kraks vejviser 1940 handelskalender

Komin Værkmester O Bouet, MF. R. DM. ;Gross. Ove Weikop; Overretssagf. Dr. polit- F Pio; Skoleinsp. Dr. phil. J C JElster B onnich sen; FruHedevigAIatthiesen; Alalerm. Thorvald Petersen. R. ; Redak ­ tør LEstrup; Ingeniør JP Danstrup. ListeB(Det radikale Venstre, Stemmetal: 23,752): Landsretssagf. Hermod Lannun g, ML.; . Materialforv. Rich. Lillie; Skole ­ insp. Fru Margrethe Petersen; Admini ­ strationschef Cand. polit. P Bruun-Ras- mussen; Bogtrykker Vald Pedersen. Liste K (Danmarks kommunistiske Parti, Stemmetal: 10,539): Formand i Søfyrbøder ­ nes Forb. Rich. Jensen; Sekretær Jobs. Hansen. Sekretariatetfl^Cent. 3800 (10-3). Se ­ kretær: Cand. jur. N Andreasen. Legatkontor (10-3). Sekretær og Bog ­ holder: C Func h. Den kommunale Revision. ^ ★ Cent. 3800. C H of fner Jacobsen, Formand ; J P Friis; Olaf O Olsen; FMilo; Jul. Schrøder. Kommunale Gymnasieskolers Lærerforening, De, stiftet 1916 Formand: Lektor H C Sørensen, Mimosav. 8 0 $ Gh. 6971. Kommunale Laanefond, Den,NielsJuelsG.5|E jJ-jArC. 6038, Postkonto 20100. (Lov Nr. 294 af 29.Oktbr.1937. jvf. Lov Nr. 375 af 21. Dec. 1938). Fondens Opgave er at optage Laan og at anvende de saaledes fremskaffede Midler til at bevilge Laan til Kommunerne til Udførelse af kommunale Arbejder og til saadanne af private udforte Arbejder, som Kommunerne under betryggende Sik ­ kerhedønsker at støtte ved Laan. Fonden kan endvidere bevilge Laan til Kommuner til Konvertering af ældre Laan, for saa vidt en Rentenedsættelse derved kan opnaas, eller en Ombytn. af Laaneneiøvrigtmaatte anses for ønskelig. Bestyres af Kongeriget Dan ­ marks Hypotekbank (se denne Art.) Kommunalforening, Frdbg., stiftet 27. Nov. 1908. Formand: Kontorchef Cand. jur. A J Schmidt, Vesterbrog. 198 2 0|IV 1600. Kommunalforening, Kbhvns, stiftet 29. Juni 1898. Sammenslutning af Organisationer for Kbhvns Kommunes Tjenestemænd af højere Grader: Foren. Kbhvns Kommunes Embedsmænd ,Kbhvnskommunale Ingeniør- HMagnussen; Sekretær: Fuldm. Leon Petersen; Kasserer: Fuldm. K Vester, Engelsborgv. 54 Lyngby DLyngby 868, For ­ eningens Kontor (Mand., Onsd^FredA 1 /^), Medlemsblad „Absalon 14 . Kommunalforening, Skodsborg og Omegns stiftet 1903. Adr. Bredg. 11 S, Formand: Hofjuveler Poul U Michels en, R. DM. Kommunal- og Grundejerforening, Ordrup, stiftet d. 7. Nov. 1891. Formand: Direktør HIHelger, R., Enighedsv. 35Charlottl. $ Ordr. 174. Kommunalt Tjenestemandsforbund, Dansk, stiftet 14. Jan. 1917 som Afløser for Lands ­ forbundet af kommunale Tjenestemænd; omfatter alle i danske Købstad-, Amts- og Sognekommuner fastansatte Tjenestemænd af alle Grader. Hovedbestyrelsens Formand: Bestyrer M P Madsen, Ejby Mølle pr. Odense $ 1617; Kasserer: Kontorassist. R Fedders, Sønderborg j) 114; Redaktør Bestyrer M PM ad se n, Ejby Mølle.IIoved- kontor i Odense |J 1617. Kommunebibliotek, Gjentofte, Bibliotek for Kbhvns Omegn, tilhorer Gjentofte Kom ­ mune. Gratis for alle Kommunens Be ­ boere. Giatis Udlaan af Faglitteratur til Beboere i Kbhvns Amtsraadskreds. Bestyrelse : Kontorchef B D in es en, R., b orm and, Raadmand, Bankbestyier Knud Bindslev, Overretssagf. AGjedde-01- Forbund, Kommunal-Assistent Forening, Kbhvns Kommune tekn.Tjenestemænd i 7.Løn- kl., Kbhvns K. tekn. T. i 8. Lønkl. (se disse Artikler). Kontor V-Boulevard 4 E $ Palæ 2986. Formand: Assist.

V — 2556 sen; Amtsraadmedl. Købmand Wald. Jen ­ sen; Borgmester Overretssagf. Aage E Jørgensen, R.; Generaldirektør Knud Korst; Fuldm. Cand. jur. AI G Krogh; Lærer A Munch, Maaløv; Rektor Aage Næsted, R.; Sogneraadsformand I Nøi* gaard, Lyngby; Skoledirektør S CSune- sen. Kontor: Øregaards Allé 7 Hellerup $ Hell. 2153, Hell. 3747 & Hell. 3821 (9-16). Overbibliotekar: J H Landt. Hovedbibliotek: Øregaards Allé 7, Hell. <1 Hell. 2153, Hell. 3747 & Hell. 3821. Ud ­ laan: Hverd. 10-12 og 16-20; Læsesal: 10-21 (Juni- Aug. til 20). Kredsbiblioteker: Baunsgaardsv. 1 Gjen ­ tofte |)Gjent. 323. Ordrupv. 90 Charlottl. $ Ordr. 1440. Begge Steder Udlaan og Læ ­ sesal: Hverd. 15-20 samt Torsd. 10-12. Udlaansstedcr : Skovshoved Skole: Mand, og Fred.; Vangedev. 33: Tirsd. og Fred.; Rødstensv.: Mand, og Torsd., alle Steder 17-20. Hele Bibi.er lukket de 6forste Hverd. i Aug. Kommunebibliotek, Gladsaxe, Wergelands Allé 2 Søborg f) Sob. 684. (Mand. 13-17, Torsd. 15-17, Onsd. og Lord. 16-20). Opret ­ tet 1923. UdlaansstationerKrogshøjv.6 Bag ­ sværd (Tirsd. lG 1 / 2 -19 og Fred. 13-16) og i Gladsaxe Skole (Tirsd. 13-15V 2 og Fred. 17-20). Bibliotekar: Chr. Frimodt-Møller. Kommunebibliotek. Hvidovre, Hvidovrev. 298 Hvidovre pr. Valby $ Hvidovre 222. Op ­ rettet 1931. 1. 0kt.-30. April : Mand., Onsd., Fred, og Lord. 14-17 og 18-21, Tirsd. og Torsd. 14-17; 1. Alaj-30. Sept.: Mand., Onsd.og Fred. 14-17 og 18-20, Tirsd.,Torsd. og Lord. 14-17. Lukket 15. Juli- 15. Aug. Bibliotekar: Axel Jessen. Kommunebibliotek, Lyngby-Taarbæk.Rusten- borgv. 1 Lyngby f Lyngby 614 (Udlaanet 14-19, Læsesalen 10-12 og 14-21). Oprettet 1904. Udlaansstationer i Brede Spisehus (Onsd. 17-18), Lundtofte Skole (Torsd. 17-18). Raadvad Skole (Torsd. 17-18), Virum Skole (Torsd. 17-18) og i Taarbæk (Mand., Tirsd., Torsd. og Fred. 17-18). Lundtofte, Raadvad og Virum tillige Mand. 17-18 i Tiden 1. Okt.-31.Marts. Bibliotekar: E Moballe. Kommunebibliotek, Rødovre, Rodovrev. 133 Rødovre pr. Vanløse. Oprettet 1931. (Mand., Onsd., Fred. 15-17 og 18-21, Tirsd. og Torsd. 13-19, Lord. 12-15). Udlaansstation i Islev Skole (1. April-30. Sept.: Tirsd. 18-20; 1. Okt.-31. Marts: Tirsd. og Fred. 18-20). Bibliotekar : Jul. P Pedersen. Kommunebibliotek, Søllerød, Dronninggaards Allé 5 Holte J) Holte 1357. Oprettet 1905. Udlaansstationer i GI. Holte, Nærum og Vedbæk. Kommunebibliotekar :Erling II off meyer. Kommunebibliotek, Taarnby, Tekn. Skole, Taarnbyv., Kastrup f Kastrup 976. Opret ­ tet 1899. (Sognedage 16-20, Læsesalen 16- 21). Bibliotekar: Frk. A Hansen. Kommunebiblioteker, Frdbg., oprettet 1887, yder ti) Fremme af aim. Oplysning Kommu ­ nens Beboere (over 14 Aar) gratis Adgang til Læsning af danskogudenlandskSkon-og Faglitteratur. 1937 opretteces Frdbg. Kom ­ munes Børnebiblioteker, der bestaar af 1. Skolebibliotekerne og 2. Børnebiblioteket i Hovedbibl. Børnebibliotekerne giver alle Børn i Kommunen fra det fyldte syvende til Udgangen af det femtende Aar gratis Adgang til LJdlaan og Læsesal. Bibliotekerne sorte ­ rer under et af Frdbg. Kommunalbestyrelse nedsatUdvalg for kulturelle Formaal og ad ­ ministreres af den kulturelle Forvaltning (Skoledirektøren). t Kommunebibliotekar: Dr. phil. GKrogh- J en s en. Underbibliotekar : L Kobke R i mm e r Hovedbiblioteket, Solbjergv. 21-25 [0 f C. 12474 m. Omstill.til samti. Afd Hovedbibliotekets Udlaan (10-20), Sol- bjergv. 21 El.

Real-Register for København Hovedbibliotekets Læsesal (Hverd. 10-22, Sønd.14-19, 1. Juni-31. Aug. Hverd.10-20), Solbjcrgv. 21 0. Kommunebibliotekaren, Underbiblioteka ­ ren, Sekretariatet (10-14) Solbjergv. 25 E. Filialbiblioteket. Niels Ebbesens V. 10 0 D V 484 x (14-20). Filialbiblioteket, Falstersv. 3 E jj) Gh. 3751y (14-20). = Filialbiblioteket, Ewaldsensv. 5 E $ Gh. 7226 (14-20). Børnebiblioteket, Udlaan og Læsesal (14-19) Solbjergv. 23 E D C. 12474. Børnebibliotekar: Fru Gudrun Franck. Skolebibliotekskonsulent: Kommunelærer Axel Dr as trup. Kommunebiblioteker, Kbhvns, oprettet 1885, omorganiseret 1913, c. 395,000 Bind Bøger, har til Formaal at tjene som almen Oplys ­ ningsinstitution for Stadensindbyggere ved Bogudlaans- og Læsesalsvirksomhed og ved Samarbejde paadetteOmraademed andreOp- lysningsforetagender. Enhver paa Stadens Grund bosat Mand eller Kvinde, der har fyldt 14 Aar, har Ret til gratis at benytte Bibliotekerne. Institutionen omfatter et Hovedbibliotek, 9 Kiedsbiblioteker. 8 Udlaansstationer, 5 Børnebiblioteker samt en Centralavislæse- sal. Hovedbiblioteket er aabent for Udlaan hver Søgnedag 12-6, Kredsbibliotekerne 12-8. Læsesalene er om Vinteren aabne, Søgnedage i Hovedbiblioteket 10-10,. i Kredsbibliotekerne V, N, 0 og S 10-10, i Kog C, 10-8, i L. 10-9; Sondage Hoved ­ biblioteket 2-8, V og 0 6-10 N 5-9 (de øvrige lukket) ; om Sommeren'(Juni, Juli, Aug.) er deaabne til Kl. 8, Søndage Hovedbibl. 2-8, V 4-8, N 7-10 (de øvrige lukket). Central- avislæsesalen er aaben Søgnedage 10-8, Søn ­ dage 2-6. Hovedbestyrelse: Borgmester Dr. phil. E Kaper, K. DAL;Raadmand Ib Kolbjørn; Fru Nina An ders en, A1F.AIB.; Frk Gerda Mundt, MF.MB.; Sekretær Lars Al Olsen, AIF. MB.; Overopsynsmand H Pal bo, MB.; Skoleinsp. Fru Alargrethe Peter ­ sen, MB. Stadsbibliotekar : J Aarsbo,R. Tilsynsfø ­ rende Bibliotekarer: Fru I Struckmann og H Rolff; Bibliotekarer: Frk. KNeu- mannogKj. H as selbale h - Larsen. Hovedbibliotekets Kontor Nikolaj PI. Kl (9-4) fl Cent. 11336; Regnskabsafd. $ By 8713; Stadsbibl. $ By 6083; Udlaan $ Cent. 11329 (12-6); Læsesal $ By 6043 (10-10). Kredsbibliotekerne (Udlaan og Læsesal): K: Valkendorfsg. Helligaandshuset IS $ By 6477. Kredsbibliotekar: Svend T homsen. C: Torveg.45 og47 IS $ Am.6478. Kreds ­ bibliotekar: Aage Jensen. V: Lyrskovg. 2 og 4 0 f i V 8679. Kredsbibliotekar: Jens Pedersen. N : Griffenfeldtsg. 4 ED $Nora 4169. Kreds ­ bibliotekar: Frk. AI Thun bo. 0: Ryesg. 106 (Sortedamsdoss. 87) [Q] $ 0 4691. Kredsbibliotekar: N Kunov. L: Stefansg. 9 E jg Tg.1342. Kredsbiblio ­ tekar : Frk. A AI Jacobs en. Læsesal, Norrobrog. 157 (N) jj Ta. 7857. S: Ølandsg. 1 [SJ $ Am. 3355. Kreds ­ bibliotekar Frk. D Lange. Va.: Skoleg. 20 Valby $ Vb. 1502. Bibliotekar : N Kaae. Br. : Rostgaardsv. 36 Brh. $ Bella 797 Bi ­ bliotekar: Johs. Blauenfeldt. Udlaansstationerne : Dronn. Tværg. 54 IS $ Palæ 3922; Jyllingev. 39 Vanløse $ Damsø 291; Ny- gaardsv. 45 [ø] J) Ryv. 1876; Grønne- gaarden, Vibev. 52 I nv I $ Tg. 3455; Eng- havev.238 E g) Ey.5097; Artilleriv.70|S]gl Am. 5394; Husumv. 115 Brh. $ Bella 1476; Fredei iksborgv. 150A |NV1 f Tg. 6860. Centralavislæsesalen, Larslejsstr. 2 S IS Jg Palæ 5686. Bornelæsesale findes ved Kredsbibliote ­ kerne N, V, 0 og Brh. de er aabne hver Søgnedag fra 2 — 7 l / 2 (undt. Juni — August).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker