kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Købe — Laud

2422

Side

. Side

Side

-kasser se i Emne- ______ ____

Laaneforeninger og

2658 2659 2661 2661 2663 2663 2664 2466 2477 Kobenhavns Tømrerlaug, se Arbejdsgi ­ verforening .......................................... 2474 — Understøttelsesforening, se Understøt ­ telsesforening, Kbhvns ......................... — Universitet, se Universitet ................. — Valgmenighed, se Valgmenighed. . . . — Vandforsyning, se Vandforsyningen. . . — Vildthandlerforen., se Vildthandl. . . . — Vinhandlerlaug, se Vinhandlerlaug. . . — Vognmandsiaug, se Vognmandsiaug . — Afholdsorganisationer, se Afholdsorg.. — Asylselsk., se Asylselsk ........................ — Bankers Forening, se Bankers Foren.2479 — Dagblade, Foreningen af, se Foren, af . 2514 — Grossisters Arbejdsgiverf., se Arbejds ­ giverforen ............................................... 2473 — Handelsmøllers Arbejdsgivorforen., se Arbejdsgiverforeninger. . . .............. — Journalisters Pensionsfond ................. — Kirkefond, se Kirkefond .................... — Kvinders Kaffevogne ............................ — Mælkenoterings-Udvalg, se Mælkonot. . — Nævningekreds, se Nævningekredse . . — Sangforeninger, de samlede, se Sangf. — Toldassistenters Foren., se Toldass.. . . — Øjenlægers Organisation, se Øjenl.. . . — Øre- og Halslægers Organisation, se Øre Kobestævne, Dansk, .... Købmandsbanken i Kbhvn. Købmandsforening, Frdbg., seFrdbg.Kobm. 2520 Købmandsforeningen af 1925 .................... Købmandsforeninger i Danmark, De sam­ virkende ................................................ — i Fyens Stift, Centralorg. af .............. — i Jylland, Centralorg. af, se Centralorg. — Øst for Storebælt, se Centralorg. af. . Købmandshvile, se Folkehøjskolen for unge Handelsmedhjælpero ............................ Købmandsskolo i London, Den danske . . Kobmandsskolen .......................................... Købmandsskolens Elev-Samfund .............. — Gymnastikforen., se Gymnastikforen. K Købmandsstandens Oplysningsbureau. . . 2566 ’ Kobnerkirkcn, se Baptistmenighed ........... ! Købstadforening, Den danske ................. Købstadkommunale Elektricitetsværker, se ; Foreningen af ....................................... I Købstadkommunernes gensidige Forsik- ring8forening ....................................... Købstadkommunernes Laaneforening . . . Købstæder, Fortegnelse over .................... Kobstædernes aim. Brandforsikring, se Brandforsikring ..................................... Købstæder,Borgmestre,Dommere og Politimestre — Amtstuer, — Ejendomsskyld, — Foreninger og Institutioner, — Formue, — Indkomst, — Konsuler, — Ligningsprocent, — Postmestre, — Skatteprocent, — Socialinspektører, — Sognepræster, — Stads- og Ilavneingeniorer, — Stationsforstandere, — Toldforvaltere, — so under de paagæl ­ dende Byer i Afd. IV ........................ 16971T Kødbyen, se u. Torvevæsen (Kbhvns Torve- ogSlagtelialler) .............................. .. , 2654 Kødforsyning, Landbrugeres, se Landbr. Kødfors., i Tilføjelser efter denne Emneliste Kødkontrol, se Torvevæsen ...................... so tillige Veterinærdirektoratet ........... Kød-Noteringen .......................................... Kødkontrollen, se Veterinærdirektoratet Koge, Firma-Register .................................. — , Forretninger m. in ............................... Køleforening, Dansk ................................. Kolemaskinfabrikanter, Foren.af danske, se Foreningen af d. K ................................. Kønssygdomme, vederlagsfri Konsultation i Kønssygdommenes Bekæmpelse. Foren, til 2473 2566 2551 2566 2600 2606 2625 2653 2665 2665 1779 ogl780 .... 2566 256G 2566 1910 2493 2494 2511 2566 2566 2566 2534 2479 2566 2514 2566 2566 2176 2487 — Forretninger, — Havnedybde, — Indbyggerantal, se ogsaa Foren, af Motorcykle-Korol. . 2514 Kerelærer-Union, Dansk ............................ 2567 Korselsafdeling, Kbhvns Kommunes .... 2567 Laanebank, Den ny .................................. 2567 Laanefond, Erhvervenes, se Erhverv. . . . 2502 — , Kommunale, se Kommunale L .............. 2556 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401. Kørekort ............................ Kørelærerforening, Dansk . Kørelærerforening, Kbhvns 2654 2663 2567 2663 2871 1869 2567 2513 2567 2567 2567 2567 • 2567

Københavns Kommunes statistiske Kon ­ tor, se Statistiske Kontor, K. K. . . . . 2639 — Koncertforening, se Koncertforening . 2557 — Kreditforening, se Kreditforening . . . 2558 — Kreditkasse forHusejere,se Kreditforen. 2559 — Kristelige Gæstehjem, se Kristelige . 2561 — Kvarterer og Roder, se Kvartererne 2562 — Kvindelige Gymnastikforening, se Gym ­ nastikforening ..................................... 2534 — Kystdefension, se Søværnet ................. 2649 — Kødkontrol, se Torvevæsen ................. 2654 — Kørelærerforening, se Kørelærer!. . . . 2567 — Legeplads-Forening, se Legeplads-F. . . 2587 — Lodseri, se Lousvæsen ......................... 2588 — Lufthavn ................................................ 2566 — Luftkursted, se Hjælpekorpset .............. 2540 — Læderliandlerforen., se Læderlidlforen. 2589 — Lædervarehdlforen., se Lædervarehdlf. — Lægeforening, se Lægeforening .... — Maskinistskole, se Maskinistskole. . . . — Mejeriforen., se Mejeriforen .................. — Menighedsplejer, se Menighedspi ......... — Militærhospital, se Militærhosp .......... — Motorbaadklub, se Motorbaadklub . . . — Motor Yachtklub, se Motor Yachtklub — Motor-Klub, se Motor-Klub ................. — Murer-og Stenhuggerlaug, se Murer. . . 2600 — Musikerforening, so Musikerforening . 260o — Musiker-og Orkesterforening, seMusiker- og Orkesterforening ............................... — Musikkonservatorium, se Musikkons. . — og Omegns broderlige Skydeselskab, se Skydeselskab. ........................................ — Oppebørselsdistrikter, se Rodeforvaltn. — Overtoldinspektør, se Toldvæsenet . . — Philatelistklub, se Philatelistklub . . . — Politi, se Politi ..................................... — Politiforening, se Politiforening .... — Politis Understøttelsesforen., se Under ­ støttelsesforening, Politis .................... 2658 — Postbudeforening, se Postbudeforening 2612 — Postbudes Syge- og Begravelseskasse, se Postbudes ........................................... 2612 — Postcirkel, so Postcirkel ...................... 2612 — Post- og Telegrafvæsen, se Post- og Telegrafvæsenet . 1 ............................. — Raadhus, se Raadliuset .......................... — Radikale Vælgerforen., se Radikale. . — Radioklub, se Radioklub ....................... — Redaktørforening, se Foreningen af kbhvnske Dagblade ............................... — Rejseforening, so Rejseforening ........... — Rideklub, se Rideklub K ...................... — Rodeinddeling, se Kvartererne .............. — Roklub, se Roklub ................................ — Rotary Klub, se Rotary ...................... — Rodo Kors, se Røde Kors ................. — Sanitetslæger, se Sundhedskomm .......... — Skakforening, se Skakforening ............ — Skatteraad, se Skatteraad .................... — Skattevæsen, se Skattevæsen .............. — Skiklub, se Skiklub, K ......................... — Skipperforening, se Skipperforening. . — Skolevæsen, se Skolevæsen ................. — Skorstensfejning, se Skorstensf. .... — Skotøjsfabr. Foren, af, bø Skotøjsf. . — Skotojshdlforen., se Skotøjshdlf. . . . — Skovkasse, se Amtstue ....................... — Skydeselskab, se Skydeselskab ........... — Smedelaug, se Smedelaug .................... — Smørnoteringsudvalg, bø Smørnot.. . . — Snedkørlaug, sø Sncdkerlaug .............. — Sommer-Tivoli, se Tivoli .................... — Sparekasse, se Sparekassen for K. . . . — Speditørforening, se Speditørforening — Sporveje, se Sporveje ......................... — Stadsarkiv, se Stadsarkiv .................... — Stenografforening, se Stenogr .............. — Stifts Biskop, se Biskop ....................... — Sundhedsvæsen, so Sundhedskomm. . . — Svomme-Union, se Svømme-Union. . . — Sygehjem, se Sygehjem ....................... — og Frdbgs Søndagslægevagt, so Læge ­ vagten ................................................... 2589 2589 2592 2593 2593 2594 2599 2600 2600 2633 2621 2654 2610 2611 2612 2613 2616 2616 2617 2514 2618 2618 2562 2622 2623 2623 2644 2629 2629 2629 2630 2630 2630 2632 2632 2632 2469 2633 2634 2634 2634 2653 2636 2636 2636 2637 2642 2484 2644 2645 2645 2589 — Skytteforening, se Skytteforeninger . . 2633 — Skøjteløborforen., se Skøjteløberforen. 2634 — Tandlægeforen., seTandlægeforon. . . . 2650 — Tapethdl.-Foren., se Tapethdl.-Foren. 2650 — Telefonabonnentforen., se Telefonab.. . 2652 — Telefon Aktieselskab, se Telefon. . . . 2652 --------- ’ s Kontorfunktionærforening, se For ­ eningen af Kontorfunktionærer ........... 2514 ; — Telefonforening, so Telefonforening . . 2652 — Tobakshandlerforen. seTobakslidlforen. 2653 2691 — Toldbod, Plan over ............................... Translatørskole og Sproginstitut, se Translatørskole .................................

listen Foreninger: B, 16. Laanekassen for Sønderjylland .................. Laanekasser, se ogsaa u. Begravelseskasser Laboratorieforstandernes Foren., se Fore- ningen af statsaut. Laboratorioforst. . . Laboratorier. Botaniske Laboratorium .......................... Carlsbergfondets biologiske Inst ............ Carlsberg Laboratorium ......................... Forsøgslaboratorium, Landøk ................. Fysiologiske Institut, Universitetets . . 2523 Hansen ’ s Chr. Laboratorium .............. 2537 Havundersøgelser, Kommissionen for Danmarks ................................................ 2538 Hærens tokniske Korps. . .................... 2545 Kødkontrol, Kbhvns, se Torvevæsen . . 2654 Laboratorier, analytisk-kemiske,Labora ­ torier, bakteriologiske, Laboratorier for Gæringsfysiologi og Laboratorier for mekanisk-tekniske Undersøgelser, se . Afd. VII, Fag-Reg .................................. I Marinbiologisk Laboratorium ................ ' Nordisk Insulinlaboratorium ................. ! Planteavls-Laboratorium, Statens . . . . ! Polytekniske Læreanstalts Laborat. . . ' Seruminstitut, Statens ............................. ' Serumlaboratorium, Statens veterinære . StatensKontrol medGuld- ogSolvarbejdcr Statens Vitaminlaboratorium og Statens prøkt. sundhedsmæs. Undersøg ............ Statsbaner ................................................. Statslaboratoriet i Reykjavik .............. Stein ’ s analytisk-kemiske Laboratorium Søværnets Prøveanstalt .......................... Telegraflab., se Post- og Teleg .............. Universitetets Laboratorier .................. Veterinær- og Landbohojskolen ............ Ladegaarden ................................................ Lagtinget, Færøernes .................................. Lak- og Farveindustriens Brancheforen., se Brancheforeningen f ....................... LandakotBhospitalet paa Island ................. Landboforeninger ........................................ Landbohøjskolen, so Veterinær etc .......... . Landbo-Sygeforening, se Gensidige .... Landbrugere,Foren.f.kvindelige, se Foren.f. ; Landbrugeres Kodforsyning, se Tilføjelser ; efter denne Emneliste > Landbrugernes Sammenslutn. for Danmark Landbruget paa Sjæll. og Mon, Arbejds- ' giverf. for, se Arbejdsgiverforening. . . 2473 i Landbrugsattachéer i Udlandet, se Ge ­ sandter i Afd. IX .................................. 4227 Landbrugsblade, Foren, af danske, se For ­ eningen af d. Landbrugsbladc .............. 2513 Landbrugsinstitut, Det internationale, se Internationale Landbrugsinst ................. 2547 Landbrugskand., se Foren, af danske. . . . 2513 Landbrugskandidaternes Klub .................... 2568 Landbrugskolonierne for fattige Børn. . . 2568 Landbrugslotteriet, se Lotterier .............. 2588 Landbrugsmaskinf abrikanter , Foren. af danske, se Foreningen af d. L. . . . 2513 Landbrugsministeriet, se. Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ............................ 2595 Landbrugsministeriets Tilsyn metl Plante ­ avl og Konsulentvirksomhed ................. 2568 Landbrugsministeriets Tilsyn med nmit- somme Plantesygdomme. . .• .............. 2568 Landbrugsmuseet ved-Dalum, se u. Odense 1910 Landbrugsmuseum, Dansk .......................... 2568 Landbrugsraadet ........................................ 2568 Landbrugsraadet paa Færoerne ................. 4146 Landbrugssel8kabet paa Island ................. 4180 Landbrugsskoler, se Afd. VII., Fag-Reg.. 3548 — paa Island .............................................. 4180 — Foreningen for Folkehøjskoler og, so Folkehøjskoler ....................................... Landbrugsskolernes Tilsynsførende, se Tilsynsførende ........................................ Landbygningernes aim. Brandforsikring, se Brandforsikring for Landbygn. . . . Landdistrikterne, Firmaer, Indregistrerede, se Afd. VI ........................................... 2707 ff — Privat-Personers Adresser, se Afd. IV 20391T — Større Gaarde, se Afd. IV ................. Landerupgaard Skolehjem ....................... Landeværnet ............................................. Landflygtige Aandsarbejdere, se Komite til Støtte for landflygt ....................... Landhusholdningsselskab, Det kgl. danske Landinspektører, se Afd. VII., Fag-Reg. . Landinspektørforoningen ............................ se ogsaa Foreningen af praktiserende Landinspektører ............................... Landkommuner, Fortegnelse over ........... 2567 2480 2515 2487 2493 2493 2518 3541 2591 2604 2610 2612 2628 2628 2638 2639 2640 4181 2642 2649 2613 2659 2663 2567 4146 2487 4180 2567 2663 2529 2515 2568 2511 2653 2487 2145ff 2568 2568 2553 2568 3548 2568 2515 2176

2655

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker