kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København paa hver Side. Det nedbrændte 19. April 1689; kun Kirken og nogle Smaahuse red ­ dedes. I Chr. V ’ s Tid gjordes ikke andet ved Tomten, end at Kirken blev nedbrudt i 1697, for at dens Materialier kunde anvendes til Garnisonskirken. Men der foretoges Foran ­ dringer i Omgivelserne. St. Annæ PI. blev anlagt, og langs denne samt langs Bredg. dannedes en 30 Alen bred Grav, der saaledes udgjorde Grænsen for den sydlige og den østlige Side, medens der paa de andre Sider anbragtes Plankeværker, nemlig mod Ny Toldbodg., som ligeledes opstod nu, og paa den nordlige Grænse, som laa i Nærheden af Toldbodvejen. len lang Aarrækkehen- laa Terrainet nu ubenyttet, indtil Fred. IV, efter at Ruinerne var fjernede og nogle sum ­ pede Arealer i den nordlige Del opfyldte, lod opf. en Række Orangerihuse og andre lave Bygninger med en Pavillon i Midten ; her ­ ved deltes Pladsen i 2 Dele, hvoraf den min ­ dre sydlige indrettedes til Have og den større nordlige til Eksercerplads, Mønsterplads, som den kaldtes. Det hele Anlæg kaldtes Amalienborg, uagtet der ikke varnogetSlot. Fred. V kundgjorde ved Reskript af 12. Sept. 1749 til Magistraten, at han vilde bort ­ skænke Amalienborg Have og Mønsterplads til Bebyggelse. Enhver, som vilde bygge,fik en Grund til fri Ejendom og desuden Skatte ­ lettelse i nogleAar,menhan skulde neje følge den approberede Plan og opfylde forskellige Betingelser, hvoraf den vigtigste var, atEga- liteten skulde observeres, hvorfor Vinduerne skulde danne en lige Linie. Den 3. Okt. fik Magistraten Skøde paa Arealet, hvorved Kongen dog forbeholdt sig Grundene om Pladsen, og disse skænkede han til 4 Adels- mænd, som forpligtede sig til at bygge gan ­ ske ens. Planen for detheleAnlæg var udarbejdetaf Eigtved, som ogsaa var Arkitekt for de 4 Pa ­ læer ved Pladsen, der opf. 1749-60. De var ik ­ ke ganske som nu, idet Forbindelsesbygnin ­ gerne mellem Hovedbygningen og Pavillo ­ nerne kun havde een Etage med fladt Tag og Hovedindgangen var midt paa Facaden, hvor en udvendig Trappe førte op til de 3 store Indgangsportaler. Den nye Bydels Bebyggelse foregik meget hurtig, og ved Fred. V ’ s Død i 1766 var der kun faa ubenyttede Grunde tilbage. Ved Christiansborg Slots .Brand i 1794 blev Kongefamilien husvild og flyttede da til Amalienborg. Det ene Palæ (nu Frederik VIII ’ s Palæ) var allerede købt i 1767 for at benyttes til Landkadetakademi, og nu blev de 3andre erhvervede. Forat gøre dem bedre egnede til deres nye Anvendelse foretoges en. Ombygning, hvorved de fik deres nuværende Skikkelse, og Kolonnaden opførtes; disse Arbejder lededes af Harsdorff. Naar man kommer ind paa Slotspladsen gennem Kolonnaden ligger Palæerne i føl ­ gende Rækkefølge begyndende paa venstre Haand : Chr. VIl ’ s Palæ, Chr. VIII ’ s (Kon ­ gens) Palæ, Frederik VIH ’ s Palæ og Chr. IX ’ s Palæ. Palæforvalter: Hother Paludan, R. Kontor: Chr. VIl ’ s Palæ El $ Cent. 2995. Amatør-Klub. Kbhvns fotografiske, stiftet 13. Novbr. 1895. Formand: Cand. pharm. K Sengeløv, Falkoner Allé 79 2 [El |) Go. 3102 v. Ambulance. Paa Kbhvns 7 Brandstationer er anbragt Ambulance vogne til Brug ved Ulykkestilfælde og pludseligt opstaaedo Sygdomsanfald, der efter en Læges Ud ­ talelse kræver øjeblikkelig Hospitalsind ­ læggelse. Ambulancevognene rekvireres ved mundtlig Henvendelse paa en Brand ­ station eller pr. Telefon. Opgiv: Ambu- lanceKøbenha v og derefter til Brand ­ væsenet : Ambulance og Stedet hvortil den kaldes (Gade, Nummer og Etage eller anden Angivelse), samt derefter Nummeret paa Telefonen, hvorfra der tales, til Brug for

Aide — Ambn

V — 2468

Foredrag og Kursus. Den franske Gesandt er Foreningens Ærespræsident. Formand: Kontreadmiral A V Scheel, K. DM. Indmeldelse ved Henvendelse til Kassere ­ ren $ Ry. 4838 x. ’ Foreningens Kontor, Bibliotek og Lokaler : Kong. Nyt. 19 2 H ® By. 8306 (l 1 / 2 -5 1 / 2 ). Allieredes danske Vaabenfæller, De, stiftet 30 Juni 1920. Na>stformand: Rigsdagsbetj. Chr. Svenningsen, Under Elmene 7 4 (§1 D Am. 5298v. Almindelig dansk cand. mag. Organisation, stiftet 10. Marts 1918. Formand-.Lektor Oluf Sønderlund, Birkerod. Almindelig dansk Gartnerf openings gjensidige Forsikrings-Selskab, se Gartnernes gjensi ­ dige Forsikrings-Selsk. Almindelig DanskHjælpe-Forening(A.D.H.F-), en kristelig Forening, stiftet 1906 med det Formaal atopsøge dem, der lider skjult Nød, og komme dem til Hjælp paa dis ­ kret Maade. Kun Bidragydere har Ret til at indgive (for trolig) Ansøgning paa særlig Blanket for den nødlidende (som ikke selv kan søge), og dette sker uden dennes Vi ­ dende. Bidraget er mindst 3 Kr. aarlig. Bestyrelse : Distriktsingeniør CEWalsøc, Formand; Pastor emer. Chr. Hjorth, Se ­ kretær; Overretssagf. C Staf fel dt, Næst ­ formand og Kasserer ; Hofjuvelér A D rag ­ sted; Komtesse Ellen Moltke, Lystrup. Revisorer: Direktør i Bikuben Jens Tofte- gaard, R. og fh. Stationsforst. C Wolf, R. Foren. Kontor: Borups Allé 121 4 IH. Almindelig Hospital, se Københavns alminde ­ Amagerbanken, Akts., stiftet 14. Jan. 1903 under Navn af Kastrup Bank 1. Maj 1906 udvidet og ændret Navn til Amagerbanken. Hovedkontor : Amagerbrog. 25 [S] ® ★ C. 2090 (10-3, 5 ’ / 2 -6 1 / 2 , Lord. 10-1), Postgiro ­ konto Nr. 979, Afdelingskontorer: Islands Brygge 3 [S] ® C. 9398, Sundby: Amager ­ brog. 114 [S] J) C. 1798 & Su. 98, Amager ­ brog. 173 [S] $ C. 4498 & Am. 98 samt Kastrup og Dragør. Aktiekapital: 2 Mill. Kr. Bestyrelse: Overretssagf. H C W an ­ dru p, R., Formand; Hdlsgartner N C J Burchardt; Murerm. Georg Jørgensen. Direktør: GMarckman Hansen,R. Amagermuseet, Hovedg., Store Magleby, ind ­ viet 14. Junil922;aab.VinterØ Okt.-l.April) Sond. 11-3; Sommer (1. April-1. Okt.) Sønd. og Onsd. 10-5; de øvrige Dage kan Skoler og Foreninger faa Adgang efter forud- gaaende Aftale med Opsynsmanden Is- brandt P e t e r s e n, der har Bolig i Museums- gaarden $ Dragør 250. Entré: Voksne 50 Øre Børn 25 Øre (Skoler og Foreninger halv Pris). Bestyres afForeningen Øen Amagers historiske Samling,stiftet 17. Novbr.1901. Byadr.: Gross. Kai Lip p- m a nn, Ny vej 14 A El f Eva 1832. Amagermuseets Venner, stiftet 7. Sept. 1925. Adr. Holm. Kan. 18 E f Cent. 4536. Formaal: At støtte Amagermuseet. Bestv- relse: O verretssagf . V Falbe-Hansen,R., Formand; Bankdirektør G Marckman Hansen, R.; Gross. KLipp mann. AmagerTravselskabfForen.til den alm.Heste- avls Fremme), stiftet 10.Febr.1921, Amager ­ brog. Il 1 [S] j) Cent. 4376 & 4477. Formand: OverdyrlægeBD Cornelius- sen, R. Amager Turistforening, stiftet 26. April 1926. Formand: Forretningsf. Axel Hermann, Dragor $ Dragør 184. Amalienborg. Fred. HT s Gemalinde Sofie Amalie havde udenfor Vesterport en Have, der blev ødelagt under Belejringen i 1658. En anden blev derfor anlagt paa Arealet fra nuv. St. Annæ PI. til Fredericiag., og heri lod Dronningen i 1669 — 73, omtr. paa de nuv. nordlige Palæers Plads, opf. et lille Slot, som kaldtes Sofie Amalienborg. Det havde 3 Etager, Kuppel paa Midten, høj Stentrappe til 2. Etage og lave Bygninger lige Hospital og Plejestiftelse. Amagerbanen, se Privatbaner.

Alderdomskassen for Sygeplejersker, stiftet d. 5. Juli 1911. Kassen har tilFormaal at støtte Sygeplejersker i Bestræbelsen for at opspare Midler til Hjælp i Alderdommen. Enhver uddannet Sygeplejerske under 40 Aar, der arbejder under en af de af Kas ­ sen anerkendte Institutioner (Dansk Syge- plejeraad, Dansk Rode Kors og Centralfor ­ eningen af Sygeplejevirksomheder udenfor Kbhvn.), kan optages som aktivt Medlem. Bestyrelse: Læge Vilh. Ry d er, R., For ­ mand; fh. Raadsformand Axel Kofod, K. DM.;Højesteretssagf. Alb. V Jørgensen, R.; Oversygeplejerske Frk.Anna Hansen; Frk. Gustava II jort; Prof. Overkirurg Dr. med. Harald Re^lev-Abraham s en, R.; Formand for Dansk Sygeplejeraad Frk. E With. Kst. Kontorchef: Erik Wolfhagen. Kassens Adresse: Sjællandsg.63 s [N]$Cent. 12776. Kassen har fra 1. April 1913 overtaget Ad ­ ministrationen af „Foreningen til Alder ­ domsunderstøttelse af Sygeplejersker iDan- mark “ og fra 1. Jan. 1917 af „Sygeplej ­ er sk eforen in gen “ . Aldersrente, se Folkeforsikring. Aldersro Sogn, se Taksigelseskirken. Alderstrøst, se under Sygekasser, statsanerk. Alderstrøst, en Stiftelse for gamle Haand- værksmestre,som er eller har været Borgere i Kbhvn., disses Enker samt under særlige Omstændigheder tillige deres ugifte Døtre. Den grundedes 1862 af Haandværkerfor- eningen og ejer Ejendommene Nørrebrog. 9 INI (fuldf. 1879), Baggesensg. 10, Blaa- gaardsg. 9, (Arkitekt: Theodor Sørensen) $ N.4232 og Mølleg. 28, 30 [Kl (fuldf.1895 ; Ar ­ kitekt :Thorvald Sørensen) samt Nørre Allé 15,17 &19 og Alderstrøst Pass. 2,4,6 & 8 ®N 2441x & N 2441y. I disse findes 483 til Fri ­ boliger bestemte Lejligheder, hvoraf 383 f. T. er frigivne. II C Heegaard & Hustrus Stiftelse, Doktor Priemes V. 12 El f) V 123 & Eva 2082, rummer33Lejligheder(ind- vietl8.0ktbr. 1930, Arkitekt Mandrup-Poul- sen). Fribeboerne faar fri Lægehjælp og Medicin samt Lys og Brændsel. Nogle nyder Pengehj ælp fra særlige Legater. Stiftelsen har samme Bestyrelse som Haandværker- foreningen (se d. A.). Kontorchef: ACEPetersen. Aldrig mere Krig. Dansk Afd. af „War Re ­ sisters ’ International" (W. R. I.). Stiftet 17. Okt. 1926. Formand : Adjunkt Cand. mag. Hagbard Jona ss en, N.-Paradisv. 14 Holte 3) Ho. 1614; Formand for Kbhvns Afd.: ' Farvermester Sv. Aage Nielsen, Nord- kærv. 5 Rødovre Valby (|) 0 7701). Alexander Newski Kirke, Bredg.53 El JJPalæ 3974, den russ. ortodokse Menigheds Kirke, opfort at den daværende russ. Regering med Arkitekt Alb. Jensen som Konduktør ; ind ­ viet 9. Sept. 1883. Adgang v. Kirkebetj. smstds. Præst: Pro vst Leonid Koltscheff. Kantor: Ivan Schumo ff. Fg. Kirkeværge: N Savalischin. Allehelgens Kirke, Hj. af Ungarnsg. ogLer- gravsv. Is], indviet 25. Sept. 1932; (Arkitekt ThomasHavning). Sognet er oprettet den 3. Nov. 1924 af Dele af Nathanaels og Sundby Sogne. Sognepræst: ................................................ Kordegnens Kontor: Bremensg. 64 s [S] $ Am. 3903 (Søgnedage 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Midtlinierne af Prags Boulevard, Vermlandsg., Holm- bladsg., Mecklenborgg., Moselg. og Øre- sundsv., mod Øst af Sundet. - I Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Alliance Francaise i Kbhvn., stiftet 1885 som særlig Afdeling af det franske Selskab Al ­ liance Francaise i Paris. Formaal: Fremme af Studiet af og Interessen for fransk Sprog og Litteratur, bl. a. ved Afholdelse af franske Res. Kapellan: Chr. Holt. Kordegn : Fredrik N i e 1 s e n .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker