kraks vejviser 1940 handelskalender

Rcal-Kegister for København

Krig — Kris

V — 2560

Unge Mænd (over 17 Aar) kan blive Medl., naar de henvender sig paaKontoret.Til For ­ eningen er knyttet: Ungdomsafdelingen (14-17 aarige) (Møde Sønd. ogOnsd.Aften), Yngsteafd. (ll-14aarige) (Sønd. 4-5) og Soldaterhjemmet, (se d. A.), Pensionat osv. Organ: K. F. U. M. ’ s Maanedsblad. Formand: Pastor Gunner En gb er g, R.; Hovedkasserer: Kontorchef Th. Ras- mussen,IL; Sekretærer: Pastor Erik B e n- netzen; Cand. theol. Aage Falk Hansen; Cand.theol Ingvard Jensen; Cand. theol. Evald Christiansen; Forretningsfører: Carl Andersen. Foreningens Idrætsafdelinger: K.F.U.M. ’ s Athletik-Afdeling „Ben Hur “ (under K. A. F.)|J ’ A'Cent.6797 optager som Medl. enhver under Kredsforb.for K.F.U.M. K.F.U.M. ’ s Gymnastik-Afd. Rosenborgg. 15 Kl ® ★ Cent. 6797. K.F.U.M. ’ s Boldklub, se BoldklubK. F. U. M. ’ s. K. F. U. AI. Parken i Emdrup, Nokkerosev. I nv ] |}Søborg726. Paabegyndt 1920, indviet 3. Juli 1927, omfatter et Areal af 7 ha. Land. K. F. U. M.-Spejdere, se u. K F U M Kredsforbundet af K. F. U. M. i Køben ­ havn ogOmegn. Sekrctariatct(Jørgen La r- s en): Ry parken 44 1 |ø] ® Ryv. 4401 (Ilverd. 18-19, undt. Lord.). Distrikts foreningerne: Vesterbros K.F.U.M. Valdemarsg.l5E $ Cent. 11574 & 11584. Lokalerne aabne fra 10 Morgen til 10 Aften. Møde Søndag Kl. 8 og Torsdag Kl. 8i/ 2 . Pensionat og Restauration. Formand : Hovedkasserer Axel Hansen. Sekretær: Cand. theol. Victor Alølle r. Christianshavns K. F. U. Al., Overg. o. V. 22 Kl. Hellerup K. F. U. M., Svanemøllevej 85 Hell, f Ueli. 2260. Nørrebros K. F. U. Al., Thorsg. 57 IN). Forretningsfører: Carl V Jensen. Sundby K. F. U. AI., Oliebladsg. 7 (§] $ Cent. 12023. Sekretær: Cand. theol. Johannes J orgensen. Valby K. F.U. M., Gl.Jernbanev.25, Valby f Vb. 1381. Sekretær: ................ Sogneforeningerne: Adresser: Aalholm (Annekssalen, Viger- slevv. Valby); Aldersro Sogn(Kirkens Sakri ­ sti [01); Ansgar (Ansgarkirken, Vester- gaardsv. [N]); Ballerup (Alissionshuset); Blaagaards (Kirken, Blaagaaids PI. Hl), Brønshøj (Alenighedshuset, Brh.); Davids (Koldingg. 11 [ø]) ; Dragør (Alissions- huset); Fredens Sogn (Ryesg. 68 S3); Frdbg. (Pile Allé 3 E); Fredoriksholms Sogn. (Kirkens Sakristi); Garnisons (Menighedsh. St. Annæ PI. Kl); Gj en tofte (Gjen tofteg. 10); Godthaab (Nyelandsv. E); Grøndals Sogn (Kirken E); Hans Egedes Sogn (Kirken [ø]); Hellig Kors østre Sogn (Rantzausg.5K) |}N 1461y); Herlev; Holte (Asylet Holte); Hvidovre (Hvidovreg. 89); Kapernaum (N- Fasanv. 277 Hl g) Tg. 2293); Kastrup (Ale- nighedsh. Kastrup); Kildevælds(Kirken (21); Kingos SogD (Kirken) ; Lindevang (Kirken, Hattensens AlléE); Lyngby (Sorgenfriv. 12 Lyngby); Mariendals (Kirken, Nitiv. E); Nazareth (Ryesg. 107 [ø] $ 0 9283); Nord- vestkv. (Brohusg. 9 (N|) ; Ordrup (Rosen- standsv. 12 Charlottl.); Rosenvængets Sogn (Luther Kirkens Menighedsh. St. Jakobs G. 15 0); St. Jakobs (St. Jakobs Kir ­ kens Alenighedshus); St. Johannes (Fæl- ledv. 23 Kl); St. Lukas (Helgesv. 22 E); St. Thomas (Menighedshuset, Rolig- hedsv. E) ; Sion (Nyborgg. 4 [0]); Soborg (Søborg Kirkes Sakristi); Taarnby (Præ- stegaarden, Englandsv. 330 Kastrup); Van ­ løse (Alenighedshuset) ; Østervold (Esajas- kirken Alalmøg. [ø]). Kristelig Forening til Børns Redning, stiftet9- Sept. 1898. Kontor: Rosengaarden 12 3 [Kl $

bryderen og hans Psykologi. Bestyrelse: Prof. Oluf II Kr a b b e , Formand ; Retspræsi ­ dent Olaf Haack, K. DM.. Næstformand; Høj esteretssag f. Dr. jur. J Hartvig Jacob ­ sen, R., og Kasserer; Overretssagf. K Anker-Jensen, R; Prof. Overlæge D b med. Ilj. Helweg; Prof. Dr. jur. Ste ­ phan Hurwitz; Rigspolitichef E Thune Jacobsen, K. DM.; Direktør fo- Fængsels ­ væsenet Erik P Kampmann, K. DM.; Landsdommer F Lucas; Overlæge Dr.med. Johs. Nørvig. Sekretær: Laudsretss. Erik Petri, GI. Torv 18 Kl $ C. 824. Kriminalpolitiforening, Dansk, stiftet 1920. Formand: Kriminalassi^t. P O S i mon ­ sen, Smalleg. 3 SB 1 IS ® Uh. 2875. Kasse ­ rer: Kriminalbetj. KEJø r.ge ns en, Hul- kærv. 21 Søborg $ Søb. 419. Kristelig Akademisk Forening, stiftet 19. Dec. 1928, Rosenborgg. 17 3 KI $ By 8518(15 — 16, undt. Aland.), Medl. Palæ 538, Postgiro 22535. Formand : Prof. N H Soe, Rothesg. 15 [øl j} Øb. 3615x; Sekretær : Cand. theol. Rudolph B aun. Kristelig Forening for Handelsrejsende, stiftet 1902. Formand: Prokurist AE Gilles - berg, Hartmannsv. 10 Hell. |) Hell. 651. Kristelig Forening for Mænd og Kvinder i Kbhvn., stift. 1880. Møde hver andenTorsd. Aft. Kl. 7 1 / 2 i Foren.Ejendom Sabbathshvile, Griffen fel dtsg. 9, 11 (se d. A.). Formand: Sognepræst M J R o s a g e r-H a n s e n, Blaa- gaardsg 4 INI $ N 7201. Kristelig Forening for Sygeplejersker, stif ­ tet 1904. Formand: E Voeltzel,Kommu- nehosp. Kl. Sekretær: Frk. AArffmann, Fensmarksg. 3 3 INI. Kristelig Forening for unge Kvinder i Dan- mark(K.F.U.K.),Kontor :st.Kongensg.77 2 K! D ★ C. 14677, er fra 1902 opt. i K. F.U.K.s Verdensforbund (Hovedkontor, London), stiftet 1892. De danske Foren. (740 med ca. 27,000 Medl.) har Fællesbestyrelse sammen med K. F. U. M. (se d. A.) Formand: Frk. Karen Ræd er, V-Pennehavev., Rung ­ sted Kyst; Sekretær: Frk. K VT) am g aard. Foreningerne i Kbhvn. og Frdbg. danner tilsammen et Forbund, best, af 70 Foreninger, hvis Formand er Frøken Magda Andersen. Den største af disse er: Hovedforeningen,s tiftet 1889, st. Kan- nikestr. 19 Kl, Hjem og Kontorer l.Sal g} Cent. 13030 & 13031. Pensionat4.Sal glCent. 14976. Restaurationen i StuenglCent.13157. Mode Søndag og Tirsdag Aften Kl. 8^. Lokalerne aabne hele Dagen. Formand: Kammerherreinde Ragnhild Clan; Kasse ­ rer: Gross. Carl Lønb erg, R.DM.; Sekre ­ tærer: Frk. Kama Herrmann; Frk. Else Fischer; Foreningens Husmoder: Frk.Ane Agger; Forretningsfører: Frk. Anna Danild. Kristelige Foreninger for unge Mænd i Dan ­ mark. Kontor: st. Kongensg. 77 2 El $ ★ C,. 14677. Foreningerne er Medl. af det Ver ­ densforbund, som de krist. Foren, f. u. Mænd i forskellige Lande dannede i 1855 (fra 1878 er Hovedbestyrelse og Kontor i Génf). De danske Foren, har ca. 625 Foren, med ca. 30,000 Medl. Formand: Sognepræst Svend Rehling, Generalsekretær: Pastor Chr. Bau n. Foreningerne i Kbhvn. og Frdbg.: Centralforeningen (Adr. K.F.U.M.,

samt Prøver og Forsøg med hertil henhø ­ rende Sager; Hærens Train- og Parktjene ­ ste; Salg ogUdlaanaf Vaaben samt Am ­ munition til Skytteforeningerne ; Bestyk ­ ningen af befæstede Punkter; Bestem ­ melser vedrørende Skydning; Hærens Fly ­ vevæsen; Hærens Automobil-og Hestevæ ­ sen. Chef : Kapt. af Art. R J Jo hus en. 4. Kontor: Hærens Telegraf-,Telefon-og Radiomateriel; Ingeniørtroppernes særlige Materiel, Pioner-, Bro-, Jernbane-, Mine- og Sprængningsmateriel; Geodætisk Insti ­ tuts Virksomhed, .Udgivelse af Kort; Fæstningsvæsen, Anlæg og Vedligeholdel ­ se m. m. af Befæstningsanlæg; Bygnings ­ væsen, Bygning og Vedligeholdelse og Administration m. m. af Hærens Kaser ­ ner, Sygehuse, Bygninger, Lejre, Øvelses ­ øg Flyvepladser, Skydebaner og øvrige Ejendomme og Grundstykker, Brandforsik ­ ring; Indkvarteringsvæsen, ordinær og eks ­ traordinær Indkvartering, Kaserner, Lejre og andre Indkvarteringslokaliteters Forsy ­ ning med Inventar og Materiel,Tjenestebo ­ liger; Sygevæsen.Desinfektion,Sanitetsma ­ teriel; Soldaterhjem; militære Gravsteder og Monumenter; Citadelskirken. Chef : Oberstlojtn. af Ing. V J F W u 1 f f , R. DM. Mobiliseringskontor: Hærens Mobilisering; -ekstraordinær Indkaldelse; Soldaterbogen; Efterretnings- og Brevduevæsenet ; Benyt ­ telsen under Mobilisering og Krigsforhold af Telegraf,- Telefon- og Kystsignalvæsenet samt af Jernbane- og Søtransportvæsenet. Chef: Oberstløj tn. af Art. E A Hoff ­ mann, R. Bogholderikontor: Hærens Forsyning med Penge ; Anvisning af udenlandske Betalings ­ midler; Rejseakkreditiver; Bogføring af Hærens Regnskaber; Regnskabsaflæggelse for de til Krigsministeriet bevilgede Penge ­ midler; Bogforingog Regnskabsaflæggelse vedrørende de under Krigsministeriets di ­ rekte Bestyrelse henlagte Legater. Chef: Overintendant af Forstærkn. A O L N ielsen. Hærens Arkiv: Opbevaring af Hærens Ar ­ kivsager; Arkivundersøgelser; Krigsmini ­ steriets Bibliotek. Oberstløjtn. J Johan ­ sen, R. DM., Hærarkivar. Ministeriets Konsulent i militære Biblio ­ tekssager: Oberstløjtn. J Johansen, R. DM. Kommitteret ved den militære Klæde ­ fabrik : Stabsin tendan t A R G j e r 1 e v, R. Krigs-Søforsikring for Varer, Dansk, oprettet i Henh. t. Lov Nr. 184 af 4. Maj 1939. Bestyrelse: Prof. Dr. jur. Kr. Sindballe, K .DM., Formand; Departementschef H Je s- p er sen, R. DM., Næstformand; Direktor G E Hartz, R. DM.; Nationalbankdirektør Ove Jepsen: Departementschef K H Kof oed, K. FM.; Generalkonsul Bjarne Nielsen, R.; Direktør Cand. polit. K K Petersen; Direktør Ingolf Witzke. Direktion: Svend Bramsen. R. Kontor: Bredg. 32 IK1 $ C. 14356. Krigsvidenskabelige Selskab, Det, stiftet 31. Okt.1871, holder Diskussioner ogForedrag, udsætter Prisopgaver samt udgiver „Mili ­ tært Tidsskrift 14 . Formand: Oberst af Fodf. F O Jørgensen, K. DM.; Sekretær: Kaptajnløjtn. i Generalst. P V Hammers- høy $ Ry. 2584 y: Kasserer: Kapt. i Fodf. J C R Lin de, R. $ No. 2439 y;Tidsskriftets Redaktør: Oberstløjtn. Jens Johansen, R.DM. $ Ile. 4201. Kriminalistforening, Dansk, stiftet 14. Nov. 1899, Led i international Kriminalistfor ­ ening. Dens Formaal er at udbrede Kendskab til Strafferettens Problemer ; den søger at faa Strafferetten bygget paa Erfaringens Grund og at skabe et Samarbejde mellem alle, hvis Studier e ^er Livsgerning giver dem Kendskab til Forbrydelsen og dens Aarsager, For ­

Rosenborgg. 15 Kl ) ® ★ Cent. 6797, stif ­ tet 16. Sept. 1878. Bygningen, der ind ­ viedes 16. Sept. 1900 (Arkitekt: J Chr. Kofoed), udvidedes mod Rosenbor<. r g. i 1917(Arkitekt:Hen- ning Hansen).

Foreningen holder Møde Tirsd. og Sønd. Aften. Lokalerne er aabne fra Kl. 9-2 2 30 . >. /

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker