kraks vejviser 1940 handelskalender

Feme — Fiua Laan i H. t. Lov Nr. 121 af 9. April 1936, jfr. Lov Nr. 69 af 31. Marts 1937 og Lov Nr. 112 af af 15. Alarts 1939, om Foranstaltnin ­ ger vedr. Landbrugets Gæld, Laan i H. t. Lov Nr. 106 af 15. Alarts 1939 om Foran ­ staltninger vedr. Staldhygiejne og Opbeva ­ ring af Gødning. Tilstaaelse og Beregning af Pensioner til Statstjenestemænd og saadannes Ef ­ terladte, til civile Funktionærer og Haandværkere ved Hæren og Søværnet m. fl., Tilstaaelse af personligt Tillæg til Pensioner, i Henh. til Lov Nr. 78 af 1. April 1925, aim. Spørgsmaal vedr. Efter-Indtægt til Tjenestemænds Ef ­ terladte, Embedsm. og Bestillingsm. Enkefors., Anvisning og Bogføring vedr. det under Kontoret for Pensionssager henh. Pensionsvæsen og det under Socialministeriet henhørende militære Invalideforsørgelsesvæsen ; Affattelse af det dertil svarende Budget. Pensions ­ statistik; Anvisning af Understøttelser af den overordentlige Invalidefonds Alid- ler ; I C Hedegaards og C C Dahis Legater for pensionerede Underofficerer og deres Enker. Departementschef: Raadsformand K H K o f o e d, K. FM. (Kancellibygn. Indg. fra Slotspladsen, 1. Sal) $ ★ Cent. 15360. Afdelingschef: C AI Christiansen, R. DM. S ekretariat og Budget kon tor: (Kan- cellibygn. Indg. fra Slotspladsen, 1. Sal) $ ★ Cent. 15360, Chef: E. Dige. Lønningskontor (Slotsholmsg. 10 2 E ) $ ★ Cent. 15360, Chef: J Dybdal, R. 1ste Statsaktivkontor (Slotsholmsg. 10 s E) $ ★ Cent. 15360, Chef: Jørgen A A Andersen, R. 2detStatsaktivkontor (Slotsholmsg. 10 s E) $ ★ Cent. 15360, Chef: F C E Th rane, R. DM. 3die Statsaktivkontor (Slotsholmsg. 10 s E $ ★ Cent. 15360), Chef: E I Har- boe, R. 4 de Stat sak ti vkontor (Torveg. 45 4 E $ C. 13097 & 13497), Chef: K G Lundahl Larsen, R. Statsaktivbogholderiet (Slotsholmsg. 10 s E 3) ★ Cent. 15360), Chef: O Dres- ling, R. Kontor for Pensionssager (Slots ­ holmsg. 10 2 ) $*Cent. 15360, Chef:AV Meyer,R. DM. Enkeforsørgelses-, Anvisnings- og Boghol de ri konto i, Slotsholmsg. 10 E$ ★ Cent. 15360. Chef: F H Eibe, R. ’ Overlæge Dr.med.OttoVOEPetersen,K. DAL, Finansministeriets lægekyndige Kon ­ sulent. 2d et Departement,: Optagelse og Indfrielse af Statslaan.Rente- og Kapitalbetalinger paa Statsgælden samt Budget og Regnskab for disse. Samtlige Sta ­ tenvedkommende Betalinger og Omsætnin ­ ger i fremmed Val uta.Bestyrelsen af Reserve ­ fonden, Domænefonden, Arbejdslaanefonden samt af Stats-Brandforsikringsfondens og Landbrugets Studiefonds disponible Kapi ­ taler og Jordfondens Beholdning af Værdi ­ papirer. Sager vedrørende Kongeriget Dan ­ marks Hypotekbank og Erhvervenes Laane- fond, Sager vedrørende Statens Garantifor ­ pligtelser af økonomisk Art. ArvingsløseKa- pitaler og uafhentede Skiftemidler. 2. Noterings - oglndskrivningskon- toret. Notering af de af Staten udstedte Obligatio ­ ner af saavel indenlandske som udenlandske Laan. Indskrivning af Obligationer for samtlige Statslaan samt for Kongeriget Danmarks Hypotekbanks og Erhvervenes Laanefonds Obligationer. Forvaltning af de indskrevne Obligationsbeholdninger ; Opbe ­ varing af Værdipapirer under Departemen ­ tets Bestyrelse. Opbevaring af Depoter for Statsgæld s sekretariat et. 1. Statsgældskontoret.

V — 2507 Olsen; O verretssagf. Axel 0 1 s en, R. DAL; Direktør Fr.Sander, R.DM.; Landsrets- sagf. J C Thygesen;DirektorErnstWein- old; Direktør Konsul F L Vi It oft, R.DM.; Direktør Aage Østerberg. Direktion : Overretssagf. Peter Paulsen, R. Kontor: Frederiksbergg. 1 E $ ★ C. 205. Finansministeriet, Slotsholmsg. 2* E $ ★ Cent. 15360. Minister: Vilh. B uhl, ALF. 1ste Departement: Fordeling af de indkomne Sager, Registrering af Ministe ­ riets kongelige Forestillinger og de derpaa afgivne Resolutioner, Sager ved ­ kommende Finansministeriets Organisa ­ tion, Indstillinger og Ekspeditioner an- gaaende Naadesbevisninger, Personalia samt Understøttelser. Almindelige Finans- sager samt den aarlige Finanslov og Til ­ lægsbevillingslov. Møntvæsenet, Assi ­ stenshuset, Statsanstalten for Livsfor ­ sikring samt den almindelige Enke ­ kasse. Afviklingen af Forholdet til de tid ­ ligere dansk-vestindiske Øer. Sager der forelægges Toldraadets Appeludvalg, men endelig afgøres af Finansministeren. Ho ­ vedregnskabet vedr.de underDepartementet hørende Indtægter og Udgifter samt Akti ­ ver og Passiver ogsaa for saa vidt angaar Den kgl. Mønt, Assistenshuset, Statslaane- fonden og Jordfonden. Regnskab med Be ­ villingskonti vedrørende Finanser etc., der ikke bogføres andetsteds. — Aim. Tje ­ nestemandssager og Lønningssager, der ­ under Udarbejdelsen af Normeringslov ­ forslag efter Lov Nr. 98 af 31. Alarts 1931, Lønningsforskud, Beregning af og Kon ­ trol med Lønninger, Honorarer m. v. — Bestyrelsen af og Bogføringen over samt Udfærdigelsen af Ekspeditioner og An ­ visninger vedkommende de aim. Statsak ­ tiver, de fra L.8. April 1851 hidrørende Ak ­ tiverne fra L.om Adg.tilAfløsn.af Tiender af 8. Maj 1894 hidrørende Aktiver, de fra Lov Nr. 88 af 8 / 6 1894 om Anlæg og Drift af pri ­ vate Jernbaner og Lov Nr. 156 af 27 / 5 1908 om nye Jernbaneanlæg m. m. hidrørende Aktiver, Driftslaan tilHandlende og Haand - værkere, Fiskeredskabslaan, Sejlskibslaan, Hedelaan, Industri laan, Byggelaan efter Lov Nr.319 af 3 / fi 1919 og tidligere Love o? Administration af Bevillinger i H. t. Lov Nr. 149 af 12 / 3 1938 om Bemyndigelse til Op ­ tagelse af Statslaan til særlige Foranstalt ­ ninger, Domæneindtægter, som ikke er forbundne med Bestyrelsen af nogen fast Ejendom, eller med et Regale, Forstrands ­ indtægter, og kgl. Penge, Sager, der ved ­ rører Indløsning af Byggefrihed paa Grun ­ dene indenforDemarkationslinienomKbhvn. paa Sjællands Side, saavelsom den øvrige endnu ikke tilendebragte Gennemtørelse af Bestemmelserne i Lov af 6. Juli 1867. Sager ang. Afløsning af Byggeindskrænk ­ ninger paa Grunde ved Christi anshavns og Fredericias Fæstninger, jvnf. Lov Nr. 212 af 30 / 9 1909. Realiseringen af de til Kbhvns Landbefæstning hørende Arealer med tilh. Befæstningsanlæg. Administration af Amtstueejendomme og at andre til Finansministeriet henlagte faste Ejendomme og Arealer. — Husmandslaan iflg. Lovene af 24 / 3 1899, 22 / 4 1904 og efter ­ følgende Love samt Tillægslaan. Laan til Gartnerier og Arbejdsboliger paa privat indkøbt Jord. — Laan til Udstykning af større Landej end. og Laan til de fra saa- danne Ejendomme udstykkede Parceller, Driftslaan til Landarbejdere, Jordrente af og Byggelaan i Ejendomme, oprettede paa Jorder i offentlig Eje og Præstegaards- j order og Administrationen af Jordfonden, derunder Udbetaling af Erstatninger for Jordafgift til Staten af ophævede Afa- jorater, Grundforbedringslaan, Laan til Driftslaanefo roninger for mindre Jordbru ­ gere og til Indkøbsforeninger for mindre Jordbrugere.

Real-Register for København K. DAL; Direktør Dr. techn. Chr. Over- gaard, K. DM.; Konsul HPM Palsøe, R., Nakskov; Sagfører Chr. Petersen, Rodby ; Apoteker Paul Scheel,R. DM., Hørsholm; Hofjgm. Godsejer LGFWil- lijelm, R., Øllingso pr. Søllested. Forretningsudv.: Gross. Holger Laage- Petersen, K. DM.; Direktør Chr. H Ole ­ sen, K. DM.; Konsul IIPMPalsøe, R.; Kapt. EJIpsen, R. DM. Sekretær: Cand. polit. Jens V es tberg,R. Feriekolonier, Frdbg. Kommunelærerforenings, oprettet 1900. Formand: Kommunelærer J P Jeppesen, La Cours V. 16 1 [F] $ Gh. 3020y. Feriekolonier, Gjentofte Kommunelærerfor ­ enings, oprettet 1929. Forretningsfører: Kommunelærer Arne Dydensborg, Elle- gaardsv. 61 Gjentofte $ Sob. 717. Feriekolonier, Kbhvns. Kommunelærerfor ­ enings, oprettet 1900. Bogøv.2 4 [0 $ Gh. 2566. Forretningsfører: Kommunelærer Em. Ekl und. Ferskvandsfiskeriforeningen, stiftet 17. Nov 1902. Formand: Overlærer Carl Ramsing, Kristrup pr. Randers $ 3563. Filatelist-Union, Danmarks, stiftet 26. Juli 1931. Formand: Trikotagehdl. Martin Jør ­ gen sen, Odense $5232. Filharmonisk Kor, Strandg. 46 2 E $ Am. 4359 y, stiftet 4. April 1918. Filharmonisk Selskab, Dansk, stiftet 14.Sept. 1920. Stoi mg. 6* E $ ★ Cent. 1563. For ­ mand : Generalkonsul Hjalmar Hartmann, R.DM. ; Dirigent: Anders Rachlew, R. Filips Kirke, Kastrupv. IS], indviet 31. Aug. 1924 (Arkitekt : R W Rue) som Sognekirke for Filips Sogn. Ej er og Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. KirkensKasserer: Løjtnant VELarsen, DM. Sognepræst : NLKPontoppidan. Res. Kapellan: Johs. Simonsen. Hjælpepræst: A C V Jeppesen. Kordegn : Søren Hansen. Organist og Kantor: Frk. EmmaDide- r i c h s e n. Kordegnens Kontor: Sixtusv. 18* [S] $ Su. 136 (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1; Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Amagerbrog., Øre- sundsv., Sundet, Italiensv., Kastrupv. og Parmag. - I Gade-Reg.foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver Gade hører. Filmcensur, Statens, Vesterport |VJ (2-3) $ Cent.9639. Censorer: Kontorchef i Justits- min. Vilh. Boas;Skuespiller Olaf Fønss, R.; Cand. polit. Fru Bodil Begtrup. Filmcentral. Statens (oprettet 1938). Leder: Direktør Thomas PHejle. Kontor: Dahlerupsg. I 3 ffl $ C. 16772. Filmsraadet (oprettet i Henh. t. Lov Nr. 117 af 13. April 1938).Formand: Vicepræsident 1 Sø-og Hdlsretten Robert Hove. Kontor: Dahlerupsg. I 3 O $ C. 16772. Filologisk-historiske Samfund, Det, er stiftet 10. Oktbr. 1854 og virker dels ved Sammen ­ komster med Foredrag, dels ved at udsætte Prisopgaver (for R K Rask ’ s Legat, der til ­ horer Samfundet). Det udgiver „Studier fra Sprog-og01dtidsforskning"m.m.Medlemsan- talletiSept.1939 var211(deraf57 udenbys og 2 udenlandske). Indmeldelse kan ske paa Mø ­ derne eller til Formanden. Kontingent 10 Kr. aarlig. Udenbys Medl. betaler 5 Kr. aarl. Formand: Kontorchef E C Spang- Hanssen, R. ; Sekretær: Mag.art. Grethe Benediktsson. Financieringsinstitutet for Hotel-, Restaura ­ tion- og Turistvæsen, Akts., stiftet 16. April 1937. Aktiekapital: Kr. 310,000. Bestyrelse: Direktør Peter Dreyer, For ­ mand; Direktør PWunsch, R. DAL, Næst ­ formand; Konsul Einar Christiansen, R.; Direktør Einar Dessau; Arkitekt M J Er- langsen, Korsør; Bryggeridirektør J A Mar str and-Sve nd sen, Odense; Direktør W Math is en, Randers; Direktør Chr. H Olesen, K. DAL; Hotelejer A Villads

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker