kraks vejviser 1940 handelskalender

Koinm

V — 2555

Real-Register for København

Poulsen; Ekspeditionssekretærer: Ed ­ mund Nielsen; J Aarup Hansen; Aage Klausen; H Håkan s son; Fuldmægtige: Frk.Ellen Lykke; FruZaraLiitzHepper ­ mann; CAO Rosenbom; Frk. M Clemmensen; Fru I O'Qvist; S A Løvgreen; K Jørgensen; Fr. MNiel- sen; Ernst K P Christensen; Knud N Petersen. Kassererkontoret, Bernstorffsg. 17 ® -fc Cent. 2332. Hovedkasserer: G A Hun- dertmark; Fuldmægtige: O K Bier ­ rings; P CO R Brummerstedt. - Magistratens 4de Afdeling. Be ­ styrelsen af de Kommunen vedkommende tekniske Anliggender, saasom : Kloakanlæg med tilhørende Pumpestationer, Broer, Bro ­ lægnings- og Vej væsenet, derunder Spørgs- maal om Anlæg eller Overtagelse af nye Gader og Veje, samt Bygningsvæsenet, Luftværnsforanstaltninger og Brandvæse ­ net. Borgmester: Arne Sund bo. Raadmand : Stenhuggerm. V aid. N i e 1 s e n. Sekretariatet (10-15). $ ★ Cent. 3800. Kontorchef: M Meden;Ekspeditionssekre ­ tærer: FV Karlsborg; Charles Abra- hamsen; Fuldmægtige: O T Macke- prang; Svend Grundtvig. Bygningsvæsenets K ontor (10-15) j) ★ C. 3800. Chef, Kontorchef, Ekspediti ­ onssekr., Fuldm. og Kasserer: Se Tilføjelser (gule Blade) foran i dette Bind. - Magistratens 5te Afdeling, Vand ­ forsyningen, Belysningsvæsenet, Spor ­ vejene, Kommunens Kørselsafdeling, Kom ­ munens Haandværksafdeling samt Tilsynet med Grundejernes Renholdningsselskab. Borgmester: O Andersen. Raadmand:fh.Postmester A VRMagius, K. DM. Sekretariatet (10-3). D ★ Cent.3800.Kon- torchef: L L Ellebæk; Ekspeditions ­ sekretær: CarlNobel; Fuldma-gtige: M Lollesgaard; P Høeg Albrethsen. - Borgerrepræsentation en. (Valg fandt Sted 9. Marts 1937), hvis nedenfor anførte Kontorer findes i Raadhuset IS, bestaar af følgende Medlemmer: Formand: Landsretssagf. Karmark Røn ­ sted; 1. Viceformand: Arkitekt Henning Hansen, R.DM.; 2. Viceformand :Material- forv. Rich. Li Hie. 1 Rep r æsentanterne: Liste A (Socialdemokratiet, Stemmetal 162,249): Fru Nina Andersen, MF.; Re- gdaktør H P Sørensen; Fru Caroline Jen ­ sen; Hovedkasserer CKlu wer ; Sekretær RobertNielsen; Folketingsmand Lars M Olsen; Fru Helga Larsen; Landsrets ­ sagf. Karmark Røn st ed; Forretningsf. Josef Andersson, ML.; Forretningsf. AFløtkjær, ML.; Fru Mathilde Niel ­ sen; Forretningsf. Mikkel Christensen ; Maskinmester Fr. Ved sø; Formand f. Landstinget C F Sørensen, ML.; Lands ­ retssagf. Fru Edel Saunte; Kontorchef KKorsgaard; RodemesterEFriis, MF.; Kontorfuldm. Frk.Margrethe Høst; Over ­ opsynsmand Hans Pal bo; Forretningsf. Viggo Christensen; Typograf Anton Jensen ; Fru Andrea Br ochmann, ML.; Murer Max Bender, ML.; Forretningsf. for Dansk Tømrerforb. Ingv. Dahl, MF .;. Læge Dr. med. Ejnar Sylvest; Afde ­ lingsleder Fru M Bjørneboe.FM.; Se­ kretær i de samv.Fagforb. Jul.Nielsen; In ­ geniør Cand. poly t. Villy H e i s i n g ; Forret ­ ningsf .Carl Chris ti an s en; fh.Spor vogns ­ funktionær J B orlu nd ; Forretningsf. Otto Wolf; Formand f. De samv. Fagforb. Laurits Hansen; Typograf Sigv. Hell- berg; Kommunelærer Otto V Nielsen; Kontorchef H S tjern q vist; Fru Astrid Skj oldbo; Maskinarb.SThorlund. Liste C (Den kommunale Vælgerforening Stemmetal 50,769): Overretssagf. J Vibe- Hastrup, R.; Frk. Gerda Mundt, MF.- Arkitekt Henning H ansen, R. DM*-

Raadmand: Sekretær IbKolbjørn. Sekretariatet (10-15) D ★ Cent. 3800. Administrationschef: Sigurd Thorsen, R.; Kontorchef : H A Colberg; Ekspeditions ­ sekretærer: H E Rostrup; B V M Behnke; Fuldmægtige: E Hjort; K O Biilovv; S A Nielsen; H Søgaard Knudsen; W P P o u 1 s c n ; A Storm- gaard J e p s e n. Legatkontor(10-15) £} ★ C. 16600. Kon ­ torchef: Kaj Henri ksen,R.jFuldm.:Axel And ersen. Magistratens 2den Afdeling. Sager vedr. Sundhedsvæsenet, Hospitalsvæsenet, Sindssygevæsenet, Badeanstalter, Nodtørft- anstalter, Folkekøkkenerne, Kommunens Beboelsesejendomme, Raadhuset og Thor ­ valdsens Museum. Borgmester : Julius H an s en . Raadmand: Fru Thea Tonder. Sekretariatet $ ★ Cent. 3800 (10-15). Kontorchef: Aksel Andersen; Fuldmæg- tig: A Vikelsøe-Jensen. Kbhvns Kommunes Beboelsesejen ­ domme D ★ C. 3800 (10-15). Administra ­ tionschef: NKCliristensen; Ekspeditions ­ sekretærer: Hj. Johansen; Chr. SIetø; Fuldmægtig: C Fuglsang; Bogholder E Bech N ielsen. Raadhusforvalterens Kontor $ ★ Cent. 3800 (10-15). Raadhusforvalter: Laur. Ka a r ø e,R.;Ekspeditionssekretær: AKragh T h u e s e n ; Kasserer :KO Ise n;Bogholder : JPSolvkjærjMaskinmester: VAndersen. -Magistratens 3die Afdeling. Admi ­ nistrationen af det almindelige Forsørgelses ­ væsen, jfr. Lov Nr. 181 af 20. Maj 1033 om offentlig Forsorg, med de dertil fundatsmæs ­ sig knyttede Legater og Kapitaler samt til ­ hørende Stiftelser, endvidere Administrati ­ onen af Lov Nr. 182 af 20. Maj 1933 om Fol ­ keforsikring, forsaavidt angaar de Omraa- der, der er henlagt til den kommunale For ­ valtning. Under Magist. 3. Afd. er endv. henlagt Centralarbejdsanvisningen og Tilsynet med spæde Børn ved Sundhedsplej ­ ersker. Borgmester: S Munk. Raadmand: Redaktør Alfred Bindslev, MF. Kbhvns Kommunes Socialdirekto ­ rat, Bernstorffsg. 17 ★ C. 2332(10-15). Direktor: N P Nielsen, R.DM.; Vicedi ­ rektør: Rud. Conrad; Ekspeditionssekre ­ tærer: O Hjorth; H Ar nskov; Fuld- mægtige: Th. L angelokke; S A Dam- Nielsen; S Gullach; Arkivar: C C Poschmann. BorneværnsKontoret, Storing. 18 IS ® ★ C.16800. Chef for Børneværnet: R E C o 1 d i n g, R. ; Kontorchef: Aa. Liitz Hep ­ permann; Ekspeditionssekr.: KnudHM Petersen; Frk.IJP ar ko v ; Fuldmægtige: A M Jacobsen; B Holm; Aage J Holm; K nud V Jacobsen. Forsorgskontoret, Bernstorffsg. 17 IS D ★ C. 2332. Kontorchef : WRosenstand; Ekspeditionssekretærer: HH Langeløk ­ ke; P K Hansen; Fuldmægtige: N F Rosing; E Hessen; Wilfred Jensen; WNedergaard; I HKruuse-Rasmus- sen. Børnebidragskontoret , Bernstorffsg. 17 IS f) ★ Cent. 2332. Kontorchef: Aage Mølgaard; Ekspeditionssekretær: E P Faaberg. Fuldmægtige: PL Mathiesen; V Lucas; A L Møller-Lund; H Christensen; H Langvad. Folkef orsik ’ ringskontoret, Bern ­ storffsg. 17 IS U ★ Cent. 2332. Kontorchef: EO Frø lin g; Ekspeditionssekretærer: Karl Petersen; H C E Lind; K Munch Jensen; Fuldmægtige: C V Miinster-Svendsen; Harald C Han ­ sen; E Rosendal; SvenEbbesen; Olaf Nielsen; JMortensen. Regnskabskontoret, Bernstorffsg. 17 [S j) ★ Cent. 2332. Chef: Ch. Abrahams; Kontorchefer: HL C Hansen; HEE

Sekretariatet |) ★ C. 3800 (10-15). Ledelse: Økonomidirektøren; Kontorchef: C Moller Mikkelsen; Fuldmægtig: B Wiberg Larsen. Direktoratet for Statens Regn ­ skabsvæsen $ ★ C. 3800 (10-15). Ledelse: Økonomidirektøren, 1. Bud ­ getkontoret, Kontorchef: P Tobie- sen; Fuldmægtig: TI Toxværd. 2. Kontoret, for Stadens Laan, Kon ­ torchef: A Fræmohs; Ekspeditions- sekr.:H Gjeddebæk; Fuldmægtig: HC F Qvortrup. 3. Hovedbogholderiet, Kontorchef: NC P Gj øde sen; Kassekon ­ trolør: Fru K Zalile; Ekspeditionssekre ­ tær: H Jørgensen. Stadens Hovedkasse (10-14). Ho ­ vedkasserer: I Felbo; Underkasserer: G Jerner; Fuldmægtig: A C L Schielt- ved. Direktoratet for Stadens Revi ­ sion $ ★ C. 16600 (10-15). Direktør: C Georg; Kontorchefer: Erh. Nielsen; N Dian ns her; Ekspeditionsse ­ kretær: Viggo Frederiksen; Revisorer: N Christensen; Carl Andersen; FV Altorp; HKKongsdam; V Berthel- sen; E Bomholtz;Aa Lauridsen Vang; A Persson; P Andersen; E Klit- Bøe. Skattedirektoratet, se Skattevæsen. Direktoratet for Stadens faste Ejendomme $ ★ Cent. 3800 (10-15). Direktør: KBjerregaard. Kontorchefer: Alb. Lind blom; Hans Frederiksen; E J Hedborn; Gregers H anse n. Skovrider: LVKrarup. Ekspeditionssekretærer: Vilh. Erland- sen; ANissen; EgonLarsen. Fuldmægtige: Hans Rukov; E S Her ­ mann; Arne Christensen; Kay Niel ­ sen; Sverre Borring; Viggo Norby; Poul Nygård; M G Flagstad; F R Nielsen. 1 Markfuldmægtig : O Chr. O Straarup. Skov fuldmægtig: Lauritz 01 sen. Dircktoratet for Kbhvns Kom ­ munes Lønn in g s- og P en si on s væsen $ ★ Cent. 3800 (10-15). Di rektor: Knud Dalgaard; Kontorchef: SK Mark; Ekspeditionssekretær: A J C Ravn; Fuldmægtig: Kaj lp s en. -Magistratens 1ste Afdeling. De aim. Øvrighedsforretninger, saasom Sa ­ ger vedrørende Næringsvæsenet, Firma ­ registret, Værge- og Lavværgemaal, Ind- gaaelse af Ægteskab, offentlige Valg, Ud ­ meldelse af Vurderings-, Syns- og Skons- utænd, Lærlingevoldgift, Sager vedr. Kirke- og Skolevæsenet, Biblioteksvæsenet, Stads ­ arkivet, Bymuseet, Psykoteknisk Institut, Politi-, Begravelses- og Torvevæsen, Den offentlige Vejning og Maaling, Statistisk Kontor, herunder Folkeregistret, Hus ­ lejelovgivningen, Bestyrelsen af Runde- taarn, Gammel Kloster, Abel Cathrines Stiftelse og Opfostringshuset mqd tilhø ­ rende Ejendomme, Kapitaler og Legater; Bestyrelsen af det Harboeske Frue-Klo ­ ster, Mundts Stiftelse, Brdr. Soldenfeldts Stiftelse, Goldschmidt og Hustrus Stiftelse, H J Andersen og Hustrus Stiftelse, Jomfru Christiane Lassens Stiftelse, den Nissenske Stiftelse, IW Heymanns og Hu ­ strus Sølvbryllups Stiftelse og samtlige un ­ der Magistraten henlagte Legater, for- saavidt de ikke fundatsmæssig er knyttet til Stadens Hospitalsvæsen eller Forsør ­ gelsesvæsen, samt alle kulturelle og juri ­ diske Forvaltningsanliggender, som ikke henhorer til andre af Magistratens Afde ­ linger. Endvidere Indfødsretssager, de Sessionsvæsenet vedkommende Forretnin ­ ger, Understøttelser til Elever paa Høj ­ skoler og overhovedet alle Sager af spe ­ cieliere Natur, som ikke er henlagte til andre af Magistratens Afdelinger. Borgmester: Dr. phil. Ernst Kaper, K. DM.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker