kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Øland pr. Snedsted; Konsulent Aage F o gh, Himmelev pr. Roskilde; Medicinaldirektør Dr.med.Johs.F rands en,K.DM.; Formand f. Statens Jordlovsudvalg Niels Frederik ­ sen, Boskilde; SogneraadsformandD Grøn ­ bæk, Tvis; Vinhdl. Chr. Gyldenslette, R.; Skibsreder II A Han sen,R. DM.; For ­ mand f.Desamv.Fagforb.Laurits Hansen, MB.; fh. Minister H P Hansen, IMF., Sla ­ gelse; fh.MinisterJ Hassing-J orgensen, MF.; Gaardejer Henrik Hauch, ML. K. DM., Sølund pr. Viborg; Direktør i Land ­ brugsmin. V Helsted. R.; Direktør Aug. Holm. K. DM.; Formand f. Dansk Fiskeri ­ foren. M C Jensen, DM. R.; Købmand A S H Jeppesen, R.DM., Helsingør; Natio ­ nalbankdirektør O Jepsen; Departements ­ chef H Jespersen, R.DM.; Direktør Vald. Johansen, Skive; Direktør Thorkild Jun ­ cker, R.DM., Aarhus; DepaitementschelK H Kof o ed. K. FM.; Gaardejer Knud Kri ­ sten sen, MF.,Biviumgaard pr.Humlebæk; Gaardejer Johs. Kye d, Skovvang pr. Bel- dringe; Folketingsmand J Christmas Møl- 1 er; Direktør Frederik Nielsen, R.;Direk- tor Chr. H Olesen, K. DIM.; Proprietær S Overgaard, R. DM., Højbygaard pr.Orm- slev; Forretningsf. Ch. Petersen, ML.; Grosserer H L Poulsen, R.,Odense;Gross. Rudolph Schmidt, R. DM.;Raadsformand E S eligmann,R.;Murerm.Rs.Sørens en, Roskilde; Højesteretsdommer V Topsøe- Jensen, SK. DM ; Konsul JVillemoe s, ML. R. DM., Esbjerg ; Departementschef PKWinther, R; Afdelingschef i Uden- rm. EWærum, K. DM. Raadet har nedsat følgende Nævn (se disse Artikler): Benzin-Nævnet; Brændsels-Næv ­ net; Brændselsolie-Nævnet; Bygge-Nævnet; Ernærings- ogHusholdnings-Nævnet; Hude- Nævnet; Kartoffel-Nævnet; Korn-Nævnet; Medicin-Nævnet; Mel- og Brød-Nævnet. Ernærings-og Husholdnings-Nævnet. Formand: Medicinaldirektør Dr. med. Johs. Frand ­ sen, K. DM. Kontor: Sundhedsstyrelsen, Slotsholmsg. 10 E & C. 9162 & 9165. Es ajas Kirken i Malmøgade, Hj. afUpsalag. 82. Grundstenen nedlagt 7. Jan. 1903, Krypten indviet 6. Decbr. 1903, selve K irken 29. Sept. 1912. (Arkitekt: Thorvald Jørgensen). Sognekirke for østervold Sogn. Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirke ­ fond. Kirkens Kasserer: Bankdirektør S A Z i rn- mermann-Hansen. Sognepræst: PL Jensen. Res. Kapellan :K Olesen Lars en. Kordegn :W Jernbøl. Organist og Kantor: Knud Malmstrøm. Kordegnens Kontor: Webersg. 4 s (ø] $ 0 1046u. (Søgnedage (undt. Torsd.) 9-1, Fred, tillige 5-7). Sognet omfatter Kvarteret mellem Øster - brog., Jernbanelinien, Ø-Voldg.; Sølvg., 0- Farimagsg., Gammeltoftsg.ogØ-Søgade. - 1 Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Esperantistforeningen for Danmark (Cen ­ tra Dana Esperantista Ligo). Stiftet 1908. Formand: Læge Peter Justesen, Fanne- rup pr. Kolind. Esperanto-Klub, Arbejdernes (Laborista Espe ­ ranto Klub), stiftet 27. Aug. 1932. Adr. Fru Andrea Jørgensen, Hvidkildev. 1 E $ No. 4874. Esperanto-Klub, Kbhvns. stiftet 2.' Jan. 1908. Næstformand: Sproglærer L V as il- jef, st. Kannikestr. 15 E $ Pa. 5505. Esperanto-Kontoret (Esperanto - Oficej o), Strandboulevarden 66 ISl $ Cent.7763(10-2). Fru Louise Høst. Telegramadresse „Espe ­ rantokontor". Estvadgaards Stiftelse. Kun Damer af adelig Stand el. Rangspersoners Hustruer og Enker eller ugifte Døtre af Mænd i de 3 første Rangklasser kan optages. Aarlig Hævning: 400 Kr. (for 12 Enkefruer og 12 Frøkner), 200 Kr. (for 6 Enkefruer og 5 Frøkner).

V — 2502 retssagf. Axel Bang, K. DM.; Fru Astrid Berg; Fru Dagmar Binder; Direktør Jørgen I Goldschmidt; Ge ­ neralkonsul Johan Hansen, K. DM. FM.; Underdirektør Carl He man; Borgmester S Munk; Fru Anna Schwartz; Stats-, minister Th. Stauning, MF. FM.; Fru Mathilde Zahle. I Repræsentantskabet: fh.Departements- chef GBusck-Nielsen, R. DM.; Kredit ­ foreningsdir. fh. Indenrigsminister, Dr.phil. O Krag,MF. K. DM.; Prof. Dr.phil. V Ku hr, R.DM.; Amtmand Rud. Lassen, K. DM.; Viceadmiralinde I M Wandel. Administrator: Pastor Hermann Koch,R. DM. Revision: Statsaut. Revisor Lektor HC Steen Hansen. Entomologisk Forening i Kbhvn., stiftet 1868. Virker ved Moder h veran den Uge i Vinter- halvaaret, ved Ekskursioner og ved Udgi ­ velse af Tidsskriftet „Entomologiske Med- delelser “ , der tilstilles Medlemmerne gra ­ tis. Aarsbidrag 8 Kr. Formand: Museums ­ bestyrer Dr. phil. Kai L Henriksen. Krystalg. 27 E f C. 6847. Entreprenørforeningen, V -Farimagsg. 31 3 E $ ★ Cent. 9858, stiftet 1. Maj 1892. Medl. af Arbejdsgiverforeningen. Bestyrelse: Ing. TKThomsen, R., Formand;Ing. K Hauer; Ing. Aa Nielsen, K. DM.;Ing. E Petri; Ing. E Thorsen. R. DM.;Entr. J C Halvorsen, Aarhus; Entr. HOtzen. Direktør : Ingeniør Sv. Nø r i n g. ForeningensMedlemmereriFag-Registret, Afd. VII, under Fagoverskriften Entrepre ­ nører betegnet ved Mærket (ME). Erhvervenes Fællesudvalg om Portotakster m. m. nedsat af Dansk Dampskibsrederifor ­ ening, Grosserer-Societetets Komité, Indu- striraadet og Landbrugsraadet. Formand: Gross. Wm. Prieme, IMF. R. Udvalgets Sekretær: Ingeniør Cand. polyt. Niels Lichtenberg, Industriraadet, V- Boulevard 18 E fi ★ C. 8100. Erhvervenes Fællesudvalg om Skattespørgs- maal. Nedsat af Dansk Dampskibsrederifor ­ ening, Fællesrepræsentationen for dansk Haandværkog Industri, Grosserer-Societe ­ tets Komité, Industriraadet og Provinshan ­ delskammeret. Formand : Skibsreder AP Møller, R.DM. Udvalgets Sekretær : Ingeniør, Cand. polyt. Niels Lichtenberg, Industriraadet, V- Boulevard 18 E J) ★ (!. 8100. Erhvervenes Laanefond (Lov Nr. 109 af 4. April 1928), Niels Juels G. 5 E $ -^C. 6038. Bestyrelse:'Departementschef J J E Schaarup, K. DM., Formand; Depar ­ tementschef Dr. polit. Julius Wilcke,- K. DM.; Departementschef H Jespersen, R. DM. Kommitteret: Kontorchef Poul G Kr etz,R. Sekretær : Kontorchef P O W i n t h er, Kon ­ geriget Danmarks Hypothekbank. Erhvervs Frugtavlerforening, Danmarks, Dronningensg. 7, Odense f 6332. Stiftet 31. Marts 1934. Formand: Proprietær Aage Høj van g, Høj vang pr. Ringe $ Ryslinge 47. ErhvervshønseriernesSammenslutning, stiftet 22. Juni 1932.Formand : Kunstmaler Marius Skov,Ribev.,Bramminge $ 11. Erhvervsraadet for Gartneri- og Erhvervs ­ havebrug, se Gartneri- og Erh vervshavebrug. Erhvervsøkonomiske Raad, Det, nedsat af Handelsministeriet 6. Sept. 1939. Sekretariat: Vognmagerg. 2 E fil^C.806. Leder af Sekretariatet: Kontorchef E Lindgren, R. Medlemmer :fh.MinisterJ Frii s-Skotte, MF. MfDR., Formand; Parcellist N P An ­ dreas en, Jyderup,MF.;FruKaren Braae; Borgmester Peder Christensen, Hel ­ singør; Overborgmester Viggo Christen ­ sen, FM.; Borgmester CE Christiansen, ML.,Maribo; DepartementschefEinarC o h n, R. DM.; Departementschef Johs. D a 1 h o f f, K.DM.FM.;ProprietærVFi biger, MF.R.,

Emma — Estv U nderstøttelsesfond for danskeDramatikere. Formand: Forfatteren Otto Rung, R.; Kas ­ serer : Direktør Anders R o o s e. Emmaus-Kirken, Peter Bangs V. 1 E, den Diakonissestiftelsen tilhørende Kirke, blev indviet 31. Dec. 1876 og er en Gave afafd. Etatsr. Stoltenberg. Gudstj. er offentlig. Præster: Dr. theol. L J Koch, R.DM.; S M H a u g e. Engageringskontoret for Handel og Industri, Foreningen, opr. under Medvirkning afGros- serer-Societetet, Industriforeningen, Han ­ dels- og Kontoristforeningen og Centraludv. for samtlige danskeHandelsrejsendeforenin ­ ger. Adr. : Børsen (Indg. fra Christiansg.) Ekspedition daglig 10-2 samt Mand, og Fred. 6-7 C. 2247 & C. 2220. Kontorchef: N E Wilhelmsen. Se Fag-Reg. u. Engageringskontorer. Enghave Kirke, S-Boulevard 120 |v], indviet 21. Dec. 1924. Kordegnens Kontor: Angelg. 3 3 [V] |1V8798. (Søgnedage(undt.Torsd.)9-l samtFred. 5-7). Sognet begrænses af Ny Carlsberg V., Ha- derslevg., Erik Ejegods G., en Linie over Banelinien tilVasbyg., ad denne til Eng- havev., under G odsbanesporet, langs Gods ­ banen tilVestre Kirkegaard, Kirkegaardens Hegn mod Øst, Forbindelsesvejen mellem Bavnehøj Allé og Vestre Kirkegaards Hovedindgang, Vestre Kirkegaards Allé, en Linie over Carlsberg Bryggeriernes Grund til Ny CarlsbergV. Øst for Indgangen til Carlsberg Bryggerierne. I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Enghaven. Anlæg ved Enghave PI. EJ. Anlagt af KbhvnsKommune. Aabnet for Publikum 26. April 1929. Omfatter et Areal af 3,5 ha. Land. English Debating Club, stiftet 1885. Engelske Foredrag m. m. Formand : Translatør Allan Warrern, Damgaardsv. 42 Klpbg. $ Or. 3545; Indmeldelser: Frøken M Darum, Middelfaitg. 12 101 $ 0 9109 (inden Kl. 13). Enigheden af 1880, se u. Sverekasser. Enkekassen af 2. Febr.1886, Post- og Tele ­ grafvæsenets Enkekasse. Maanedsbidrag 2 Kr. for gifte og 50 0. for ugifte. Adresse: Valkendorfsg. 2 1 E. Bestyrelse: Kontorchef M J CGredsted, R. DM., Formand; Telegrafkontrolør R Schulze. Aarhus, Næstformand; Tele ­ grafkontrolør C J Hansen, Sekretær; Overkontrolør O P Nielsen; Telegraf - assist. AJLarsen, Fredericia. Enkekasser, Sjællands Stifts gejstlige, Nør- reg. Il 1 E f By 4335 (10-12). Enkepensionskassen for Livgardens Officl- antgruppe, stiftet 1853. Formand : Musik ­ direktør Th. D y r i n g, FM. ; Forretnings ­ fører: Tilsynsofficiant L Løvgreen,DM., Ø-Voldg. Liv g. Kas. E $ By 5537y. Enrum, Vedbæk. Hovedbygningen er opf. 1862-64 af Grev Danneskiold-Samsøe i gotisk-engelsk Renaissancestil (Arkitekt: J D Herholdt). Ensomme Gamles Værn (stiftet 1910), under Ledelse sammen med Studenternes sociale Sekretariat, Bernstorffsg. 21 1 E ; (aab. 10-3 f By 4637), Postgirokonto Nr. 128, støtter alt Arbejde for Gamle. Institutionerne dri ­ ver Hjemmene: „Rahbeksminde “ , Rahbeks Allé 15 E $ V3906 og „st.Tuborg “ Strandv. 123 Hell, f Hell. 4278, Hell. 10103 & Hell. 10112,9 Vinterstuer, en i hverBydel,Studen ­ ternes Landkoloni for G amle,Studenternes- Vej ledningskontor for Legat- og Hjælp ­ søgende, Studenternes Juleindsamling samt udgiver „Staden Københavns Gamle". Protektor: Hs. Maj. Kongen. Præsident:Overpræsident Kmh. J B iilow, K. DM. FM. I Bestyrelsen: Sparekassedir. Winkel Smith, K. DM., Hovedkasserer; Over- Sognepræst: Herman Lars en. Res. Kapellan: E Wulff Møller. Organist: Rich. Østerfelt. Kordegn: Axel Larsen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker