kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Foreninger

2444

r '

Side

Side

Foreninger, Forskellige [fortsat] GasværksvejensKommuneskole-Forening 2529 Herlovianersamfundet ............................. 2538 Kirkeskolers Minde, Do forenede. . . . 2553 Koldinggensor-Samfundet ...................... 2553 •i Købinandsskolens Elev-Samfund ........... 2566 Melchiorianerforeningen ....................... Metropolitaner-Samfundet .................... NanBensgades Skoleforening ................. Odenseanersamfundet ............................... Opfostringshusforeningen .................... Ordruppersamfundet ............................... Petrianer-Foreningen ............................. Randrusianersalnfundet .......................... Ripenser-Samfundet ................................ Roskildensersamfundet .......................... Rungsted Kostskoles Samfund .............. St. Andreas Kollegianer-Samf ............... Schneeklothianer-Samfundet ................. Soransk Samfund ................................... Teknologisk Instituts Elevsamfund. . . . Vajsenhusianernes Forening ................. Vejlenser-Samfundet ............................... Zahlensersamfundet ................................ . 0. G.-Samfundet ..................................... Øster Farimagsgades Skoleforening. . . 2593 2594 2602 2606 2607 2608 2610 2617 2621 2623 2623 2626 2627 2635 2652 2661 2662 2664 2665 2665 5. Erhvervslivets Fremme. (Jfr. Foreninger A : „Faglige For- eninger 1 *.) Andolsudvalget .................................. .' . . Brændselskontrolforening, Dansk ........... Danske Rederes Retsværn .................... Foreningen til Varetagelse afdanskeFor- dringshaveres Interesser i Rusland. . . 2517 Frie Erhvervs Værn ........................... 2521 Gartneri- og Erhvervshavebrug, Erhvervs- raadet for ........................................... 2528 Industriel Retsbeskyttelse, Foren, f. . . . 2546 Kooperative Fællesfoibund, Det ....... 2558 Kraft-Komite,se World PowerConference 2664 Landsforeningen Dansk Arbejde ...... 2569 Reklame-Forening, Dansk ................... 2618 Selskabet for Industriel Udvikling .... 2628 Søfartsraadet ...................................... 2647 World Power Conference, The ......... 2664 6. Faglig Uddannelse. Foreningen af Husholdningsskoler. . . . 2514 Foreningen til Handelsundervisningens Fremme .................................................. 2516 Foreningen til Lærlinges Uddannelse . 2516 Handelsmænds Uddannelse, Foreningen til unge .......................................... . Handelsskoleforening, Danmarks . . Handelsskoleforeningen i Gjentofte . Industriforeningen i Kblivn ............. Rejsestipendieforeningen ....... Søfartens Fremme, Foreningen til. . Teknisk Skoleforening ...................... Tekniske Selskab, Frdbg. Tekniske Selskabs Skoler ................. 2536 2536 2536 2546 2618 2647 2651 2651 2651 7. Forsvarssagen.

2540 2540 2549 2569 2589 2590 2590 Foreninger, Velgørende [fortsat] Hjælpekassen for private højere Pige ­ skoler ...................................................... Hjælpekassen Tjeneren .......................... Jordemoderforen. for Kbhvn. og Omegn Landsforen, af Vanføro og Lemlæstede Lægernes Enkekasse . . . ..................... Lærerforenings Understøttelseskasse . . Lærerindernes Forsørgelsesforening . . Lærerinders Understøttelse, Foren, til. 2590 Malernes Understøttelsesfond ............... 2590 Manufaktu rhdl foreni ngens Alderdoms- forsorg. og Enkepensionskasse ............ 2590 Maskinmestrenes Forening .................... 2592 Ministerialbetj. Understøttelsesforen. . . 2594 Musikerforeningen .................................. Musikhandlerforeningens Hjælpekasse . . Mæglerkorporationens Understøttelses ­ fond ...................................................... Mæglernes Understøttelsesforening . . . Naverne .................................................... ■■ Norsk Understøttelsesforening .............. Phonix-Fonden ........................................ Politis Understøttelsosforen., Kbhvns. . se Understøttelsesforen., Politis . . . 2658 Polyteknisk Understøttelsesforening. . . 2612 Postbudes Enke- og Begravelseskasse. 2612 Post- og Telegrafbudenes Alderdomshj. Post- og Telegrafv. Forsikringsforen. . . Prokuratorforeningen ............................. Provinshandelsstandens Understøttelses ­ forening ................................................. Præmieselskabet for Plejemodre .... Redningsmedaljeselskabet .................... Russiske Velgørenheds Selskab .... Sporveje-Funktionærernes Forening. . . Sygeplejerskeforeningen ....................... Sømandsforeningen ................................ Uheldsforsikringsforeningen f. de danske Statsbaners Personale ......................... 2657 Underretssagførernos Understøttfond. . 2657 Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt etc ......................................... Understøttelsesforen, af 1867, Geværfa­ brikens Arbejderes ............................. Understøttelsesforening, Den af Hærens faste Oflicerer oprettede ....................... Understøttelsesforen. for danske Lægers trængende Enker og forældreløse Børn 2658 Understøttelsesforen. for Farvere . . . 2658 Understøttelsesforen. f. trængende fh. Landmænd ............................................ 2658 Understøttelsesforening for Politikorpset i 2600 2600 2600 2600 2604 2605 2610 2612 2613 2615 2615 2615 2617 2623 2637 2617 2648 2657 2657 2657 2657 2657 ...... 2658 Understøttelsesforening, Politis, Kbhvns 2658 Understøttelseskasse, Kunstnernes, se Kunstnernes ........................................ 2562 Understøttelses-Kassen f. kvindelige Funktionærer i Alm. Hosp ................... 2658 gi. Kbhvns Amt ................................ Understøttelsesforen. for ældre og trængende Husjomfruer ................. Understøttelsesforen. ved Livgardens Musikkorps .....................................

Foreninger, Forskellige [fortsat] 2. Børneopdragelse ogUndervisning. Asylselskaber ......................................... Børnehjemsforening, Dansk .................. Børneværnsforening, Dansk .................... Dansk Forening for Hjem og Skole . . . Efterslægtsselskabet ............................. Feriekolonier, Kbhvns Kommunelærer ­ forenings .............. 2507 Folkebørnehaveforeningen ...................... 2511 2477 2491 2492 2496 2500 ' Foren, af 1837 til forsømte Børns Frelse Foreningen af 23. April 1882 ................ ' Foreningen af 1915 .................................. Foreningen for private Efterskoler . . . Forældreforeninger, De samvirk ............ Forældreraadenes Landsforening .... Frøbelforening, Dansk. . . ‘ Sv .............. Gabriel Jensens Ferieudflugter .............. Kristelig Foren, til Børns Redning. . . Landsforeningen Den frie Skole ........... Legepladsforening, Kbhvns ..................... Montessori-Selskab, Det danske ........... Pigeskole, Foreningen Den danske . . . Plejehjemsforeninger ............................. Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder ................. Pædagogisk Selskab ............................... Skolebiblioteksforening, Danmarks. . . . Skolebiblioteksforeningen af 1917. . . . Skolehaven, Foreningen ......................... Skolescene, Foreningen dansk .............. Søsterlige Selskab .................................. Talepædagogisk Forening ....................... Velgørenhedsselskab, Det forenede . . . 2616 2616 2630 2630 2630 2630 2649 2650 2662 3. Dyrebeskyttelse og D y r eo p d r æ t. Dyrebeskyttelsesforeningen, Foreningen til Værn for værgeløse Dyr ................. 2500 Dyrenes Beskyttelse, Foreningen til. . . . 2500 Dyreværneforeningen Svalen ................. Foreningen til Brandbeskyttelse af Dyr . Hestens Værn ........................................ Kampen mod Vivisektionen ................ Kattens Værn .......................................... Travhestens Værn ................................. 2500 2516 2539 2550 2551 2655 Brevdueforeninger .................................. Brevduesagens Fremme, Foren, til . . . Duevennen .............................................. Foreningen for Fuglevenner ................... Undulat-Opdrætter Klub, Dansk .... 2658 2488 2488 2499 2515 Amager Travselskab (Foren, til den aim. Hesteavls Fremme) ................................. < Foreningen for ædel Hesteavl i Jyll. . . ( Foreningentilden ædlellesteavlsFremme ' Travselskab, Det danske ......................... ■ Væddeløbshestejerforeningen ................... 1 2512 2512 2512 2516 2518 2518 2522 2525 2560 2569 2587 2596 2610 2611 Kennelklub, Dansk ............................... 2551 Landsforeningen for Politihundesagen . 2569 Race-Katte Klub, Dansk ........................... 2616 2652 . Terrierklub, Dansk. . . . Akvarieforening, Kbhvns ...................... Selskabet for Stuekultur ....................... Silkeavl og Morbærbuskdyrkning, Sel ­ skabet for .............................................. 2467 2628 2629 Birkerod Kostskoles Samfund .............. Borgerdyden ............................................. Borups Højskoles Elevkreds ................. Dronning Caroline Amalies Asylskoles Minde .................................................... Efterslægtssamfundet ± r • • Elevforen, af 10. April (Fr. Barfods Skole)25Ot Foreningen Niels Brock...................... 2516 Foreningen Vester Voldgadcs Skole. .. . 2517 Frederiksborgensersamfundet .......... 2521 Gammelholmer-Samfundet ............... 2528 2484 2486 2486 2499 2500 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401 4. Elevsamfnnd o. 1. (til Dels velgørende). Fjerkræavlerforening, Danmarks .... 2510 Hesteavl, Den sammensluttede dansk-bel ­ giske (Odense) ............................ Hesteavl, Fyns lette (Odense) . . Hesteavlsforeninger .................... Kaninavlerforening, Danmarks . Kvægavlsforeninger, se Kvægavl Pelsdyravlerforening, Danak . . . 1907 1907 2539 2550 2565 2609

Understøttelses-Samf., Kbhvns Orke ­ sterforenings ............ ............................ Understøttelses-Samfundet for værdige trængende af Kongens Livjægerk. . . . Understøttelsesselskab for Skolelærer ­ standen ................................................. Understøttelsesselskabet for trængende Kontorbetjente etc ................................. X-Klubben ............................................... C. Foreninger, Forskellige. 1. Afholdssagen. Aflioldsfolkenes Fællesrepræsentation. . Aflioldsforbund, Danmarks studerende Ungdoms .............................................. Afholdsforening, Danmarks ................. Afholdsforening, Danske Lægers .... Afholdsforening „Det blaa Kors “ ........... Afholdssamfundet .................................. Afholdsselskabers Landsforbund .... Afholdsselskabet Den danske Reka- bitter-Orden ........................................... Afholdsselskabet „Det blaa Baand u . . . Afholdsselskabet Det hvide Kors .... Good-Templar Orden, Damn, nationale. Hvide Baand, Det, „W.W. C. T. U. “ . . InternationalOrderofGoodTemplars. . . Kvindernes Alkoholfrie Restauranter . Lytterforening, Aflioldsfolkenes ........... Nordisk uafhængig Good Templar Orden Templar Ordenen ...................................

2658 2658 2658 2658 2664

2466 2466 2466 2466 2467 2467 2467

2467 2467 2467 2532 2544 2547 2565 2589 2604 2652

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker