kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Brønshøj Understation 1937-38, Amager Transformatorstat. 1927, Lygtens Trans ­ formatorstation 1929-30, Valby Transfor ­ matorstat., Gothersgade Varmeværk i Drift 1925. Østre Varmeværk 1926, Vestre Varme ­ værk 1928. I 1938-39 afsattes af Gas, som blev indledet gennem Maaler, 92,809,199 m 3 , og af Gas til Lygter var Forbruget 7,146,455 m 3 . Forbruget af Elektricitet udgjorde 376,279,364 og til Gadebelysning 7,096,985 K. W. T. Salget af Varme androg 176,854,143 t°. Antallet af offentlige Gas ­ lygter var 31. Marts 1939: 6,522 og An ­ tallet af elektriske Glødelamper til offent ­ lig Belysning: 8,836, hvoraf 2,436 Trafik ­ reguleringslamper etc. og til privat Gade ­ belysning 4,960 Stk., hvoraf 59 Trafikregu ­ leringslamper. Gas- og Elektricitetsværkernes samt Var ­ meværkernes Driftsoverskud, som god ­ skrives Kommunen, udgjorde 1938-39: 10,296,508 Kr. 48 Øre. Belysningsvæsenets Kontorer i A dm i nistrationsbyg i l ingen. V ogn- magerg. 8 E $ i ★ Cent. 7290 med Omst. til de forskellige Kontorer. Direktør: Johs.EBorresen,R.DM.,Di ­ rektørens Kont. og Sekretariat (10-4); Chef : H Sørensen. Brændselskontor (9-5) $ ★ Cent. 2497. Kassererkontor (9-4); Kasserer: C M Rytter. Centralbogholderiet (9 — 4); Chef: K Bruun. Revisionskontor (9-4); Chef: G A C Al ­ ber tse n. Gasværkernes Ingeniørkontor;Chef: Inge ­ niør Axel Herlev Jensen. Elektricitetsværkern esIngeniørkont.;Chef: Ingeniør C H Christensen. Ekspeditions- og Regningskontor (9-5); Chef: H Berring, R. Ekspeditionskontoret modtager Anmel ­ delser vedrørende Bopælsforandringer baade for Gas og Elektricitet, Opsætning af Gasmaalere samt Klager over Regnin ­ ger og over Mangler ved Gasforsyningen. Gasværkernes Ingeniørkontor modtager Anmeldelser vedrørende Lednings- og Lyg ­ tevæsen. Om opstaaede Fejl og Utætheder ved Gas ­ ledninger med Tilbehør maa Forbrugeren henvende sig enten til Gasværkernes In ­ geniørkontor, Ekspeditionskontoret eller til en autoriseret Gasmester. Findes Fejlen i Maaleren eller paa de Ledninger, der ved ­ ligeholdes af Belysnii gsvæsenet skal Gas ­ mesteren skriftlig anmelde det til Ingeni ­ ørkontoret. Enhver af Magistraten au ­ toriseret Gasmester er forpligtet til paa Anfordring at møde og foretage det øjeblik ­ kelig nødvendige, indtil Foranstaltninger fraBelysningsvæsenets Side kan blive trufne. Fejl, der indtræffer mellem 5 Em. og 9 Mor ­ gen eller paa Søn- og Helligdage og kræ ­ ver øjeblikkelig Afhjælpning, kan i dette Tidsrum anmeldes paa Belysningsvæsenets Vagtstation i Administrationsbygn. (Indg. fra Lønporten) $ Cent. 2020. Demonstrationslokalet for Gas og Elektri ­ citet, Hj. af Gothersg. og Sjæleboderne E, hvortil der er gratis Adgang, demonstrerer ved teknisk Sagkyndige den rigtigste og mest økonomiske Anvendelse af de forskel ­ lige Brugsapparater, der anvender Gas og Elektricitet. Stikrørsledninger indlægges ved Belys ­ ningsvæsenets Foranstaltning for Ejerens Regning. Endvidere kan Gasledninger i Ejendomme faas indlagt mod afdragsvis Bet. af vedk. Ejer. Elektricitetsværkernes Ingeniørkontor modtager Anmeldelser vedrørende elektriske Ledninger, Opsætning af nye Maalere samt Anmeldelser vedrørende den elektriske Ga ­ debelysning. Elektrisk Strøm til Motorer leveres til nedsat Pris. Elektriske Stik ­ og Maalerledninger indlægges ved Be ­ lysningsvæsenets Foranstaltning paa ved-

Begr — Bely Begravelse af udenfor Kommunen bosatte Personer kan der kun erhverves Familiegrav ­ steder af 1. og 2. Klasse og da med dobbelt Takst, medmindre den afdødes Ægtefælle, Forældre eller Born allerede er begravet paa samme Kirkegaard, eller den paagældende paa særlig Maade liar været knyttet til Kommunen. S- mme Regel er gældende ved Fornyelse af Gravstederfordem, dertidligeie har erhvervet Brugsret over et Gravsted, men som nu ikke har Bopæl i Kbhvns Kom ­ mune. Begravelsesvæsenetkan undersærlige Omstandigheder tillade, at udenbys boende erhververGravsteder paa sammeVilkaarsom indenbys. Begravelsesvæsenet har Ret til at kra ve, at saadanne udenbys boende, som i Henhold til ovenstaaende kun kan e-hverve Gravsted paa b blu ns Kommunes Kirke- gaardetil dobbelt Takst..paa fyldestgort nde Maade sikrer detsordentlig Vedligeholdelse i den Tid, for hvilken Brugsretten af Grav ­ stedet er erhvervet. Ligbrænding. Brændingen finder Sted paaKrematorierne paa Bispehjærg Kiike- gaard og paa Sundby Kirkegaa d og betales med 30 Kr. for Liget af en Voksen og med 15 Kr. for Liget af en Person under 15 Aar. Ved Bisættelse fra Krematoriets Sal koster Normalbegravelse 20 Kr.; ønskes yderligere Korsang. Kandelabre eller Plante ­ dekorationer, er Betalingen herfor den samme som i Kirkegaardenes Kapeller. Askeurner kan hensættes i K olum ba- r iet eller i Urn em uren; Betalingen her ­ for er 12Kr„ 16Kr., 20K r.,30Kr., 70Kr.og 100 Kr. for de førstelOAar, for længereTid Mode ­ ration. Askeurner kan nedsættes paa alle kom ­ munale Kirkegaarde. For hver Urnes Ned ­ sættelse skal Gravstedet fornyes, saa det ejes mindst 10 Aar frem i Tiden. Hvis der benyttes en Urne af uforgængeligt Materi ­ ale, skal Gravstedet dog købes i 50 Aar. IUrnehaverne betales Jorden med 12 Kr. pr. 0,5 m 2 (Plads til 2 Urner), hvorved den erhverves for 10 Aar, længere Tid Mode ­ ration. Begravelsesvæsenet overtager Vedlig- holdelsen af Gravsteder paa samt ­ lige Kirkegaarde efter faste Takster ved Henvendelse paa Hovedkontoret Løngang- str. 28 Kl eller Kirkegaardskontorerne. Lige ­ ledes overtages Vedligeholdelsen af Grav ­ steder for en længere Aarrække mod Ind ­ betaling af et Beløb een Gang for alle. Om Anlæg af Gravsteder henvender man sig paa Kirkegaardskontorerne. Se endv. under Kirkegaarde. Om Begravelser paaMosaiske Kirkegaarde se d. A. Begravelsesvæsenet paa Frdbg., Kontor Pile Allé 2 EEI f Cent. 5192 (10-14). Begravelsesvæsenet oprettedes i Henhold til kgl. Resolution af 4. Juni 1897 og traadte i Virksomhed d.l. April 1898.Bestyrelsen for Begravelsesvæsenet bestaar af: Direktør Borgmester Vilh. Fischer, MFK. R., Formand; fli. Raadmand .lohs. Nielsen, ML.; Vicrskoleinsp. Fru Thora N or ly ng; Provst Johs. Engel, R DM. Chef for Begravelsesvæsenet: Cand. polit. Marc. Kalckar. Anmeldelse om Dødsfald skal ske paaBegra- velsesvæsenets Hovedkont. senest 3 Dage efter Døden. Dødsattest fra Lægen med ­ bringes. Kistens Højde maa ikke overstige 75 cm. Det anses for ønskeligt, at Liget i Ki ­ sten lægges paa knuste Trækul. Intet Lig maa uden særlig Tilladelse henstaa i Kirke eller Kapel mere end 7 Dage efter Dødsdagen, denne medregnet. Ingen Be ­ gravelse fra Kapellerne maa ansættes se ­ nere end til Kl. 14 (Son-og Helligdage Kl. 14 3 / 4 ). Begravelsesvæsenets Hovedkont. opkræver, hvad der efter de fastsatte Takster skal betales i Anledning af Be ­ gravelsen, derunder til Organist, Kor og Ligbærere. “

V — 2482 Familiebegravels er. Prisen for Grav ­ steder paa Kirkegaarden ved Frdbg. Kirke er 120 Kr. og 150 Kr. pr. 3m 2 , paa Solbjerg Kirkegaard 60 Kr. og 90 Kr. pr. 3 m 2 . For denne Betaling erhverves Rettigheden i 20 Aar; for et længere Tidsrum erlægges for-« holdsvis Betaling. Hvis der benyttes Me ­ talkiste, skal Gravstedet dog erh\ erves eller fornyes for 40 Aar. Gravstedet kan ikke ved privat Overenskomst overdrages til en anden. Lini ebegravelser. Prisen for Grav til en Voksen eller et Barn over 10 Aar er 30 Kr., for et Barn under 10 Aar 8 Kr. Gravstederne ligger urørte i 20 Aar for Voksne, i 10 Aar for Børn.-., Frijordsbegravelser. Frijord tilstaas alle fattige paa Frdbg. mod Attest om Ufor ­ muenhed fra Frdbg Forsørgelsesvæsen. Ligbrænding. Brænding af Liget af en Person over 15 Aar betales med 30 Kr.; for Liget af en Person under 15 Aar betales 15 Kr. Askeurner kan nedsættes i de almindelige Familiegravsteder. Der findes særligeUrne- gravsteder paa alle 3 Kirkegaarde ; Prisen er 80 Kr. og 100 Kr. pr. m 2 for 20 Aar paa Kir- gaaiden ved Frdbg.Kirke og 24 Kr. og 30 Kr. pr. m 2 paa de andre Kirkegaarde for 10 Aar. Endvidere forefindes paaSøndermarkKirke- gaard en Urnefællesgrav, hvori Urner ned ­ sættes for en Betaling af 10 Kr. og kun for 10 Aar. Endelig kan der erhverves Urne ­ pladser i Urnehaller o.lign, ved Krematoriet paa Søndermark Kirkegaard og i Urnehal ­ lerne paa Kirkegaarden ved Frdbg. Kirke for en Betaling af fra 12 til c. 800 Kr. for 10 Aar, heri, for visse Pladsers Vedkommende, indbefattet Betaling for obligatorisk Ud ­ smykning. Udenbys Indehavere afalle Gravsteder (saavel Urne- som almindelige) betaler dob ­ belt Pris for Jorden. De dobbelte Takster gælder dog ikke ved Fornyelse af Gravsteder for dem, der har er ­ hvervet disse medens de boede i Kommunen, selv om de ikke længere har fast Bopæl i samme, eller iTilfælde. hvor Gravstedejeren har Ægtefælle, Forældre eller Børn begra ­ vet i det paagældende Gravsted. Anlæg og Vedligeholdelse af Grav ­ steder paa Kirkegaardene maa, med mindre sæi lig Tilladelse i hvert enk< lt Tilfælde er indhentet hos Begravelsesvæsenet, kun ud ­ føres ved den paagældendeKirkegaardsFor- anstaltning eller af Gravstedejeren selv (Henvendelse paa Kirkegaardens Kontor). Lig modtages i Kirkegaardskapellerne hver Dag h< le Aaret: 9-17, for senere Mod ­ tagelse erlægges særlig Betaling. Se endv. under Kirkegaarde. Beklædningsindustriens Sammenslutning, Formand: Direktør A Grøn dah 1, R., Kbhvn. Kontor: V-Voldg.111 3 Elj^Cent. 3945. Kontorchef: Kapt. C AE Sie, PrivatBp. N J Fjords Allé 18 3 E j) N 6075. Bel Canto, Herrekoret, stiftet 1906, har til Formaal ved Koncertoptræden at øge Inte ­ ressen fordansk Mandssang. Korets Virk ­ somhed kan stilles i Velgørenhedens Tje ­ neste. Passive Medlemmer kan optages. Formand: Byeningsinsp. Arkitekt Jens J ørgen s en, GI. Kongev. 92 3 E J)Ve. 3333. Dirigent: Komponist, Adjunkt Karl Clausen. Belysningsvæsen, Frdbg.. se Frederiksberg Kommune, Den tekniske Forvaltning. Belysningsvæsen, Kbhvns. Østre Gasværk an ­ lagt 1876-78, Valby Gasværk 1903-07, Go- thersgade Elektricitetsværk 1890-92, Vestre Elektricitetsværk 1896-98, Østre Elektrici ­ tetsværk 1900-02, Bragesgades Understation 1913-14, H C Ørsted Værket 1916-20, Fæl ­ ledvej Understation 1919-21, Enghave ­ plads Understation 1924. Østre Gasværks Understation 1928-29, Eskildsgade Under ­ station 1130-31 og Sundby Understation 1932, Nyborggade Understation 1934-35,

i

I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker