kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København r har været Manufakturhandlere en gros her i Staden, samt Enker og ugifte Døtre af saadanne. [Grosserer-Societetets Understøt ­ telses*!.] -Carlsen, Generalkonsul Ernst, og Hu ­ strus Legat til Kræftens Bekæmpelse. Stif ­ tet 23. Maj 1935 Kapital 100,000 Kr. Be ­ styrelsens Formand : fh. Borgmester Peder Hede bol. Kontor: Raadhuspl. 16 3 [v| $ Cent.8045. -Carlsen Langes Legatstiftelse, se denne Art. i Real-Reg. u. Carlsen. - Carstensen, J A, og Hustrus, for Piger af Borgerstanden, der er mindst 45 Aar gamle og bosiddende i Staden. Kapital 12,200 Kr. Port, å 80 Kr. aarl. [Magist.] - Caspersens, L C, til Huslejehjælp for Enken efter en Maskinm. Kap. 1000Kr.[Ma- skinmestrenes Foren.] - Castbergs, Bogholder Frederik, og Hu ­ strus Legat til Brændselshjælp forværdige trængende Familier. Portioner paa 40 Kr. Kap. 2,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Charlotta Amalias milde Stiftelse ' er grundlagt ved Regiem. af 24. Juli 1773 af Frederik lV ’ s Datter, Prinsesse Charlotta Amalia. Den giver Understøttelse til: 1) fattige Frøkner af den danske Adel; 2) Rangspersoners Dotre, hvis Forældre staar eller har staaet her i Landet i virkelig Tjeneste; 3) gejstlige og verdslige Folks Døtre af den borgerlige Stand; 4) fattige Pigebørn, som opdrages i den evangelisk ­ kristelige Lærdom. Direktionen bestaar af 6 Medlemmer, blandt hvilke er Kbhvns Biskop, der er forretningsførende Medlem. -C h ristense n,Alb..Malerm. ogHustrus Mindelegat. [Kbhvns. Malerlaug]. - Christensens, C F, og Hustrus, for Døtre af Toldkontrolører eller Toldassisten- teriKbhvn. ellerIIelsingor.Kapital c.54,000 Kr. Port, å 400 Kr. aarl. [Magist.] - Christensens, Etatsr. Overlæge Dr. med., og Hustrus Legat til Deling imellem 7 kbhvnske Sogne, for af disses Præster at uddeles til værdige fattige. Kapital 92,000 Kr. [Magist.] - Christensens, Margrethe Kathrine. Mindelegat for over 40 Aar gamle, i Kbhvn. bosiddende, Enker efter og ugifte Døtre af Grosserere, Urtekræmmere og Haandværks ­ mestre i Kbhvn. eller Købstæder. Lodder paa 200 Kr. aarlig. 110,000 Kr. [Magist.] -Christensen Otto, Partikulier og Hu ­ strus Legat til Anskaffelse af Fodtøj til Ele ­ ver i Kommuneskoler. Kapital 2,400 Kr. [Magist.] -Christiansens, Manufakturhandlerske Enkefru Anna, for hæderligeogstræbsomme o^trængende 55 Aar gamle, selverhvervende Kvinder af Middelstanden. Port, å 100 Kr. 11,000 Kr. [Magist.]. -Clausens, Hans A og Hustrus, til ugifte Døtre af eller Enker efter isl.Købmæud eller en gros handlende, særlig saadanne, som har drevetHdl. paa Island; 23,000 Kr.,Familien fortrinsberett. [Grosserer-Societetets Ko ­ mité.] - Clausens, H V, og Johan O ttose ns Le ­ gat til Fremme afDanskhe en i Sønderjyl ­ land. Oprettet 1936. Kapital: 10o,0u0 Kr. Formand: Overretssagf. OttoBing,R. DM., Storing. 6 Kl 5) ★ C. 1563. -Clausens, fh. Købmand Sophus Carl Chri tian,for 1) værdige, trængende, svage- ligeMænd - fortrinsvis fh. og nuværendeUr- tekræmmere samt fh. Kontorister og Kon ­ torassistenter fra privat Erhverv,2)værdige, trængende, svagelige Kvind..r, 3) værdige, tiængende, svagelige, ugifte Husbestyrer ­ inder og Husassistenter, der enten har været i de sidste 5 Aar i deres nuværende Stilling i Frdbg. Kommune eller efter deres 40. Aar har værei samme Sted i 5Aar i Ffdbg.Kom- mune og ikke har eller efter de 5 Aar har haft nogen Stilling. Samtlige Ansøgere skal være fyldt 50 Aar, have boet i Frdbg. Kommune i de sidste 5

V — 2572 - Bruuns, Fru, f.Trellund, for2Borgerenker i Kbhvn. Port, å 80 Kr. aarl., 4,200 Kr. [Ma ­ gist.]. - Bruuns, Etatsr. Johan Jørgen, for Enker og ugifte Døtre (de sidste mindst 40 Aar gamle) efter Embedsmænd i Ministerierne. 28,000 Kr. Renten uddeles i 6 Portioner af det samlede Ministerium (Statsministeriet). - Bruuns, Justitsr. og Overlandinspektør Søren, forTjenestetyende. 6 Portioner å 40 Kr aarlig. 5,100 Kr. [Magist.] - Bruuns, Justitsr. og Lotterirevisor; 1 Portion paa 80 Kr. til en ugift Pige af borgerlig Stand. Familien ef'-fortrins- berettiget. Kap. ca. 2,600 Kr. [Borgerre ­ præsent.] - Bruus,Kapt.,Malerm., og Hustrus ; 6,000 Kr.; for2 ældre Haandværkere, fornemmelig Malerm., disses Enker eller Døtre. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - Butenschdns, Gross. Johannes, Legat af 22. Aug. 1911, for en Enke efter eller Dat ­ ter af en afdød Gross, eller Kontorist; udbe ­ tales 22. Aug. 2,000 Kr. [Gross.-Soc. Under ­ støttfond.] -Bybergs, Frøken Sarah, for 4 uformuende Lærerinder, der skal være mindst 55 Aar. Slægtninge af Legatstifterinden skal, naar de for øvrigt er kvalificerede, have Fortrins ­ ret til Legatet. Port, å 130 Kr. Kap. ca. 16,000 Kr. [Borge) repræsent.] - Bybergske, for 8 ugifte Dotre af Gross., hver 400 Kr. aarl. [Grosserer-Societ.Komité.] - Bii low s, Johannes Ludvig, Legat; Ka ­ pital ca. 6,000 Kr., hvis Renter udbetales til en trængende Enke efter en Toldassist. (for ­ trinsvis til en Enke med uforsørgede Børn), saa længe hun er værdig,trængende og levei ugift. [Departementet for Told- og For ­ brugsat gifter.] - B ii 1 o w s, Marie Sophie, Legat ; Kapital ca. 6,000 Kr., hvis Renter udbetales til en Enke efter en Toldassist. (fortrinsvis til en Enke med uforsørgede Born), saalænge hun er værdig, trængende og lever ugift. [De ­ partementet for Told- og Forbrugsafgifter.] - Byssings,Margarethe.4Poit. paa 100 Kr. aarlig til Enker fortiinsvis saadanne, som har smaaBøm og mangler det Fornødne til deres Opdragelse. Endvidere uddeles 7 Port, paa 27 Kr. aarl. til 7 Tiængende. [Borgmesteren for Magist. 1. Afdeling og Sognepræsten for Helligaands Kirke.] - Bærentzen, Forfatterinden Fru Emma. Kan søges af skønlitterære Forfattere, bil ­ dende Kunstnere, Tonekunstnere, Skue ­ spillere og Skuespillerinder. Kapital ca. 300,000 Kr. Uddeles af Legatbestyrelsen: Overretssagf. J H Berner (Formand) og Departementschef F Gr aae, K.DM. Le ­ gatets Kontor: Amalieg. 4 Mb. 1 52. - B ø g h s, Professor Nicolai Seidelin, og Hu ­ strus Mindeh gat; 2100 Kr. Aarsri nten til ­ deles et trængende Medlem af Foreningen Ørnen. -Bør ner s, Madame A E, født Baldewa- ters, 2 Portioner å 33 Kr. aarlig til Blikken ­ slagermestre eller deres Enker. Kap. ca. 1,800 Kr. [Borgerrepræsent.] -Børresens, Boghdl. L P,til Fordel for kbhvnskeTypografenker; 15,100 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] -Cappelens,B ry ggor Jørgen Chr. Norden- ber£ og Hustrus. 65,000 Kr. for Mænd eller Kvinder, som i Henhold til her i Staden er ­ hvervet Næringsadkomst har drevet Bryg ­ geri eller Brændevinsbrænderi, Ølhandel I eller Værtshushold (Restauration), Kondi ­ tori eller Gæstgiveri, eller til Enker efter saadanne Mænd eller til ugifte, mindst 50 Aar gi. Døtre af saadanne Personer. Lod ­ der paa 200 Kr. aarlig. [Magist.]. -Cappelens. Gross. Henrik Anker Nor- denberg, hvis Renter skal tilfalde visse i Fundatsen nærmere angivne Selskaber og Institutioner til Støtte i deres velgørende Virksomhed. 362,000 Kr. [Magist.] -Cappelens, Gross. HenriL Anker Nor- I denberg, Legat for værdige Personer, der

Lega Legater (Fortsættelse)

- Borthigs, Majorinde, for 2 ugifte træn ­ gende og over 30 Aar gi. Dotre af Officerer i I Hæren; c. 17,000 Kr. [Magist.] -Braaes,S ekretær C L, for Dotre af og En ­ ker efter afdøde Einbedsmænd, Sagførere, Læger o. 1. ber i Staden Portioner å 200 Kr. aarl. Kapital: 210,000 Kr. Familien har Fortrinsret. [Magist.] - Branche-Foreningernes Legat(op- rettet til Minde om Grosserer-Societetets Komités betydningsfulde Arbejde under Verdenskrigen 1914-19). Renten anven ­ des tii Understøttelse ; 36,000 Kr. [Gross.- Soc. Understøttfond]. - Brandts, Anders og Hustrus, for Kvinder i Kbhvn., der er over 40 Aar gi. og Enker efter Mænd af Arbejdsklassen. 21,000 Kr. Port, a 100 og 200 Kr. aarl. [Magist.] - Brandts. Frøken Petra Adolphine, Fun ­ dats af 1938. Kapital ca. Kr. 450 000. Besty ­ rer: Oveiretssagf.Poul Torp,R.DM.,Bredg. 45 Kl D C. 4407. - Breedes, Kapt., Tømrerm. Henrik Chr., og Hustrus Legat til værdige, trængende os svageVge i Kbhvn hjemmehørende ugifte 40 Aar gi. Kvinder. Lodder a 200 Kr. aarl. 14,500 Kr. [Magist.] - Brill ’ s, Bogtrykker H G og Hustrus, for gamleBogtrykkereog dissesEnker,til næ ­ ringsdrivende i de med Bogtrykning beslæg ­ tede Fag eller til andre Haandværksmestre eller disses Enker. 14 Port, å 80 Kr. Kap. ca. 30,000 K r. [Borgerrepræsent.] -Brinchs, Brændevinsbrænder Fr., for fat ­ tige Sypiger i Kbhvn. 12,500 Kr. Poit. å I 80 Kr. aarl. [Magist.] -Brock, Grosserer Niels og hans Hustrus. 1) til Udstyr,nemlig i 2 Aar2 Portioner åresp. 3,b00 Kr. og 2,700 Kr.,til hvilk eTestators og Kones i Kbhvn. boende Slægtninge har Fortrin, dernæst andre trængende af den borgerlige civile Stand, d. e. Handelsstand, af Borgerrepræsentationens Familier, Præ- . stebørn eller anden honnet Stand, og i det 3. Aar 2 Portioner å c. 1,900 Kr. og 2 Por ­ tioner å c. l,3. r 0 Kr.til her i Staden værende Kunstnere eller Professionister, som ægter indenrigs Fruentimmer. 2) Til fattige Enker eller Enkemænd, som har været Grosserere her, eller af Stadens 32 Mænd, eller anden reel Handlende eller i detsMangel til fattige I og trængende Familier, som maatte have uop- dragedeBørn, af Handels- og Præstestanden her ; ogsaa hertil har Familien Fortrin ;13Por- tioner å 100 Kr. 3) Til de 32 Mænds Skole- legatpladser, 78 Kr. aarlig. 4) Til en Kusk, Gaards- eller Arbejdskarl i Kbhvn., som har tjent paa eet Sted tro og skikkelig i det mindste 8 Aar, en Ærespræmie paa 65 Kr. 5) Til en Tjenestepige i Kbhvn. under sam ­ me Betingelse, ligeledes en Ærespræmie paa 65 Kr. 6) Til Staden Kbhvns almin ­ delige Bedste, fornemmelig til trængende Kirkers Reparation. Kap. ca. 215,000 Ki. [1-5: Borgerrepræsent., 6: Borgerrepræ ­ sent. og Mag.] - Brocks Skolelegat for Børn af Gross, i Kbhvn. eller af Stadens 32 Mænd eller anden reel H andlende eller Præstebørn og andre af honnet civil Stand.Testators og Kones Fami ­ lie har Fortrin; Legatet uddeles i Juni og Decbr. Termin i Portioner å 100 Kr. aarl. til Børn over 6 og indtil 16 Aar. [Grosserer- Societetet« Formand og 2 Ældste.l - Brock-Hansens. Helene Marie, for en ­ ligstillede, ugilteog trængende ældre Damer. 4 lige store Port. 44,000 Kr. [Frdbg. Kom- munalbest.]. -Brodersens, Sukkerraffinadør J H. for Arbejdere ved Sukkerraffinaderier her i Sta ­ den og deres Enker, og til forskellige velgø ­ rende Institutioner. Særlig til B edste for saa- danne fattige og trængende, som enten fra Fødselen af er ulykkeligt stillede med le ­ gemlige eller aandelige Mangler, eller hvem en ulykkelig Skæbne har bragt i sørgelige og trange Kaar, uden at de ved egen Skvid er førte dertil. Kapital 63,700 Kr. [Magist.]

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker