kraks vejviser 1940 handelskalender

Nati — Natu

Real-Register for København $ 128; 187 mandlige Patienter. Overlæge: Dr. med. Th. Begt rup-IIansen, R. Tuberkulosesanatoriet ved Ry Station $ 11; 39 k vindi. Patienter. Læge: Frk. Ellen Pedersen. Tuberkulosesanatoriet ved Haslev $ 60; 38 kvindl. Patienter. Læge: Carl Johan Jacobson. Tuberkulosesanatoriet ved Skørping $ 8; 127 kvindl. og 12 mandi. Patienter. Over ­ læge: Hjalmar Eiken. Tuberkulosesanatoriet ved Nakkebølle Fjord pr. Faaborg 191; 132 kvindl. Patienter. O verlæge: Dr.med.Tage Hel ms. Tuberkulosesanatoriet ved Faksinge, pr. Præstø $ 132; 136 mandi. Patienter. Over ­ læge: J Chr. Rahbek. Tuberkulosesanatoriet ved Spangs- bjerg pr. Esbjerg $ 1010; 85 kvindl. og 25 mandi. Patienter. Overlæge: Dr. med. J N Lorenzen. Julemærkesanatoriet ved Kolding $513; 185 Patienter (Børn af begge Køn under 15 Aar). Overlæge: Arthur Mår ten s s on. Bornesanatoriet ved Vordingborg £) Ny ­ mark 101; foreløbig 118 Patienter (Børn af beggeKon under 15 Aar). Overlæge: Dr.med. Vilhelm Clausen. Endvidere • driver Foreningen følgende Kystsanatorier for Bom med lettere Former af Kirtelsy ge(Betal ingen forBorn af ubemid ­ lede Forældre er 1 Kr. 25 Øre pr. Dag, for andre 2 Kr. 50 0.). Kystsanatoriet ved Fakse Ladeplads f58; 33 Born (Piger). Læge: Harald O e te rsen. Kystsanatoriet ved Kalø Vig, Studstrup pr. Skødstrup X 47; 33 Børn (Piger). Læge: Johs. Christensen. Kystsanatoriet ved Ny borg |)233;33Børn (Drenge). Læge: Axel Christiansen, R. Kystsauatoriet ved Hjerting f) 3; 33 Børn (Drenge). Læge: E Jessen. Kystsanatorium i Augustenborg, Den sønderjydske Fonds X Aug. 62; 53 Børn (overvejende Piger). Læge: Gregers Jen ­ sen. Kystsanatorium i Nysted, Det Kamp- mann-Boysenske X Nysted 185; 35 Børn (Drenge) . Læge : A sger Thyssen. Kystsanatoriet i F r e d e r i k s h a v n JJ859 ; 33 Børn (Drenge). Læge : O Kn u d s en . Sanatoriernes Hovedadministration: Na ­ tionalforeningens Kontor (se ovenfor). Nationalhistorisk Museum paa Frederiksborg Slot, Kontor Ny Vesterg. 21 IY] ffl Cent. 5633 (9-12), se Real-Reg. for Hillerød i Afd. IV. S. 1820. Nationalkomité, Den danske, til Bekæmpelse af Handel med Kvinder og Børn. Sekreta ­ riat: Willemoesg. 29 2 løl X Øb. 1377x. Formand: Overinspektør f. Børneforsor ­ gen Oluf .TSkjerbæk, MF. R. DM., Biilowsv. 8 (V] | V 7478, stiftet i Sept. 1902 som Led i en internat. Bevæ ­ gelse, der har til Formaal at hindre, at unge Piger lokkes eller tvinges til at tage Ophold i Utugtshuse eller lign. Steder. Nationalkomiteerne har et Cen ­ tralbureau i London. Komiteen bestaar væsentlig af Repræsent. for Foren., der ar ­ bejder for unge Pigers Vel. Nationalmuseet, oprettet ved kgl. Resolution af 28. Jan. 1892 og nyorganiseret ved kgl. Resolution af 31. Juli 1922, omfatter 6 Af ­ delinger: I, II og III (Dansk Folkemuseum) De Danske Samlinger, IV Etnografisk Sam ­ ling, V Antiksamlingen, VI Mønt- og Me- danlesamlingen. Samtlige Aid. har Loka ­ ler i det udvidede Prinsens Palæ, Indgang Fredh. Kan. 12 og for Etnografisk Samling Ny Vesterg. 10 Kl X ★ Cent. 6829. Kontorerne og det historisk-topografiske Arkiv er aabne alle Hverdage 12-4. Etno ­ grafisk Samling dog 10-15. Museet er lukket 1. Paaskedag, 1. Pinse ­ dag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og 1. Ju ­ ledag. Museets Restaurant er aaben daglig, ®Pa. 1771.

V — 2603

(Leder af I Afd.); Cand.mag. Jørgen 01- rik, R.DM. (Leder af Folkemuseet); Cand. phil. Th. Thomsen, R.DM. (LederafEtno- grafisk Saml.); Cand. mag. J G C Gal- ster (Leder af Mønt- og Medaillesam ­ lingen); Dr. phil. H C Broholm; Dr. phil. Therkel Mathiasen, FM. (I Afd.) ; Mag . art. C A Jensen, R. (II Afd.); Mag. art. Hugo Matt hi es sen, R. (II Afd.); Cand. phil. K C Uldall (III Afd.); Dr. phil. Kaj Birket- Smith, R. FM. (Etnograf Saml.); Inspektører II : Mag. art. MB Mac ­ ke p ra n g; Mag. art. P V G 1 o b; Mag. art. HNorling-Christensen (I Afd.); Aage Rousell; Victor Hermansen (II Afd.); Folkemuseet: Cand. phil. Ellen Ander ­ sen; Cand. mag. Axel Steensberg; Etnografisk Samling: Cand. mag. Helge Lar s en,FM.; Mag.scient. CGFeilberg; Antiksamlingen: Mag. art. P J Riis; Møntsamlingen: Mag. art. NJ Breiten ­ stein; Konservatorer: G A Rosen ­ berg; Jul. S Raklev (I Afd.); P Linde (n Afd.); E O Lind (Kalkmalerier); N J Term ansen (Kirkeinventar). * Nationalraad, Danske Kvinders stiftet 5.Marts 1899 som Led af det internationale Kvinde- raad, virker tor Samarbejde mellem danske Kvindeforen, samt for at repræsentere dem i Udlandet. Aarsbidrag : Foreninger mindst 20 Kr., Enkeltmedl. lOKr. Kontnr:Niels Hem- mingsens G. 8 E | Pa. 6026 (2-3). For ­ mand: Kontorchef Cand. polit. Fru K Gloerfelt-Tar p, Skovv. 53 Gjentofte ® Ordr. 5221. Nationaløkonomisk Forening, stiftet 12. Nov. 1872. Bestyrelse: Nationalbankdirektør C V Bramsnæs, Formand; Ingeniør RG And er sen, R.DM. ; ForretningsførerJosef Andersson, ML., AIB.; Kontorchef Cand. polit. Ebbe Gr o es; Bankdirektør O H e d e g a ar d, R.; Direktør i Bikuben Jens Toftegaard, R.; Prof. Dr. polit. F Z e u t h e n . Sekretær og Redaktør af Nationaløkono ­ misk Tidsskrift: Prof. Dr. polit. Carl Iversen, Østeibrog. 116° [ø] X 0 7474. Varetager paa Dansk Botanisk-, Dansk Geologisk- og Dansk Naturhistorisk For ­ enings Vegne specielle videnskabelige Inter ­ esser i Fredningsspørgsmaal. Bestaar af Delegerede for de nævnte Foreningers Be ­ styrelser. Sekietær: Prof. Dr.phil. R Sparck, FM., Zoologisk Museum,Krystalg.K $Cent.6&47. Naturfredningsforening, Danmarks, se Dan ­ marks Naturfredningsforening. Naturfredningsraadet er opr. i Henli. til Lov om Naturfredning af 8 Maj 1917, jfr. Lov af 7. Maj 1937. Kontor: Torveg.21 IK1 ® Su. 1240. Raadet bestaar af: Prof. Dr. phil. August Mentz, R. DM., Formand; Arkitekt Ejnar Dy g g ve , R.; Overførster Hofjgm.Otto Fa- bricius, R.; Stadsingeniør Olaf Forch ­ hammer; Højesteretssagf. Ejvind Aløl ­ ler; Prof. Dr. phil. RSpårck, FM.; Di ­ rektør Dr. phil. H 0 d u m. Naturhistorisk Forening, Dansk, Adr.:Zoo- logiskMuseum, Krystalg.27E3 X Cent. 6847, stiftet 12. Okt. 1833, virker ved viden ­ skabel. Sammenk. hveranden Uge om Vin ­ teren, ved Ekskursioner, ved Afholdelse af populære Foredrag med gratis Adgang for alle, samt ved Udgivelsen af dens „Vi ­ denskabelige Meddelelser “ , der er udkommet aarlig siden 1849, og „Danmarks Fauna" giden 1907. Kontingentet er 10 Kr. aarlig. Afedlemmerne har Adgang til de viden ­ skabelige Foredrag og til Ekskursionerne, samt Adkomst til Aleddelelserne. Angaa- ende Optagelse i Foreningen henvender man sig til Bestyrelsen: Prof. Dr. phil. M Thomsen, R., Formand; Cand. mag. K Ravn,Kasserer;Dr.phil. AF Bru un,FAI., Sekretær; Prof. Dr. phil. K Berg; Dr. phil. M Degerbol; Cand. mag. K Stephen- s e n; Dr. phil. Gunnar Thorson, FM. Natlægevagt, se Lægevagten. Naturfredning, Udvalget for.

Aabningstider: 1. Juni-15. Sept.:

Søndage 10-16. Hverdage : Alle danske Samlinger 10-16; Antiksamlingen Mand., Onsd., Fred. 10-13, øvrige Hverd. 13-16; Møntsamlingen Mand., Onsd., Fred. 13-16, øvrige Hverd. 10-13; Etnografisk Samling, Polarfolk, Indianere Mand., Torsd. 10-16, øvrige Hverd. 13-16, Tropiske Naturfolk Tirsd., Fred. 10-16, øvrige Hverd. 13-16, Asiatiske Kulturfolk Onsd., Lord. 10-16, øvrige Hverd. 13-16. Gratis: Sønd. 10-16 og Hverd. 13-16. En ­ tre 25 Øre: Hverd. 10-13 (Børn gratis). Gratis Omvisning hver Sønd. 13-15. 16. Sept.-31.Maj : Søndage 12-16. Hverdage: Oldtid Mand., Onsd., Fred. 13-15, Tirsd. 19-21; Middel ­ alder Mand., Onsd., Fred. 13-15, Torsd. 19-21; Dansk Folkemuseum Tirsd., Torsd., Lord. 13-15, Onsd. 19-21; Antiksamlingen Tirsd., Torsd., Lord. 13-15, Onsd. 19-21; Møntsamlingen Mand., Onsd., Fred. 13-15, Torsd. 19-21; Etnografisk Samling. Polar ­ folk, Indianere Mand.. Torsd. 13-15, Lord. 19-21, Tropiske Naturfolk Tirsd., Fred. 13- 15, Mand. 19-21, Asiatisk KulturfolkOnsd., Lørd. 13-15, Fred. 19-21. Gratis Adgang. Tiden 19-21 gælder kun fra 1. Okt. til 31. Marts. -Den danske Samlings l.og2. Afd., det gamle ..Oldnordisk Museum", blev stif ­ tet af Fr. Munter og RNyerup i 1807 og ud ­ vikledes derefter stærkt under C J Thom ­ sens Ledelse (1816-65). I. den forhistori ­ ske Del, omfatter Stenalderen, Bron- cealdereu og Jernalderen; II. den hi ­ storiske Del, omfatter Middelalderen og den nyere Tid til 1660. Under Sam ­ lingen henhører Landets Mindesmærker fra Fortiden og Virksomheden for disses Bevaring. -Dansk Folkemuseum (X ★ C. 6829), stiftet 1881 af Bernhard Olsen som selvej ­ ende Institution, administrativt underlagt Nationalmuseet 1920, dettes ITI Afd. fra 1922, overflyttet til Prinsens Palæ 1934. Omfatter kronologisk Samling for Køb ­ stads- og Højerestandskultur i Tiden efter 1660, Samling af gammel dansk Bondekul ­ tur og Special- og Studicsamlinger. Under Museet sorterer Frilandsafde ­ lingen Frilandsmuseet v. Sorgenfri, aabnet 1901, ved Kongevejen, Nord for Sorgenfri Park, Lyngby X Ly. 493, Billetkont. |1 Lyngby 2292 (Hovedkon ­ tor i Folkemuseet X ★ C. 6829). Aab. mod Entré 1. Maj-31. Okt. dagligt 10-18, dog ikke efter Solnedgang, 1. No v.-30. April kun Søn ­ dage fra 10 til Solnedgang; aabent Bededag ogalle fire Paaskehelligdage, lukket 1. og 2. Juledag og Nytaarsdag. Til Frilandsmuseet er overflyttet gamle Bondebygninger, ty ­ piske for Byggesættet i forskellige Egne af Danmark og de tabte Landsdele. Rastau- ranten „Hammers Kro “ er aaben hele Aa- ret, X Dy- 2250. - Den etnografiske Samling er stiftet 1846 af C J Thomsen og indeholder Samlinger fra de Folkeslag som staar udenfor den klassiske og den senere europæiske Kultur. - Antiksamlingen grundedes i 1851 af C J Thomsen, væsentlig ved Forening af det ældre Kunstmuseums klassiske Afdeling med Kong Christian VIH ’ s private Anti ­ kvitets-Samling. Den indeholder ægyptiske, babyloniske, assyriske, føniciske, græske, etruriske og romerske Oldsager. -Mønt- og Medaillesamlingen udgjorde oprindelig en Del af det kgl. Kunstkammer, men har været en selvstæn ­ dig Samling fra 1780. Direktør:Dr. phil. Poul Nørlund. (Leder af II Afd.). Chef for Administrationskontoret: Økono- rniinsp. Torben Lund. Inspektører I: Dr. phil. J Brøndste d,R.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker