kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Forhandl.mellem ham og vedkommende Ma ­ gistratsmedlem, lade Sagen afgoie vedAf- stemning i Magistraten og kan. hvis han her ­ efter finder Anledning dertil, forelægge den for Borgerrepræsentationen til endelig Af ­ gørelse. Overborgmesteren skal have Indse ­ ende med,at samtlige kommunale Tjeneste- mænd opfylder deres Pligter, og er derfor be ­ rettiget til. saa ofte lian dertil finder Anled ­ ning, at lade sig forelægge deres Embedsbo ­ ger. Raadmændene. Magistratens Afdelin ­ ger - bortset fra Overborgmesterens - til ­ forordnes der hver een. Den Myndighed og de Forretninger, der skal tildeles disse tilfor ­ ordnede, beror paa Overenskomst imellem dem og vedkommende Borgmestre; men den i saa Henseende tagne Bestemmelse skal dog, forsaavidt den gaar ud paa at over ­ drage Raadmændene bestemte Hverv, som ikke er blot midlertidige, stadfæstes af den samlede Magistrat. Raadmændene kan bemyndiges til paa Magistratens Vegne at tage Sæde i Kommissioner og Sam ­ linger som Forligskommissionen ogUdskriv- ningssessionen, ligesom de vil have at delta ­ ge i Bestyrelsen af Valgene til Borgerre ­ præsentationen og Rigsdagen. Magistratens Medlemmer vælges af Bor ­ gerrepræsentationen efter Forholdstal paa den i Loven om kommunale Valg angivne Maade i Henhold til Lister,hvorpaa bestemte Personer bringes i Forslag af Grupper inden ­ for Borgerrepræsentationen. Valgbar til Ma ­ gistraten er enhver, der har Valgret til Fol ­ ketinget. Valget af Magistratsmedlemmer foretages i April Maaned og gælder for 8 Air. De nuværende Medlemmer af Magi ­ straten, hvis Valg gælder fra 1. April 1938, fratræder dog den 31. Marts 1941. Overborg ­ mesteren lønnes med 21,000 Kr. aarlig, og Borgmestrene med 18,000 Kr. aarlig, hvortil kommer Reguleringstillæg. Der er tillagt Overborgmesteren et Repræsentationstillæg paa 3,000 Kr. aarlig. Overborgmesteren og Borgmestrene er pensionsherettigede efter særlige Regler. Raadmændene oppebærer et aarligt Vederlag paa (5,000 Kr. - Magistraten, hvis nedenanførte Kon ­ torer findes i Raadhuset |v], bestaar af føl ­ gende Medlemmer: Overborgmester: Viggo Christensen, FM., Formand; Borgmestrene: Dr. phil. Ernst Kaper, K. DM.; Julius Hansen; SMunk; Arne Sundbo; O An ders en. Raadmændene: Sekretær Ib Kolbjørn; Fru Thea Tønder; Redaktør Alfred Bindslev, MF.; Stenhuggerm. Vald. Nielsen; fh. Postmester AVR Magius, K. DM. -Overborgmesterens Afdeling. Be ­ styrelsen af Kommunens 'almindelige øko ­ nomiske Anliggender, Kommunens almin ­ delige Budget og Regnskab samt den aar ­ lige Beretning, Bestyrelsen af Kommunens Formue og Gæld samt Kasse- og Regn ­ skabsvæsen, den administrative Revision. Skatte- og Afgiftsvæsenet, saavel Staten som Kommunen vedkommende, derunder den udenbys Brandforsikring. Indkvar- teringsvæsen°t, Indstillinger til og Medde ­ lelser fra vedkommende Regeringsmyndig ­ hed i Sager angaaende de almindelige Stats ­ indtægter, Kommunens faste Ejendomme — herunder Bidstrup Skovdistrikt og Nikolaj Kirkebygning — med Undtagelse af Be ­ boelsesejendommene og saadanne, der er henlagt til andre Magistratsafdelinger, Lønnings- og Pensionsvæsenet, det almin ­ delige Tilsyn med Kommunens Forvalt ­ ning, Forandringer i og Tillæg til Vedtæg ­ ten saavel som Forslag om Kommunalbe ­ styrelsen i Almindelighed og overhovedet alle Kommunens almindelige Anliggender, : som ikke er tildelt nogen af Magistratens øvrige Afdelinger. Overborgmester: Viggo Christensen, FM. Økonomidirektør: Holger Koed.

Komin

V — 2554

Aldersbetingelsen for Valgret til Folke ­ tinget samt ved Valgets Foretagelse er Skatteyder til Kommunen og siden 15. Nov. forud for Valget har haft Bopæl i denne. Ingen kan udøve Valgret uden at være op ­ taget paa Valglisten. Deter en Betingel-« se for at kunne optages paa de kommunale Valglister, at Vælgeren er paalignet og har betalt den ham (hende) paalignede Indkomst ­ skat til Kommunen indenfor det forud for Valget senest afsluttede Skatteaar eller, saa ­ fremt saadan Paaligning ikke har fundet Sted, er paalignet og har betalt tilsvarende Skat indenfor det paafølgende Skattehalv- aar. Personer, der ikke efter det anførte op­ tages paa Valglisterne, skal dog, saafremt de er tilflyttet Kommunen'mellem 1. Juli og 15. Nov. i det Kalenderaar, der ligger forud for Valgaaret, under visse Betingelser optages paa Valglisterne. Udelukkede er de, som nyder eller har nydt offent ­ lig Understøttelse, som betragtes som Fattighjælp, og hvis valgretsfortabende Virkning ikke er bortfaldet, de, som er ude af Raadighed over deres Bo, og de, som ved Dom er frakendt de borgerlige Rettigheder uden at have generhvervet disse eller ved en før 1. Jan. 1933 afsagt Dom er fundet skyl ­ dig i en i den offentlige Mening vanærende Handling uden at have faaet Æresoprejs ­ ning. Valglisterne udarbejdes ved Kommu ­ nalbestyrelsens Foranstaltning. De frem ­ lægges til Eftersyn fra 24. — 31. Jan., og in ­ den 10. Febr. skal Indsigelser mod samme være indgivne. Valghandlingen foregaari de samme Valgkredse, som er foreskrevne for Valg til Rigsdagens Folketing. I Gade-Re ­ gistret, Afd. II A (1. Bind), er anført, til i hvilken Valgkreds hver enkelt Gade hører. Ethvert Medlem af Borgerrepræsentationen oppebærer et aarligt Vederlag af 500 Kr. og er pligtig til at modtage dette Vederlag. Magistraten bestaar af 1 Overborgme ­ ster, 5 Borgmestre og 5 Raadmænd. Magi ­ straten udøver sin Myndighed dels ved fæl ­ les Beslutning dels gennem Afdelinger, der forestaas enten af Overborgmesteren eller af en Borgmester. Foruden de enkelte Sager, som kun kan afgøres af den samlede Maoi ­ strat, skal i samme forhandles de Sager, som angaar Kommunen i Almindelighed, saale- des Vedtægten og det aarlige Budget, eller som dog omfatter flere af sammes Bestyrelses ­ grene, eller som er af særlig indgribende Vigtighed for dens Forvaltning og Økonomi. Overborgmesteren, der er Formand for Ma ­ gistraten, bestemmer, hvilke Sager der skal behandles i den samlede Magistrat. Han er berettiget til at sætte enhver Kommunen vedrørende Sag under Forhandling, hvorhos hver af Borgmestrene der kan foredrage Sa ­ ger, der henhører under deres særlige Besty ­ relse. Fo-inden en Bevillingssag forelægges for Magistraten til Beslutning, skal Over ­ borgmesterens Udtalelse være indhentet. Magistratens Medlemmer er berettigede til at overvære alle Borgerrepræsentationens Møder; ved alle Bcvillingssagers Behand ­ ling skal vedkommende Magistratsmedlem være til Stede forat meddele Oplysninger. Overborgmesteren og Borgmestrene besty ­ rer forøvrigt selvstændigt og paa eget An ­ svar de til deres respektive Afdelinger efter Vedtægten henhørende Sager. Overborgmesteren kan træfte Bestemmelse om, hvorledes de til Magistraten indkomne Sager skal fordeles i Overensstemmelse med Vedtægtens Regler. Finder han, aten Be ­ slutning, der er taget af en Borgmester eller af en paa eget Ansvar handlende Raadmand, overskrider den Myndighed, som tilkommer den paagældende, eller er stridende mod Lov ­ givningen eller gaar ud paa at træffe en efter hans Formening for Kommunen skadelig Foranstaltning eller at nægte Opfyldelsen af en Kommunen paahvilende Pligt> skal han gøre Indsigelse derimod, og Beslutningen stilles derved midlertidig i Bero. Overborg ­ mesteren kan, hvis Enighed ikkeopnaasved

Xommunal-Assistent Forening, stiftet 20. Dec. 1 1909,1'agligForening af Kontortjenestemænd under Kbhvns Kommune i 7., 8., 9. og 14. ? Lønklasse, Medlemsantal 1879. Kontor: V-Boulevard 4 D Palæ 2987. Formand: J Overassist. Chr. Smidt, Skinderg. 28 IB ® Pa. 3120. ' Kommunalbestyrelsen for Kbhvn. Ved Anordn. 1. Jan. 1840, Lov4. Marts 1857, Lov 21.Febr. 1913, Vedtægt 31. Marts ; 1920, med senere Ændringer og Tilføjelser og Lov af 18. Marts 1938 er det kommunale J Styre i Kbhvns Kommune ordnet paa føl- ' gende Maade : ‘ Kbhvn. er en fra den i Danmark sædvan- ‘ lige Inddeling i Amter og al deraf flydende Forbindelse med de øvrige Købstæder og sammes Overøvrigheder aldeles undtagen ' Kommune, der bestyres af Kommunalbesty ­ relsen (Borgerrepræsentationen og Magi- ' straten) under Tilsyn af Regeringen. Statens almindelige Tilsyn med Køben ­ havns Kommune udøves af Indenrigsmini ­ steren gennem Overpæsidenten |(se denne Art ). Overpræsidenten har Adgang til at deltage i Borgerrepræsentationens Moder og har, naar foreliggende Sager efter hans Skøn dertil giver særlig Anled ­ ning, ligeledes Adgang til at deltage i Ma ­ gistratens Møder. Saafremt Overpræsiden ­ ten finder, at en af Kommunalbestyrelsen tagen Beslutning overskrider den Kom ­ munalbestyrelsen tilkommende Myndighed eller i andre Henseender er stridende mod Lovgivningen eller gaar ud paa at nægteOp- fyldelsen af enKommunen paahvilendePligt, skal han uopholdelig indberette Sagen til Indenrigsministeren, som derpaa, efter at Kommunalbestyrelsen har haft Lejlighed til at udtale sig, afgør, hvorvidt Beslut ­ ningen skal ophæves. -Borgerrepræsentationen har den besluttende Myndighed i Kommunens An ­ liggender og er berettiget til at sætte en ­ hver Kommunen vedrørende Sag under For ­ handling og til derom at tage Beslutning. Den kan af Magistraten begære sig med ­ delt alle de Oplysninger om Kommunens Anliggender, som denne maafte være i Stand til at give. Magistraten har den ad ­ ministrative Myndighed og fremsætter sine Forslag for Borgerrepræsentationen. Et ­ hvert Bevillings forslag, der behandles af Borgerrepræsentationen, skal være ledsa ­ get af Overborgmesterens Bemærkninger. Saafremt Borgerrepræsentationens Behand ­ ling af en Sag ikke sker paa Grundlag af et af Magistraten fremsendt Forslag, skal Sa ­ gen, inden Borgerrepræsentationen træffer endelig Beslutning, have været forelagt Magistraten, med mindre Sagen i Hen ­ hold til særlige Regler udelukkende hen ­ hører under Borgerrepræsentationen. Er Sagen en Bevillingssag skal ogsaa Over ­ borgmesteren fremsætte sine Bemærk ­ ninger. Borgerrepræsentationens Beslut ­ ning i Sagen har straks Gyldighed som Kommunalbestyrelsens Beslutning, selvom den maatte afvige fra Magistratens Forslag. Budgetforslaget forelægges af Magistraten for Borgerrepræsentationen inden Udgan ­ gen af hvert Aars November Maaned, hvor- paa de enkelte Poster gøres til Genstand for Forhandling og Beslutning; Tillægsbevilling udkræves for enhver Udgift, hvorom der bli ­ ver Sporgsmaal i Aarets Løb, og som ikke er hjemlet i Budgettet. Ingen Raadighedsud- øvelse over de til Stadens Kapitalformu? henhørende PengeeffekterogEjendomme el ­ ler Optagelse af noget Laan kan ske uden Borgerrepræsentationens Samtykke. Alle Stadens Regnskaber skal in Isendes til Bor ­ gerrepræsentationen, der, efter at have revi ­ deret dem, afgiver Decision og Kvittering. Borgerrepræsentationen bestaar af 55 Medlemmer. Bekendtgørelse af Lov om kommunale Valg af 22. Dec. 193G. Valg ­ berettiget og valgbar er enhver Mand •og Kvinde, som har Indfødsret, opfylder

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker