kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Kommunale Maskinister, Foren, for. J An ­ dersen, Amager Boulevard 123 2 (S] g Am. 2781X. Konditorernes Fagf., Einer.T ensen.Korsg. 49 sb-1 El § N 7996, priv. g Gh. 368y. Konfektionssyerskernes Fagf., Frk. Magda ­ lene Nielsen, Vend ersg. 29 2 KI flBy 3921. Korkskærernes og Sortererskernes Fagf., Viktor Nielsson.Fiskerg. 18ElgN3520y. Kurvemagernes Fagf., Emil Johansen, Istedg. 118 4 {v] giV. 9048 x. Kuskenes Fællesforb., Chr. Schou, Lars- lejsstr. 1 Kl g Cent. 5640. Kvindeligt Arbejderforbund, stiftet 15. Nov. 1885. Afd. 1 Edith Olsen, St. Knuds V. 23 A E] g C. 14539. Afd. 2., Maskinstrikkemes Fagf., Fru Harriet B aa dum, St. Knuds V. 23 A E g Cent.14539. Afd. 3., Bladbudene v. Soc. Dem., Fru Johanne Jensen, Skydebaneg. 29* E g V 9165x. Afd. 4., Kvindelige Arbejdere paa Hærens Værkst., Fru El ton g, Vinkelager 30 4 Vanl. Afd. 5., Kv. Arb. indenf. Jern- og Metal ­ industrien, Fru Inger G a m b u r g, Peder Skrams G. 17 s E gi By 4320. Afd. 6., Strygerskemes og Vaskeriarb. ’ s Fagf., Fru Anna C lem men sen, Hauser PI. 14' Kl g By 7199. Afd. 7., Bladbude og Aftællere, Fru Gerda Petersen. Jernbane Allé 69 Vanl. £ Damsø 4787. fd.8.. Kvindel. Postbude, Fru Ella N i e 1- sen. Risbjerugaards Allé 67 Hvidovre pr. Valby g Hvidovre 1. Kbhvns BanegaardsprivateArbejderesAfd., OP Pedersen, II C ØrstedsV.39 A 2 E g N 972 x Lager-og Pakhusarbejdernes Forb., Ernst Borg, H C Andersens G. 14 Kl g Cent. 10147. Ligkistesnedkernes Fagf., A P Poulsen, Glentev. 20 2 [NV] g Tg. 1031 x. Linoleumspaalæggernes Fagf., N P Han ­ sen, Augustv. 15 Herlev gi Bella 2521. Litografisk Forb., Kemigraf Afd., Edv. J u- rup, Bækkeskovv. 50 Brh. Litografisk Forb.,Litograf Afd., ADahl- s k o g, H olmbladsvænget 2 4 EJ . LitografiskForb., Sliber Afd., CarlThol- strup, Larslejsstr.l 1 E glBy.3575. LitografiskForb., Trykker Aid., K T h a m - sen, Larslejsstr. I 1 Kl g By 3575. Læder- og Skindarb.Fagf., HWEriksen, Hillerødg. 29 El g Tg. 3783 v. Malernes Fagf., Jul. Karbel, Steng.30 El g Cent. 9885. Malernes Fagklub, D. S. B., C Ander ­ sen, Brandbyhus Roskildev. Valby g Rø. 314. Marmor-ogGranitslibernes Fagf.,Fritz An ­ dersen, Heimdalsg. 131 El g Tg. 5921. Maskinistforen, i Danm..Peter Petersen, Havneg. 47 1 E g Palæ 2863. Metalarbejdernes Centralafd.,Gl. Kongev. 6 1 E- Forretningsforer: Otto WoTf, MB.; Sekretær: Alfr Bjørklund g -^0.16565. Herunder følgende Afdelinger : Afd. 2 (Klejnsmedene), Johs. Berg,V-Sø ­ gade 4 S E gi -fa C. 16565. Afd. 3. (Grovsmedene), Poul Nielsen, Solvg. 34 A ’ E g By. 619 y. Afd. 4. (Kedelsmedene), Johan Hansen, V-Søgade 4 S fflg)(0. 16565. Afd. 5. (Skibssmedene) g ★ C. 16565, Th. Nielsen, Kirkegaardsv. 47 4 ISI g Am. 8115. Afd. 6 (Kommunen), Vilh. Norgren, Irlandsv. 102 [S] g Su. 351. Afd. 7 (Statsbanerne), J P Nielsen, Eschrichtsv. 28 Valby g Vb. 3317. Afd. 8 (Krigsmin. Værkst.), H Schou, Hagbardv. 24 1 El g Am. 9487. Afd. 9 (Rørlæggerne) g ★ C. 16565, H Rasmussen, Nørrebrog.88 3 El gN 6647. Afd. 10 (Orlogsværftet), Vald. Hansen, Østrigsg. 10 3 1SI g Am. 8063x.

V — 2505 Afd. 11 (Reparatører) g ★ C. 16565, S A Svendsen, Aalholmsv. 10 s Valby g Vb. 910. Afd. 12 (Skibsværfterne), S Torp Stef ­ fensen, V-Søgade 4 1 E g A C. 16565. Afd.13 (Mekanik- & lnstrum.), Nic. Johansen, V-Søgade4 s E g-AC. 16565. Afd. 14 (Automobil- & Cyklemek.), Alf. Nielsen, V-Sogade4' E g A C.16565& Eva 2706. Afd. 15 (Specialfabrikker), Ove Peter ­ sen, V-Søgade 4 s E g ★ C. 16565. Afd. 17 (Mindre Maskinfabrikker), Chr. Olsen, V-Sogade4 s E g A C. 16565. Afd. 18 (Værktøjsmaskinfabrikker) g A C. 16565, OttoHansen Overg.o.V.48 S E Metalslibernes Fagf.,Aage E Petersen, St. Knuds V. 46 E g Eva 3151. Metaltrykkernes Forb., Helge Bj erring, V-Søgade 2 s E. Mineralvandsarbejdernes Fagf., Jobs. Jør ­ gensen, Vojensv. 53 Hvidovre Valby g Rødovre 318. Modelarbejdernes Fagf., Carl Nielsen, Rømersg. 22 E g By 117v. Modisternes Fagf., Fru E Sørensen, Slotsg. 30 4 El. Murerarbejdsmændenes Fagf., Jens Lar ­ sen, Vesselsg. 17 El g Cent. 1364. Murersvendenes Fagf., af 1919, Max Ben- d e r, AIL. MB., Murerg. 12 El g N 3899. Musiker- og Orkesterforen., Kbhvns., H V Hansen, Vendersg. 23 E g C. -7910. Mælkeriarbejdernes Fagf., Alf. Jensen, Holger Danskes V. 62 s IF1 g Gh. 6179. Møllebyggernes Fagf., Hans Nielsen, Sokkelundsv. 30 s I nv I g Ta. 3675 y. Mølleriarbejdernes bagf.. Alfr. Jørgen ­ sen, Ryparken 98 2 [g] g Ryv. 4562. Olie-,Sæbe-ogFarveindustriarb.Fagf.,Evald Larsen, Marstalsg. 8 4 [o] g 0 4602. Opsynsmændenes Organisation, P G r o t h, Fælledv. 21i El g ^o. 4897. Paaslaaernes Fagf., Hans Hansen, Gren- aag. I 4 10] Pakkassearbejdernes Fagf., L Jørgen ­ sen, Gorms£. 11 El g Tg. 5067. Papirindustriarb. Frdbg. Afd., L Chri ­ stensen, Njalsg. 33 4 El Papirindustriarb. Nørrebro Afd., V [An ­ dersen, Bjelkes AllédO 1 El. Papirindustriarb. Valby Afd., Sv. Ras ­ mussen, Strandboulevarden 148 4 (ø). Pianofortearbejdernes Fagf., Enoch Lar ­ sen. Rømersg. 22 Bb4 Kl g By 117v. Porcelæn- og Fajancearb. Fagf., Raadmand O E Einer-Jensen, MF. MFK., Hoff- meyersv. 14 E g Damsø 1700. Possementmagernes Fagf., P Jensen, Østrigsg. 26 3 [s]. Postbudeforen., Kbhvns, H G Lorentzen, Vodroffsv. 13 ’ E g V 3699t Post- og Telegrafvæsenets Ekstraarbejdere, Wil ly Petersen, N V Gades G. 23 É g Ry. 863 v. Rebslagernes Fagf., N Rasmussen, Son- gaardsv. 23, Søborg. Remisearb. Fællesforb., D.S.B.Kbhvns Afd. AI S c li i ø d t e, Schioldansv. 15 Charlottl. g Or. 5101. Renovationsarbejdernes Afd., Th. Hen ­ ri ksen, Vermlandsg. 82 2 ISI g Am. 9196. Riggernes og Sejlmagernes Forb., Anton Svendsen, Prinsesseg. 1 Kl g Am. 7306. Sadelmagernes Fagf., J V Jenseh,Rath- sacksv 8 s E g C. 16536. Sandlossernes Fagf., H L Andersen, Korsørg. 17s [ø] g Øb. 8760 y. Savværksarbejdernes og Maskinsnedkernes Fagf., A Lun 'd gren, Rømersg. 22 s 1K g By 6782. Skibstømrernes Fagf., Edm.IIansen,Col- linsg. 5 9 Él g 0 8076. Skorstensfejersven denes Fagf., Th. Thøf- n er, Gartnerg. 9A 4 El g No. 4762 u. Skotøjsarbejdernes Fagf., Einar Larsen, Niels Ebbesens V. 27 s E g Eva 1809 & Eva 4695. Skraatobaksarbejd ernes Fagf., N M Niel ­ sen, H C Ørsteds V. 19 Bi E g Eva 632.

Skræddernes Fagf., Robert Sørensen, Vendersg. 29 K g Cent. 11067. Slagteriarbejdernes Fagf., Johan Hurtig ­ karl, Colbjørnsensg. 27 s E g Eva 1939. Slagtersvendenes Fagf., Johan Ånde rs en, St. Knuds V. 25 s E g Ev. 2469. Smede- og Maskinarbejder Fagf., se Aletal- arbejdernes Centralafd. Snedkernes og. Stolemagernes Fagf., Jens Rosendahl,Rømersg.22 4 Kl gCent.4215. Specialarbejder Forbundet Kbhvns Afd., Fr. Andersen, V-Søgade 2 s E g By 5964. Sporvejs- og Omnibusfunktionærernes Org., Karmark Jensen, N-Søgade 41 El g By 6380. Stenhuggersv. Fagf., Axel Pedersen,Hol ­ ger Danskes V. 51 [0 g Gh. 3699 v. Stukkatørernes Fagf., af 1920, A R e li d er,. Slangerupg.2 3 El g Tg. 4864. Støberi-, Special- ogMaskinfabriksarbejder- Forbund, Wiggo Larsen, Fælledv.ll'El g Cent. 5170. Sukkerhusarbej dernes Fagf., Algot N o r 1 i n,. Blankav. 59 Valby g Vb. 4574. Sukkervarearbejdernes Fagf., Henry Pe ­ tersen, Bjelkes Allé 20 El g Tu. 6157. Sygekassefunkt. Fagf., Poul Petersen,. N-Farimagsg. 41 Kl g Palæ 4U9. Søfyrbødernes Forbund, Rich. Jensen, AI B., Toldbodg. 10 El g Cent. 8436. Sømændenes Forb., Chr. B or giand, Her ­ luf Trolles G. 5* Kl g Cent. 12491. Sø-Restaurationsforening,Dansk,Vilh.R a s- m u s s o n, Herluf Trollesg. 3 Kl g Cent. 10270. Tagpaparb. Fagf.. Em.Jeppesen,Val- kyrieg. 15 3 El g Tg. 1570 y. Tapetserernes Fagi., A 0 1 s en,Rathsacksv. 8 a E g C. 16536 Tekstilarbejdernes Fagf., Th. Kuntze, St. Knuds V. 19 s E g C. 11959. Telefonst. Centralorg. af, Afd. 1., Chr. Nielsen, Svanemosegaardsv. II s E g N 1170 &N5553. - Afd.2.,EjnarElkjær,Axelhøj 17 Rødovre pr. Vanl. g Rødovre 472. - Afd. 4., C C ar ls s on, Emdrup Kærv. 8 El g Sob. 1142. -Afd. 9., Frk. Alargrethe Jensen, Fre- derikssundsv. 24 4 INI g Tg. 4399 u. - Afd. 14, Poul AI øl ler, Annebergv. 10 2 Brh. g Gh. 255x. - Afd. 24, J R e x, Esthersv. 2 Hell, g He. 2027. Tilskærernes F agf., Rasmus Christensen, Vendersg. 29 Kl g By 295x. Tjener forening, Kbhvns, H Mouritzen, Vendersg. 24 Kl g Cent. 543 & 10543. Tobaksarbejdernes Forb. Afd. Enigheden, Sigurd 0 1 s e n, H C Ørsteds V. 19 B E g Cent. 12987. Toldbodarbejdernes Fagf., AI Baagoe- Andersen, Humlebækg. 48 4 El g Ta. 4295 x. Trikotagearb. Fagf., Holger Hansen, Dronn. Olgas V. 2 A s E g Fa. 1645. Træarbejdernes fagi. Klub D.S.B. , L Han ­ sen, Traps Allé 7 Valby g Vb 796 y. Trælagerarbejdernes Fagf., Alb.Jensen, Kap Iv. 51 s El g N 8920. Typografisk For. Sætterafd., Sigv. Hell- berg, AIB., Evaldsg. 3 El g C. 13331. Typografisk Kvindeafd., Fru Alfrida An ­ dersen, Evaldsg. 3 Kl g Cent. 4331. Typografisk Trykkerfor. O A Lundin, Evaldsg. 3 El g Cent. 4331. Urmagernes Fagf., C Madsen, Østrigsg. 33 3 É g Am. 9273. Vagtfunktionærernes Fagf., N L Rolf- gaard, Vesterbrog. 62 4 E g Ve. 5552 y. Vattæppesyernes Fagf., Fru Hilda Steen, B j elkes Allé 9 A 2 El . Vinduespolerernes Fagf., V Anderberg, Vesselsg. 4 El g N 7303.

Vognmalernes Fagforening, Af K Refs- gaard, H C AndersensG.l s E gPalæ3440. 01- og Mineralvandsarb. Fagf., A Niels en, Frederikssundsv. 187 A 1 Brh. gBella 2124..

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker