kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Emdrup: Sobnrghus R. (23), den Del af Emdrup, der ligger vest for Slangerupbanen. Lundehus R. (19), den Del af Emdrup, der ligger øst for Slangerupbanen. Brønshøj: Nebbegaards R. (23.), der be ­ grænses af Frederikssundsv., Brønshøj Kir- kev., Pilesvinget, Husum Kvt., Gladsaxe Kommune og IJ tterslev Kvt. Hvedevejs R. (23), der begrænses af Frede ­ rikssundsv., Bionshoj Kirkev., Pilesvinget og Huj-um Kvt. Degnemosens R. (23.), der begrænses af Frederikssundsv., Bronshøjv., Fuglsang Al ­ lé og Utterslev. Vallovejs R. (23), der begrænses af Frede ­ rikssundsv., Bronshøjv.,Fuglsang Allé,Vanl. og Husum. Annebergvejs R. (21), den Del af Brønshøj, der begrænses af Fuglsang Allé, Bogholder- gaardens Rode, Godthaabsv. og Bellahøjs Rode. Frederiksgaardens R. (21), der begræn ­ ses af Godthaabsv., Dybendalsv., Frdbg. og Uttersb v. DybendalsR. (21), der begrænses afDyben- dalsv., Frdbg., Vanl. og Godthaabsv. Husum: Kagsbroens R. (23.), den Del af Husum, der ligger nordost for Frederiks ­ sundsv. Islevhus R. (21.), den Del af Husum, der begrænses af Frederikssundsbanen, Kommu- negrænst n og Damhussøens Pode. Knabstrupsvejs R. (23), den Del afHusum, der bpgrænses af Frederikssundsv., Kors ­ ager Allé, Hellestedv.. Tryggevældev., Bog- holdergaardens og Degnemosens Roder. Glumsovejs R. (23.), den Del afHusum, der begrænses af Frederikssundsv., Kommune ­ grænsen, Frederikssundsbanen og Korsager Allé. . Taastrupvejs R. (23.), den Del af Husum, der begrænses af Korsager Alle, Merløsev., Karlslundev., Smorumv., Viksøv., Trygge ­ vældev.} og Hellestedv. Slotsherrens R. (21.), den Del afHusum, der begrænses af Korsager Alle, Frederiks- ’ sundsbanen, Damhussøens og Bogholder- gaardens Roder. Tryggevældev., Viksøv., Smørumv.. Karlslundev. og Merløsev. Vanløse: AabjergR. (21), der begrænses af Damhussøens Kvt., Aalekistev., VanloseByv. Toftøjev. og Stien, der ud for Lyngholmv. forer mod Vest til Damhussøens Kvt. Krogebjerg R. (21), der begrænses af Aale ­ kistev., Vanløse Byv., Toftøjev. og Stien, der ud forLyngholmv.fører modVestt.il Dam ­ hussoens Kvt., Kommunegrænsen, Husum Kvt. og Frederikssundsbanen. Nørager R. (21), der begrænses af Aaleki ­ stev., Husum Kvt. og Frederikssundsbanen. Skjulhoj R. (21), der begrænses af Aaleki ­ stev., Husum Kvt., Brønshøj Kvt. og Godt ­ haabsv. Katrinedals R. (21), der begp-ænses af Aa ­ lekistev., Frederikssundsbanen, Frdbg., Brønshøj Kvt. og Godthaabsv. Bogholdergaardens R. (21.), der begræn ­ ses af Aalekistev., Frederikssundsbanen, Frdbg. og Vigerslev Kvt. Damhussøen (21.). Sundbyvester: Sundholms R. (24.), den Del af Sundby vester, der ligger nord for en Linie gennem Liflandsg. og dens Forlæn ­ gelse til Eksercerpladsen. Englandsvejs R. (24.), der begrænses af Erglandsv., Østerdalsg., Glommensg., Wa- lcsg.,Tingv..Sundholmsv.,Eksercerpl.,Sund- by Overdrev og Remisev. TorbenOxes R,(24), der begrænses afAma- gerbrog., Islandsg., Skotlardsg.,Tingv.,Wa- lesg., Glommensg., Østerdalsg., Englandsv. og Søren Norbys Allé. Hans Bogbinders R. (25), der begrænses af Amagerbrog., SørenNorbysAllé,Englandsv., og Ulrik Birchs Allé. Thingvalla R. (25). der begrænses af Ama ­ gerbrog., Ulrik Birchs Allé, Englandsv., Re- misev., Sundby Overdrev, Sundbyvesterv., Irlandsv. og Funkiav.

Kvar

V — 2564

Roskildevejs R. (20), der begrænses af Aa- 1 lekistev.. Grænserne tilVanl. ogFrdbg., Val ­ by Kvt.,Valby Langg. og Aalholmsv. Hanssted R. (20), der begrænses af Valby Langg.,ValbyKvt.,Vestbanen ogVigerslevv. LangvaddamR. (20). der begrænses afDan> hnssøens Kvt.. Aalholmsv. og Valby Langg: Danslwj R. (20), der begrænses af Vestba ­ nen, Valby Kvt., Vigerslev Allé og Vigers- levv. Flaskekroens R.(20.), den Del af Vigers ­ lev. der ligger syd for Vigerslev Allé. Kongens Enghave : Sydhavnens R. (10), der begrænses af Frederiksholmsg., Borgmester Christiansens G., LouisPios G., Gustav Bangs G. og dennes vinkelformede Forlængelse til Valby Kvt.-Grænse, Uden ­ bys Vester Kvt. og Kalvebodstrand. StubmollensR. (10), bestaaende af den ov- Uge Del af Kgs. Enghave. Utterslev: Bispebjerg R. (23.), derhegræn- ses af Frederiksborgv.. S. b^rghus Rode, Raadvadsv., Støvnæs Allé, Skoleholderv., Gravervænget, Tom-gaardsv. Provstevejs R. (23), der begrænses afToms- gaardsv., Frederiksborgv., Blytækkervejs Rode og Frederikssundsv. Hyrdevange>'S R (23\ der begrænses af Utterslevv., Ullerslev Torv, Skoli holderv., Støvnæs Allé, Raadvadsv., Søborghus Rode, Gladsaxe Kommune, Brønshøj Kvt. og .Ho ­ vedvangen. Ringertoftens R. (23), der begrænses af Dortheav., Utter slev Torv. Skoleholderv., Gravervænget og Tomsgaardsv. Parkstykkets R. (23), der begrænses afFrc- dcrikssnndsv., Hyrdevangen, Hovedvangen og Utterslevv. Tomsgaards R. (23), der begrænses af Fre- derikssundsv., Tomsgaardsv., Dortheav.,Ut- terslev Torv og Utterslevv. Blytækkervejs R. (15.), der begrænses af Frederikssunusv., Houmanns Allé. Thek- lasv., Thorasv., tidl. Bispebjerg Sidev. og Frederiksborgv. Frederiksborgvejs R. (15.), der begræn ­ ses af Frederikssundsv., Frederiksborgv., Bisidderv.. Frimesterv., Landsdommerv.,Ta- gensv. og Heimdalsg. Rode. GrundtvigsKirkes R. (15), der begrænses af Tagensv., Frederiksborgv., Emdrup Kvt. og Udenbys Klædebo Kvt. Hovmestervejs R. (15), der begrænses af Landsdommerv., Tagensv. og Frederiks ­ borgv. Oldermandsvejs R. (15), der begrænses af Bisidderv. Frederiksborgv., Landsdommerv. og Frimesterv. Glentevejs R. (15.), der begrænses af Vi- bev., Nattergalev., Hillerødg., Frdbg., Esromg. og Ørnev. Roder samt Frederiks ­ sundsv. Lærkevejs R. (15), der begrænses af Vibev. Nattergalev., Maagev., Ørnev., Uglev. og Frederikssundsv. MejsevængetsR. (15), der begrænses af Bo ­ rups Allé, Maagev., Nattergalev. og Frdbg. Vestergaards R. (15), der begrænses af Bo ­ rups Allé. Hulgaardsv., Frederikssundv., Uglev., Ørnev. og Maagev. Ørnevejs R. (15.), der begrænses af Frederikssundsv., Hejrev., Ørnev. og Hav ­ remarkens Rode. Bellahøjs R. (23.), der begrænses af Bel- lahøjv., Frederikssundsv. og Brønshøj Kvt. Ilulgaards R. (23). der begrænses af Hul ­ gaardsv.. Frederikssundsv. og Borups Allé. Borups R. (23), der begrænses afFrederiks- sundsv., Bellahøjv.,Hvidkildev., Hulgaardsv. og Borups Allé. Bakkehusenes R. (23), der begrænses af Bellahøjv., Brønshøj Kvt., Hulgaardsv. og Hvidkildev. Grøndalsvængets R. (21), der begrænses af Hul gaardsv., Hvidkildev., Maagev., Hil ­ lerødg., Borups Allé, Frdbg. og Brønshæ Kvt. , , Genforeningspladsens R. (14), der begræn ­ ses af Hulgaardsv.. Borups Allé, ITillerodg., Maagev. og Hvidkildev.

Kvarterer (Fortsættelse) Sions Kirkes R. (19.), der begrænses af Strandv., Østbanen, Jernbaneviadukten udfor Lautrupsg., Kalkbrænderihavnsg., dennes Forlængelse i nordlig Retning til Sundet, Sundet og Frihavnskvarteret samt den nordlige Grænse af Struergades og Bo ­ genseg. Roder. Bogenseg. R. £17.), der begrænses af Øster- brog., Strandboulevarden, Middelfartsg., Østbaneg. og Øresundsg. Bryggervangens R. (19.), der begrænses af Lyngbyv., Jagtv., Samsøg., Australiensv., 1 St. Kjelds G.. St. Kjelds PI. og Sejrøg. Landskronagades R. (19). der begrænses af Nygaardsv.,Vennemindev., OttoMallingsG., Lange-Mullers G., Frijsenborg Alle, Kilde ­ vældsg., Vennemindev., Landskronag. og Strandv. Kuhlausgades R. (19), der begrænses af Landskronag., Vennemindev., Kildevældsg. og Strandv. Hesselogades R. (19), der begrænses af Langøg., Ourøg., Vennemindev.,Nygaardsv., Drej og. og . ’ Jagtv, ManogadesR. (19), der begrænses afSamsog., Australiensv., St. Kjelds G., St. Kjelds PL, Nygaardsv., Vennemindev., Taasingeg., Langog. og Jagtv. Lange-Miillers R. (19). der begrænses af Bryggervangen, Frijsenborg Allé, Lange- Miillers G., OttoMallingsG., Vennemindev., Nygaardsv. og St. Kjelds PI. Livøgades R. (19), der begrænses af Lyng ­ byv., Vognmandsmarken. Frijsenborg Allé, Bryggervangen, St. Kjelds PI. og Sejrøg. Nygaardsvejs R. (19.), der begrænses af Nygaardsv., Strandv., Jagtv. og Drej og. Kildevælds R. (19.), der begrænses af Kildevældsg., Vognmandsmarken, Lyng ­ byv., Frihavnsbanen og Strandv. Frihavnskvarteret (18.) er ikke delt i Roder og bestaar af Terrainet indenfor Fri ­ havnsgitteret. Valby: Jesuskirkens R. (10.), der bestaar af den øst og syd for Rughavev., St. Jør ­ gens G.ogValbyLangg.,men nord for Jern ­ banelinien liggende Del af Valby. Trekronergades R. (20.), der begrænses af Trekronerg., Vigerslev Allé, Toftegaards Allé. Vestbanen, Vigerslev Allé, Vestsiden af Vestre Kirkegaard til Kgs. Enghave og Kgs. Enghave. EllebjergR. (20), der begrænses af GI. Køge Landev., Vigerslev Kvt., Kalvebodstrand, Kgs. Enghave, Trekronerg. og Vigerslev Allé. Bavnehoj R. (10), der begrænses af Vigers ­ lev Allé. Vestsiden af Vestre Kirkegaard til Kgs.Enghave, Kgs. Enghave og Udenbys Vester Kvt. Søndermarkens R. (20.), der begrænses af Valby Langg., Horsekildev., Cæciliav., Spiræav., Frederiksberg og Frederikssunds- banen. Mosedals R. (20), der begrænses af Valby Lan°g., Horsekildev., Cæciliav., Spiræav. og Frdbg. Kommune. GI. Køgevejs R. (20.), der begrænses af Vigerslev Allé, GI. KøgeLandev. ogVigers- lev Kvt. Toftegaards R.(20). der begrænses af Tofte ­ gaards Allé, Vigerslev Allé, Skolestien og Vesthanen. Overbys R. (20), der begrænses af Valby Langg., Vigerslev Kvt., Vestbanen og Fre ­ derikssundsbanen. Tingstedets R. (20), der begrænses af Tof ­ tegaards Allé. Rughavev., Valby Tingsted, Valby Langg., Frederikssundsbanen og Vest ­ banen. Vigerslev Skoles R. (20), der begrænses af Vigerslev Allé, Vigerslev Kvt., Vestbanen og Skolestien. Skellets R. (20), der begrænses af Valby Langg., Vigerslev Kvt., Grænsen til Frdbg. og Frederikssundsbanen. Vigerslev: Harrestrup R. (20.), der be ­ grænses af Roskildev.,Valby Langg.,Vigers- levv., V igerslev Allé, Hvidovre og Rødovre.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker