kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Hærens Officersskole, Frdbg. SlotRoskildev. 30 [ø f Cent. 16083 & Cent. 16255, har 3 Klasser: Officiantklassen for Oversergenter, der ønsker at blive Officianter, Officers ­ klassen, der bestaar af 2 Afdelinger, yngste Afd. og ældste Afd., forBefalingsmænd, der ønsker at blive faste Officerer, Specialklas ­ sen for faste Officerer o. 1., der skal viden ­ skabelig uddannes. Elevantal 1. Sept. 1939: Officiantklassen 42, Officersklassens ældste Afd.36, yngste Afd. 28 samt Specialklassen 31. Chef: OberstF O Jørgensen, K.DM. Skoleofficerer: Kapt. PA Mathiassen, R ; Ritmester J A B Wol f, R.; Kapt. E xM 5 Prebensen, R. Regnskabsfører: Korpsofficiant V J G Larsen. Læge: Overlæge Dr. med. JR Krag h. Dyrlæge : O verdyrlæge I ) r. phil. Hj.Friis, Hærens tekniske Korps. j) ★ Cent. 16061. Chef: Generalmajor, Generalfel ttøj mester C H Ry e, K.DM. Kontor: Amager Boulevard 6 [S]. Korpset omfatter: I. Felttøj mesterkvarteret, Ama ­ ger Boulevard 6 [S] g) ★ Cent. 16061. Chef: Oberst Felttøjmester Aage Fal- king, K. DM. a. Kommando- og Ekspeditionskont. b. Materielkontor. c. Kassekontor. d. Bogholderi. II. Konstruktionsafdelingen, Ama ­ ger Boulevard 6 (S) g) ★ Cent. 16061. Chef: Oberst Felttøjmester U S Anderse n- Høyer, R. DM. III. Hærens Vaabenarsenal, Ama ­ ger Boulevard 8 E f ★ Cent. 16270. Chef: Oberstløj tn. Felttøjmester KRosenløv, R. IV. Hærens Ammunitionsarsenalj Refshalev. E f ★ Cent. 16068. Chef: Oberstløj tn. R N i e 1 s e n, R. V. JydskeArsenal, se Afd. IV, Real- Reg. f. Hjørring, Side 1824. VI. Hærens Forsøgslaboratorium, IlærensAmmunitionsarsenal,Refshalev. E fil ★ Cent. 16068. Chef: Labo rato rieforstander Cand. poly t. J Behn Nielsen. VII. H æren s Prøveanstalt, Hærens Ammunitionsarsenal,Refshalev. E g) ★ Cent. 16068. Korstander: Kemiker Cand. polyt. C H M Olsen. Højdevangskirken, Hj. af Irlandsv. ogFun-, kiav. E (Arkitekt: P StaffeldtMatthiesen), Sognekirke for det ved kgl. Resolution af 23. Jan. 1935 af Sundby Sign udskilte Højdevangs Sogn. Grundstenen nedlag ­ edes 8. April 1934, Indvielsen fandt Sted 14. April 1935. Sognepræst: Jobs. Pc der sen. Res. Kapellan: Jørgen Frankov-Pe- tersen. Kordegnens Kontor: Kaprifoliev. 3 E gi Am. 688 (9-1, undt. Torsd., Fred.- tillige 5-7). Sognet begrænses af Amagerbrog., Eng- landsv., Skotlandsg., Thingv., Grønjordsv., dennes Forlængelse til Kalveboderne, Kalveboderne, Kommunegrænsen til Ama ­ gerbrog. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Højesteret holdes paa Christiansborg E. Ret ­ ten holdes i de 3 Hov.edsessioner (nem ­ lig fra første Torsdag i Marts til sidste Retsdag i Juni, fra første Retsdag i Okt. til 24. Dec, og fra første Retsdag efter 1. Jan. til den Torsd. i Febr.,som gaarl4Dage forud for den forstkomm. Torsd. i Marts), hver Søgned.9-14 (undt.Lørd.). Desuden hol ­ des i Tiden mellem de to første Hovedses ­ sioner en å to Ekstrasessioner til Paadøm- ^lse navnlig af kriminelle Sager. Præsident: Dr iur. Troels G Jørgen- s ® n > SK. DM. Gommere: C D Rump; VTopsøe- II 10 Organist: Ove Jensen. Kordegn: Th. Salling. Graver: A Kondrup.

V — 2545

Ilære — Idræ

Jensen, SK. DM.;V Thorup; C V Bohn-Rasmussen, K.DM.; PC Poul ­ sen, K.DM.; G J Lett; Th. Frølund, R. DM.; Jesper Simonsen; TE KM Berthing, R.DM; Chr. M Jespersen, R. DM.; CENielsen; P H Gammeltoft, R. DM. Protokolsekretærer : EAAHyllested; J Bentzon; LO Larsen. Justitskontoret, Christiansborg, Prins Jørgens Gaard 13 E aabent, naar Retten holdes, fra 9-14, ellers 11-14, dog i Mdr. Juli, Aug. og Sept. 12-14. Præsidenten $ C. 13603; Justitskontor $ Cent. 13604. Justitssekretær : Vitus Krarup. Højskoleforening, Kbhvns, stiftet 1878, Sam ­ lingssted for Venner affløjskoletanken.Fore- drag hver Onsdag Aften, undtagen i Juni, Juli og August. Bibliotek: 5000 Bind. Kontin ­ gent 14Kr. aarlig. Lokale: Grundtvigs Hus, Studiestr.38 E$ By6912(16 :i0 -18).Postgiro- konto Nr. 1458, Læsestuerne er aabne hele Dagen. Indmeldelse sker paa Kon ­ toret. Formand: Forstander Ernst J B o r u p, Grundtvigs Hus E J) C. 7741, Bolig: Breidablik, Hummeltoftev., Lyngby $ Lyngby 729; Regnskabsfører: A Thom- s e n, træffes daglig Kl. 16 30 -18. Højskole-og Studiekredsforeningen i Køben ­ havn, stiftet 1918. Formand: Kommune ­ lærer H Askcgaard; Forstander: Kom ­ munelærer Sigurd Hansen, Mariendalsv. 52 A [E D Go. 8263. Høkerforeningen, stiftet 30. Juni 1817, Kon ­ tor: Lipkesg. 14* [ø] j) 0 43. Formand: kgl. Hof-Viktualiehdl. F Mouvielle; Kas ­ serer: Inspektør V E Zehngraff. For ­ eningen ejer Stiftelsen Lipkesg. 6-16 og Classensg. 44 [øj . Hørkræmmerforeningen af 13. Maj 1881, ejer Stiftelsen, Kapelv. 9,9A E. Formand : Peter Emil Christensen, Dr. Priemes V. 4 [S f V5036v. Hørsholm Birk, se Art. Dommer i Real-Reg. for Helsingør i Afd. IV, Provins-Reg. JLcoso, (International Co-Operative Steve ­ dore Organisation), Vestcrbrog. 40 ESC. 2796. Idræt, De Unges, Landsforbund, stiftet 10. Nov. 1905. Formand: Forstander Cand. polit. Hj. Gainmelgaard, Roskilde Høj ­ skole pr. Roskilde fl 314; Sekretær Ernst I) r o s t h e d e, Nørrebrog. 159 E $ C.13498. Kr edsen f or Kbh vn. og Orne gn. Le ­ der: EdvinDo se, Amagerbrog. 109 2 E fil Am. 9023. Jdræts Anlæget, Genforeningspladsen, Gen- foreningspl.54 E $Tg.5752.Kontor : Idræts ­ huset E |1 Cent. 6860. Anlagt 1924-26 af KbhvnsKommune, administreres af Kbhvns Idrætspark. Idræts-Forbund, Dansk (D. I. F.). Stiftet 14. Kmh. II Castenschiold, SK. DM.; Næstformand : Landsretssagf. Leo Frede ­ riksen, R. Herunder: Dansk Athletik - Forbund, Dansk Athlet - Union , Dansk Badmintofi Forbund, Dansk Amatør Bokse-Union, Dansk Boldspil-Union, Dansk Fægte- Forbund, Dansk Golf-Union, Dansk Gym ­ nastik-Forbund, Dansk Haandbold-Forbund, Dansk Hockey-Union, Dansk Kajak- Forbund, Dansk Lawn Tennis-Foibund, Dansk militært Idrætsforbund, Dansk Ride-Forbund, Dansk Forening for Rosport, Dansk Skiforbund, Dansk Skytte- Union, Dansk Skojte-Union, Dansk Svøm ­ me- og Livrednings-Forbund og Vinter ­ idrætsforeningen. Se om disse Forbund og Foren, de respektive Artikler. Febr. 1896, Adr. Østerbrog. 791 [0] DCent.6888. Post ­ konto 1914.2100 Foreninger med ca. 200,000Medlemmer. Protektor: Hs. Maj. Kon ­ gen. Formand: Generalmajor

Idræts-Forbund, Dansk Arbejder-, se Arbej- der-Idræts-Forbund, Dansk. Idrætsforbund, K. F. U. M. ’ s, stiftet 1920. For ­ mand: Ingeniør cand. polyt. Jens Engberg, Vejlev. Horsens $ 78. Idrætsforening, Akademisk, stiftet 4. Febr. 1913. Formand: Læge Iver Aggerbeck, Jagtv. 218 E fil 0 5325. Idræts Forening, Frederiksberg, stiftet 24. Febr. 1913. Formand: Leonh. Nielsen, Bentzonsv. 8 IFI |l Gh. 3343 x. Idrætsforening, Gjentofte Vangede. Stiftet 1914. Formand: L Hartoft, N-Frihavnsg. 5 [0] D 0 10000. idrætsforening, Kvindelig, stiftet21.Maj 1906. Formand: Fru E Poul Jørgensen, Fugle- bakkev. 45 IFI fil Gh. 4886. Idræts-Forening, Kbhvns, Østerbrog. 79 E. Stiftet 24.Okt.1892. Formand: Assist. Henry Pedersen D Damso 4425. Idrætsforening, Lyngby, Hollandsv.il 'Lyng ­ by. Stiftet 5. Sept. 1906. Formand: Harald R Pedersen. Idrætsforening, Politiets, stiftet 12. Jan. 1920. Formand: PolitikommissærTli.Dahl-Jen- sen, Frederikssundsv. 31 2 E $ Tg- 3045. Idræts Forening, Skovshoved, Sportsparken v. Kroyersv. Klpbg. $ Ordr. 2383. (Medl. fil Ordr. 3489), Eo-Afd., Skovshoved Havn $ Or. 5348. Stiftet 1. Juni 1909. Formand: Viceskoleinspektør MK jerns. Idrætsforening, Teknologisk Instituts, (under D. I. F.), Hagemannsg. 2 £| j) ★ C. 8760, stiftet 5. Marts 1920. Formand: IIC Niel ­ sen. Idrætsforeningen Sparta, stiftet 8. Nov. 1898, Formand: Skrædder G Lindberg, Drejog. 10 3 E Ry. 5575. Idrætshuset, Idrætsalléen E $ Cent. 6860, opfort 1914. (Arkitekt : Søren Lemche). Horer ind under Kbhvns Idrætspark. Idrætsklub, Arbejdernes, stiftetil. Sept. 1895. Formand: Einar Faxøe, Gernersg. 52 2 E D Palæ 75y. Idrætsmærket, indstiftet af Repræsentanter for DanskeSkytte- ogGymnastikforeninger, Dansk Idræts-Forbund og HærogFlaade, oprettet 1. Jan. 1922, med det Formaal at vække Lysten hos den danske Ungdom til at øve Idræt, som fører til en alsidig Ud ­ vikling af Legemet og til at vedligeholde de engang vundne Færdigheder. Idrætsmærket kan erhverves i Bronce, Sølv og Guld. Formand: Generalmajor Kmh. Holten Castenschiold, SK. DM. Kontor : Gjorslew. 6 Vanl. j) Damsø 3123. Idrætspark, Frederiksberg, ved Sønderjyl ­ lands Allé (Indg. Chr. Paulsens V.) QØ $ Damsø 10101, Opsynsmanden: Gustav Jo ­ hannsens V.23QØ Jpbamsø'369. Anlagt 1921- 25 af Frdbg. Kommune, udvidet i 1931; om ­ fatter et Areal af ca. 3,0 ha. Administreres af Frdbg. tekn. Forvaltning (Kommune ­ gartneren). Idrætspark, Kbhvns, Kontor Idrætshuset E $ C. 6860, C. 6880& Tr. 159, konstitueret 7. Marts 1911, har faaet overdraget den af Kbhvns Kommune anlagte Idrætspark i Fælledparken. Repræsentantskabets Formand: fh. Borg ­ mester Peder Hedebol. Bestyrelsens Formand: Generalkonsul L Østrup,R. Forretningsudvalg: Overretssagf. Hans M a ds e n, R., Formand ; Landsretssagf. Leo Frederiksen, R.; Malerm. Ove Bjørn, R.; Gross. Einar Dam; Gross. V Hastrup, R.; Borgmester S Munk; fh. Kontorchef Ivar N y h o 1 m, R. DM. Idrætsparkens Inspektør: Moritz Ras ­ mussen.

Kontorleder: Direktør J Ahl-Nielsen. Idrætspark, Sundby, ved Englandsv.E f Am. 2050. Kontor: Idrætshuset E $ Cent. 6860. Anlagt 1923-24 af Kbhvns Kommune, ad ­ ministreres af Kbhvns Idrætspark. II 10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker