kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste Side

Foreninger

2442

Side

Side

Foreninger, Faglige [fortsat] Foreningen af Mestre ved Telefonselska ­ berne i Danmark ............................... 2514 Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Jernindustrien ................................ 2515 Foreningen Handelsbankens Personale .2616 Forniandsforenmg, Dansk .................... 2517 Fællesrepræsentationen f. danske Funk ­ tionærforeninger ................................ 2524 Fællesrepræsentationen f. Danske Han- delsrejsendeforeninger ....................... 2524 Handelsagent- & Repræsentant-Eoiening 2535 Handelsforeningen af 5. Juni 1864. . . 2535 Handels- og Kontoristforeninger .... 2536 Handels- og Kontormedhjælperforbund 2536 Handels- og Kontormedhjælperforeningen2536 Ilandelsrejsendeforeninger .................... 2536 nandelsrepræsentanters Landsforbund . 2536 Inspektør- og Arbejdslederforen., Dansk 2547 Kristelig Forening for Handelsrejsende. 2560 Landsforeningen af Kontorfunkt. ved Te ­ lefonselskaberne .................................. 2569 Manufaktur-Medhjælper-Foreningen. . . 2590 Maskinistforeningen ................................ 2592 Maskinmestrenes Forening .................... 2592 Mejeristforening, Dansk, se Mejeridrift. 2592 Papirhandler-Medhjælper-Foren ............. 2608 Privatbaners Kontorforening., Danske. . 2614 Scenefunktionærforeningen .................... 2627 Styrmandsforening, Dansk .................... 2643 Stobemesterforeningen ............................. 2643 Teaterfunktionærforeningen af 1919. . . 2650 Teknisk Landsforbund ............................ 2651 Telefonforening, Kbhvns .......................... 2652 Tilskærerforeningen af 1888 ............... 2652 Tobaksrepræsentanten ............................. 2653 Vinkyperforeningen ................................ 2663 Dansk Tonekunstner-Forening ........... 2497 Gramo, Grammofon-Indust. Musikbeskyt. 2532 Internationalt Forbund til Beskyttelse 1 af Komponistrettigheder (Koda) .... 2547 Kirkekorforeningen ................................ 2552 Komponist-Forening, Dansk ................. 2557 Koncertgiver-Ringen ............................... 2557 Kordirigentforeningen .......................... 2558 Musiker-Forbund, Dansk ....................... 2600 Musikerforening, Kbhvns ....................... 2600 Musiker- og Orkesterforening, Kbhvns. 2600 Musikpædagogisk Forening .................... 2600 Organist- og Kantor Samfund af 1905 2608 Revyforfatter- og Komponistforbund . . 2618 Solist-Forbund, Dansk ............................. 2635 Unge Tonekunstnerselskab .................... 2659 19. P e ng e in s ti tutt er,Fo rs ik- ringsselskaber, Revisorer o. 1. Assurandør-Societetet' ............................. 2477 Bankers Forening, Københavnske .... 2479 Bygningsbrandforsikringsforeningen . . 2490 Dansk Forening tor international Motor ­ køretøjsforsikring ............................... 2496 Foreningen af Forsikringsselsk. til Overt. af lovpligt. Ansvarsfors. f. Hunde. . . 2514 Foreningen af danske Søassurandører . . 2513 Foreningen af Forretningsførere for uden­ landske Forsikringsselskaber ................ 2514 Foreningen af gensidige danske Brand ­ forsikringsselskaber .......................... 2514 Foreningen af gensidige danske Ulykkes- foisikringsselskaber ................................. 2514 Foreningen af statsaut. Revisorer .... 2515 Forsikringsforeningen i Kbhvn ................ 2517 Fællesrepræsentationen for danske gen ­ sidige Forsikringsselskaber .............. 2524 Glasforsikrings-Forening, Dansk .... 2532 Kreatur-Forsikrings-Foreningen ........... 2558 LivBforsikringsselskabers Foren ............ 2587 Mindre gensidige Forsikringsselskabers Sammenslutning, De ........................... 2594 Provinsbankers Forening ..................... 2615 Provins-Revisor-Foreningen .................. 2615 Revisorforening, Dansk ........................ 2618 Revisorforeningen af 1919 .................. 2618 Sammenslutningen af Jydske Købstad- , Sparekasser ........................................... 2625 Sparekasser, Centralforeninger af. . . . 2636 Sparekasser, Fællesrepr.f. de danske. . . 2636 se tillige Tilføjelser efter denne Emne ­ liste Sygekasser i Danm., Do samv. Central ­ foren. af statsanerkendte ....................... 2645 Ulykkesforsikrings-Forening, Dansk . . 2657 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v.

Foreninger, Velgørende [fortsat] Hjælpeforening, Den borgerlige ind ­ byrdes, „Fireskillingen 11 ....................... 2540 Menighedsplejer, De samv ...................... 2593 r Studenternes sociale Sekretariat ............ 2643 Understøttelsesforening, Kbhvns .... 2658 Velgørenhedsselskab, Det forenede . . . 2662 2. Arbejdsløse. Arbejde adler ........................................... 2470 Arbejdsløshedskasser, Anerkendte. . . . 2475 3. Begravelse og Ligb rænding- Begravelseskasser og -Selskaber .... 2480 Borgerlig Begravelse og Ligbrænding. . 2486 Brandfolkenes Stiftelsebforening .... 2487 Hjælpeforening, den gensidige .............. 2540 Ligbrændingsforening, Dansk ............... 2587 PostbudesEnke-ogBegravelseskasse . . . 2612 Postbudes Syge- og Begravelseskasse . . 2612 Sygekasser (Størstedelen af disse yder tillige Begravelseshjælp) ....................... 2645 4. Bespisning. Bespisning af Skolebørn iFrdbg. Komm. 2483 Bespisningsforening, Chrsthvns ............ 2483 Bespisningsanstalt, Kbhvns ..................... 2483 Bespisningsforening, Nørrebros ..... 2483 Foreningen Skolebespisningen ................. 2516 Modres og Børns Bespisning .................. 2601 Samaritan, Vesterbros .......................... 2624 Solstraalen ................................................ 2635 5. Blinde. Blinde, Danmarks ................................... 2484 Blinde, Forsørgelsesanstalt for ............ 2485 Blindesamfund, Dansk ........................... 2485 Blindes Selvvirksomhed ........................ 2485 Kjæden .................................................... 2553 • 6. Boligforeninger. - (se ogsaa Alderdomshjem og Stiftelser). Alderdoms-Friboliger, Foren, for .... 2467 Arbejderboliger, Akts, til Opf. af . . . 2470 Arbejderboligerne ved Tagensvej .... 2470 Arbejdernes Byggeforening ..................... 2471 Bygge- og Boligforeninger .................... 2489 Foreningen af 1865 ............................ • . 2512 Foreningen Soværnets Alderdomsbolig. 2516 Frederiksberg Arbejderhjem .............. . 2518 Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber .......................... 2523 Hjælpeforening, den gensidige kvindel. . 2540 Hoffunktionærernes Laane-, Husleje- og Byggeforening ................................... 2540 Husassistenternes Byggeforening og Al­ derdomshjem ......................... • .............. 2543 Ilusejerforeningen v. Ø-Farimagsgado . . 2543 Kommune-Læreres og -Lærerinders Byg ­ geforening .............................................. 2557 Kontorbudeforeningen ............................. 2558 Lægeforeningens Boliger ....................... 2589 Postbudenes Byggeforening ...................... 2612 Postbudes Alderdomshjem, Foren, for. . 2612 Social-filantropiske Boligselskab ............ 2634 7. Børn (se ogsaa B, 13: Juleforeninger). Armeniervenner, De danske ................. 2476 Asylselskaber ........................................... 2477 Bangs Virksomhed .................................. 2479 Barnets Glæde, Foreningen .................... 2479 Barnets Hus ............................................. 2479 Barnets Værn .......................................... 2479 Bonaventura .............................................. 2486 Børnehjemsforening, Dansk .................... 2491 Børnehjælpsdagens Hovodkomité ........... 2491 Bornenes Kontor ............................ 2492 Børneplejeforeningen ............................. 2492 Bømeplejestationcrne ............................... 2492 Bornesagens Fællesraad .......................... 2492 Børneværn, Landsforen. Forebyggende. . 2492 Centralmissionen ..................................... 2493 Fattige Børns Fodbeklædning ............... 2506 Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse ...................................................... 2512 Foreningen af 23. April 1882 .............. 2512 Foreningen af statsanerk. Spædbørnshj. 2515 Foreningen Skolebespisningen ................ 2516 Foreningen til Hjælp for gronl. Børn. . 2516 Foren, til træng. Skolebørns Beklædn.2517 Kristelig Forening til Børns Redning . . 2560 Marthalijemmet ........................................ 2592 Plejehjemsforeninger .................................. 2611 Provinsbørns Ferieophold ......................... 2615 Selskabet af 7. Septbr. 1898.................. 2628

Foreninger, Faglige [fortsat] 20. Restauratører ogBeværtere. Centralforeningen af Hotelvært- og Re ­ stauratør-Foreninger i Danmark .... 2493 Fællesudvalget for Hotelvært- ogRestaura- tørforen. i Storkøbenhavn .................... 2524 Hotelværtforeningen for Danmark. . . . 2542 IIotelvært-ogRestauratorforeningen . . . 2542 Restauratører, Korporationen af. .... 2618 Restauratørforen, f. Kbhvn. og Omegn. 2618 Teltholderforeningen ................................ 2652 21. S agf ø r e r e o. 1. Juridisk Diskussionsklub ...................... 2549 Juristforbundet ....................................... 2549 Sagførerforeningen af 1924.. ................. 2624 Sagførerforeningen af 1937. .' .............. 2624 Sagførersamfund, Det danske .............. 2624 Underretssagførerforen., Kbhvns ........... 2657 22. Skuespillere, Teater ­ direktører, Artister etc. Artisters Forening,Professionelle .... 2477 Artistforbund, Dansk ............................ 2477 Biografteaterforen. for Kbhvn ............... 2484 se tillige Tilføjelser efter denne Emne ­ liste Biografteaterforen. f. Provinsen ........... 2484 Foreningen af danske Skuespillere . . . 2513 Foreningen Den kgl. Ballet ................ 2515 Fællesrepræsentationen for Danmarks Biografteatte .......................................... 2524 Privat-Teatrenes Direktør-Forening . . . 2615 Provinsteater-Direktørforen ..................... 2613 Skuespillerforbund, Dansk .................... 2633 Skuespillerforeningen ............................ 2633 Teaterfunktionærforeningen .................... 2650 2 3. Stenografer. Stenografforening, Kbhvns .................... 2642 Stenografisk Forening, Dansk .............. 2642 Stenografisk Forening, Dansk, Centralf.. 2642 Stenografisk-Selskab, fh. D. danske Gabelsb.2642 Stenografklub, Storkøbenhavns .............. 2642 24. Studerende. (so ogsaa C 4: Elevsamfund) Academicum Catholicum ......................... 2466 Heimdal, Studenterforening ................... 2538 Juridisk Diskussionsklub ...................... 2549 Juristforbundet ....................................... 2549 Konservative Studenter, Foren .............. 2557 Kristelig Akademisk Forening .............. 2560 Kvindelige Akademikere ....................... 2565 Polyteknisk Forening .............................. 2612 Socialøkonomisk Samfund .................... 2634 Studenterforeningen ............................... 2643 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Studenterforeningen i Aarhus ................ 1723 Studenterkredsen . ................................. 2643 Studentersamfundet . ............................. 2643 Sønderjydsk Studenterforening ................ 2618 Veterinær-medicinsk Forening .............. 2663 25. Søfarende, Søfart. Bombebøssen .......................................... 2486 Dansk Dampskibsrederiforening ............ 2496 Lodsforening, Dansk ............................... 2587 Sejlskibsrederi-Foreninger ..................... 2627 Skibsførerforening, Den aim. danske . . . 2630 Skipperforening, Kbhvns ....................... 2630 Styrmandsforening, Dansk .................... 2643 Søfartsraadet .......................................... 2647 Udvandringsagenternes Association . . . 2657 26. Vognmænd. Automobildroskeejerforeningen ........... 2472 Landsforen, af Fragt- og Vognmænd. . 2569 Landsforen. Danmarks Bilruter ............ 2569 Møbeltransportforening, Dansk ............. 2600 Rutebilejernes Arbejdsgiverforening . . 2474 Vognmandsforeninger u. Dansk Arbejds ­ giverforening ....................................... 2474 Vognmandslaug, Kbhvns ....................... 2664 Vognmænd i Kbhvn. og Omegn, Cen ­ tralorganisationen af . .......................... 2472 B. Foreninger f or V el gøren he d ogGen- s i d i g Hjælp. 1. Almind el ige Hjælpe ­ foreninger.

Almindelig dansk Hjælpe-Forening. . . . 2468 Centralmissionen ....................................... 2493 Hjælpefond, Nationalt .......................... 2539 aærk: 2. Bind begynder med Pagina 24'

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker