpligtet til at sikre sig Adgang til at blive sygeforsikret i en saa- dan Sygekasse eller Sygeforening. Enhver, der saaledes har sygeforsikret sig eller sikret sig Adgang til at blive sygefor ­ sikret, er samtidig forsikret mod Invaliditet og berettiget til Aldersrente,for saa vidt han har Indfødsret og er bosat her i Riget eller forhyret med dansk Skib. Vedr. Invalide- renten, se Artiklen In validerente. Aldersrente ydes under de i Loven fastsatte Betingelser til Personer over 65 Aar og til Personer i Alderen 60-65 Aar, der ikke op ­ pebærer Invaliderente. Aldersrenten ud ­ gør et i Loven fastsat bestemt Beløb, dog saaledes at Indtægter fradrages i Renten efter nærmere i Loven fastsatte Regler. Bliver Aldersrenten som Følge af Fradrag mindre end 1/12 Grundbeløbet, bortfalder den. Udover den faste Rente kan der i særlige Tilfælde ydes Tillæg. Invalide- og Aldersrente beregnes og ud ­ betales af Kommunerne, og Begæringer om Rente indgives til Kommunen. Henvendelser vedrørende Invaliderente og Aldersrente sker iKbhvn. til Magistratens 3. Afd., Folkeforsikringskontoret, Bernstorffsg. 17* É,paaFrdbg.til Afd. for Folkeforsikring, Howitzv.8 IE, i Gjentofte til Den sociale For- valtnings Konto r, Raadhusel i Charlottl. Folkeforsikringsanstalt,Dansk, Akts. (Hoved ­ kontor: Otto Mønsteds PI. 11 E J) ★ Cent. 2436). Anstalten, som er oprettet d. 22. Maj 1896 og er statsanerkendt og statskontrol ­ leret, har det Formaal at aabne den lettest mulige Adgang til Tegning af Livsforsikring uden Lægeattest og med ugentligPræmiebe- taling. Præmierne, hvis Størrelse er 25, 35, 50,75,100,150,200, 300, 400 eller 500 Øre, opkræves ugentlig af Anstaltens Agenter. Anstalten har pr. 1. Januar 1939 ialt uddelt ca. 11,2 Mill. Kr. som Bonus til de forsikrede. Forsikringssum 276 Mill. Kr. Præmieindtægten 14,3 Mill. Kr. Aktiekapitalen er 500,000 Kr., hvoraf 125,000 Kr. er indbetalt. Repræsentantskabets Formand: ’ Kontor ­ chef J Chr. Nielsen, R. DM. Bestyrelsesraadet: Prof. Dr. jur. Henry U s s i n g, Formand, fh. Universitetskvæstor Karl A Goos.K. DM., fh. Raadsformand, Axel Ko fod, K. DM., der er Medlemmer af Kontrolkomiteen samt Direktionen: Direktør Cand. polit. Chr.Høyrup, R. og Direktør Mag. scient. Aage Hostrup, R. Vicedirektør : E v. d. H u d e.

Prokurister : Underdirektør: Aage Lauritzsen. Aktuar Kontorchef M Lø kk ega ard. Kontorchef Sv.Aa.N i elsen. Kontorchef Frøken I Bram s en. Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpere, „Købmandshvile" pr. Rungsted Kyst JU Hørsholm 19. aabnet3. Rov. 1905. Oprettet af Papirhdl. Louis Petersen og Hustru Ludi Petersen. Forstander: Dr. phil. Holger Brøndsted. Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, Forenin ­ gen for, opr. 1891, Medlemsantal ca. 300. Formand: fh. Højskoleforstander LarsBæk- høj, Ollerup D V-Skerninge 92; Kasserer: Højskoleforstander Sigfred Munch, Son- derg. 33,N-Aaby. Folkekirkeligt Filantropisk Forbund, stiftet 1931, Vendersg. 28 E $ By7385. Formand : Dr. theol. Alfr. Th. Jørgensen, R. DM. Folkekøkken, Frdbg. Kommunes, Classenske Boliger El $ Gh. 2310. Driftsbestyrer : Carl Poulsen $ Vb.4423. Folkekøkkener, Kbhvns Kommunes. Driftsbestyrer : O K 011 n. Hovedkontor: Mølleg. 33 IH jl Cent. 6257. Bogholderiet $ N1810, Kassererkontoret D N 5874. Spisesalene i ( Aaben hver Mølleg., N-Frihavnsg. 24, < Dag fra 8-20 Suhmsg. 4 og Axelborg. Rogsaa Sønd.). Spisesalen i Portugalsg. 10 er aaben Hverd. fra 12-19. (Lukket Søndag). Afhentning af Mad finder Sted indenfor samme Tider. Frugtsaftfabrik : Portugalsg. 10 (S] ® Am. 1742. Bageri: Suhmsg. 4 E Cent. 14371. Kontor : Suhmsg. 4 E $ Cent. 13266 (Om ­ still. til Spisesal og Slagtere). Folkeminder, Danmarks, Forening, oprettet 1908 af Prof. Axel Olrik for at fremme Kendskabet til Levningerne af gammel Tro, Tænkemaade, Digtning, Dagligliv, Skik og Sprog; udgiver Skrifter („Dan ­ marks Folkeminder" hidtil Nr. 1-47) og indsamler Folkemindeoptegnelser, Udklip og Billeder. Adr. : Dansk Folkeminde ­ samling, Det kgl. Bibliotek. For ­ mand : Museumsinsp. Jørgen Olrik ,R.DM.; Sekretær: Arkivar Hans Ellekilde; Kas ­ serer: Cand. mag. Gunnar Knudsen, R. Folkemindesamling,Dansk, Adr.: Det kgl.Bi- bliotekEflCent.il 617, erStatens Samling af danske Folkeoverleveringer ; opr. 1904; ind ­ samler og opbevarer Optegnelser om dansk Folkedigtning, Folketro og Folkeliv. Til ­ gængelig: Hverdage 10-3 ved Henven ­ delse i Katalogværelset paa det kgl. Bi ­ bliotek. Arkivarer: Cand.mag. H Griiner- Nielsen og Mag. art. Hans Ellekilde. Folkemuseum, Dansk, se Nationalmuseet. Folkemusikskole, Kbhvns. Stiftet 21. Aug. 1932. Sekretariat: GI. Kongevej 162 B0| Ve. 8520 (K nud N 0 r v a n g) . Folkeoplysnings Fremme, Udvalget for, stiftet 1866. Udvalgets Medlemmer er: Overbibliotekar Dr. phil. Carl S Petersen, K. DM., For ­ mand ; fh. U ndervisningsminister J B y s k ov, K.DM.;HøjskoleforstanderCand.mag.C P O Christiansen; Lektor Cand. mag.Hartvig Frisch, MF. ; Afdelingschef v. Statsradio ­ fonien Mag. scient. Jens Rosenkjær. Kommissionær: G E C Gad, Vimmelskaf- tet 32, Kbhvn. E f Cent. 558. Folkeregistrene. Ifig. Lov om Folkeregistre af 14. Marts 1924 er enhver Person pligtig at anmel ­ de til Folkeregistret enhver Forandring af Bopæl (se nedenfor). Naar en Person som Medhjælp, Lærling el. lign, til- eller fratræ ­ der en Plads hos en Husbond eller Arbejds ­ giver, hos hvem han har Bopæl, er Husbon ­ den eller Arbejdsgiveren pligtig at anmelde Flytningen til Folkeregistret. Ligeledes er en Husejer eller selvstændig Lejer pligtig at meddele Folkeregistret, hvem der flytter til eller fra Ejendommen eller Lejligheden.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker