kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Meje — Meni

V

Udbetalte Erstatninger androg til Udgan ­ gen af Aaret 1938 ca. Kr. 45,5 Mill. Skade ­ reserve: 3,2 Mill. Kr. Foreningens Kapital: ea. 3,3 Mill. Kr. Bestyrelsens Formand: Gaardejer Poul Rasmussen,R., Højetpr. Væggerlose. Direktion: Ch. Ileiede, R.DM. A J Nørre lu nd. Mejeriforening, Kbhvns. stiftet 4. April 1887. Formand: Mejeriejer P Larsen, R., Vo- droffsv 39 E $ V 9986. Wlejeristforening, Dansk, se u. Mejeridrift. Melchiorianerforeningen, stiftet 1885. For ­ mand: Overkontrolor v. Statsb. AOh- meyer. Melchiors, Henriette, Stiftelse, Naboløs 6 Kl, traadt i Virksomhed 1914; Boliger for vær ­ dige og trængende Enker efter Videnskabs- mænd eller Kunstnere. Melchiors Stiftelse, under detmosaiskeTroes- samfund, Ny Kongensg. 8 Kl. Mel- og Brød-Nævnet. Formand: Direktør Vald. Johansen, Skive. Kontor: Vognmagerg. 2 IH $ C. 806. Menighedsbørnehaverne, De samarbejdende. Kontor: Ahrenkildes Allé 16 (Bl. $ Am. 3379. Formand for Forretningsudvalget: Sognepræst Fritz L e r c h e. Menighedsforbundeti Kbhvn. af 1898, omfat ­ ter f. T. 37 Menighedssamfund, ledes af et Forbundsraad, der bestaar af to Repræsen ­ tanter fra hvert Menighedssamfunds Sty ­ relse. Forretningsudvalg: Stiftsprovst Dr. theol.H Ussing, K. DM., Form.; Sogne ­ præst J Th. Thomsen, Næstform.;Sogne ­ præst C Rendtorff; Bogholder K Dalgaard, Kasserer; Entreprenør H Brandt; Direktør Johs. Malmstrøm. Menighedspleje. I Danmark findes der i de fleste Byer og ikke faa Steder paa Landet Menighedsplejearbejde af hvilke det før ­ ste, Diakonissestiftelsens, paabegyndtes 2. April 1877. I Kbhvn. er der 82 Menighedsplejer. De virker indenfor et Sogn el. Sognedistr. og ledes af Præ ­ ster og Lægfolk, sædvanlig med faguddan- nedeHjælpere: Diakonisser, Sygeplejersker og Socialhjælpere til Assistance. Hjælpen ydes mindre ved Pengehjælp end ved Føde og Klæder, Raad og Daad ; desuden Syge- og Barselpleje, Vuggestuer, Asyler. Kbhvnske Menighedsplej ers Adres ­ ser samt Formændenes Navne: Absalons K. 1) Asger Rygs G. 13 4 E & Ve. ICPoulsen.^ V3281. 6373x. Søster Marie .1 acobsen. - 2) Frederiksstadsg. 1 E (13-14) Pastor Aldersro Sogn (Taksigelseskirken), Jagtv. 199. [ølPastor B iering-S or ens e n ffRyv. 4150. Allehelgens K. Østrigsg. 45 E. J) Am. 7991. Sognepræst ------ Annas K. Ilørsholmsg. 22D' INI $ Tg.2814x. Ansgarkirken. Genl ’ oreningspl. 4 E S) Ta ’ 5926. Pastor V Wi udfold. Apostelkirken. Saxog. 13 1 [S f V 7750 (12-13).SogneprædtDr.phil.J Schousboe. Bethlehems K. Evaldsg. 10 (H f N 5191 (10-11). Pastor Poul Garde. Blaagaards K. I. Blaagaardsg. 4® $N7201. Pastor MJ Rosager-Hansen. - 2. Vesselsg. 13 LSD Pastor J O Schrøder $ N 7173. Brorsons K. Rantzausg. 55 Hl $ N79V9 (9 l /a -10 ’ /2undt. Fred.). Pastor S II S ør e nsen. Brønshøj K. Brønshøj Præstegaard Brh. D Bella 43. Pastor G Sparring-Peter- sen. ■Christiansborg Slotsk., Ny Vesterg. 1 4 K1 $ By.960v (9-1, undt. Torsd.). Christians K. Overg. o.V.6 El | Am. 5050. Provst PHelweg-Larsen. Citadt ls K.Kastellet Artilleristok 14 (Øj. Pa ­ stor Gunner Engberg, R. $ Pa. 7375. Davids K. Øresundsg. 5 [ø] Øb. 4633. Diakonissestiftelsen, Vodrotfsv. 20 LY] (3-4) D V 5356.Driftsbestyrer B 0 liga a rd, R. n i«

Nazaret K. Ryesg. 107 [0] g 01398 y (9-1 undt. Torsd.). Pastor Charles Ni el sen. Rødovre K. Rødovrcv. 99 - 103 Rødovre Vanl. g Rødovre 100. Pastor JFKiiszner. SamuelsK. Raadmansg. 46 A E g Tg .5777. PastorSHK Kyndal. St.AndreasK. Menighedshuset,Gothersg.Kl (10-11) g By 4126. Pastor Sv. Alsinger g 06053. St. Jakobs K. Inspektorboligen, Østerbrog. 57 [ø] (14-15) g Øb. 540y. Søster Marie Lauridsen. St. Johannes K. ØstreDistrikt, Sortedamsg. 5 E Sognepræst Dr. theol. Marius Han ­ sen, R. g N 7743. -Vestre Distrikt, Sortedamsdoss. 25 1 03. Pastor Kr. Bj erregaard g No. 8211 (10- - Nordre Distrikt, Norrebrog. 50 E. Pastor O B PraémgC.4149. St. Lukas K. Nordre Distrikt, Nyelandsv. 4B 4 E. Pastor J alk gGh. 1558 x - Søndre Distrikt, Sylows Allé 21 E (10-11, undt Onsd.; Fred. 6-7). Pastor Jens Nielsen g Gh.2427. * St. Markus K. Julius Thomsens P1.2E. Pastor MFBlichfeld gN 5637. St. Matthæus K. Plejeforeningen Valde- marsg. 27 E (9-10) g V 3958. St. Pauls K. Fredericiag. 84 Kl g Palæ 2842(11-12). Pastor Sven ANielsen, R. St. Stefans K. Sondre Distrikt, Sollerodg. 40 E g Ta. 5499 (14-15). Pastor E LBal- linrrgTa 366 - Nordre Distrikt: - - - St.Thomas K.Østre Distrikt,Thorvaldsensv. 18MgN 5371. Pastor O VLarsen.(ll-12, undt. Onsd.); Vestre Distrikt, Dr. Abild- gaards Alle 18 1 E g N 6036. P G Er land ­ sen (11-12, undt. Fred.). Simeons K. Prinsesse Charlottes G. 3 E g N 1510v (14-15). Simon Peters K. Wibrandtsv. 41 [S] g Am. 7949. Pastor Tage Schack. Sions K. Landskronag. 3 [ø] (9-1) g Ryv.1538 Pastor E Borregaard,R. Solbjerg K. Sylows Allé 13 E (Mand, og Torsd. 10-11) g Gh. 30. Pastor N J Raid. Sundby K. I. Frankrigsg. 1 [S] g Am. 101. Pastor J C Schwarz-Nielsen. - II. Englandsv. 57 ISI g Am. 2245. Pastor H Flensmark. Timotheus K. Kirken, Traps Allé 15 Valby. Søster Marie S c hult z. Trinitatis K.Menighedshuset,st.Kannikestr. 8 S E g By 7655 (2-4). Sognepræst Chr. P Pedersen. Vangede K. Lyngbyv. 429 A Qjentofte g Gjent. 1697. Pastor Chr. Norlev g Gjent. 758. Vanløse K. Stovringv. 11 Vanl. g Da. 1681. Provst Knud Ottosen. Østervold (Esajas K.) (3-4). Sogne- præstPL Jensen g 0 1748x. (D.S.Mpl.)Kont. Vendersg. 2« Kl g By 7385 &By2588(10-4),Juni- Aug. 10-2, stifteti.Okt. 1902 med det Formaal at fremme Forbin ­ delsen mellem de enkelte Menighedsplejer i Kbhvn., Frdbg. og Hell, og repræsentere dem udadtil, dogsaaledesatden enkelte beva ­ rer sin Selvstændighed. Kontoret modtager Gaver,som genn. Menighedsplejemeuddeles til de fattige; det udsteder og sælger Menig ­ hedskort (fra 50 0.-5 Kr.), som Køberen kan give fattige; Kortet bringes af denne til den \ lokale Menighedspi., der efter nøjere Under ­ søgelse indløser Kortet og understøtter med dets Beløb. De Samvirkende Menighedspi. udgiver Maanedsbladet „Fra Menigheds ­ plejen*. Under De Samv. Menighedspi. hen ­ hører som særlige Institutioner: Børnepleje ­ stationerne, Gamles Landophold,Gamles Vel, SommerhjemmetiFarum.(senedenfor), Syge ­ hjem, De samvirkende Meninghedsplejers, Rekonvalescenthjemmet for Kvinder. Ud ­ valgets Formand: Redaktør Ernst Kjærs- gaard; Kasserer: Dr.theol. A Th. Jør ­ gensen, R. DM. II 13

Domkirken (Frue Kirke), Fiolstr. 31* Kl $ By 4687 (13-14). Pastor Chr. Hen ­ riksen, R. Elias K. Kirkens Krypt Vesterbros Torv E f V 7938 (ll l / 2 -12V 2 ). Pastor G JBart- h o 1 d y. Enghave K.Østre Distrikt.S-Boulevard 120 M f)V4164. Pastor Herm. L a r s e n; Ve ­ stre Distrikt: - - - - - - Filips K. Kastrupv. 57 [S] (IOV2-I2 undt. Onsd.; Fred. 6-7). Pastor N L KPon- toppidan $ Am. 111. Fredens K. Ryesg. 68 A [øl $ N 5290. Pa ­ stor Gustav Tange. Frederiks K. Frederikskirken E (1-2). Pastor Jakol) Trier Frederiksberg K. PileAllé 1E (9-10) Provst Johs. E n g e 1, R. DM. V 3539. Frederiksholms K. Wagnersv. 14 E Pastor WWestergaard Madsen $ Syd ­ havn 338. Frelsers K.,Vor, Menighedshuset, Dronnin- gensg. 74 [Kl (9-10) $ Am. 9248 x Provst C W Schultz-Lorentzen, R. DM. Frihavns K. Willemoesg. 77 (øl (13-14). J) 0 407 x. Pastor Carljohan Jacobsen. Garnisons K. Amalieg.34 B3 EftPalæl377y. Pastor S Reh ling. Gethsemane K. S-Boulevard 46 1 IS (1-2) $ V 1229x. Søster Karen Nielsen. Godthaabs K. C F Richs V. 66 E fGh.2400. Murerm. Kornerup. Grundtvigs K. Paa Bjerget 8 I nv I j) Ta. 5643. Pastor S J Led. Grøndals K. Rebildv. 7 E. Pastor J T C Thomsen & Gh. 6206. Hans Egedes K. Vardeg. 14 [øl. Kordegn H j a 1 1 a s o n $ 0 6446. Hellerup K. Margrethev. 11 Hell. Søster Caroline ® Hell. 1664y. Helligaands K. Naboløs 2 2 53 |] By 779y. Pastor Halvdan H e 1 we g. Helligkors K. Hans Tavsens G. 2 INI (3-4 x /2). Pastor Axel Beck £) No. 5316. Holmens K. Overg. o. V. 60 El. Provst kgl. K onfessionarius,Dr.theol. Michael N e i i e n- dam, R. $ Am. 5600. Husum K. Stenlillev. 9 Brh. (10-11) Bella 421. Pastor Oskar Munkner. Højdevangskirken, Kaprifoliev. 3 [S] $ Am. 688 (9-1. undt. Torsd.). Pastor Johs. Pe ­ dersen. Islands Brygges Sogn (Hans Tavsens K.). Islands Brygge 11 |S1 g) Am. 309. Pastor Fritz Ler c lie. Jesus K. Valby Tingsted 7 Valby ^Vb. 403y (1-2). Pastor Th. GI ah n, R. Kapernaums K. Lærkev. 10 I nv I $ Tg. 136v (13 l/ 2 -14 1 / 2 J. Pastor M Th. Nielsen. Kildevælds K. Vestre Distr. Hellerup- gaardsv. 5 Hell. j) Hell. 5416. Pastor A N C Ohrt. - Østre Distr. Strandv. 19 [ø] g} Ryv. 1756. Pastor R M H u u s o m. KingosK. Baldersg. 53' E (9-1) g)Tg.6615x. Kristkirken. Vestre Distrikt, Stenderupg. 4 3 E $ Ev. 4575 (9 1 / 2 - 10 ’ / 2 ). Fru Inga Jørgensen. - Østre Distrikt, Enghave Pl. 17B 2 E gi V 9127v(12-l). PastorL Jørgensen. Lindevang K. St:» gers Allé 14 E (10-11) g Gh. 4989. Pastor Th. Ravn. Luther K. Odenseg. 6> [ø] g Øb. 4276x. Pastor A Skettrup, R.' Maria K. Abel Cathrines G. 25 E gV9301y. Mand., Onsd. og Fred. (2-3). Provst Carl Sch ousboe, R. DM. g V 2624. Mariendals K. Vestre Distrikt, Kr. Zahrt- manns PI. .80 E.PasforSvend Bogh gGh. 6740. - Østre Distrikt, Nitiv. 11 2 E g Gh. 7683. Pastor O Lauge Ni elsen. Marthahj emmet, Brohusg. 7 i | N 1704 (14-15). M essias K. Hartmannsv. 46 Char- lottl. Pastor L P Fabr ici u s g He. 1567. Nathanaels K. Jemtelandsg.7 L8J g Am.608x. Pastor L B Hagelskjær Lauridsen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker