kraks vejviser 1940 handelskalender

Mons — Opla

Emneliste

2426

Side

Sido Nordiske administrative Forbund, Det. . . 2604 — Jordbrugsforskeres Foreninger ........... 2605 — Kabel- & Traadfabriker ....................... 2605 — Oldskrift-Selskab, Det kgl., se Oldskrift 2607 — Telegrafselskab, se Telegraf-Selskab, Det Store Nordiske 2652« Nordjydske Landsbibliotek, se u. Aalborg 1704 — Nævningekreds, se u. Aalborg ................ 1704 Nord og Syd, Forsikrings-Akts., ............... 2605 Nordre Birk .................................................. 2605 ------ ’ s Amtsstue, se Amtsstue ------------- 2469 ------ ’ s Boldspil-Union, se Boldsp --------- 2486 ------ ’ s Vognmandsforening, se Arbejds ­ giverforening . . .................................. 2474 NordsjællandsElektricitetsogSporvejsAkts. 2605 Nordsjællandsk Folkemuseum (Hillerød) . 1821 Norge, Kort over .................................... 4249 — , Firmaer med Handelsinterhsser paa Danmark ............................................... 4247 — , Gesandtskab og Generalkonsulat . . . 2530 Norges Minde, se Børnehjemmet Kilde ­ vang ........................................................ 2491 Normal-anatomiske Museum, se Universi ­ tetets ..................................................... 2659 Norsk Understøttelsesforening ................. 2605 Norske Forening, Den ............................... 2605 Notarialkontor ................................. 2605 — se ogsaa Frederiksberg Birk ................ 2518 Noterlngsudvalg Fjerkræ-Noteringen ................................... 2510 Flæske-Noteringon ................................... 2510 Foderstofnoteringen ................................. 2510 Grønttorvsnoteringsudvalget ................. 2534 Kartoffel-Noterings-Udvalget ................. 2550 Kornnoteringen . .' ............................... 2558 Kreatur-Noteringen ................................. 2558 Kursnoteringen ..................................... 2562 Kød-Noteringen ....................................... 2567 Mælkenoterings-Udvalget ....................... 2600 Smørnotering, KbhvnB ......................... 2634 Æg-Noteringen ....................................... 2665 Nulpunkter, se Kilometersten ................. 2551 Numismatisk Forening ............................... 2605 Nyboder ..................................................... 2605 Nyboders Mindestuer (Nybodermuseet) . . 2605 Nyboders Skole, se Skolevæsen, Kbhvns . 2631 Nyborg, Firma-Register . . . ‘ .................... 287.5 — , Kort, Forretninger m. m ........................ 1887 — Fængselsselskab., se Fængselsselsk. Vridsloselille-Nyborg ............................ 2524 — Sanatorium, se Nationalforen ............... 2603 — Statsfængsel ......................................... 1888 Ny Carlsberg, se Carlsbergfondet ........... 2492 — Carlsbergfondet ..................................... 2605 — Carlsberg Glyptotek ............................ 2605 — Jydsk Forening, se Jydsk .................... 2550 — jydske KøbstadCreditforen., sou. Aarhus 1719 — Laanebank Den, se Laanebank ........... 2567 — Musik, so Unge Tonekunstnerselsk. . . 2659 — Teater, Det, se Teatre ......................... 2651 — Teater, Det, Plan over .......................... 15 — Tøjhus, 8e Tøjhus ............................... 2656 — Verden, so .Tohovas Vidner ................. 2548 Nye Dansko af 1864 .................................. 2605 — - Grønland, Forening, so Grønland . . . 2533 Nyholm ........................................................ 2606 Ny-Importører, se Foren, af Ny-Imp. . . . 2514 Ny Kastrup Grundejerforening, se Grund ­ ejerforeningen Ny Kastrup ................. 2533 Nykirkesamfund, Dansk ............................ 2606 Nykøbing F., Firma-Registor .................... 2876 — , Kort, Forretninger m. m ..................... 1890 Nykøbing M., Firma-Register ................. 2877 — , Forretninger m. m ...................... •. . . 1895 Nykøbing S., Firma-Register .................... 2878 — , Forretninger m. m ................................ 1897 Nysted, Firma-Register ............................... 2878 — , Forretninger m. m ............................... 1898 — , Sanatorium, se Nationalforeningen. . 2603 Nysø-Samlingen, so Thorvaldsen Samlingcn2652 Ny Tid, se Sundhed og Ny Tid .............. 2644 Næringsbrev ................................................ 2606 Nærum, Beboere ....................................... 748 Nærumgaard, se Børnehjem ....................... 2491 Nærum Kirke ............................................. 2606 Næsgaard Agerbrugsskole, se ClassenskeF. 2495 Næsseslottet, Rekonvalescenthjem, se Ho ­ spitaler .....' ..................................... 2542 Næstved, Firma-Register ......................... 2878 — Kommunes Ungdomslejr, se Ungdoms ­ lejre ......................... 2659 — , Kort, Forretninger m. m ...................... 1899 Nævn, Dansk-Islandsk, se Dansk-Isl. . . . 2497 ----------- se ogsaa u. Island .......................... 4179 — se Aalegaards-Overnævnet ..................... 2465 — se Fængselsnævnet ............................... 2524 — so Livsforsikringsnævnet ..................... 2587 — se Udenrigspolitiske Nævn ..................... 2656 nærk: 2. Bind begynder med Pagina 24

Sido

Mønstres Registrering, se Patent- og Vare- mærkevæsenet ........................................ 2609 Mønstringskontoret .................................... 2601 Mønten ........................................................ 2601 Mønt, Maal og Vægt, inden-og udenlandsk 2601 Mønt- og Medaillesaml., se National mus. . 2603 Møntsamlerforening, seNumismatiskForen.. 2605 Mørks Minde, Krigsraad ............................ 2602 se ogsaa Foreningen Overpostmester Konferensraad J W Mørks Minde. . . 2516 Nakkebølle Sanatorium, se Nationalf.. . 2603 Nakskov, Firma-Register ............................ 2874 — , Forretninger m. m ........................ 1881 Nansensgades Skoleforening ....................... 2602 Nathanaelskirkon ....................................... 2602 National, Forsikringsaktieselsk .................. 2602 National Kunst, se Foreningen for national 2516 Nationalarkivet, Islands .............................. 4179 Nationalbanken, Danmarks ....................... 2602 Nationalfonden for Konservatismen .... 2602 Nationalforen. Bornholm, se Bornholm . 2486 Nationalforen. til Tuberkulosens Bekæmp. 2602 Nationalhistorisk Museum, se u. Hillerød 1820 Nationalkomité, Den danske, til Bekæmp. af Handel med Kvinder og Børn . . . 2603 Nationalmuseet ......................................... 2603 Nationalraad, Danske Kvinders ............... 2603 Nationalsocialistisko Arbejder Parti, se Danmarks nationalsoc. Arb. P ........... 2496 Nationalt Hjælpefond, se Hjælpefond. . 2539 Nationaløkonomisk Forening .................. 2603 Natlægevagten, se Lægevagten ............... 2589 Nattevagt, se Vagtselsk., de foren .......... 2660 Naturfredning, Udvalget for .................. 2603 se tillige Overfredningsnævn ............. 2608 Naturfredningsforening, so Danmarks N.. 2496 Naturfredningsraadet ................................ 2603 Naturhistorisk Forening, Dansk ............. 2603 ------- for Jylland, se u. Aarhus ................... 1722 Naturlærens Udbredelse, seSelskabet forN.U.2628 Naturvidenskab, Jydsk Forening for, se Jydsk Foren. (Aarhus) ............................ 1722 Naturvidenskabelige Samfund, Danmarks 2601 — Selskab, Islands ........................................ 4180 Naverne, Skand. Understock .................... 2604 Navigationsdirektor, -skole, . .................... 2604 Navigationseksamenskommissionen ............ 2604 Navigationsskole, Kbhvns ....................... 2604 — , Fanø ........................................................ 1776 — , Marstal. ................................................... 1878 — , Svendborg ................................................ 1996 — , Færøernes ................................................ 4146 — , Islands ..................................................... 4180 Navneforandring ........... ............................... 2604 Navne-Institut, Dansk, se Dansk Navne-I. 2497 Nazaret Kirke ............................................. 2604 Nederlandenes Gesandtskab og General ­ konsulat, so Gesandtskaber ................. 2530 Neksø, Firma-Register ................................ 2875 — , Forretninger m. m .................................. 1885 Nerva, Genforsikringsselskabet ................. 2604 Nervelægers Organisation, Danske ........... 2604 NESA, se Nordsjæll. Elektr ...................... 2604 Neurologisk Selskab .................................. 2604 Nibe, Firma-Register .................................. 2875 — , Forretninger m. m .................................. 1886 Nicaragua ’ s Generalkonsulat, se Gesandt ­ skaber ................................................... 2530 Niels Brock, Foreningen, se Foreningen . 2516 Niels Brocks Handelsskole ....................... 2604 Nikolaj Kirke og Taarn, se St. Nikolaj Kirke2626 N. I. O. G. T., se Nordisk uafhængig Good Templar Orden ....................................... 2604 Nivaagaards Malerisaml., se Malerisaml. . 2590 Nivaagaards Rekonvalescenthjem .............. 2604 Nord- og østsjællandsko Nævningekreds, se Nævningekreds ................................... 2606 Nordborg (Nørborg) Firma-Register .... 2875 — , Forretninger m. m .................................. 1886 Nordby, se Fanø ............................................ 1776 Norden, Dansk Foren, f. nordisk Samarb., 2604 Nordisk Andelsforbund ............................... 2604 — Arbejder Udveksling, D. d. Nævn for. 2604 — Brandforsikring ..................................... 2604 — Dermatologisk Forening, se Dermato ­ logisk Forening ...................................... 2498 — Filologi, se Selskab for ....................... 2627 — Gjenforsikringsselskab .......................... 2604 — - Insulinlaboratorium ............................. 2604 — Litteratur, Udgivelse af, se Samfund til. 2624 — Livsforsikrings-Akts ............................... 2604 — Samfund ................................................ 2604 — Speditør Forbund, so Speditør Forb. . 2636 — uafhængig Good Templar ................... 2604 — Ulykkesforsikrings-Akts ........................ 2604

Nævn o. 1. (ekstraordinære) Benzin-Nævnet .............................. Brændsels-Nævnet ...................... 2489 Brændselsolie-Nævnet ............................ 2489 Bygge-Nævnet ........................................... 2489 Erhvervsøkonomiske Raad, Det ........... 2502 Ernærings- og Husholdnings-Nævnet . , 2502 Fragtnævnet . ............................................ 2518 IIude-Nævnet .......................................... 2543 Kartoffel-Nævnet ...................................... 2550 Korn-Nævnet .......................................... 2558 Medicin-Nævnet ..................................... 2592 Mel- og Brød-Nævnet ............................ 2593 Nævningekredse ....................................... 2606 Nødhjælp, Teknisk, se Tekn. Nødhjælp. . 2651 Nørborg, se Nordborg .................................. 1886 Nørre Aaby, Firma-Register ...................... 2879 — , Forretninger m. m ................................ 1903 Norrebroparken .......................................... 2606 Nørrebros Bespisningsforening, se Be ­ spisningsforening .................................. 2483 — Borgerforening .................................... 2606 — Grundejerforening, se Grundejerforen. 2533 — Handelsforening ..................................... 2606 — K. F. U. M., se Kristelige F. U. M ......... 2560 — Plejeselskab, se Plejeselskab ............. 2611 — Skolotandklinik, se Skoletandklinik . . 2630 — Teater,' se Teatre .................................. 2651 — — , Plan over ............................... 15 Nørre Gymnasium, se Statsskoler ........... 2642 Nørresundby, Firma-Register .................... 2879 — /Forretninger m. m ................................. 1903 Observatorier, Astronomiske Astronomisk Observatorium ................. 2477 Geodætisk Institut (Buddinge Obs.). . . 2529 Observatorium, magnetisk, se Meteorolo ­ gisk Institut .......................................... 2594 Olo Romer-Observatoriet (i Aarhus). . . 1722 Rundetaarn ................................................ 2623 Urania-Observatoriet ............................ 2660 Odder, Firma-Register ............................... 2880 — , Forretninger m. m ................................ 1905 Odd Fellow Ilvile ..................................... 2606 ------ Orden, se Independent Order. . . . 2546 ------ Ordenens Hittebarnshjem, se Re- bekka-Sostrenes, u. Hørsholm ................ 1851 ------ Palæet ................................................. 2606 Odense, Firma-Register ............................ 2880 — , Kort, Forretninger in.m......................... 1907 OdonseanerBamfundet .................................. 2606 Odontologisk Selskab, Dansk .................... 2606 Offentlig Forsorg ........................................ 2606 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Offentlige Anklager, se Anklagemyndigh. 2170 — Maaling, se Maaling ............................ 2590 — Vejning, se Vejning ............................. 2662 Officerer udenfor aktiv Tjeneste, se For ­ eningen af Officerer . . . ...................... 2514 Officersforeningen i Kbhvn. .................... 2607 — Artilleriets, se Artilleriolficersforen.. . 2477 Officerskole, Hærens, se Hærens ........... 2545 — Søværnets, so u. Søværnet .................... 2649 Officiantforeningen i Kbhvn. . . ............... 2607 Officiantgruppens Hovedorganisation. . . . 2607 Oftalmologisko Selskab i Kbhvn ............... 2607 Olaf Poulsens Minde (Fredensborg) ........... 1778 Oldermænd, so i Afd. V. u. de enkelte Laug(for største Delen u. Arbejdsgiverf.) Oldnordisk Museum, se Nationalmus. . . 2603 Oldskrift-Selskab, Det kgl. nordiske. . . . 2607 Olympiske Komité, Danmarks .................. 2607 Opdagelsespolitiet, se Politi Kbhvns. . . . 2611 O pd ragelseshjem Opdragelsens Asylselsk., se Asylselskabet Opdragelsens Borneh ............................. 2478 Bogildgaard, se u. Kellerup ................... 1836 Emdrupgaard ............................................ 2501 Flakkebjærg Ungdomshjem ...................... 2510 Foreningen af 1837 ............................... 2512 Holsteins Minde ..................................... 2540 Kong Frederik d. 7. Stift, i Jægerspris . 2557 Landbrugskolonierne f. fattige Børn . . 2568 Landerupgaard Skolehjem ....................... 2568 Lindcvangs-IIjemmet ............................... 2587 Opfostringshuset og Thorupske Stiftelse 2607 Skolehjemmet Ilimmelbjærggaarden . . . 2640 Skovly ....................................................... 2632 Skovtoftehjemmene ................................ 2632 Opera, se Teater, det kgl ........................... 2650 Opfostringshus og Thorupske Stiftelser . 2607 Opfostringshusforeningen ......................... 2607 Opgavekommissionen for Mellemskole- og Realeksamen m. fl .................................. 2607 Opholdsbog, se Pas ..................................... 2608 Oplandscentraler i Danm., Foren, af, se Ar ­ bejdsgiverforening ............................... 2473 . . 2483

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker