kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Diakonisse-Stiftelsen paa Frdbg., oprettet 1863 paa Foranst. af Chr. IX ’ s Gemalinde Dronning Louise, det nuv.Moderhus og Ho ­ spital opført dels 1873-76 (Arkitekt: Hans J Holm), dels 1922-25 (Arkitekt: Gotfred Tvede),dels 1937-39(Arkitekt: HaraldGad) hovedsagelig ved frivillige Bidrag, ud ­ danner Søstre til Sygepleje og anden Barmhjertighedsgerning. Søstrene udsen ­ des over hele Landet. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Stiftelsen bestaar af : A. Moderhuset, Peter Bangs V. 1 E £ ★ C. 823. B. Hospitalet, Peter Bangs V. 1 E (Kon ­ toret aabent Søgnedage 9-3) £ ★ C. 823, med Plads til 260 Patienter, (Telefonforespørgsel ang. Patienter: Kontorets Telefon), saavel Mænd som Kvinder. Besøgstid daglig 3-4. Betalingen er daglig, paa Enestue 10-15-18 Kr., paa Tosengsstue 8 Kr., paa Fællesstue 5 Kr., Børn 3 Kr. Overlæge paa den kirurgiske AfdelingA : V Fogh Andersen. Overlæge paa den kirurgiske Afdeling B : Dr. med. Mogens Fenger. Overlæge paa den medicinske Afdeling og Børneafdelingen: Dr. med. Arne Johan- nessen, R. Ansøgning, ledsaget af en Læges skriftlige Angivelse af Sygdommen, tilstilles For ­ standeren, naar Begunstigelse i Betalingen ønskes. C. „Sarepta", Sygepensionat, Peter Bangs V. 8 E £ Gh. 719, med Plads for 49 ældre, svagelige Damer og Herrer. An- gaaende Optagelse henvender man sig til Forstanderen. D. „Teba", Vuggestue og Børnehave, Peter Bangs V. 10 E, £ Oh. 9946, for hen ­ holdsvis 20 og 40 Born. E. „Marthabo “ ,PeterBangsV.12 E £Gh. 4023, Bolig og Undervisningslokaler for Menighedsskolen Marthabo. F. „Mariaro", Dronningensv. 30 E £ Gh. 3392x, Hjem for ældre Søstre. G. „Louise Conrings Minde*, Kon ­ gens Tværv. 3 E £ Gh. 2354, Hjem for ældre Søstre. H. „Hegnet", Dronningensv. 6E f Gh. 3756y. Hjem for ældre Søstre. I. „Ilias Minde", Dronningensv. 26 E £ Gh. 1135, Børnehjem for c. 20 Pigebørn. K. „Mara", Dronningensv.l6E £ Fa. 1201 (9-11), Sygehjem for c.22 hjælpeløseMænd og Kvinder af den mindre bemidledeKlas- se. L. „Dalhoffs Sygehjem", Dronnin- gensv.34E £ Gh. 3555y. 11 Pladser; Filial af Mara, dog kun for Kvinder. M. D iakoniss es ti f teisens Boghan del, S-Fasanv. 2 E £ Cent. 8442. N. Diakonissestiftelsens Menig ­ hedspleje og Plejeforeningen for Frederiksberg, Vodroffsv.2CS] £V 5350 (se ogsaa Menighedspleje). O. Børnehj emmet „Lo uis estif tels en" ved Sorø giver Pigebørn Ophold og Un ­ dervisning indtil i/i Aar efter deres Kon ­ firmation, for, saavidt gørligt, at uddanne dem til Tjenestepiger, c. 16 Børn. P. Rekreationshj emmet „Elim" iGil- lelejefor Søstre. R. „Moltkes Sygeh j em ” ved Ruds Ved ­ by, £ Skellebjærg 50Skole-ogPlej ehj em for Pigebørn, der lider af Epilepsi ; 40 Pladser. S. Marthahjemmetpaa Norrebro(s.d.A.) T. Salem i Gjentofte (s. d. A.). U. Vedby gaard ved Ruds Vedby,Rekon ­ valescenthjem. Om Optagelse henvender man sig til Diakonissestiftelsen. V. „Willsbo", Farum, Rekonvalescent ­ hjem. Betalingen er 5-7 Kr. dgi., men kan i visse Tilfælde nedsættes. X. Komtesse Agnes Lerches Rekon ­ valescenthjem, Jyderup. Hovedbestyrelsen: Sparekasseinsp. Greve Ernst Moltke, R. DM., For ­ mand; Kammerherreinde Ragnhild Clan; Landssekr. Frk. Kirstine Wang Dam-

Dans — Diak

V — 2498

Dansk-Tysk Kulturselskab(af 1916), Formand: Kapt. E lp s en, R. DM., Palæg. 6 iKl ; Kas ­ serer: Fabrikant Otto Raff; Sekretær: Landsretssagf. GK o ef o ed, Livjægerg.22[ø] £ 0 8502. Kontingent mindst 10 Kr. aarligt. Dansk Tyveriforsikrings Forening, se Tyveri ­ forsikrings Forening. Dansk Ulykkesforsikrings Forening, se Ulyk ­ kesforsikrings Forening, Dansk. Dansk-Ungarsk Selskab, stiftet 16. Okt. 1934. Midlertidig Adr: Øresundsg. 12 [ø] £ C. ★ 9043. Dansk-Vestindisk Samfund, stiftet 2. Dec. 1921. Formaal: at samle „Vestindianere" til selskabelige Sammenkomster, Foredrag og lign. Kontingent mindst 5 K r. aarlig. Formand : Ritmester A G GF B an g; Kas ­ serer og Sekretær: Toldkasserer V Bay, Gjentofteg. 51 Gj en tof te £ Gjent. 3330. Danske Armeniervenner, De, se Armenier ­ venner. Danske Kvinders Nationalraad, se Nationair. Danske Kvinders slesvigske Forening, stif ­ tet 1921. Formaal: Støtte forGamle og Svage syd for Grænsen. Kontingent: mindst 2 Kr. Formand: Fru Generalkonsulinde E Neer- gaard-Møller,Sortedamsdoss. 79 A 4 |ø| £ 0 1347 v (& Palæ 3926); Næstformand : Fru Grosserer Helsteen; Kasserer: Frøken Ingeborg Bille Gram; Kredsleder: Fru Arkivar Ellekilde. Danske Kvinders Velfærd, Kronprinsesseg. 12 s Kl £ C. 12683. Stiftet 1. Maj 1922. Patientiljælp, Banegaardsværn og Gæste- hjem, samt raadgivende Kontor for syge enligtstillede Kvinder. Leder : Fru Ellen N ørregaard. Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, stif ­ tet 1919. Adr. Strandv. 47,49 [ø] £ ★ Cent. 14130, 14134 & 14173, Postgirokonto Nr. 1792. (Kaffebrænderi Afd. Thomas Laubs G. 3 |ø| £ Cent. 14129). FormandKøbmandGeorgH an s en,MFK.R. Adm. Direktør: A Christensen. Danske Landmandsbank, Den, Akts., Holm. Kan. 12 E, se Landmandsbanken. Danske Lloyd, Forsikrings-Aktieselskabet, Holm. Kan. 42 KJ f ★ Cent. 1160. Onrettet 1. April 1899. Tegner alle Arter af Skadesfor ­ sikring. Som Bifirmaer er indregistreret: Forsikringsselskabet Svendborg og For ­ sikringsselskabet NordiskUnion. Direktion : Svend Andersen; Leif Koe- fo ed. Øvrige Oplysninger se Firma-Registret u. Forsikrings-Akts. D. L. Danske Rederes Retsværn (Danish Ship ­ owners ’ Defence Association) Amalieg. 33 Kl £ Cent. 12267,12432 & 12732, Tele- gramadr. „Noatun". Bestyrelse: Generalkonsul Johan Han ­ se n, K. DM. FM., Formand. Skibsreder Konsul Chr. Andresen, R. DM., Næstformand. Skibsreder Generalkonsul H G e t h e r, R. DM. SkibsrederHAHansen, R.DM. Skibsreder A K a m p e n. Skibsreder Marius Nielsen, R. DM. Direktør L O Normann,R. Direktion: Overretssagf. Greve C A h 1 e- feldt-Laurvig, R. Foreningen bestaar af danske Skibsredere og har ialt en indmeldtTonnage af ca.500.000 Brutto Tons. Foreningens Formaal er at varetage Medlemmernes Rettigheder over ­ for Befragtere, Ladningsejere, Leveran ­ dører, offentlige Myndigheder m. m. Danske Spritfabrikker, De, Akts. Havneg. 29 E, se Spritfabrikker, De danske. Danske Sukkerfabrikker, De, Akts., Slots- holmsg. 22 E, se Sukkerfabrikker. Danske Transitf ir maers Forening for Handel med udenlandske Landbrugsprodukter, St. Annæ PI. 26 E £ Cent. 890, Stats £ 1. Stif ­ tet 27. Okt. 1934. Formand: Direktør H P Hjerl Hansen, R. DM. Dansklærerforeningen, stiftet 19. Jan. 1885, er en Forening af Lærere, der underviser i Dansk i Mellem- og Realskoler, i Gymna ­

siet, Seminariet eller ved tilsvarende Insti ­ tutioner. Aarskonting. 2 Kr. Formand: Lek- torSv. Norrild £ Ly. 2733; Sekretær: Ad ­ junkt Cand. mag. Erik Oxenvad, Hul- gaardsv. 4B E£ Go. 5048v. Dante Alighieri, dansk-italiensk Forening,« Anker Heegaards G. 5 1 [v]£ C. 9951. Stif ­ tet i Nov. 1908. Formand: Handelsraad R Luzi, R. Davidskirken, Koldingg. 11 EJ, opfort af For ­ eningen til Opførelse af smaa Kirker (Arki ­ tekt: Johan Nielsen), indviet 27. Nov. 1910. Ej er og Patronat : Det kbh vnske Kirkefond. Kirkens Kasserer: Frugthdl. H Ander ­ sen. Sognepræst: N Gammeltoft-Hansen. Kaldskapellan: CEThaning. Kordegn : Vald. Hansen. Organ ist og K antor : Frk. K G i v s k o v. Kordegnens Kontor: Øresundsg. 5 El £ 0 4633 (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Viborgg., Østerbrog., Nyborgg. og Løgstorg. - I Gade-Registret foran i Afd. n er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Dear Home, Centraimissionens Modre- og Børnehjem (optager ugifte Modre baade før og efter Barnets Fødsel), Sofiev. 26 Hell, £ Hell. 930. Degnemosen. Anlæg i Brønshøj. Anlagt af Kbhvns Kommune 1927. Omfatter et Areal af 2,8 ha. Land. Delingsførerforeningen, stiftet 1889. For ­ mand : Højskolelærer K Killemose,Vallo- kilde. Den aim. Brandforsikring for Landb ygninger Storing. 10 1 E, se Brandforsikring. Dermatologisk Forening, Nordisk, er stifteti Novbr. 1909 i Gøteborg. Generalsekretær: Prof. Dr. med. James Strandberg, Stock ­ holm. Dermatologisk Selskab, Dansk, stiftet 9. Dec. 1898. Formand: Overlæge Dr. med. O Jer- sild, Kronprinsesseg. 2 E £ C. 9050. Desinfektion saavel af Effekter som at Bo ­ liger udføres gratis ( A) for alle i Anledning af de Sygdomme, der omhandles i Love af 10. Maj 1915 og 12. Marts 1918 (Kolera, Kopper, Dysenteri, Tyfus, Lungetuber ­ kulose, Rygmarvshjernebetændelse, Bør ­ nelammelse og „australsk Syge" samt Fnat); ved andre Sygdomme desinficeres ogsaa, for ubemidlede gratis (B), men tor bemidlede mod Betaling (C). Begæring om Desinfektion maa udfærdiges af en Læge paa dertil bestemte Blanketter (mrk. henholdsvis A, B og C), der kan hentes paa Politistationerne, og afleveres i ud ­ fyldt Stand i 3die Politiinspektorat, Afd. A., Vesterport, Opg. GI. Kongev. 1 D 3 El. Detail-Grossist Sammenslutning af 1933, Dan ­ marks, Ny Kongensg. 21 [v] £ Cent. 7266. Formand : Gross. Carl Knudsen. Sekre ­ tær: Overretssagf. Vilh. Piirschel. Detailhandlerforening, Kbhvns, stiftetl3. Sept. 1900. Formand: Købmand Oluf Olsen,Bor- gerg. 136 E £ Pa. 3755. Detail-Mejerier, , Kbhvns (Foreningen af 1898), stiftet 21. Juli 1898. Formand: Mejeriejer J P Simonsen, Maagev. 19 0^ ® Tg. 1927x. Deutsch Reformierte Kirche, se Reformert. Deutsche Gesellschaft, gegr. 1897, Gothersg. 109 E £ Palæ 5873, Insp. £ By 4023. Vorsitzender: Direktør Fritz Koster, Ryvangs Alle 78 s Hell. £ Hell. 2712. Deutsche Handelskammer in Danemark (Det TyskeHandelskammer i Danmark), Amalieg. 33 E £ C. 15961 & 15962. Deutsche Kirche, se St. Petri K. Deutscher Hilfsverein (Tysk Hjælpeforening), stiftet 1904 med det Formaal at understøtte trængende Tyskere. Formand : Gross. F R D o s e, st. Kongensg. 77 E £ C. 7873. Deutsches Seemannsheim (Tysk Sømands ­ hjem), Christiansg. 22 E £ By 4875 (18-22).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker