kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Generalkonsulat, Havneg. llED Cent. 10084 (11-2). Bjarne Nielsen, R., Generalkonsul; Robert Gyldentorp,Kon ­ sul, Pu gaanhg. 14 1 El D B y 3853. -Mexico. Gesandtskab. Rye«g. 30 1 Villaen®] $ No.6020(10-13).LouisPadillaN ervo, overor ­ dentlig Gesandt og befuldmægtiget Mini ­ s ’ er. Konsulat,Tordenskioldsg. 12 E $C. 290. (9-15, Lord. 9-13). IlugoSchjøll Peter ­ sen Konsul. - Monaco Generalkonsulat, Carl Jo- hansG. 2 ’ EI DØ 5432 (1. Maj-30. Sept 12-1, l. Okt.-30. April ll-12).Th.Th em,General ­ konsul. - Nederlandene. Gesandtskab, Amalieg. 42 s E D Cent. 6293 (10V,-l). Ridder H W G M Huyssen vanKattendyke. overt »rdentlig Gesandt og befuldmægtiget M nister; Yonkheer H T AM van Ri jcke vorsel, Attaché. Generalkonsulat, Amagert. Il 2 E f Cent. 12778 (10-12). CIF Wyers, R., Generalkonsul; Baron DCCBoetzelaer, Konsul. - Nicaragua. Generalkonsulat, Log- storg. 33 løj D Cent. 7793 (1-4). Oscar Peschardt, Generalkonsul; Edgar Pe- schardt, Konsul; Charles Danneva rn Jen ­ sen, Konsulatssekretær, Strandboulevarden 111 El D 0 6007. - Nor ge. Gesandtskab, st. Kongensg. 75 1 E j) Palæ 2608 (10-1). Ang. W S Esmarch, SK., overord. Gesandt og befuldm. Mini ­ ster. ; E B Lodrup, Legationssekr. Generalkonsulat, st. Kongensg. 75* E. Forretningerne varetages af Gesandt ­ skabet; J Vogelius, Vicekonsul D Cent. 2467 (10-2, Lord. 10-12). - P anama. Gesandtskab. Gesandtskabet har Sæde i Paris (70 Rue Cardinet, Paris XVII). A Arias, overord. Gesandt og befuldm. Mi- nister Konsulat, Vesterbrog. 123 El (10-12^ D Cent. 8792. Carl E Sander, Konsul. - Paragua y. Generalkonsulat, Danas- v. 30 ivi (2-3) D * Cent. 7400. C B Ingwersen, R., Generalkonsul. - Persien, se Iran. ~ Peru. Generalkonsulat, Upsalag. 22 EJ D 0 4266 (10-12). .......................... ge ­ neralkonsul. - Polen. Gesandtskab. Bredg. 30E $ Palæ 7290, Handelsafd. $ Palæ 7270, Konsulat og Presseafd. jp Palæ 7215 (11-13). Jean Star- ze wski, overordentlig Gesandt ogbefuld- m. Min ister . Ju 1 iusz F r i e d r i o h, Legations ­ sekretær. Konsulatets Forretninger varetages af G esan (.tsk abet. - Portn gal. Gesandtskabethar Sæde i Oslo (Ubservat<>iieterrasse5 B.). J M de V G Vicomte de Riba-Tamega, K., overord. Gesandt og befuldm. Minister (agrtereret). Konsulat, V-Voldg. 100 El ® Palæ 4867 (10-13. Lørd. 10-12), Jobs. MKiein, fung. Konsul. - Rumænien . Gesandtskab, Amalieg. 14 E D Cent. 3027 (11-1). A Zamfirescu, overord. Gesandt og befuldm. Minister (agréeret); Emilian George Berea Legationssekretær ; St. Georgesco-Olenin, Handelsraad. Generalkonsulat, Nybrog. 26 1 E D Cent. 3247 (l-3). 01af L Kongs t e d, R., Generalkonsul. - Rusland, se Unionen af de socialistiske- Sovjetrepubliker. " Salvador. G eneralkonsulat, Upsalag. 22 løj Æ 0 4266 (10-12). Axel LBeck, Generalkonsul .

Gesa

V — 2530

Prokonsul. Pasafd. se ovenfor u. Gesandt ­ skabet. - Bulgarien. Generalkonsulat, Amalieg. 35 M ® ★ Cent. 8057 (10-12). Paul Leh m a nn,R., Generalkonsul. - Chile. Gesandtskab, Kristianiag. 7 El ® Cent. 9285 (10-12). H L Wessel, over ­ ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Mini ­ ster. Konsulat, Hammercnsg. 1E|C. 12900 (9-12 & 14-16). Knud Lauritzen, Konsul. - Colombia. Gesandtskab,Hambros Allé 21 Hell. $ Hell. 6485 (10-13). Jaime Jeramillo Aran ­ go, overordentlig Gesandt og befuldm. Mi ­ nister ;RR,ocha-Schloss, Legationssekr., Chargé d ’ Affaires a. i. Generalkonsulatet, Hambros Allé 21 Hell.fiHe.6485(10-13).R R o ch a-S c h 1 o s s, - Dominikanske Republik. Gener a 1- konsulat, Nytorv 5 E f C. 2820, 2893 & 2894 (12-1). Erik Hermansen, General ­ konsul. - Ecuad or. Konsulat, N-V oldg. 16 E $ Cent. 12820. Gross. A P Bo tved, FM., Konsul. - England, se Britiske Rige. - Estlan d. Gesandtskab, Ø-Søgade 10 E D By 640(11-1). HLaretei, overordentlig Gesandt og be ­ fuldm. Minister (Stockholm). A K o e r n , Legationsraad, Chargé d ’ affai ­ res. a. i. Generalkonsulat, Aldersrog. 6 El | X-C. 2553(10-13). Wald. Jacobsen,R.DM? Generalkonsul; OrlaH Thornam, Konsul - Finland. Gesandtskab, Amalieg. 6 E, Attachéen: D Palæ 1531, Kancelliet: $ Cent. 13611 (10-12). Paavo Paj ula, overordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Juhani Pohjola, Attaché, Privatbolig: Amalieg. 6 2 E $ C. 7818. Oberst Våino H Palojårvi, Militærat ­ taché (Stockholm). Einar H ø y v a 1 d, Generalkonsul. - Frankrig. G esandtskab, Kong. Nyt. 4 E ® Cent. 5122 (10-1). A G A Bonn efoy-Sibour, overord. Gesandt og befuldm. Minister. M Paul Petit, Legationsraad. Oberst de la Forest Divonne, Militær ­ attaché. Kommandør Tracou, Marineattaché. Capitaine S t e li 1 i n , Luftfartsattaché. Marcel Hignette, Handelsattaché, Niels Hemmingsens G. 8 É D Cent. 13806 (10-13). - Grækenland. Gesandtskabet har Sæde i Stockholm (Ulrikagatan 11). Jean Po 1 i t i s, overordent ­ lig Gesandt og befuldm. Minister. Generalkonsulat, Bredg.31 E DCent. 28 & 9028 (10-12). HPWorishatfer, Konsul-Suppleant. -Guatemala. Konsulat, Aldersrog. 6 løl J) ★ Cent. 2553 (lO-ll 1 ^)- BørgeLudvigsen. Konsul. - Haiti. Generalkonsulat, Bornholmsg. 8 K ji Cent. 2363 (10-2). Boris Derugin- sky, R., Generalkonsul; Paul O Jensen, Konsul, Rysensteensg. 14 13 j) C. 15563. - H oil a nd , se Nederlandene. - Honduras . Generalkonsulat, Vesterbrog. 123 El (10-12) j) Cent. 8792. Generalkonsul. - Costa Rica . Generalkonsulat, Dronn. Tværg. 6E $ Cent. 663(9-5). Louis H Østrup, R., Generalkonsul.

J C Poulsen, Generalkonsul; C E San ­ der, Vicekonsul. -Irak, Forretningerne vaietages af Det Britiske Gesandtskab (se dette). -Iran. Gesandtskabet har Sæde i Stock ­ holm.(Strandvagen7C). AssadollahAssad- Ballad or, overordentlig Gesandt og be- fuldm. Minister. -Island. Gesandtskab, Ny Vesterg. 21 EJ A C. 9604 & C. 9254 (11-3, Lord. 11-1). Sveinn Bjørns son. SK., overordentlig Gesandt og befuldm. Minister. Jon Krabbe, K. DM., Legationssekr. Tryggvi Svein bj ørn sson, R., Se ­ kretær. Se endvidere Afd. VIII, Island. - Italien. Gesandtskab, Amalieg. 21 E D Cent. 9951 & 9997 (10-12). Giuseppe Sapuppo, overord. Gesandt og befuldm. Minister. RaffaeleFerretti 1. Legationssekr.; Gene ­ ral Marco Roatta, Militærattaché (Berlin); Oberstløitn. Greve Damiano Badin i, Assist. Militærattaché (Berlin); Fregatkapt. Greve Pecori-Giraldi, Marineattaché (Berlin) ; Kapt. Greve Ponza di San M ar- tino, Assist. Marineattaché (Berlin); Kapt. Mario Gasperi, Assist. Lultfartsattaché (Berlin). Renato Luzi, K.,Handelsraad. Gaetano Silvestri, R., Presseattaché. Konsulatsforretningerne varetages af GesandtskabetsKonsnlatsafdeling, Ama ­ lieg. 21 E f Cent. 9997(10-12). Rinaldo Ghisalberti, Vicekonsul. - Japan . Gesandtskabet har Sæde i Stockholm. (Strandvagen 25). Shigeru Kuriyama, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister. Generalkonsulat, Ved Stranden 14 El D Cent. 12049 (11-14, Lørd. 11-13). HGe- ther, R. DM., Generalkonsul; J Dine ­ sen , Konsulatssekr. - Jugoslavien. Gesandtskabet har Sæde i Stockholm (Tyrgaten 6). Milorad Straznicky, over ­ ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Mini ­ ster. Generalkonsulat, Frederiksborgg. 11 E D C. 5809 & 6010 (11-12). Th. Olesen, R., Generalkonsul, j - Ki na. G e s a n d t s k a b, Esper an ce Allé 8 Charlot- tenl. D Hell. 3173 (11-1). Nan-Ju Wu, overordentlig Gesandt og befuldm. Mi­ nister; Anching Kung, Legationsraad; Mao Chi-Hsien. Attaché. Generalkonsulat, Gitterv. Frihavnen El D ★ Cent. 1825 (10-12). H O Lange,R., Generalkonsul. * Kub a. Gesandtskabet har Sæde i Oslo (Torv ­ gaten 1). Konsulat, Vesterbrog. 5 3 El $ Palæ3290 (9-12). Domingo Govantes y Aguirre, Gesandtskab. Julijs Feldmans, over ­ ordentlig Gesandt og befuldmægtiget Mini ­ ster. V Gutmanis, Legationssekretær. Generalkonsulat, Linnésg. 14 E | C. 6520 (10-13). Jørgen E Ohlsen, R., Generalkonsul;Sophus Birger Kruuse,R., Vicekonsul. - Liberia. Generalkonsulat, Born ­ holmsg. 2 A E D C. 1418 (10-12). Harald Nissen, Generalkonsul. -Litauen. Gesandtskabet har Sæde i Stockholm. (Narvavagen 11). V Gylys, overordent ­ lig Gesandt og befuldmægtiget Mi ­ nister. Vicekonsul. - Letland.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker