kraks vejviser 1940 handelskalender

Chri — Damp lig, der alle skal møde i Kirken ; disse skal være uberygtede og bekende sig til den kri ­ stelige Religion. Efter Hjemmedaab frem ­ stilles Barnet senere i Kirken. Der er ikke Daabstvang, men hvert Barn skal inden 1 Aar efter Fødslen have Navn indført i Kir ­ kebøgerne. Dagblades Fællesrepræsentation,Danske.sam- ler Pressens Ledere (Kedaktorer og Forret ­ ningsledere) til Samarbejde i fælles Anlig ­ gender. Bestaar af 8 Redaktør og Bladudgi ­ verorganisationer i Landet. Formand: Re ­ daktør H P Sørensen, MB., N-Farimagsg. 49 K; Næstformand : Redaktør PoulW i nge, R., DM., Randers. Daghjem for Smaabørn, Kbhvns Kommunes. (se ogsaa Vuggestuer) Nr. 1 Sjællandsg.22 [N] $ N 7936, Nr. 2 Øresundsg. 25 S3) J) 0 4986, Nr. 3 Sjællandsg. 15 ’ [N] j) N 6495, Nr. 4 Sjællandsg. 15 s IM J) N 5306, Nr.5PrinsesseThyrasAsyl,Rantzausg.48E) $ N 5703, Nr. 6 Assensg. 2 løl $ 0 4986, Nr. 7 Erik Ejegods G. 5 s B | Eva 461, Nr. 8 Erik Ejegods G. 5 1 E & Eva 220, Nr. 9 Lille Istedg. 2 E JD Eva 1248. Nr. 10 Folkebørnehaven ved »Sundholm, Amagerfælledv. 53 0. Nr. 2, 3 og 8 modtager Born under 2 ’ / 2 Aar, ialt 188 Pladser, Nr. 1, 4. 5, 6, 7, 9 og 10 er Børnehaver, ialt 654 Pladser. Daghjemmene sorterer under Mag. 3. Afd. Ledelse: Inspoktør: G H S Hede ­ mark, R. ® Cent. 555. Dagrofa. Danske Kolonial Grossisters Cen ­ tralkontor, Knabrostr. 3 S3 $ t ^C. 11933. Formand for Forvaltningsraadet: Gross. Konsul G Rasmussen, Helsingør ® 1540. Direktion : Gross. E T ro c k-J anse n, Formand ®C. 531; Gross. Harry A Jen ­ sen, Roskilde g) 2010; Gross. Carl Stag ­ sted, adm. Direktor j) Ly. 2726. D. A. L., Broderordenen, stiftet 29. Jan. 1894 (fidl.DanskArbejdtr Loge). Loger iKbhvn., Aalborg, Aarhus, Helsingør, Horsens, Ran ­ ders, Roskilde og Vejle. Storlogen, ledende Stormester: Gross. H O Hansen. Logen Kbhvn., ledende Mester: Frisør ­ mester Chr. Mersebak. Lokale: Valdemarsg. 8 E ® Eva 4. Damefrisørers Landsforening, Danske, stiftet 8. Sept. 1924. Adr.: Vimmelskaftet41 1 Kl ® Palæ 4199. Formand: J L Brandt- Møller, R. Damefrisør- og Parykmager Laug, Kbhvns, stiftet 26. Marts 1912. Adr. Vimmelskaftet 41 1 Kl D Palæ 4 ’ 99. Oldermand: J L Brandt-Møller, R. Dame-Fægte-Klub,Kbhvns, stiftet i April 1898. Formand: Enkefru Harriet Lindgren, Blidahlund 5 Charlottl. g) Hell. 4049. Dampskibs - Selskab, Det forenede, (D.F. D. S.), Akts., stiftet 11. Decbr. 1866. Sæde og Værneting i Kbhvn. Kontor: St. Annæ PI. 30 E I ★ Cent. 6300. Brutto-Tonnage af Selskabets Flaadec. 190.000 Tons. Bestyrelse :BankdirektørPoulA n d e r s e n, R. DM.; Høje-teretssagf. Oskar F i c h, R. DM.; Ingeniør K Højgaard. R. DM.; Gaardejer Johs. Kyed; Gross. Hol ­ ger Laage-Petersen, K. DM., For ­ mand; Generalkonsul Franz Norstrand. Direktion: J A K orbing, K. DM., adm. ; L O Normann, R. Dampskibsselskabet Heimdal. Stockholmsg. 55 0 ® Cent. 2946 &5746. Stiftet 16. Jan. 1895. Samlet Tonnage 19,100 Tons Dødvægt. Korresponderende Reder: Firmaet Martin Carl ved Hans P Carl . Bestyrelse: Skibsreder Hans P Carl; fh. Bankdirektør V Eigtved, R. DM.: Direktør H Ove Haugsted Godsejer F Liittichau; Kommandørkapt. Direktør H B onde, R. DM.

V — 2495 Af Fideikommisset opretholdes bl. a. føl ­ gende Institutioner: Rekonvalescenthjemmet „Ar ­ re s 0 d a 1 “ ved Frederiksværk, der har 40 — om Sommeren 52 — Pladser for Kvinder, gifte eller ugifte, i Alderen 20 - 60 Aar. Karleby Plejehjem, der optager unge Piger som trænger til et kortere eller længere Ophold under gunstige sanitære Forhold, og Næsgaard Agerbrugsskole ved Stubbekøbing, der yder unge Landmænd særlig af Bondestanden en grundig faglig Uddannelse som Jordbrugere. Classenske Litteraturselskab for Læger, grundlagt 1809, anskaffer medicinsk Litte ­ ratur, som først fremlægges i medicinsk Sel ­ skabs Læsestue og derpaa cirkulerer blandt Medl. for endelig at indlemmes i Universi ­ tetsbiblioteket. Selskabet modtager fra det Classenske Fideikommis et aarligt Tilskud. Bestyrelsens Formand: Prof. Dr. med. Erik Warburg, Fred. d. 5.V.3|g)f C 4948;Sek- retær og Kasserer: Dr. med. OttoCAa- g a a r d, R., V-Boulevard 13 0 § C. 11078. Club Franpais, stiftet 1. Okt. 1919. Adr. Ben ­ netts Rejsebureau, Raadhuspl. 47 E ® ★ Cent. 4878. Formand og Stifter: Hr. Edouard Riéder. Codan, Forsikringsselskabet, Akts.Studiestr. 57 E f ★ Cent. 10342. Bestyrelse: Overretssagf. Chr. Tiem- r oth,R.,Formand; DirektørReidar Hol st, Oslo ; Direktør N K Poulsen; Cand. polit. VH Sødring; Direktør CG Julilin- Dannfelt, Stockholm; Direktør J II Kjerulff. Adm.Direktør: Cand. polit.VHSødr in g Colonialvarehandlerforeningens Laane- og Hjælpekasse, Østerbrog. 17 0 |}0b.4489. Stiftet 1868. Foreningens Kapital ca. 85,000 Kr. Bestyrelse : Købmand Carl Jensen, Formand; Købmand Jacob P Petersen, Kasserer (som tilsammen kvit ­ terer i alle Foreningens Anliggender); Gross. Ernst Specht; Købmand Wald. Jensen. Comité Maritime International og Internatio ­ nal Law Association, Dansk Afdeling af, Kontor: Frederiksbergg. 1AE. Formaal: At virke som Fællesrepræsentation her i Landet for. „Comité Maritime Interna ­ tional", Antwerpen, og „International Law ■ Association", London, til Fremme af disse Institutioners Opgaver. Bestyrelsen bestaar af 18 Medlemmer. Formand: Landsdommer NVBoeg,K DM.;Kasserer: Højesterets ­ sagf. Jakob E G el ting; Sekretær: Høje ­ steretssagf. Kjeld Rørdam. Creditreformforeningen for Danmark, stiftet 1896, Hambrosg. 6 E D Cent. 7241. For ­ mand for Bestyrelsen : Overretssagf. Aage Thomsen. Cycle- og Auto-industriforening, Kbhvns, Ø-Farimagsg. 24 s 0 $ C. 11975. 2 Led ­ ninger, stiftet 11. Okt. 1899. Formand: Cyklehdl. A W Olsen, „Stadion", Øster ­ brog. 79 0 $ 0 7137. Cykle-Union, Dansk, for Landevejssport, stiftet 26. Apiil 1904. Forretningsudval ­ gets Adr.: Hammérichsg. 14 E $ C. 14318. Cykle-og Automobillygternes Tændingstid I KbHvn.: Cyklelygten skal være tændt fraVoTime efter Solens Nedgang til ’ / 2 Time før So ­ lens Opgang (i Praksis fra ” Gadelygterne tændes, og indtil de slukkes). Cykler skal være forsynet med ét af Justitsmininistériet godkendt, bagfra synligt rødt Refleksglas (Katteøje). Automobillygterne skal være tændt fra V 2 Time efterSolncdgang til */ 2 Tipie før Solopgang samt i tæt Taage.

Real-Register for København Befolkning paa Chrsthvn., nedlagdes ved kgl. Resolution af 4. Dec. 1886. Kirken toges i Brug for Christians Sogn 2. Juni 1901. Patronat: Biskoppen og Overpræsidenten. Kirkeværge : Direktør JWGotfredsen. Sognepræst: Provst PHelwe g-L ar se n. Res. Kapellan: Leif Lain. Hjælpepræst: ........................ Kantor og Organist: B W ollner Gaarn. Kordegnens Kontor: Prinsesseg.7 B|lAm. 7202. Aab.: Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1 samt Fred. 5-7. Sognet begrænses af Torveg., Amagerlirog., Hollænd« rdybet. Amagerfælledv., Amager Boulevard og Havnen. - I Gade-Registret foran i Afd. 11 er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. „Christian til Palmetræet", dansk uafhæn ­ gig humanistisk Johannes Frimurerloge, opr. af Storlogen af Hamburg 1900, Bredg. 58A 2 Kl f Cent. 2350. Cigaretfabrikantforeningen af 1914. For ­ mand: Fabrikant Frode O bel, R., Aalborg; Kontor V-Voldg. Ill E $ Cent. 11610 & Cent. 14872; Foreningens Direktør: Aage L Rytter. Cigarfabrikanter i Kbhvn., Foreningen af, stiftet 24. Sept. 1900. Formand : H C Han ­ sen, Prinsesseg. 60 Kl D ★ C. 1689; Næst ­ formand: C W Hansen. Cigar- og Tobaksfabrikanternes Forening af 20. Juni 1875. Direktør: Aage L Rytter. Kontor: V-Voldg. Ill E f Cent. 11610 & 14872. Cirkelordenen, et hemmeligt Samfund. Loge ­ lokale : Falkoner Allé 96 Hh. E ; S< kretari- at:F S vendsen, Alrunev. 27 Hell, j) Ge. 3832. Citadelskirken i Kastellet 0 er opført af Fre ­ derik IV, indviet 26. Nov. 1704. Sognepræst: Gunner Engberg, R. Kaldskapellan: Erling Steenberg. Kordegn: Alfred Thomse n. Organist og Kantor : Kai Kr o m a n. Kordegnens Kontor: Elefantstok 4 0$ Palæ 6798 y (9-l(undt.Torsd.) Fred.till.5-7). Til Citadelssognet hører samtlige Militære ved de i Citadellet garnisonerede Afdelinger og Institutioner, uanset om de har Bolig udenfor Citadellet, samt de i Citadellet boende Militære og de ved Kbhvns Militær ­ hospital ansatte Funktionærer. Sognet be ­ grænses af Midtlinien af Toldbodv., Grøn ­ ningen, Østerbrog., Classensg., Strandboule ­ varden, Jens Munks G., Østbaneg..Aarhusg., Sundkrogsg., Klubiensv. og Havnen. I Gade-Registret foran i Afd.Il er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Classens Have. Anlæg paa Østerbro med.Ind- gang fra Arendalsg. og Classensg. Anlagt af Kbhvns Kommune 1925 - 26. Omfatter et Areal af 1.02 ha. Land. Classenske Boliger ved Godthaabsv. E, der ejes og administ. af Frdbg.Kommune, best, af en Hovedbygning, hvori der er indrettet Kontorer, Frdbg. Folkekokken og Va ­ skeri. samt 18 Beboelseshuse. Opførte 1866- 79. Beboernes Antal ved Folketællingen 1936: 803. Classenske Fideikommls, Kontor: Amalieg.40 ®|)Cent.9174 (10-2), er stiftet af Generalma ­ jor Johan Frederik v. Classen ved Testament af28. Jan. 1789 ogKodicilaf23. Marts 1792. Protektor: II. kgl. H. Kronprinsen. Direktører: OverpræsidentKmh.J B ii 1 o w, K. DM. FM., adm.; Godsejer G W il ­ hjelm, R. DM.; Departementschef Aage Svendsen, K. DM. Kontorchef og Kasserer: Overretssagf. HCW andrup, R. Fuldmægtig: Fru GEbbesen, Bogholder: Fru AL Go ld mann. Foruden til Udredelse af en Del Legater til offentlige Stiftelser og Private anvendes Fideikommissets Midler til at danne nyttige Mennesker til StatensBedste,understøtteog befordre Arbej dsomhed og lindreFattigdom. Kordegn : H C Ko fo ed. Gravér : C Helmer Lund.

L)aab. Anmeldes hos Hjemstedets Klokker; er Barnet født udensogns, medbringes Fød ­ selsattest; mindst 3 Faddere, hvoraf i mand ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker