kraks vejviser 1940 handelskalender

Keal-Regislcr for København Dansk-Czekoslovakisk Selskab, stiftet i Nov. 1927. Formand: Direktør Prof. Carl Iacob- sen,R., Rahleks Allé 3 El g V 9899. Dansk Dampskibsrederiforening, Amalieg. 33 E g ★ C. 14088, C. 14015 & C. 14422, stiftet 17. Jan. 1884, Medlem af D. A. F. Bestyrelse: Direktør J A Kor bine, K. DM., Foimand; Skibsreder Christian Har- hoff, R., Næstformand; Skibsreder T C Christensen. R.; Direktor Generalkonsul II G e t h er, R. DM ; Skibsreder R A R o b - bert,R; Direktør K Husted. Adm. Direktør: Cand. jur. E Mae g a ar d, R. DM. p. p. Dansk-Engelsk Selskab, (The Danish-British Association). Stifteti Februar 1931. Kontor: Vester port El g C. 1999. Formaal: At udvikle og stotte de forret ­ ningsmæssige, kunstneriske, literære, socia ­ le, tekniske og videnskabdige Forbindelser mellem de to Lande. Udgiver Medlemsbladet „Danbrit". Præsident: Prof. Dr. phil. C A Bodelsen; honorær Sekretær: Høje ­ ste: etssagf. Karsten M e y e r ; honorær Kas ­ serer: Direktør E Maegaard, R.DM. p. p.; Sekretær og Redaktør af „Danbrit “ : Viggo A Christensen. Dansk-Estnisk Samfund, stiftet 1928, Kong. Nyt. 19 E. Formand: Borgmester Ernst Kaper, K. DM. Dansk Financia, Aktieselskab for Administra ­ tion og Kapitalanlæg, V-Voldg. 6 El g C. 53703. Bestyrelse: Prof.EThaul o w, R.DM. p. p., Værkmester Borgerrepræsentant O Bouet, MF R. DM. og Direktør F C Bold ­ sen, R. Direktion: F C Boldsen, R. Ak ­ tiekapital 2 Mill. Kr. Dansk-Finsk Forening er stiftet 17. Maj 1922. Formand: Direktør Generalkonsul E H øy- vald, Holm. Kan. 5 E g By 4614. Dansk Folkeforsikringsanstalt, Akts., Otto Monsteds PI. 11 EJ g^Cent.2436, se Folke- forsikrinsrsanstalt, Dansk. Dansk Forening forFolkebade,stiftet2O.Marts 1937. Formand: Medicinaldirektør Dr. med. Johs. Frandsen,K. DM.; Sekretær: In ­ geniør. Akademisékr. Vilhelm Marstrand, R., Ø-Farimagsg. 2C« E g} By 3580. Dansk Forening for Hjem og Skole, stiftet 7. Sept. 19o8. Formand: Seminarieforstander P J M Vin the r, K.DM , Silkeborg g 449. Dansk Forening for international Motorkøre ­ tøjsforsikring, stiftet 23.Junil927.Adresse: Tordenskjoldsg. 10 E g ★ Cent. 5501. Postgirokonto Nr. 735. Overtager lovpligtig Ansvarsforsikring for udenlandske Motor ­ koretøjer under deres Ophold i Danmark, og Forsikring paa Prøvenumre, der udleve ­ res af Politimestrene. Bestyrelse: Hojeste- retssagf. Fr. Winther, R. (Formand); Di ­ rektør Overretssagf. Chr. Olrik; Under ­ direktør WZachrissom Forretningsfører: Direktør MSteenholt. Dansk Fægte-Forbund, Blegdamsv. 4 K) g) N 1150, se Fægte-Forbund. Dansk Glasforsikrings Forening, se Glasfor ­ sikrings Forening. Dansk Gærings-Industri, Akts. Bestyrelse: Direktør Chr. H Olesen, • K. DM., Formand; Overretssagf. Niels Olesen, R. DM.; Direktør H O Dam- g a a r d-Ni el sen, R.; Direktor: Chr. F Jørgensen. Kontor: Snareg. 12 E g ★ Cent. 4131. Telegramadr.: „Propage ­ ring 11 . Dansk-Haitisk Forening, Rysensteensg. 14 El g C. 15563. Stiftet 13. Maj 1937. Formand: Generalkonsul Boris Derugin sky, R. Dansk Handels-oglndustri-CompagniDanisco, Akts. Kontor : Havnes 1 . 31 E g ★ Cent. 6090. Eneforhandler af Aktieselskabet De danske Spritfabrikkers Produkter for Skibsprovian ­ tering og Eksport. Direktør: II O Damgaard-Nielsen, R. Dansk Handels- og Kontormedhjælperfor ­ bund, se Handels- Telegramadresse: „Danisco 11 . Aktiekapital : 1,400,000 Kr.

Dane — Dans Danebroge, Livsforsikringsselskabet, Akts., stiftet 11'06. Hovedkontor: Frederiksborgg 4.3 OS. (Selskabets Ejendom) JQ ★ Cent. 1657 &12657. Overinspektorat for Kobenhavn: Vendersg. 28 E g Cent. 495. Selskabet, som er statsanerkendt og stats ­ kontrolleret, tegner alle Arter af Livsfor ­ sikringer. Aktiekapital: 300,000 Kr. (fuldt indbetalt). Bestyrelsens Formand: Overretssagf. Chr. Hede, R. DM. p.p. Direktion: Ingeniorkapt. JAJagt,R.,adm. Direktor ; Direktør Fr. L o p p e n t h i en, R. p.p.; Overretssagf. Holger Hede. Selskabets Læge: Overlæge GBiering. Danisco, se Dansk Handels- og Industri-Com- pagni Danisco, Akts. Danish American Leaue stiftet7. Okt. 1938. Sekretær: Bogholder Eig ’ lH Jot gensen, Carl Langes V. 30 Valby g Vb. 4726x. „Danmark 1 *, Det gjensidige Forsikringssel ­ skab Niels Brocks G. 1 (Hjørnet af V-Bou ­ levard) El g ★ Cent. 645. Stiftet 1861. A. Brand- og Skadeforsikringsaf- d eiing. Samlet Forsikringsbeløb : ca.2000 Mill. Kr. Fonds: ca. 7,8 Mill. Kr. B. Livsforsikringsafdeling. Samlet Forsikringsbeløb: ca. 300 Mill. Kr. Afdelingens Formue : ca. 76 Mill. Kr. Bestyr else sraadets Formand: Høje ­ steret s sagf. H H B r u u n . R. Direktion: Cand. jur. F L Crone, R. Se tillige Fag-Registret henholdsvis under Brand- og Livsforsikringsselskaber, samt Ansvars-, Autom« bil-, Glas-, Grundejer-, Indbruds-, Syge- og Ulykkesforsikring. Danmarks amerikanske Selskab, stiftet d. 4. Maj 1914 i Tilslutning til „The American- Scandinavian Foundation 1 *. Formand: Direktør Ernst Mi chaelsen. Næstformand Gross. Ernst Meyer, K. DM. Sekretær: Højesteretssagf. Viggo Car ­ stensen, R., Fredh. Kan. 20 É g Cent. 7754 & 7780. Danmarks Handelsskoleforening, se Handels ­ skoleforening. Danmarkshjemmet, Palæg. 5 2 E g Palæ 4845. Oprettet l.Juli 1937. Stifter og Leder: Fiu Gerda Frederiksen. Bestyrelsens For ­ mand: Greve Adam Knuth, Hesselbjærg- gaard. Danmarks Nationalbank, se Nationalbank, D. Danmarks Nationalsocialistiske Arbejder Parti (Storkøbenhavn), Lindevangs Allé 12 Et. Danmarks Naturfredningsforening, stiftet21. April 1911. Kontor: Sølvg. 26 s E g Palæ '2146 & Palæ 2946. Formaal: At virke for Naturfredning, særlig i Henhold til Natur ­ fredningsloven. Kunstmaler Erick S tru ck- mann. K. DM. p. p. Formand for Ho ­ vedbestyrelsen og Forretningsudvalget; Landsdommer A Dor non v i 1 le de la Co ur, R. DM., Viborg, 1. Viceformand; Prof. Dr. phil. Knud Jessen, R.,2.Vicefor- mand; RedaktørCand.polit. C Thalbitz er, R.DM p.p., Kasserer ; Prof. Dr. jur. Fr. Vin ­ ding Kruse, K. DM. p.p., Formand for det juridiske Udvalg; Prof. Dr. phil. Knud Jes ­ sen, R., Formand for det naturvidenska ­ belige Udvalg ; Højesteretssagf. Ejvind Møller, Formand for det tekniske Udvalg ; ■ Direkt.Dr.phil.HØdum,FormandforLejrud- valget;Sekretær : Frk. AB re u n i n g ;Ekspe- ditionssekr.: Cand. jur. Knud Gemzøe; Teknisk Konsulent: Arkitekt Ole Wan- s cher. Danmarks-Samfundets Overstyrelse, Kontor: Gothersg. 137 E g By 71*25, stiftet 13. Sept. 1908, sammensluttet d. 16. Nov. 1922 med Dannebrog-Komiteen i Kbhvn. For ­ mand : Direktør E Boeck-H a nsen,MF.R. ; Næstformand o? Hovedkasserer for Oversty ­ relsen : Gross. Ed. H ar tf elt, R. formand for Kblivns Kredsen: Over- Kl^ a C^59O7^ rarU ^ ’ R ’ ’ branden 14

V — 2496 Danmarks tekniske Højskole, se Polyteknisk Læreanstalt. Danmarks tekniske Højskoles Forberedelses ­ kursus til dens Adgangseksamen. Undervis ­ ningen begynder 1. Septbr. og afsluttes i den derpaa følgende Juni Maaned. Kontin*i gent 400 Kr., der betales med 100 Kr. ved Indmeldelsen, 100 Kr. pr. 1. November, 100 Kr. pr. 1. Februar og 100 Kr. pr. 1. April. Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til Højskolens Kont.: Ø-Fari- magsg. 2C E (9-2) g By 4270. DannebrogsmændenesForening,stiftet8. April 1871. Adr. Østerbrog. 47 2 [0] g 0 7570 (Kontortid: Fredag Kl. 5-7Eftm.). Protektor: Hs. Maj. Kongen. Bestyrelse: Generalmajor P M Knud ­ sen, K. DM., Formand; Vekselerer A V H Jiirgensen.R.DM.,Næstformand; Mester v. Orlogsv K C Borrild, DM.R.;Regn ­ skabsf. G Burghard, DM.; fli. Husinsp. J PChristiansen, DM. FM. Fuldmægtig A L Andersen, DM., Bogholder og Kasserer. Dannebrogsridderes Efterladte, Foreningen til Understøttelse af, stiftet 30. Decbr. 1888, optagersom Medl. Riddere af Dannebrogs ­ ordenens samtlige Klasser, og som overor ­ dentlige Medl. Riddere af Elefantordenen. Skemaer udlv. Aarhuus Privatbank, Nygade 1 E gCent.614 (Kass.). Repræsentantskabets Formand: Kmh. Chr. Lerche, K.DM. FM.; Næstformand: fh. Minister Tyge Ro ­ the, K.DM. Bestyrelse: Møntdirektør N P Niel ­ sen, R.DM., Formand; Kontorchef Frants B e n t s e n. R. DM., Næstformand ; fh. Kon ­ torchef J Folsach. R. DM., Kasserer; Statse ældssekretær C Holm dal, R.DM.; Direktør Aage Angelo, R. DM. Danse-Ringen, stiftet 16. Sept. 1917. Formand : Danseinstruktør Kaj Jensen, Alhambrav. 7 El g C. 4430. Sekretær: Overofficiant A Svendsen, Godthaabsvænget 10* (EJ g Gh. 3090v. Dansk ogDanske. Foreninger og Institutioner, hvis Navn begynder med dette Ord, er som Regel indordnet under det følgende Ord (Hovedordet) i Navnet. Dansk-Amerikansk Klub i Kbhvn., stiftetl932. Kontor: Dansk-Amerikansk Bureau, Holm. Kan. 15 E g Palæ 2514y (2-5). Formand: Bureauchef C Møller-Holst. DanskAndelsGødningsforretnlng„,Axelborg “ , Vesterbrog.4A 3 El g ★ Cent. 12533 (3 Li ­ nier), Garantikapital 5,8 Mill. Kr. Bestyrelsens Formand: Direktor P Jep ­ pes en-Drus eb j er g. Adm. Direktør: - - - - - Dansk Arbejde, se Landsforeningen. Dansk Argentinsk Forening, stiftet 9. Juli 1936. Formand : fh. Højskoleforstander Lars Bæk h oj Ollerup g V-Skerninge 92. Dansk Automobilforsikrings Forbund, se Au ­ tomobilforsikrings Forbund, Dansk. Dansk-Belgisk Selskab, stiftet 22. Maj 1924. Kontor: Stormg. 10 E g Cent. 14571. For ­ mand : Prof. E Th au 1 ow , R. DM. Dansk Bibelskole, Filippav. I 1 O, se Bibel ­ skole. Dansk Blindesamfund, se Blindesamfund, Dansk. Dansk Boldspil-Union, se Boldspil-Union. Dansk Brandværns-Komité, se Brandværns Komité, Dansk. Dansk Brændselskontrolforening, Vesterbrog. Industribygn.lY), se Brændselskontrolforen. Dansk Chrysanthemum- Selskab, stiftet 28. Dec.l897.Formand: Hdlsgartner Au

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker