kraks vejviser 1940 handelskalender

Artiklerne om Hovedstadens administrative Inddelinger m. m. maa benyttes i Forbindelse med Afdeling II A, Gade- Register (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register) samt med Kortene over København i Afdeling I, Kort og Planer. I Real-Registret er der givet enkelte store Virksomheder, der har Karakter af ’ Vnstitu tioner. Lejlighed til mod Beta ­ ling at anføre Oplysninger, som ifølge deres Art hører hjemme under denne Afdeling, det samme er'Tilfældet, hvor Foreninger og Institutioner ønsker Optagelser af stone Omfang, end der almindeligvis bringes redaktionelt. Oplysninger om Foreninger og Institutioner udenfor København findes i Afdeling IV, Provins-Register ved de enkelte Byer, for Færøernes og Grønlands Vedkommende i et Tillæg til Afdeling VII. (Institutioner, hvis Virksomhed omfatter hele Landet, er som Regel optaget i Real-Register for København). Real-Register for Island, se Afdeling VIII. Danmarks Gesandter og Konsuler samt danske Foreninger i Udlandet, se Afdeling IX. Er man i Tvivl om, under hvilken Overskrift et Emne maa søges, bør man benytte Emnelisten (paa gule Blade foran nærværende Register). Her findes Henvisninger fra de „Overskrifter", hvorunder man kunde tænke sig, at Publikum vilde søge Artiklen. Paa alfabetisk Plads i Emnelisten er indskudt nedenstaaende Oversigter: Hoffets Institutioner Domstole _____ Finansministeriet Indenrigsministeriet Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1.

5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

J ustitsministeriet Kirkeministeriet K rigsministeriet Marineministeriet

Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater So- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber

Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Statsministeriet U denngsministeriet Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu ­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

Underretter Vuggestuer Foreninger

17. Pensionskasser og -foreninger 18. Studie- og Undervisnnigshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Er ­ hverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idræt og Sport 11. Indkøbsforeninger 12. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 13. Klubber o. 1. 14. Kreditor-Foreninger 15. Kunst og Kunstindustri 16. Kvindesagen 17. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov ­ brugsforeninger 18. Landsmandsforeninger 19. Lyttet foreninger 20. Motororganisationer 21. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 22. Oplysningsarbejde blandt Voksne 23. Patriotiske Foreninger 24. Politik. Sociale Spørgsmaal o. 1. 25. Samvirke med andre Lande 26. Soldaterforeninger 27. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 28. Sædelighed 29. Turistforeninger 30. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom ­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Sta ­ tens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Bladforetagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i private Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselska ­ ber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Ar ­ tister etc.

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. f. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg Polikliniker Politi

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker