kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Olesen,R.. Formand; Gross.Einar S øren ­ sen, Næstformand; Gro s. I Reimers; Gross. H Weeke; Gross. P Weng. Frydenstrands Venner, Forening. Stiftetl934. Formand: Kapt. I P Jespersen, Broder- sens Allé 7 Hell. $ He. 2729. Frænkels Alderdomshjem, Dyrkob 3 E. Frøavlerforeninger, De samvirkende danske, stiftet 1918, Adr.: Ved Sønderport l 3 [S] $ Am. 6730. Formand: Gaardejer L Larsen, Midskovgaard pr Stubbekøbing. Frøbelforening, Dansk, stiftet 1899, Adr.: Hjortøg. 3' [0], har til Formaal at udbrede Kendskab til den frøbelske Pædagogik og at støtte Børnehaver, især Folkebornehaver. Protektrice: Hds. Maj. Dronningen. Repræsentantskabets Formand : Kmh. Ka- binetssekr . CP M Han sen, K.DM. Sekretær og Forretningsfører: Forstander J S Bagger, R., Hjortøg. 3* [ø] $ Ryv. 2404x. Frøbellærerinde-Forening, Dansk, stiftet 5. April 1925 af Lærerinder udg. fra Frøbel- seminariet. Formand : Anna K 1 u g - P e d e r- sen, Hostrups Have 2 1 SIN 7921. Frøbeiseminariet, Hjortøg. 3 KU Ryv.2404x, stiftet 1885. For.-tander : J S Bagger,R. Frøhandlerforening, Dansk, sti tet 1915, Adr. GI. Kongev. 84 El jj) Cent. 6213. Formand: Gross. E Lisborg, Slagelse; Sekri tær : Gross Svend Olsen, Kbhvn. Fundne Sager (Hittegods). Herom henvender man sig ForKbhvn.: Inventa rieskriverkonto- ret Politigaarden St. t. v. EJ (11-14, tillige Fred. 17-18). For Frdbg.: Politistationen Howitzv.30 E] (9-13, Torsd. tillige 18-19). For Nordre Birk: St. Hans T. 26* Kl (10-15). For Søndre Birk : Glostrup Politistation, Hovedv. 136, Glostrup (9-12 og 14-18). For Amager Birk: Amager Birks Politista ­ tion, Amager Landev. 78, Kastrup (9-12 og 14-18). Naarde er glemt i StatsbanernesTog eller paa Statsbanernes Omraade. For Sjællands og Falsters Vcdk.: Depotet for fundne Sager, paa Hovedbanegaarden i Kbhvn. Ankomsthallens Vestende (Søgned. 8-19). For Jyllands og Fyns Vedk.: Depotet for fundne Sager paa Hovedbanegaarden i Aarhus. I Kbhvns Sporvejes Vogne: Gothersg. 53 E (Søgnedage 10-16 & Cent. 7448). I Nordsjællands Sporvejes Vogne: Strandv. 72 Hell, f Hell. 1231 og Trafik ­ kontoret v. Takstgrænsen Hj. af Lyngbyv. og Emdrupv. [øj i Ryv. 2015. Fyens Disconto Kasse, Vesterg. 8, Odense D 80(14 Linier), Stats|)44, Telegr.-Adr. „Dis- contokassen 11 , Postgiro-Konto Nr. 5339, det ældste private Bankinstitut i Danmark, stiftet 1846. Kontortid: 9 1 /2-12 1 / 2 og 14-16. Aktiekapital: 9 Mill. Kr.; Reserver: 9 Mill. Kr. Direktører: Georg J acobsen,K .DM. og E Houmark Nielsen. Fyens Stifts Kunstforening, se Side 1910. Fynsk Forening (Fynsk Samfund),stiftet 1899. Kasserer: Piokurist Hans Jørgensen, Sølvg 87 E $ C. 3505. Fynsk Hjemstavnsforening l'or Kbhvn. og Om ­ egn, stiftet 30. Okt. 1930. Medlemstal ca. 4( i0. Formaal : J ) At pleje Hjemstavns følelsen hos sine Medlemmer; 2 ) at knytte et Baand mellem Fynboer i Kbhvn. og Omegn. For ­ mand: Forfatteren Morten Korch, Ej- gaardsv. 13 A Charlottl ji Ordr. 1871; Kas ­ serer: Skrædderm. H Christensen, Øster ­ brog. 56 B [0] DC. 10038, efter Kl. 18 & Øb. 697v. Fyr- og Vagervæsenet. Varetager Belysningen og Afmærkningen af de danske Gennemsejlingsfarvande og delvis af de indre Farvande ved Hjælp af Fyr (164), Fyrskibe (13), Radiofjr (19), Lystøn-

Frih — Fyr Frihavnen,[ølDCent. 8305. Anlæget vedtoges ved Lov af 31. Marts 1891; aabnedes 9. Novbr. 1894. Aktieselskabets Bestyrelse: Valgte af Ministeriet f. off. Arb.: fh. Borg ­ mester Dr techn HCVM øll e r,K.DM.FM. 1 h.Minister Joh.F r i i s- S k o 11 e.MF MfDR Valgte af Københavns II avnebestyrelse: In ­ geniør Ove Munck, K. DM.; Overborg ­ mester Viggo Christensen, FM. Valgte af Aktionærerne : Gross. Ernst Meyer, K. DM., Formand; Arbejdsdirektør A VaterK. DM.;fh DirektøiChr. Schmie- gelow, K. DM.; Direktør Wm. Møn- sted, R. Drifts-Direktør : O Thielsen. Direktør: H Fugl-Meyer. Frihavns Kirken, Willemoesg. 68 [0]; Sognek. forFrihavns Sogn; Grundstenen lagt 8. Nov. 1903; indviet 16. April 1905; Ejer og Patro ­ nat: Det kbhvnske Kirkefond. (Arkitekt: Thorvald Jørgensen). Kirkens Kasserer: Overintendant T M Brofe Id t, R. Sognepræst: Carl joh an Jacobsen. Res. Kapellan: PE Sanger. Kordegn: N Chr Hansen. Organist og Kantor : Frk. MAndersen. Graver: E Jensen. KirkensKontor: Willemoesg. 79 [ø] D 0 845x. Aab. Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1, Fred, tillige 5-7. Frihavns Sognet begrænses af Østerbrog., Rosenvængets Allé, Næstvedg., Strand ­ boulevarden og Classensg. - I Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Frilandsmuseet, se Nationalmuseet. Frimurerbrødres Støtte. Forening stiftet 17. April 189 1. Bestyrelse: F"rmand:fh.Kontor- chefODrexler, R. DM.. Tesch Allé 7 Holte $ Holte 271; Næstformand: Gross. Johs. Ras muss en,R.; Kasserer: Arkitekt Fr. Plum; Gross. Ejnar Lat sen ; Gross. Helge Christensen; Gross. Hakon O Got8che;Kontorchef IW olf-.J iir gensen. Frimurerlauget Storlogen af Danmark. Storsekretariat: Frimurerhuset, Smalleg. 33 ®D Gh 2444; Storsekretæren $ Bvu.114. Kbhvnske Loger: Lyset til de Ni Hjerter; Tre Løver; Danevirke; Phoenix; De tre Hamre; De tre Søjler; alle med Møde ­ sted og Adresse: Frimurerhuset. Frimurerloger, Danske uafhængige humanis ­ tiske opr. af Storlogen af Hamburg; Jo- hannt slogerne : De gamle Pligter, Christian til Palmetræet og Ygdrasil. Frie Kirke ­ samfunds Kirkebygning, Østerbrog. 30 [0] D 05782. Frimurerordenen, Den Danske storeLandsloge, stiftet 1858, Blegdamsv. 23 [ø], Inspek ­ tionskontor $ 0 7023x, Portner j) 0 7050. Den første Frimurerloge iKbhvn. stiftedes 1743, Grundstenen til nuv. Bygningnedlag- des 3. Junil924 (Arkitekt: Holger Rasmus ­ sen), Indvielse fandt Sted 12. Okt. 1927. Frimurerordenen Det Højeste Raad af 33. Grad for Danmark og Island, oprettet 1 .Jan. 1927. Præsidium :Himmerlandsv.22 E) DGh.3033. Frimurerordenen, Det Universelle Fælles-Fri ­ mureri. (,,Le Droit Humain"). InternationalFrimu- rerorden,der optagerMænd ogKvinder. Ind ­ ført 1913 i Skandinavien, hvor der nu findes 15 Loger, 2 Kapitler og 1 Areopag. Det ar ­ bejder efter „den gamle og antagne skotske Ritus “ (33 Grader). Centralledelse: Det Højeste Raad af 33° i Paris. Provinsial- mester for Danmark: Fru Mary Haller, Sortedamsdoss 79 (Øj D 0 1729. Frimurerordenen Storlogcn Syvstjernen, stif ­ tet 20. Maj 1931, arbejder i flere Set. Johs. Loger. Udgiver Tidsskriftet .Søstjernen". Hovedsæde: Nø'rebrog. 26 El. Sekretariat: Roskildev. 47 Valby D Vb. 428 >. Frimærkehandler-Forening, Danmarks, Klo- sterstr. 19 Kl By 900. Formaal: At udbrede Kendskab til Phi- lateli, at afholde Frimærkeudstillinger o. lign. Formand: Gross. C A Hermes.

V — 2522 Frimærkesamlerforeningen „Franco". For ­ mand: Inspektør PH W iinstedt,Austra- liensv. 24 løl $ Ryv. 2461x. Friskoleforening, Dansk, stiftet 16. Nov. 1886 Formand: Meje iejer Vald. Hansen, Osted pr. Roskilde II Osi ed 109. „ Fritidshjem, Kbhvn.s Kommunes. 1. Sj » ilandsg. 49, 51 Kl $ N 2142. 2. Valdemarsg. 21 E) D V4871. 3. Istedg. 21 El ® V 4289. - * 4. Høffdingsv. 43 Valby Jp Vb4321. 5. Randersg. 16 [øl f) Tr. 421. 6. Brobe gsg. 10 Kl ]J) Am. 9420. 7. Hanstholmv Vanl. Damsø 4401. Yder Husly og gavnlig Beskæftigelse (nyttig Haandge-ning, Lektielæsning, Leg m.m.) udenfor Skoletideibtil skolepligtige Børn, hvis Forældre er hindrede i at tage sig af Børnene. Hjemmene raader over ialt 750 Pladser. Foreningen Fritidshjemmene for Kommu ­ neskolebørn i Kbhvn., stift t 1891, har 1. April 1938 oveidraget Hjemmene til Kom ­ munen og disse sorterer nu under Magist. 3. Afd. Ledelse: Inspektør G H S Hedemark, R.. $ C. 555. Fritidshjem, Sankt Stefans, Krogerupg. KJ. Formand: K ommune'ærer A: ge S ør e n s e n, Brønshøj Kirkev. 5 3 Brh. $ Bella 2682. Frivilligt Dansk Automobil-Korps, Adr. Pro- viantgaarden E, stiftet d. 7.Marts 1914. Formand: Oberst Kmjkr. I Carstensen, K.DM. Sekretær: Korpsofficiant S C Christen ­ sen. DM., Tagensv. 39 3 Hl Æ Tg. 6618. Frivilligt Drenge-Forbund fF.D.F.), Lands ­ for b., stiftet 27. Okt. 1902; etkrist. D enge- arb. paa Menighedens Grund. Posrene (8-10 Aar). Piltene (10-13V 2 Aar) og Væbnerne (13 ’ / 2 -16 Aar) beskæftiges med Gymnastik, Idræt, Boldspil, Væbneridræt, Orkesterar ­ bejde, Moder, Tu e. Lands orbundets Formand: Provst Lud ­ vig Valen tin er, R., Mesinge. Forbundskontoret: Valkendorfsg. 36 2 ED Cent. 11535, Postgirokonto Nr. 1134. Medlemstal: 15000 fordelt i 160 Kredse over hele Landet. Frivilligt Drenge-Forbund (F. D. F.), Stor- kbhvns Distrikt. Distriktsleder : Sned- kerm. Cand. theol. Aage Rostrup, Valken- dorf-g. 36 3 E f C. 778. Kontor: Valkendorfsg. 36 2 E $ C. 11535. Medlemstal: 3600, lor.ielt i 33 Kredse. ► Frivilligt Drenge-Forbund, Frdbg., Landkolo ­ nien J om s bor g. Oprettet 1905. Forret ­ ningsfører: Bankfuldm. M Vandborg, Hasselv. 42, Virum pr. Lyngby ffi Frederiks- dal 6560. Frivilligt Drenge-Forbund (F.D.F.),Kbhvns Sommerlejre. Formand:Snedkerm.Aage Rostrup, Valkendorfsg. 36 E J) Cent. 778; Forretningsfører: Filialdirektør i Pri ­ vatbanken S> . K litgaa 1 d, Strandv 343 Klpbg. Ordrup 5808, Postgirokonto Nr. 25303. , Klintebjerg pr. Nykøbing S. f Højby Klinteborg, Ordrup pr. Faarevejle ® Faarevejle33y. Frue Kirke, Vor, se Domkirken. Frugtavl, Landsforeningen Dansk, stiftet 15. Aug. 1927. Formand: Plantageejer E V Hardy-Hansen, R., Flugtplantagen, Fredensborg $ 143. Kontor: Axelborg, Vesterbrog. 4 A El f Palæ 3572. Frugtavleres Salgsorganisation, Danske, stif ­ tet 1937. Sekretær: Konsulent Chr. A Nør ­ holm, Gedved pr. Horsens jj) Gedved 30. Frugthandlerforeningen af 1889

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker