kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Kuns — Kvar

V — 2562

Chrsthvns Kvarter: Frederiks Kirkes R. (6), der bestaar af den Del af Chrsthvn., der ligger mellem Havnen og Kanal en, samt mel ­ lem Havnen, Kanalen og Fæstningsgraven. Skydeskolens R. (6), der bestaar af den Del af Christianshavn, der begrænses af Voldgraven, Prinsessegades R., Chrsthvns Torv og cn Linie gennem Kanalen mod Syd til Voldgraven. Frelsers Kirkes R. (6), der begrænses af Torveg., Chrsthvns Torv, Kanalen, Bro- bergsg., Prinsesseg., Baadsmandsstr., en Linie herfra over til Amagerbros Kvarter og Amagergades Rode. Nyholms R. (6), der bestaar af den Del af Chrsthvn., der ligger Nord for Frelsers Kirkes R. samt af Orlogsværftet og Refs- haleoen. Prinsessegades R. (6), der begrænses af Torveg., Dronningensg., Sofieg., Prinses ­ seg. og Chrsthvns Voldg. samt den sydøst, herfor liggende Del af Chrsthvns Vold til Voldgraven. Accisebodens R. (6), der begrænses af Torveg., Prinsesseg., St. Annæ G. og Chrst ­ hvns Voldg. samt den sydøst herfor liggende Del af Chrsthvns Vold til Voldgraven. Amagerbros Kvarter: Kløvermarks R. (6), der begrænses af Fæstningslinien, Enveloppev., Amager Boulevard, Amager- fælledv., Svinget, Under Elmene, Amager Boulevard. Amagerbrog., Demarkations ­ linien og Sundet. Hollænderdybets R. (6 ), der begræn ­ ses af Eksercerpladsen, Svinget, Under El ­ mene, Amager Boulevard, Amagerbrog. og Sundholms Rode. Islands Brygges R. (6), der begrænses al Njalsg., Artilleriv., Axel Heides G., Hav ­ nen, Gunløgsg. og Isafjordsg. Thorshavns R. (6), der begrænses af Njalsg., Havnen,Voldgraven til Amagerbro, Enveloppev. og Artilleriv. Njalsgades R. (6), der begrænses afNjalsg., Isafjordsg., Gunløgsg. og Havnen. Vestervold Kvarter: Vandværkets R- (2), der begrænses af St. Jørgens Sø, GI. Kongev., Trommesalen, Vesterbrog., Raad ­ huspl., V-Voldgi og Gyldenløvesg. Helgolandsg. R. (2), der begrænses af Helgolandsg., Vesterbrog., Reventlowsg., Reverdilsg., Colbjornsensg. og Istcdg. Reventlowsgades R. (2), der begrænses at Vesterbrog., Bemstorffsg., Tietgensg., Kvægtorvsg., Helgolandsg., Istedg., Col ­ bjornsensg., Reverdilsg. og Reventlowsg. Tivolis R. (2), der begrænses af Vester ­ brog.,Raadhuspl., V -Voldg.,Havnen,Pladsen foran Godsbanegaarden og Bemstorffsg. Nørrevold Kvarter: Ørstedsparkens R. (2), der begrænses af N-Voldg., Ven ­ dersg., Nansensg., Schachsg., N-Farimagsg. og Gyldenløvesg. Peblingesøens R. (2), der, begrænses af N-Søgade, Vendersg., Nansensg. og Tu- resensg. Gyldenløves R. (2), der begrænses at N-Søgade, Turesensg.,Nansensg.,Schacksg., N-Farimagsg. og Gyldenløvesg. Rømersgades R. (2), der begrænses af N-Farimagsg., Frederiksborgg., Romersg. og Gothersg. Frederiksborggades R. (2), der begrænses af Gothersg., N-Voldg., Vendersg., N-Fari ­ magsg., Frederiksborgg. og Rømersg. Kommunehospitalets R. (3), der begræn ­ ses af Ø-Voldg., Solvg., Ø-Farimagsg., Garn- meltoftsg., Ø-Søgade og Gothersg. Sotorvets R. (2), der begrænses af Go ­ thersg., N-Farimagsg., Vendersg. og Sø ­ torvet. Rørholms R. (3), der begrænses af Gam- meltoftsg., Ø-Søgade, Solvg. og Ø-Fari- magsg. Østervold Kvarter: Sølvgades R. (3)> der begrænses af Sølvg., Ø-Voldg., Øster ­ brog., Stockholmsg., Lundsg., Skovgaardsg.t Ø-Søgade, Wiedeweltsg. og Ø-Farimagsg-

StrandKvarter: Slotsholms R. (4), der bestaar af Slotsholmen. G ammelstrands R. (4), der begrænses at GI. Strand, Højbro PI., Amagert., Hyskenstr. og Naboløs. S n ar ensKvarter (4) er ikke delt i Roder, det begrænses af Nybrog., Naboløs, Hyskeif- str., Vimmelskaftet, Skovbog.,Skinderg.,GI. Torv, Nytorv, Raadhusstr. og Fredh. Kan. Vester Kvarter: Raadhusets R. (2), der begrænses af GI. Torv, Nytorv, Raadhusstr., Vandkunsten, Longangstr., V-Voldg., Raadhuspl. og Vesterg. KalvebodernesR. (2), der begrænses af Fredh. Kan., Havnen, V-Voldg., Longang ­ str. og Vandkunsten. Nørre Kvarter: St. Peders R. (2), derbe- grænses afSt.PederStr.,Nørreg.ogN-Voldg. Bispegaardens R. (2), der begrænses af Nørreg., GI. Torv, Vesterg., Raadhuspl., V-Voldg. og St. Peder Str. Klædebo Kvarter: Universitetets R. (4), der begrænses af Nørreg., Krystalg., Kob- magerg. og Skinderg. Synagogens R. (4), der begrænses af Fiol- str., N-Voldg., Tornebuskeg., St. Gjertrud Str., Kultorvet, Købmagerg. og Krystalg. Fiolstrædes R. (4), der begrænses af Nørreg., N-Voldg., Fiolstr. og Krystalg. Frimands Kvarter (4) er ikke delt i Ro ­ der; det begrænses af Købmagerg., Amagert., Vimmelskaftet, Skovbog. og Skinderg. Købmager Kvarter: Pilestrædes R. (4), der begrænses af Kobmagerg., Klarebodern e, Mønterg., GI. Mønt, Kristen Bernikows G. og Østerg. Hovedvagtens R. (4), der begrænses at Gothersg., Kong. Nyt., Østerg., Kristen Bernikows G., GI. Mønt og Mønterg. Rosenborg Kvarter: Trinitatis Kirkes R. (4), der begrænses af Gothersg., Møn ­ terg., Klareboderne, Købmagerg. og Lande ­ mærket. Reformert Kirkes R. (4), der begrænses af Gothersg., Landemærket, Købmagerg., Kultorvet, St. Gjertrud Str., Tornebuskeg. og N-Voldg. St. AnnæØster Kvarter: Nyhavns R. (4), der begrænses af Nyhavn, Bredg., St. Annæ PI. og Havnen. Marmorkirkens R. (3), der begrænses af st. Kongensg., Fredericiag.,Bredg.ogPalæg. Palægades R. (4), der begrænses af Kong. Nyt., st. Kongensg., Palæg. og Bredg. Amalienborg R. (3), der begrænses af Havnen, St. Annæ PL, Bredg., Fredericiag., Amalieg. og Citadellets Rode. Frederiks Hospitals R. (3), der begrænses af st. Kongensg., Toldbodv., Amalieg. og Fredericiag. St. Annæ V ester Kvarter: Gothersgades R. '3), der begrænses af Gothersg., Kron ­ prinsesse^, Dronn. Tværg., Borgerg., Hel- singørsg. og Adelg. Borgergades R. (4), der begrænses af Gothersg., Adelg., Helsingørs"., Borgerg., Dronn. Tværg. og st. Kongensg. Kongens Haves R. (3), der begrænses af Gothersg., Ø-Voldg., Solvg., Rigensg., Klerkeg., Adelg., Dronn. Tværg. og Kron- prinsesseg. Garnisons Hospitals R. (3), der begræn ­ ses afSølvg., Ø-Voldg. og Rigensg. Frimurerlogens R. (3), der begrænses af Dronn. Tværg., st. Kongensg., Hindeg., Borgerg., Klerkeg., Adelg., Prinsensg. og Borgerg. Adelgades R. (3), der begrænses af Adelg., Prinsensg., Borgerg. og Dronn. Tværg. Fredericiagades R. (3), der begrænses af Klerkeg., Rigensg., Fredericiag., st. Kon ­ gensg., Hindeg. og Borgerg. Nyboders R. (3), der begrænses af Frede ­ riciag., st. Kongensg., Ø-Voldg., Suensonsg. og Ny Kronprinsesseg. Rigensgades R. (3), der begrænses af Rigensg., Suensonsg., Ny Kronprinsesseg. og Fredericiag. ••• ' Z

Kunstnerforeningen af 18. Novbr., stiftetl842. Formand: Maleren EmilKrause,Aabou- levard 27 El D No. 2135,y. Sekretær: Oven etssagf. A Gjedde-01- sen, Nygade 7 Kbhvm E ® ★ C. 2845 & 7551. Kunstnerhjemmet, Gothersg. 143E $By3141 (1 2 1 / 2 -2) , taget i B ru g 15. 0 kt. 1878. (Foreni n- gen for Erhvervelsen af Kunstnerboliger m. v., stiftet 23. Jan. 1873). Formand: Kunstmaleren Rasmus Chri ­ stiansen; Forretningsf.: Arkitekt H P Jacobsen. Kunstnernes Understøttelseskasse, stiftet 2. Okt. 1851. $ Cent. 1563. Bestyrelse: Over- retssagf. Otto Bin g, R.DM., Formand; Vekselerer Walter HHenriques, Kas ­ serer; Arkitekt Thorv. J or gens en, K. DM. FM. ; Overretfsagf. Axel Simonsen, R.; Departementschef F Graae, K.DM.; Prof. E Utzon-Frank, R.DM.; Prof. Sigurd Wandel; Maleren Eiler Søren ­ sen, R. DM. Kursnoteringen paa KobenhavnsBors. I Hen ­ hold til Fondsbørs-Vedtægtens §39 finder den ordinære Kursnotering indtil videre Sted paa alle Aarets Sognedage. Fondsbørs ­ bestyrelsen kan dog bestemme, at der iTiden 1. Juli-31. Aug. ikke findei Noteiing Sted om Lørdagen. Den ekstraord. Not. foregaar indtil videre hver Torsd. Noteringen finder Sted Kl. 1, Lord. Kl. 12. Kursus til Studentereksamen, Statens og Ho ­ vedstadskommunernes, oprettet 1921. Styrelse: Statens Repræsentanter: Univer ­ sitetskurator M Korsgaard, R. DM., Formand; Undervisningsinsp. Dr. phil. A Højberg Christensen, R. DM.; Kon ­ torchef i Undervisnm. Alb. Michelsen; Kbhvns Kommunes Repræsentanter : Borg ­ mester Dr. phil. E Kaper, K. DM.; fh. Borgmester P J Pedersen; Frederiks ­ berg KommunesRepræsentant: Prof.HOG Elli nger,K.DM.; Gjentofte Kommunal ­ bestyrelses Repræsentant: Kontorchef i Landbrugsmin. B Dinesen, R. Styrelsens Adresse: Fredh. Kan. 21 ’ OS. Kursus ’ A dresse: Frdbg. Allé22 3 El $ V 2265. Rektor: Tage H ø e g. Kontortid: 12-13, Mand, og Fredag 19 1 /,- 20. Kurvemagerlauget, Valdemarsg. 4 E | V 232. Stiftet 22. Nov. 1861. Formaal: Faglige. Oldermand: Herman J o r gen s e n. Kvartererne. Kbhvn. omfatter 19 Kvarterer samt 11 Yderdistrikter og er inddelt i 244 Roder. I Afd. II A, Gade-Reg. findes ved Gadens Navn angivet, til hvilket Kvarter og til hvilket Rodekontor den hører. Rodekontorerne se Rodeforvaltningen. Forkortelser: 2 = Rodekontoret Nyropsg. 5 El. 3 = — Bredg. 76 E. 4 = — Lakseg. 19 E. 6= — Torveg. 29 E. 9 — — Slagterboderne 9 El. 10 = — Lyrskovg. 6 El. 11 = — Nerrehrog. 63 E. 13= — Arresog. 20E. 14= — Stefansg. 48 E. 15 = — Thorsg?74E. 17 = — Østerbrog. 42 (øj. 18= — Livjægerg. 22 El. 19 = — Jagtv. 227 El. 20 = — Toftegaards Pl.lOValby. 21= — Bratskovv. 36 Vanl. 23= — Parkstykket 5 Brh. 24= — Ølandsg. 1 fs]. 25 = — Gimles Allé 3 A [S]. Øster Kvarter: Nikolaj R. (4), der be ­ grænses af Østerg., Kong.Nyt., Holm. Kan., Ved Stranden og Højbro PI. Gammelholms R. (4), der begrænses af Holm. Kan., Kong. Nyt., Nyhavn, Havneg. ogNiels Juels G. Holmens Kirkes R. (4), der begrænses ai Holm. Kan., Niels Juels G. og Havneg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker