kraks vejviser 1940 handelskalender

Dans Dansk Skovforening, V-Voldg. 86 3 [v] f Cent. 13962, se Skovforening. Dansk-Spansk Forening, stiftet 2. Nov. 1927, Ved Stranden20E ^Palæll28.Formaal: At fremme den kultui elle Forbindelse mellem Danmark og spansktalende Lande. Bestyrelse : Forfatter Dr.phil. Carl Bratli, Formand; Ingeniør Bjørn Gudmann-Carl- sen; Vicekonsul C T Jespersen, Næst ­ formand; Gross. Emilio Lohse, Kasserer; Konsul E T Nygård. Repræsentantskabet bestaar af 16 Medlem ­ mer. Indmeldelse sker hos Dr. phil. Carl Brat li, Ved Stranden 20 E fl Palæ 1128 og hos Gross. Emilio Lohse, Amagert. 31 E $ Cent. 1311. Dansk Studiefond, stiftet d. 28. April 1913. Yder Laau paa lempelige Vilkaar til: A) Studerende ved Kbhvns og Aarhus ’ Uni ­ versiteter, Polyteknisk Læreanst., Landbo ­ højskolen, Tandlægeskolen, Farmaceutisk Læreanst., Handelsvidensk. Læreanst., Niels Brocks Handelsskole, Kunstakade ­ miet, Det kgl. Musikkonservatorium, Tekn. Skoler i Kbhvn.,Aarhus og Odense og Semi ­ narierne, fortrinsvis til Afslutning af Studi ­ erne. B)Kandidater udgaaede fra*de nævn ­ te Læreanstalter til Støtte af videnskabelige Studier og anden Uddannelse, der tilsigter en videre Udvikling og Dygtiggørelse. Formand for Repræsentantskabet og Forretningsudvalget: Prof. Edouard Suen- son. I Forretningsudvalget: Prof. C A Bo ­ delsen og Landsretssagf. Emil Fryd. Adresse : Kampmannsg. 2 2 13 gi Palæ 4655 (Kontortid daglig 10-12). Dansk Studieudveksling, se Studieudv. Dansk Svømme- og Livredningsforbund, se Svømme- og Livredningsforbund. Dansk Sygeplejeraad, se Sygeplejeraad. Dansk Teknisk Lærerforening, se Teknisk Lærerforening, Dansk. Dansk Textil Union, se Textil Union. Dansk Tonekunstner Forening. Stiftet 22. Febr. 1903. Formaal: At danne Samlings ­ stedet til Varetagelse af det danske Musikl ivs almindelige — ideelle og praktiske — Inter ­ esser. Formand for Bestyrelsen: Kompo ­ nisten Hakon Bør res en, R. DM. p. p.; Se ­ kretær og juridisk Konsulent: Landsrets ­ sagf.Eiv. Helsted,Raadhusstr.l E ® Pa. 7576. Dansk Tonekunstner Forening, Musikraadet, et indenfor ovennævnte Forening dannet Raad, der har til Opgave at drøfte Spørgsmaal af almen Betydning for det danske Musikliv, at vejlede Myndighederne i Sager, hvor Ind ­ sigt i Musik ogMusikforhold har Betydning, at repræsentere den danske Tonekunst ved officielle Henvendelser fra Udlandet, stilet til D.T.F. eller oversendt til denne, og at af ­ give Erklæringer om Musikspørgsmaal til Biug i Retssager og Tvistigheder eller afgive Skøn indenfor den angivne Ramme. Raadet, der kun optager Repræsentanter for Foreninger eller Institutioner, som vare ­ tager en faglig Musikinteresse, og hvis Virk ­ somhed principielt er landsomspændende, bestaar af en Repræsentant for følgende In ­ stitutioner og Foreninger : Dansk Tonekunst ­ ner Foren., Det Unge Tonekunstnersclsk., Dansk Komponist-Foren., Musikpædagogisk Foren., Dansk Organist- og Kantorsamf. af 1905, DanskSolist-Forb.,Solistforen, af 1921, Dansk Musiker-Forb., Kbhvns Musiker- og Orkesterforen., Koncertgiver-Ringen, Dansk Revyforfatter-og Komponistforb. og Det kgl. danske Musikkonservatorium. Desuden har Professoren i Musikvidenskab ved Kbhvns Universitet Sæde i Raadet. Sekretariat fælles med Dansk Tonekunst ­ ner-Forening (se ovenfor). Raadets Forhandlingsleder: Komponisten Hakon Børresen.R. DM. p. p. Dansk Trafik-Forening, se Trafik-Foren. Dansk Tuberkuloselægeselskab, se Tuberku- loselægeselskab. II 7

Real-Register for København Dansk-Hollandsk Forening, stiftet 17. Nov. 1920. Adr. Amagert. 11 Ej) Cent. 12778. Formand :Forlagsboghdl. IIJ e spersen,R. DM.; Sekretær: Fru A J Valeton Kjeld- gaard. Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts., Frihavncn[ø] C. 10045. Telegramadresse „Syndikat". Stiftet 1900. Aktiekapital: 5 Millioner Kroner. Bestyrelse: DirektorE Biilow,R., For ­ mand; Hojesteretssagf. Th. Knudtzon, R.,Næstformand; Generalmajor Kmh. Tor ­ ben Grut, K. DM. ; Direktør Percy lp sen ; Prokurist A Jørgensen; Oberst J I ’ agh- II an s en, K. DM. Direktion: Kapt. W Haubroe, R. DM., teknisk Direktør; A Henckel, R., kom ­ merciel Direktør. Oansk-lslandsk Forbundsfond, Adr. Christi- ansg.12 E $ Palæ 6547, stiftet i Henh. til Dansk-IslandskForbundslovaf30.Nov.1918. Bestyrelse: Kreditforeningsdir. fh. Inden- rigsm. Dr. phil. OlufK rag, MF. K. DM. Formand; Gross. Halfdan Hendriksen, ML., begge valgte af Dansk-Islandsk Nævn ; Prof. Dr. phil. Erik Arup, Sekre ­ tær; Prof. Dr. med. SKjærgaard; Prof. Dr. phil. Johs. Brøndum-N ielsen,R., valgte af Konsistorium. Oansk-lslandsk Nævn, Christiansg. 12 E f Palæ 6547. Opr. i Henhold til Dansk-Is ­ landsk Forbundslov af 30. Nov. 1918. Næv ­ net bcstaar af 8 Medlemmer, hvoraf Halv ­ delen vælges af Danmarks Rigsdag og Hal vdelen af Islands Alting. De af Rigsda ­ gen valgte Medlemmer: Prof. Dr. phil.Erik Arup; Gross. HalfdanH e n d ri k s en,ML.; Kreditforeningsdir. fh. Indenrigsmin. Dr. phil.Oluf K r a g ,MF.K. DM.; Forretningsfø- rer Hans Hed tott-Hansen, MF.; deaf Altinget valgte Medlemmer: Prof. Al ­ tingsmand Magnus Jons son; fh. Justits- og Kirkeminister Altingsinand Jbnas Jon s s on; Hojesteretssagf. Altingsmand Stefan Joh. Stefansson; Sysselmand Al- tingsmandGisli Sveinsson. Dansk Islandsk Samfund, stiftet 1916, Adr. Nørreg. 361 E f By8121 (13-16). Formand: Seminarieforstander Dr.phil. Arne Møller, R., Haderslev. Dansk-Italiensk Selskab, stiftet 1934. For ­ mand: Prof. Dr. phil. Franz Blatt, Aarhus. Dansk Jagtforening, Bredg. 47 0 | Palæ 614, se Jagtforening. Dansk-Jugoslavisk Forening, Sortcdamsdoss. 73 [0] Øb. 440. Stiftet i Juni 1933. For ­ mand : Arkitekt Ejnar Dyggve, R. DanskKirke i Udlandet, stiftet 1919. Formand for Bestyrelsen: Biskop Fr. Bruun-Ras ­ mussen, K.DM., Aarhus $ 1750; Næstfor ­ mand for Forretningsudvalget: Sognepræst Ch. Nedermark, Glostrup $1 Glostrup 443, Kassererkontor: Vendersg. 14 2 E il By 6188. Dansk Kirke-Mission I Arabien. Bestyrelsen bestaar af Præster og Lægfolk fra Landets forsk. Egne. Sognepræst O E Ørberg, Seest pr. Kolding, Formand; Inspektør H Hjejndal, Bagsværd $ Bagsværd 348, Postgiro 1984, Kasserer. Dansk Konfektureforening, Forening af Kon ­ fektkonditorer i Danmark. Stiftet 22. Juni 1915. Optager Medlemmer over hele Lan ­ det. Kun Konfekturehandlere, der paa eget Næringsbevis driver Detail-Konfekturefor- retning, kan optages. Formand: Chr. M ernøe, Gl.Kongev.85 El 1)V 5873v. Redaktør af Medlemsbladet: Jacob Lund, Gothersg. 8 C E $ C. 12579. Dansk Krigs-Søforsikring for Varer, se Krigs- Søforsikring. Dansk Kulturfilm, stiftet 30. Aug. 1932. Formaal: at fremstille Lære- og Kulturfilm - herunder Kortfilm - med Emner fra dansk Natur, Digtning, Historie og andre danske Kulturomraader samt Film, der kan tjene til almindelig Propaganda for Danmark og dansk Erhvervsliv. I II 7

V — 2497 Formand:Højesteretssagf.Ejvind Møller. Forretningsf. : Direktør Thomas P H j e j le. Kontor: Dahlerupsg. 3 E $ ★ C. 16773. Dansk Kvinde-Gymnastikforening, se u G. Dansk-Lettisk Forening, Lundsg. 11 (ø) f C. 10725.Stiftet 31. Jan. 1930.Formand: fh. Kommissionspræsident Holger Andersen, R. DM.; Sekretær: Gross. R E Brincker. Dansk Ligbrændingsforening, Nikolaj PI. 27 E,se Ligbrændingsforening, Dansk. Dansk-Litauisk Selskab, stiftet 9. Mai ts 1933. Formand: Direktør Dr. phil. II Blegvad, R., Dansk biologisk Stat., Charlottenlund Slot, Charlottl. f Hell. 1847. Dansk Lokomotivmands Forening, se Lokomo- tivinands Forening, Dansk. Dansk Møbeltransportforening, Danasv. 30E, se Møbeltransportforening. Dansk. Dansk Navne-Institut, for Antagelsen af nye Slægtsnavne, Himmerlandsv. 22 [Fl ® G-h. 3033. Dansk Palestenensisk Selskab (The Danish Palestine Society), Gammeltorv 20 EDO. 8224 & 8225. Stiftet 18. Jan. 1934. For ­ mand: Gross. Martin Martin-Jensen. Dansk-Polsk Forening, Evaldsg. 9 IS ’ U t A t C. 7242, stiftet 1. Febr. 1928. Formand: Inge ­ niør Knud IIø jgaar d, R DM. Dansk-Polsk Handelskammer, Frederiksg. 7E D C. 9217. Leder: Konsul Leon Winter. DanskRevisorforening.seRevisorforen., Dansk. Dansk-Russisk Forening, stiftet 3. Maj 1928. Formand: Baron V Karl Stiegnitz von Ehrenfels,Edisonsv. 9 2 [v] |1 V 5121x. Dansk-Russisk Samfund, Forening for Dansk- Russere, stiftet 1920, Aldersrog. 6 EU. Bestyrelse : Direktør Generalkonsul Wald. Jacobsen R. DM., Formand. Dansk Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald, se Røde Kors Folkekuranstalt. Dansk Samling, Forening, Bidstrupv. 45, Birkerød $ Birkerød 534; Kbhvnskontor : Romorsg. 21 A E D By. 7678. Formand: Forfatter Arne Sørensen. Dansk Samlings-og Korporationsparti. Stiftet 15. Okt. 1936. Kontor: Chr. Richardts V. 7 2 S P 3017. Dansk Samvirke, Foreningen, stiftet 1919 som Fortsættelse af Foreningen De danske At- lanterhavsøer (stiftet 1903), har til Formaal retage Udlands-Danskernes Interesser i Danmark, at virke for Fremme af danske Interesser i Udlandet og at søge Samarbejde med officielle og piivate Institutioner, der kan støtte Foreningens Formaal. For ­ eningen udgiver Maanedskriftet „Dan ­ marksposten", som tilstilles alle Medlem ­ mer hjemme og ude. Aarskontingent 10 Kr., eller 200 Kr. een Gang for alle. For ­ eningen har Afdelinger eller Repræsentan ­ ter i næsten alle Lande over hele Jorden. Bestyrelse: Landsdommer N V Boeg, K. DM., Formand; Ingeniør M Ib Nye- boe, R., Næstformand; Direktør General ­ konsul Hakon Christiansen, R. DM.; Chef f. Udenrm. Pressebur. Karl I Eske ­ lun d, R.; Direktør Gunnar Gregersen, K. DM.; Generalkonsul Johan Hansen, K.DM.FM.; Ingeniør Per Kampmann, R. DM.; Redaktør E Marott, R, DM.; Prof. Dr. phil.. P O Pedersen, K. DM.FM.; fh. Minister M N Slebsager, K. DM.; Fabrikant Gregers Wink el, R-; Læge Forfatter Johan Wøller. Sekretariat og Redaktion: V-Bouleva. ” d 36 IS fl C. 7217. SÆretær i Foreningen og Redaktør af „Danmarksposten": Redaktør A Kamp. Kasserer: Fuldm. Holger Nielsen. Dansk Skiforbund, se Skiforbund. DanskSkolemuseum, se Statens pædagogiske Studiesamling. at styi keForbindelsen mel ­ lem Danske i Ind- og Ud ­ land samt at udbredeKend- skab til Danmark i Udlan ­ det. Dette Formaal søges naaet bl. a. ved : Udgivelse af et Tidsskrift, Oprettel ­ se af et Sekietaiiat, at va ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker