kraks vejviser 1940 handelskalender

Komin — Krig

Emneliste

2420

Side Kommunesekretærer i Damn. Landsforen. af, se Landsforeningen af ............... 2569 Kommunes, Kbhvns, tekniske Tjenestem . 2557 Kommunistiske Parti, Danmarks ........ 2557 Kommunistiske Ungdom,Danmarks ..... 2557 Kommunitetet, se Universitetet ........ 2659 Kompasvæsen, se Søværnet .................. 2649 Komponist-Forening, Dansk ............... 2557 Komtesse Moltkes Pigeskole, se Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler ...................... 2479 Koncertforening, Kbhvns ...................... 2557 Koncertgiver-Ringen ............................ 2557 Konditorbevilling, se Bevillingsnævn. .. . 2483 Konditorlaug, Kbhvns ........................... 2557 Konfektureforening, Dansk, se Dansk K. 2497 Konfessionarius, se Hofstaterne ......... 2540 Konfirmationsforeninger, se i Emnelisten Foreninger: B, 14. Kong Christian den 9. og Dronning Louises Jubilæums-Asyl, se Asyl .... 2477 Kongehuset ................................................. 2465 Kongelige Afstøbningssamling, se Afstøb ­ ningssamling .......................................... 2467 — Akademi for de skønne K., se Akademi 2467 — Assistenshus, se Assistenshus .............. 2477 — Bibliotek, se Bibliotek ........................... 2484 — Blindeinstitutter, se Blindeinst ............. 2485 — Bygningsinspektører, se Bygningsinsp.. 2490 — danske aeronaut. Selsk ......................... 2557 -------Automobil Klub ............................... 2557 ------- geografiske Selskab, se Geogr. . . . 2529 ------ Haveselskab, se Haveselskab . . . 2537 ------- Landliusholdnselskab, se Landh. . . 2568 ------- Musikkonservatorium,se Musikkons. 2600 ------- Selskab, se Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog ............................. 2627 ------ Videnskab. Selsk., se Vidensk. . . . 2663 ------- Yachtklub, bo Yachtklub ................ 2664 — Døvstumme Institut, se Døvstummeanst. 2500 — Garnisonsbibl., se Garnisonsbibi. . . . 2528 — Grønlandske Handel, se Grønlands St. 2533 — Haver, De ................................................ 2557 — Klasselotteri, se Lotterier .................... 2588 — Maleri-, Skulptur- og Kobberstik ­ samling, se Statens Museum f. Kunst 2638 — Mønt, se Mønten ............................... . 2600 — nordiske Oldskrift-Selskab, se Oldskrift 2607 — oktr. aim. Brandassur.-Co ..................... 2557 — Opfostringshus, se Opfostringshus. . . 2607 — Repræsentationslokaler, se Christians ­ borg. ...................................................... 2494 — Skydeselskab, se Skydeselskabet .... 2633 — Stald Etat, se Stald Etat ................... 2638 — Teater, se Teatre .................................. 2650 ------ , Plan over ........................................ 13 — Teaters Venner, se Foreningen Det. . 2515 — Vajsenhus, se Vajsenhus .................. 2661 — Veterinær- og Landbohøjskole, se Veterinær- og Landbohøjsk ................. 2663 Kongelunden ............................................. 2557 Kongens Have, se Rosenborg Slot .... 2623 Kongens Hofstat, se Hofstaterne ............ 2540 Kongeriget Danmarks Fiskeribank, se Fiskeribank ............................................. 2509 ------- Hypotekbank, sellypotekbank. . . . 2544 ------- Tiendebank, se Tiendebank ..... 2652 Kong Frederik den 7endeB Stiftelser . . . 2557 Kong Frederik den 8ndes Minde ............ 2557 Konservatismens Nationalfond, se Na ­ tionalfonden for ..................................... 2602 Konservativ Ungd. i Kbh.. Frdbg. og Gjnt. 2557 ------ ’ s Landsorg., se K. U. ’ s Landsorg.. . 2561 Konservative Folkeparti ............................ 2557 — Foren., Danske Kvinders, se Kvinders 2565 — Klub ........................................................ 2557 — Presse i Danmark, se Foren, for den. 2515 — Studenter, Forening ............................... 2557 — Vælgerforening for Gjentofte ...... 2557 — Vælgerforen. for Kbhvn. og Frdbg. . . 2557 Konserves-Branchens Importør og Gros ­ sistforening, se Foreningen af Imp. . . 2514 — Fabrikantforening, se Foreningen af K. 2514 Konsistorium, se Universitetet ............... 2659 Konsulent i Vandløbssager, se Landbrugs ­ ministeriets ........................................... 2568 — , Undervisningsmins., vedr. Folkesk. og Seminarier, se Stats-Skolekons ............. 2642 Konsulenter i Udlandet, Statens Landek. 4231 Konsuler, Danmarks i Udlandet .............. 4228 — paa Island, se u. de enkelte Byer . . . 4181 — , fremmede Magters i Kbhvn., se Ge ­ sandtskaber og Konsulater ................ 2529 — , fremmede, i Købstæderne, se u. de paagældende Byer i Afd. IV ............. 1697ff — — , Foreningen af, se Foren, af ... . 2514 Konsummælksmejeriers Fællesrep., se Fæl ­ lesrepræsentation, Danske Konsum.. . 2523 Kontorassistancen, se Fængselshjælp. . . . 2524

Side

rt over Danmark [fortsat] — — Svendborg ............................. 1997 — — Søllerød, Nærum, Lundtofte . . 9 — — Sønderborg ........................... 2004 — — Thisted ................................. 2009 • — _ Vejle ...................................... 2020 — — Viborg ................................... 2029 — — Færøerne ............. 4145 — — Grønland ............................... 4163 — — Island ..................................... 4178 — — Finland, Norge og Sverige, se Afd. IX .................... 4247ff Koit-Arkiv, det sømilitære, se Søværnet. 2649 Kortevarebranchens Kreditorforening, se Jern-, Metal- og Kortov ........................ 2549 Kortevaregrossistor, se Foren, af K .......... 2514 Kortstemplingskontor, se Toldvæsen. . . . 2654 Kostskoler, se Afd. VII, Fag-Register. . . 3503 Krabbesholm Sanatorium .......................... 1978 Kraft-Komité, so World Power Conference 2664 Kraks Eksport-Vejviser, se sidst i dette Bind Kraks Legat ............................................... 2558 Kraks Vejviser ......................................... 2558 Kraks Vejvisers Depoter, se Vejviserdepoter2662 — — Oplysningskontor .......... 2191 Kransager Villabys Grundejerforening, so Grundejerforeningen ........................... 2533 Kreatur-Forsikrings-Foreningen ................ 2558 Kreatur-Noteringen ................................. 2558 Kreditforeninger og Kreditkasser ........... 2558 se ogsaa Afd. VII, Fag-Reg................. 3506 Kreditforeningernes staaende Fællesudvalg 2559 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Kreditoplagskont., se Toldvæsen ............. 2654 Kreditorforening, se Jern-, Metal- og Korte ­ varebranchens K .................................... 2549 samt Skotøjsbranchens K ...................... 2632 Kreditor-Foreningen af 2. Aug. 1905 . . . 2559 Kreditorforeningernes Fællesudvalg .... 2559 Kreditreformforeningen, so Credit .......... 2495 Kredslæger i Kbhvns og Roskilde Amter, Be u. Amtslæge ...................................... 2469 Krematorier ............................................... 2559 Krigsforsikringen for danske Skibe. . . . 2559 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Krigsministeriet .......................................... 2559 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Artilleriet ............................................... 2477 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste — ’ s Befalingsmandsskoler .................. 2477 Artilleriskydeskolen, se Artilleriet. . . . 2477 Auditørkorpset ....................................... 247^ Citadelskirken ....................................... 2495 Dyrlægekorps, Hærens ........................ 2500 Flyvertropper, Hærens ........................... 2510 Flyverskolen, se Flyvertropper ............. 2510 Fodfolket ............................................... 2510 se tillige Tilføjelser efterdenneEmneliste — ’ s Kornet-og Løjtnantsskole (Helsingør) 1812 — ’ 8Sergent-og O versergentskole (Sønder ­ borg) ....................................................... 2003 Forplejningskorpset .................................. 2517 Garnisons Kirke ..................................... 2528 Generalauditør ..................... 2529 Generalkommandoen ............................... 2529 se tillige Tilføjelser efter denneEmneliste Generalstaben, sø Generalkommandoen . 2529 Geodætisk Institut ................. .' .............. 2529 Hærens Brødfabrik ............................... 2544 Hærens Bygningstjeneste ............... «... 2544 Hærens Gymnastikskole. . . ................. 2544 Hærens Krudtværk, se u. Frederiksværk 1791 Hærens Musiktilsyn .............................. 2544 Hærens Officerskole .............................. 2545 Hærens tekniske Korps ......................... 2545 Ingeniørtropperne .................................. 2547 Kaserner ................................................... 2550 Klædeoplag, Det militære .................... 2553 Kommandanten i Kbhvn .................. 2553 Kommandanten paa Bornholm ................. 1962 Lægekorps, Hærens ............................... 2589 Materielintendanturen ............................ 2592 Militærhospital, Kbhvns .......................... 2594 Overmønstringskommissionen ...... 2608 Pioner- og Telegrafskolen, se Ingeniør ­ tropperne ................................................ 2547 Remontekommissioncn ............................ 2618 Rideskolen, se Rytteriet ....................... 2623 Rytteriet .................................................... 2623 Skydeskolen for Haandvaaben ............... 2633 Trainafdelingen, se Rjtteriet .................. 2623 Tøjhusmuseet ................... 2656 Tøjhus, Ny .............................................. 2656 Vaabenarsenal, Hærens .......................... 2660 Krigsraad Mørks Minde, se Mørks .... 2602 Krigs-Søforsikring for Varer, Dansk . . . 2560 Krigsvidenskabelige Selskab ...................... 2560 ------ se ogsaa Søe-Lieutenanf-Selsk. . . . 2647

Kontorassistenter og Kontorister i Mini ­ sterierne, se Ministeriernes Kontorf. . 2594 Kontorbetjentes Understøttelsesselskab, se Understøttelsesselskabet ....................... 2658 Kontorbudeforeningen ............................... 2558 Kontorforening, Danske Privatbaners, se Privatbaners ............................................ 2614 Kontorforening, Ministeriernes, se Mini­ steriernes Kontorforen ......................... 2594 Kontoristforening, se Handels- og Kont. 2536 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Kontoristklassernes Centralraad, se Central- raadet f. Statens Kontoristkl ............. 2494 Kontormedhjælperforb., se Handels- og Kontormedhj .......................................... 2536 Kontormedhjælperforen., se_ Handels- og Kontormedhjælperforen.'. .................... 2536 Kontrolforeningen af kbhvnske Vaskerier og Dampvaskerier ....................................... 2558 Kontrolforeninger (Landbrngets) .............. 2558 — ’ s Fællesudvalg, se u. Kontrolforen. . . 2558 Kontrolrevisions- og Kuponskontoret, se Finansministeriet .................................. 2508 Konversacia Esperantista Klubo, se Espe ­ ranto-Klub, Kbhvns ............................... 2502 Kooperativ Assurance, Dansk ................... 2558 Kooperative Byggeforening, Arbejdernes, se Bygge- og Boligforeninger .............. 2489 Kooperative Fællesforbund i Danmark . . 2558 Kordegneforeninger .................................... 2558 Kordegnekontorer, se Afd. V under de en ­ kelte Kirkers Navne (alfabetisk opførte) Kordirigentforeningen ............................... 2558 Korforening, Dansk .................................. 2558 Korinth, Firma-Register ......................... 2871 — , Forretninger ......................................... 1866 Korkvareindustriforen., se Fabrikantf. . . 2503 Kornetskole, Fodfolkets, se u. Helsingør. .1812 Kornkontor, Statens, se Statens Kornk. . 2638 Korn-Nævnet ................... 2558 Korn- og Foderstofbranchen, Landsforen. af Agent-Firmaer i, se Landsforen, af Agent-Firm, i Tilføjelser efter denne Emneliste. Korn- og Foderstofhandlere, se Fqron. af. 2514 Korn- og Foderstof-Imp. Fællesorg., se Fællesorganisation., Danske K .............. 2523 Korn- og Melhandlerlauget ....................... 2558 Kornnoteringen paa Kbhvns Børs ........... 2558 Korporationen af Restauratører, so Rest. 2618 Korsetfabrikant-Foreningen ....................... 2558 Korsevad, se Aandssvageanstalterne. . . 2466 Korshær, Kirkens, se Kirkens' ................. 2552 Korsor, Firma-Register ............................ 2871 — , Kort, Forretninger m. m ....................... 1866 Kort over Danmark, se Eksport-Vejvise ­ rens Side 258, sidst i dette Bind — — Kbhvn., Frdbg. (m. Sporvejs ­ kort, se tillige SidelOogl2),m.m. se Afd. I Frihavnen .............................. 3 se tillige Eksport-Vejviserens Side 266, sidst i dette Bind — — Refshaleoen ................................ 3 — — Aabenraa ..................................... 1698 — — Aalborg .............................. 1702 — 3 — — Aarhus ................................ 1720 — 21 — — Esbjerg ........................................ 1766 — — Fredericia ..................................... 1781 — — Frederikshavn ............................. 1787 — — Haderslev ; .................................. 1801 — — Helsingør ..................................... 1813 — — Herning ....................................... 1817 — — Hjørring ........................................ 1825 — — Holbæk ........................................ 1831 — — Holstebro ..................................... 1835 — — Holte og Virum ..................... 8 — — Horsens ......................................... 1840 — — Hvidovre ................................... 5 — — Kalundborg ................................ 1854 — — Kastrup og Taarnby .................. 4 — — Kolding ........................................ 1859 — — Korsør ........................................... 1867 — — Køge .......................................... 1869 — — Lyngby ..................................... 7 — — Nakskov ........................................ 1881 — — Nyborg ................ ; . . . 1887 — — Nykøbing F .................................. 1890 — — Næstved ........................................ 1899 — — Odense ............................. 1908 — 09 — — Ordrup, Skovshoved, Klpbg., Jægersborg, Fortunen .............. 6 — — Randers ........................................ 1936 — — Roskilde ...................................... 1952 — — Rønne ........................................... 1963 — — Silkeborg ..................................... 1970 — - Skive ............................................. 1979 — — Slagelse ........................................ 1984 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. — —

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker