kraks vejviser 1940 handelskalender

Beal-Register for København klædningsrum 25 0., med fælles do. 10 0., (med Skab til Tøjet dog 25 0.),Haandklæde- leje 10 0. Kommunehospitalet. Mandsbadean ­ stalten X Cent. 7835 er aaben Hverdage 7-18, for romerske, russiske, Svede- og Halv ­ bade. dog kun Sogned. 12-18 og forKulsyre- og elektriske Bade 8-10; Kvindebadean ­ stalten D C. 7862 er udelukkende beregnet for Patienter, der møder med Lægeordina ­ tion ; Behandling finder kun Sted paa forud aftalt Tid. Baade til Mands-og Kvindebade ­ anstalten ophører Adgangen J / 2 Time for Udlobetaf deanforte Tider. Anstalterne er lukket Helligdage, Juleaftensdag fra Kl. 14 og Nytaarsaftensdag fra Kl. 16. Private Badeanstalter, se Afd. VII. Badeanstalt og Svømmehal, Idrætsparkens, se Svømmehal. Badminton Forbund, Dansk, stiftet 15. Jan. 1930. Adr.Rolighedsv. 6 [S j) N 7772. For ­ mand: Gross. Leo Hcndrichsen. Badminton Klub, Frdbg., Rolighedsv. 23 C (Frdbg. Badminton Klubs Hal) [Vj flN6687. Stiftet 5. Okt. 1932. Formand: Leo Hend ­ richsen, L I Brandes Allé 7 [V] jg N 6386. Badminton-Klub, Gjentofte, Gjentofte Stadion, Brogaardsv. 40 B Gjentofte X Gjent. 400 & Gjent. 277. Badminton Klub, Kbhvns, stiftet 1. Nov. 1928. Badmintonhal: Randersg. 21 (øj $ 0 7292. Bagerlaugets Svendestiftelse, Steng. 52 CSD X N 298x, købt af Kbhvns Bagerlaug 1877. Bagsværd Grundejerforening. Formand: Tømrerm. Rasmus Nielsen, Paiallelv. 71 Bagsværd X Bagsværd 186. Bagsværd Haandværkerforening, stiftet 1922. Formand: Tømrerm. Rasmus Nielsen, Parallelv. 71,73 Bagsværd X Bagsværd 186. Bakkehuset, Dansk Litteraturforening, stif ­ tet 1. Juni 1928. Formand: Bibliotekar C Dumrei cher, R., Asmussens Allé2 3 (v) $\V 5387x. Bakkehuset, Stiftelsen, stiftet 14. Febr. 1925 Adr.Rahbeks Allé 23 (3, Insp. X V4362. Aabent hver Dag 12-16, undt. Mand. Entre: Voksne 50 0., Børn 25 0. Formand: Borg- mesterVilh. Fischer, MFK.R.; Sekretær: Overretssagf. Stefan Hetsch; Inspektør: Overretssagf. Chr. GrUnwald (tr. som Re ­ gel 12-16, undt. Aland.). Balders Hospital, se Hospitaler u. Direktora ­ tet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Ballets, Den danske, private Pensionsfond, stiftet 1869 efter Hofballetmester A Bour- nonvilles Initiativ. Formand osr Kasserer: Overretssagf. Otto B ing, R. DM. Baltic and International Maritime Conference, The, International Skibsreder Forening, stif ­ tet 1905. Adr. : Amalieg. 35 s Kl X Cent. 9286 & 10286. Baltica, Assurance - Compagniet, Akts., A Bredgade 42 KJ X'Å'Cent. 4058, Stats X 231, Telegramadr.

Bade — Begr Barnets Værn, Foreningen til Værn mod Værgeraads-Overgreb, stiftet 1. Nov. 1926. Sekretær: Carl C Jacobsen, Eivindsv.16 Charlottl. (Tirsd. og Fred. 19-21). Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem for Sygeplejersker og dermed ligestillede Kvinder, Svanninge Bakker pr. Millinge. Statsanerkendt for Sygekassemedlemmer. Formand: Baronesse E Schaffalitzky deMuckadell, Voldgaarden, Svendborg. Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler (Øster Søga ­ des Gymnasium ogKomtesse Moltkes Pige ­ skole), Ø-Sogade 86-88 [øj. Selvejendelnsti- tution, oprettet ved Fundats af 28. Junil913 af Fru E Bay og Komtesse Th. Nloltke. 0 stersøgades Gymnasium:Forskole, Mellemskole og Gymnasium, al ’ e 3 Retnin ­ ger X 0 2950. Komtesse Moltkes Pigeskole: For ­ skole, Mellemskole og Realklasser X 07879. Institutionens Bestyrelse: Rektor v.Øster- søgades Gymnasium Conrad Hansen, R.; Bestyrerinde f. KomtesseMoltkesPigeskole Frk. Ellen Møller; Sparekasseinspektør Greve Ernst M oltke, R. DM. Bedømmelses- og Voldgifts-Ret, Den almin ­ delige paa Kbhvns Børs. Adresse: Børsens Sekretariat Kl X Cent. 5320 & 2; Formand: Wm. Monsted, R., Næstfor- mænd: Bjarne Niels e n, R., Poul Jacob ­ sen, R.; Sekretær: Overretssagf. M Raf- fenberg, R. DM. Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg, Kbhvns Indleveringssted : Børskontoret KJ X Cent.2 & 5320. For Korn- og Foderstofhandelen. Formand: V Lund; Næstformænd : M Henrich sen, R. DM., L P Wulff, R. DM., Wm. Mønsted,R. og II EJessen. For Smørhandelen. Formand: Andr. Jacobsen; Næstformand og Formand for Noteringsudvalget: Carl Mungsfeldt. ForFrøhandelen.Formand:l

V — 2479

Prokurister: AKrogh;A S Petersen; C Rasmus ­ sen; HAJohnsen; KVWLarsen; FFJLinné; VLindskov;NPB Chri ­ stoffersen Bandy Union, Dansk. Stiftet 1912. Formand : Gross. Vilh. Hastrup,R.,JacobysAllé 23 E X V 4434. Banerytternes Klub (B. K.), stiftet 12. Novbr. 1896; Formand: Bryggeriarbejder Milton Larsen, Norgesg. 48 5 IS1 X Su. 1399. Banerytternes Understøttelsesforening. Stiftet 13. Maj 1913. Formand: Vald. Hjorth, Revalsg. 10$ Eva 2y9. Bangs Virksomhed (Hjemløses Hjem), stif ­ tet 1897, opretholdes ved Renterne af egen Formue samt Legater. Landkoloni og Rekreationshjem: Karen Helenas Minde, Værløse ved Fakse. Henvendelse til fh. Redaktør N Bang, Øverodv. 25 Holte X Holte 1246. Bankers Forening af 1920, Kbhvnske, stiftet 3. Nov. 1920. Formand: Bankdirektør G MarckmanHansen,R., Amagerbrog.25 Isl 1' ★ Cent. 2090. Bankfunktionærers Landsforening, Danske, oprindelig stiftet 3. Nov. 1919 under Navnet „ Bankforeningernes Fællesdelegation “ .For ­ eningens Formaal er at være det samlende Organ for danske Bankfunktionærer og som saadan varetage Medlemmernes faglige,øko ­ nomiske og sociale Interesser. Kontor: V-Voldg. 14 2 [S X Pa. 7942. Formand:Fuldm. Caud. polit. C Johnsen; Viceformand: Bankbogholder H Rasmus ­ sen, Slagelse; Sekretær: Thøger Linde ­ mann; Kasserer: Poul Andersen; Lands ­ sekretær : Cand. jur. A J L ii t k e n. Udgiver Bladet„Bankstanden “ . der er offici ­ elt Organ for Danske Bankfunktionærers Landsforening (udkommer mdl.), Ekspedi ­ tion: A V Ir ner, Korsorg. 35 [ø] X 0 9563. Bankklubben, Forening af Diplomtagere i Bankvæsen ved Handelshøjskolen (Den han ­ delsvidenskabelige Læreanstalt i Kbhvn.), stiftet 19. Jan. 1928. Formand: Bankfuldm. Kaj B ro dt hagen, Lipkesg.4 [øj X 09697. Banktilsynet fører Tilsyn med Over ­ holdelsen af de Forskrifter, der er givet for Bankerne ved Lov Nr. 122 af 15. April 1930. Det paahvilerBanktilsynet at foretage j ævn- lige Undersøgelser af de enkelte Bankers Virkemaade og Forhold. Kontor: Lakseg. 19 2 Kl X Cent. 5502 & 5527. (Bankinspekt. personlig X Palæ 2706). Bankinspektør: A E ke n. Baptistmenighedernes Kirker i Kbhvn.: Fredskirken, Howitzv. 10 LØ, indviet 11. April 1897. Præst: II Axel sen, Forstander. Kristuskirken, Baggesensg. 7 KJ, ind ­ viet 13. Okt. 1867; Præster: Jobs. Nørgaard, Forstander; Aage Baungaaixl Thomsen. Købnerkirken, Shetlandsg. [s] indviet 27. Okt. 1939. Præst: Fr. Bredahl Petersen, Forstan ­ der. Sionskirken, Bagsværdv. 29, Lyngby, indviet 31. Okt. 1897. Annekskirke til Kri ­ stuskirken. Barber og Frisør Laug, Kbhvns, stiftet 6Jan. 1506, Havneg. 35 Kl X By. 8325. Oldermand: H J Stougaard; Kasse ­ rer: Charles Andersen, Adelg. 1 El X Palæ 1844y, Træffetid 9-11. Barnets Glæde, Foreningen, stiftet 1918. Adr. Amagerbrog. 157 [S] X Am. 1985. Formaal : At skaffe Hjælp til fattige Børns Beklæd ­ ning. Formand: Bagerm. Edvard .1 ør gen ­ sen; Kasserer: Farvehdl. A C B uus, Amh- gerbrog. 66 [S] X Am. 80. Barnets Hus, Annexgaardsv. 5 Rødovre pr. Vanl. X Rødovre 5. Formand for Komitéen: fh. Universitetskvæstor KGoos, K. DM.; Kasserer: Gross. Harald Prior, Stiandv. 153 Hell. X Hell. 170. Administrations ­ kontor: st. Kongensg. 85 KJ X Palæ 3653 (12-3).

„Baltassu". Selskabet blev stiftet 30.. Okt. 1915 - Formaal: Forsikring i alle Brancher. Aktiekapital: '17 Mill. Kr.,

Bæyw

hvoraf 40 pCt. er indbetalt. Brutto Præmieindtægt i 1938: 39,130,268 Kr. 68 Øre. Dividende for 1938:10 pCt.

Bestyrelse: Højesteretssagfører Frits Bu ­ low, K.p.p., F ormand; Direktør M N S 1 e b s- ager, K. DM. p. p., Na^stformand; Gross. NC G roes-Petersen; Direktør CCHan- sen, R. DM.; Direktør C Kampmann; Ingenior Gunnar Larsen, R.; Skibs ­ reder Ivar Lauritzen; Direktør Vilh. Nielsen;GeneralkonsulFranzNorstrand; Gross. Vilh. Skovgaard-Petersen, R. p. p. Adm. Direktør : Max N i e 1 s e n, R. DM. Underdirektører: Chr. Olrik; G Landry; HCHansen; K T S Kjær; V Ny boe Rasmussen;L Grand jean.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker