kraks vejviser 1940 handelskalender

Komm — Kons & theol. L Moltesen, K.;Direktør Dr. med. T Madsen, SK. DM.; .................... Kong Frederik den 7endes Stiftelse for hjælpe ­ løse og forladte Pigebørn, oprettet af Louise Christine, Lensgrevinde af Danner. Fundatsen konf. 23. Maj 1874 og Tillæg til samme 18. Febr. 1876 og 12. Maj 1909. Stiftelsens Formaal er udenVederlagatgive fattige og ulykkeligt stillede Pigebørn Op ­ hold, Undervisning, Opdragelse og Uddan ­ nelse til huslig Gerning. Stiftelsen, hvis Sæde er Jægerspris, optager Pigebørn fra hele Landet, i Reglen i en Alder mel ­ lem 2 og 4 Aar. Stiftelsen har f. T. ca. 190 Børn under sin Forsørgelse. Kst. Forstandere: Overlærer FIIo 1st og Fuldin. A R u g h £ Jægerspris 4. StiftelsensHovedkontor i Kbhvn. erFredh. Kan. 16 s Kl £ Cent. 2550 (10-4). ' Bestyrere: ih. Udenrigsminister Dr. phil. & theol. L Moltesen, K.; Direktør Dr. med. T Madsen, SK. DM.; .................... Kong Frederik den 8ndes Minde, Stiftelsen, Frijsenborg Allé, opr. 1. Jan. 1918 af Gene ­ ralkonsul J C Teilmann og Hustru. Stif ­ telsen, der bestaar af et Bygningskompleks paa 7 Ejendomme, giver Fribolig til saa ­ danne trængende, der har kendt bedre Dage og som er over 60 Aar. Bestyrelse: fh. Apoteker Viftor Peder ­ sen, R. DM.; Overretssagf. PoulTorp, R. DM.; ArkitektEmil Jørgensen,R.DM.; Gross. Alfred Jørgensen; Vinhdl. A Poulsen, Formand. Kontor: Frijsenborg Allé 68* [0] £ Ryv. 1454 y. Konservativ Ungdom i Gjentofte Kommune. Stiftet 1. Sept. 1920. Formand: Bankassist. Ole Ilarkjær Simonsen, CL Ibsens V. 27 Gjentofte £ Ge. 3641. Konservativ Ungdom i København og Fre ­ deriksberg, stiftet 22. Nov. 1920. Kontor : Kobmagerg. 28 2 E | ★ C. 14860 (10-18). Kontingent 4 Kroner aa ’ -lig. Samlingsstue, Læsestue, Mødelokaler : st. Kannikestr. 10 Kl £ Palæ 1105. Formand: Adam Møller £ Pa. 6538. Hovedkasserer: O P Christensen £ Go. 2822. Konservative Folkeparti ’ s,Det, Hovedkontor: Nyropsg. 19 E (9-17) £ ★ C. 6603, Stats £463 Telegramadr.:Folkepartiet. Kontorchef: H C Petersen £By8303. Konservative Klub, Den, Frederiksborgg. 17 Kl & C. 7701. Stiftet 6. Dec.1882. Formand: Redaktør Carsten Raft, MF. Konservative Studenter, Forening, Købma- gerg. 28 2 E | C. 14860. Stiftet 18. Aug. 1933. Formand : Stud. jur. Poul Meyer. Konservative Vælgerforening for Gjentofte Kommune, stiftet i Aug. 1915. Kontor: Jæ ­ gersborg Allé 52. B 2 Charlottl. £ Or. 6243 (17-18). Formand: Raadmand Bankbestyrer Knud Bindslev, Carolinev. 5 Hell. £ Hell. 1221. Konservative Vælgerforening for Kbhvn. og Frdbg., Den, stiftet 6. Okt. 1881. Hovedkt.: Frederiksborgg. 8 S Kl £ VrC. 11802, C.702& 10797 (9-17, Lørd.9-14). Kontingent IKr. Kvartalet. Hovedbestyrelse (l.Maj 1939). ForeningensFormand: Direktør Halfdan H e n d r i k s e n, ML. Forretningsudvalget: Direktør Halfdan Hendriksen, ML., Formand; Repræsentant H Tausen-Niel- sen, R., Næstformand; Ekspeditionssekr. Cand. jur. Chr. Strøm, Hovedkasserer; Skoleiiisp. Dr. phil. J C Elster Bonnich- sen.MB.; Værkmester O Bou et, MF.MB. R. DM ; Lojtn. Adam Mol 1 er; Raadmand Fru A J Fry densberg. Kredsrepræsentanter : Skrædderm. Jens Salomonsen;Styrmand J Kastrup Olsen; Generalmajor Poul Ramm, K. DM.; Fabrikant E. Arn vi g; Kapt. C P Ulrich sen; Sekretær Cand. jur. A Wassard Jørgensen; Direktør Kapt. Cand. jur. & polit. Jørgen

Real-Register for København Kommunehospitalet, se Hospitaler u. Direkto ­ ratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Kommunelægeforeningen i Kbhvn., stiftet 10. Okt. 1916. Formand: Kommunelæge V Eilschou Holm, Østerbrog.70[ø| fl0785. Kommunelægerne, seu. Offentlig Forsorg. Kommune-Læreres og-Lærerinders Byggefor ­ ening og Stiftelse, opførte 1889 Stiftelsen Blegdamsv 106 løl og ejer desuden Sonder- borgg. 4 og 6. for Tiden 6 Friboliger.Hus- lejehjælp til 11 Enker. Formand: Kommune ­ lærer HP Jar bøl, Solgaarden 36 4 [0] ® Ryv. 3243y. Kommunelærerforening, Frdbg., stiftet 28. Febr. 1899. Formaalet er at fremme Lærer ­ nes og Lærerindernes fælles Interesser og sørge for Børnenes Ferieophold. Formand: Kommunelærer Th. Schmidt, Iloff- meyersv. 7 EJ $ Da. 3647. Kommunelærerforening, Gjentofte. Formand: Kommunelærer E Asmussen, Frølichsv. 47 Charlottl. $ Ordr. 163. Kommunelærerforening,Kbhvns, stiftet24. Jan. 1895, Postgirokonto Nr. 1585, har til For- maal at varetage Kbhvns Kommunelæreres pædagog, og økonom. Interesser. Medlemsblad: Københavns Kommune ­ skole. Formand: Kommunelærer M R Hart- I i n g, Lykkesh. Allé 7 s E $ V 5817. Kasserer: Kommunelærer Alfred Jacob ­ sen, Milanov. 28 s [S] £ Su. 245. Kommunelærerindeforening, Kbhvns, stiftet 13. Febr. 1891, afholder faglige, pædagogi ­ ske og selskabelige Moder og Sammenkom ­ ster. Foreningens Formaal er at fremme Sammenholdet mellem Kbhvns Kommune ­ lærerinder og varetage deres faglige og pæ­ dagogiske Interesser. Formand : Kommune ­ lærerinde Frøken I M No rd en to ft Edisonsv. 12 4 E £ Eva 3496. Kommunelærerindeforenings, Kbhvns., Ferie- og Svagbørnskolonier og Kystsanatorium v. Hjerting, oprettet 1907. Forretningsfø ­ rer: Kommunelærerinde Frk. Helga Leh ­ mann, Fuglebakkev. 7 EJ £ Gh. 4690 (Mand, og Torsd. 15-18). Kommunelærerinders Byggeforenings Legat. De kbh vnske og frdbgske,er en selvej endein ­ stitution, knyttet til Kbhvns Kommunelæ ­ rerindeforening. Legatet ejer 2 Bygninger (Mariendalsv.34 EJ),indeholdende 39Lejlig- heder,passende forLærerinder i Virksomhed. Saasnart Husets Midler tillader det, vil der blive oprettet Friboliger for trængende, af- gaaede Lærerinder. Formand: Frøken Asta Mik kel sen, Peter Vedels G. 2 4 [s] £ Am. 5931. Kommunens Fri-Koncerter stiftedes i Aaret 1899 af Kbhvns Kommune. Kommunernes Bogudvalg, oprettet 1935 af Den danske Købstadforening, De samv. Sogneraadsforeninger, Fællesorganisatio ­ nen af Landkommuner med bymæssig Be ­ byggelse og Danmarks Biblioteksforening. Kommunalt Organ, som har til Opgave gen ­ nem Aftaler og Fællesindkøb at varetag« offentlige Skolers og Bibliotekers økono­ miske Interesser ved Leverancer af Skole- og Biblioteksmateriel af. enhver Art inden ­ for alle Erhvervsgrene. Formand: Borgmester Peder Christen ­ sen, Helsingør. Kontor: Gyldenløvesg. 11 E £ C. 14788, Stats £ 45' (9-12), Telegramadr. „Stad- centa “ . Kommunernes Pensionskasse, Gyldenløvesg. II B f C. 14788, Stats £ 45, Telegramadr. „Stadcenta". Formand: fh. Finansminister H P Han- s en, MF. Sekretær: Overretssagf. N C Lissau, R. Kommunes, Kbhvns, tekniske Tjenestemænd 17. Lønklasse. Stiftet 8. Maj 1908. Formand: Konstruktør G Christiansen, S-Boulevard 106 4 E. Kommunes, Kbhvns, tekniske Tjenestemænd i 8- Lønklasse. Stiftet 1916. Formand: Bane-

V — 2557 assist. P TI aas e, Godthaabsv. 341 1 Vanl. £ Damsø 2630. Kommunistiske Parti, Danmarks, Sektion at Kommunistisk Internationale, stiftet 1. April 1918, Griffenfeldtsg. 50 3 EJ £ C. 5333. Kommunistiske Ungdom, Danmarks (Sek ­ tion af Kommunistisk Ungdoms internatio ­ nale), Griffenfeldtsg. 50A 1 IN] £N 8891. Komponist-Forening, Dansk. Stiftet 5. Decbr. 1913. Omfatter alle danske Komponister. Adresse: Tietgensg. 30 E £ Palæ 5405. Formand: Knudåge Riisager. Koncertforening. Kbhvns, Sjæleboderne 4 Kl £ C. 14995. Stiftet 30. April 1937. Formand: Forlagsboghdl. Bjorn Erichsen. Koncertgiver-Ringen, Studicstr. 67 4 (YJ. Stif ­ tet 5. .Juli 1932. Formand : Pianist Victor Schiøler. Konditorlaug, Kbhvns., stiftet 12 Jan. 1866. GI. Kongev. 86 B E £ Cent.l22&Eva 3085. Oldermand : C F D i e m a r. Kongelig Dansk Automobil Klub. Hovedkontor: Dagmarhus 1 E £ ★ C. 7220. Telegramadresse: Autoclub. Kongelige Danske Aeronautiske Selskab, Det, stiftet 9. Jan. 1909. Ærespræsidenter: Den kommanderende General og Viceadmiral. Formand: Direktør f. Orlogsv. N K Niel ­ sen, K. DM. Kasserer: Di rektor C Thiel st. Selskabets Kontor: Dagmarhus 1 E£ ★ C. 7220, Lokal 9. Tilknyttede Klubber: „DanskePrivatfly ­ vere*, „Vestjydsk Flyveklub “ , Esbjerg, „Aalborg Flyveklub", „Dansk Svæveflyver Union* og „Dansk Modelflyver Forbund". Kongelige Haver, De, Rosenborg Slots ­ have, Bernstorff Slotshave, Frederiksberg Slotshaver (Frederiksberg Have og Sondermarken), Charlottenlund Slots ­ have, Fredensborg Slotshave (Fredens ­ borg Lysthave og Marmorhaven), Fre ­ deriksborg Slotshave) Indelukket, Lille Dyrehave, Jægerbakken, Slotssøen). Sor ­ genfri Slotshave,Graasten Slotshave,Have- anlæget ved Sønderborg Slot og Havean- læget paa Slotsholmen (den saakaldte Bib ­ liotekshave) sorterer under et Inspektorat. Haveinspektør: Alfr. Carlsen. Kontor: Frdbg. Runddel 3AE1 £ Gh.44 & Gh. 48 (Hverd. 10-12, Haveinsp. personlig som Regel 10-12). Kongelig Octroierede Almindelige Brandas- surance-Compagni, Det, oprettet ved Ok- troi af 1798. Ifølge Konvention af 1891 forenet med Det kbhvnske Brandassurancekompagni. Adresse: HøjbroPladslOKl (Hovedkontor) Telefon: ★ Cent. 447. Aktiekapital :4.540.450Kr., fuldt indbetalt. Bestyrelsens Formand: fh. Højesterets ­ dommer V Kr ar up, SK. DM. Direktion : ' J M Vissing,R. Kongelunden. Arealet blev 1818 paa 20 Aar overladt Det kgl. Landhusholdningsselskab til Skovkultur paa Foranstaltning af dets Præsident, Gehejmeraad Jonas Collin. Det beplantedes og skulde være faldet tilbage til Store Magleby, men blev i 1845 købt af Sta ­ ten. Det kgl. Fasaneri blev nedlagt 1. April 1920. Kong Frederik den 7endes Stiftelse for fattige Kvinder af Arbejdsklassen, opret ­ tet af Louise Christine, Lensgrevinde af Danner, Gyldenløvesg.l8(Nansensg.l) Kl £ By239y. Fundatsen konf. 25.Nov.1873 og et Tillæg til samme 24. April 1875. 52 fat ­ tige Kvinder, som er forsørgelsesberetti ­ gede i Kbhvns og FrdbgsKommuner, navn ­ lig saadanne, der ernærer sig eller har er ­ næret sig ved deres Hænders Gerning, har Husly, for Størstedelen Friboliger. (Arki ­ tekt: JT Zeltner). Stiftelsens Kontor: Fredh. Kan. 16 s Kl £ Cent. 2550 (10-4). Bestyrere: fh. Udenrigsminister Dr. phil.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker