kraks vejviser 1940 handelskalender

Emneliste

Side Akademisk Idrætsforening, se Idrats ­ forening .................................................. 2545 — Kursus .................................................. 2467 — Musikforening ...................................... 2467 — Orkester ................................................ 2467 — Roklub, se Roklub, Danske Studenters . 2622 — Skytteforening, se Skytteforeninger. . . 2633 Akkordretten ............................................. 2467 Akkvisitører, Foreningen af Forsikrings-, se Foreningen af Fors .............................. 2514 Aktieselskaber, Indregistrerede, se Afd.VI, Firma- og Aktieselskabs-Register . . 2705ff Aktieselskabs-Registeret ......................... 2467 Aktuarforening, Den danske .................... 2467 Akvarieforening, Kbhvns ......................... 2467 Akvarium, Danmarks ............................... 2467 Albans Kirke, se St. Albans K ................. 2625 Albertina ............................................ 2467 Alderdomsbolig, Søværnets, se Foreningen Søværnets Alderdomsbolig ...................... 2516 Alderdomsforsørgelseskassen, se Bikuben. 2484 Alderdoms-Friboliger, Foren, for ........... 2467 Alderdomshjem z (se endvidere Oversigten Stiftelser og Legater) Alderdomshjem, Frdbg ........................... 2467 Alderdomshjemmet i Ordrup ................. 2467 Alderdomshjemmet Solhjem .................. 2467 Bombebøssen ............................................ 2486 Centralmissionen .................................... 2493 Diakonissestiftelsen ................ 2498 Døvstumme, Alderdomshjemmet for . . 2500 Ensomme Gamles Værn ........................... 2502 Foreningen Gartnernes Alderdomshjem. 2516 Frdbg. Borgerforening .............................. 2518 Frænkels Alderdomshjem ...................... 2522 Gamles By (Kbhvns A.) ...................... 2528 Gustafsforsamlingens Alderdomshem . . 2534 Husassistenternes Byggeforening og Al ­ derdomshjem ....................................... 2543 Postbudes Alderdomshjem ...................... 2612 Alderdomskassen for Sygeplejersker . . . 2468 Alderdomsunderstøttelse af Sygeplejersker, se Foreningen til .................................... 2516 Aldersrente, se Folkeforsikring ................ 2511 Aldersrentenydere, Foren, af, se Foren. af Alders ............................................... 2512 Aldersro Sogn, se Taksigelscskirken. . . . 2650 Alderstrøst ................................................. 2468 Aldrig mere Krig ...................................... 2468 Alexander Newski Kirke ........................ 2468 Alimentationsbidrag, se Offentlig Forsorg 2606 Alkoholforskning, Selskab til videnskabe ­ lig, se Selskab til vidensk ..................... 2628 Alkoholfrie Restauranter, se Kvindernes alkoholfrie Restauranter ......................... 2565 Alkoholisthjem, se i Emnelisten Oversig ­ ten Redningshjem. Allehelgens Kirke ........................................ 2468 Alliance Framjaise ..................................... 2468 Allieredes danske Vaabenfæller, De ... . 2468 Allinge,.Firma-RegiBter ............................... 2845 — , Forretninger m. m .................................. 1751 Almindelig dansk cand.mag. Org.............. 2468 ’ — dansk Gartnerforen., se Gartuerforening 2528 — dansk Hjælpe-Forening ....................... 2468 Almindelige danske Lægeforen., se Lægef. 2589 — danske Massageforen., se Massagef. . . 2592 — Hesteavls Fremme, Foren, tilø se Ama ­ ger Travselskab ..................................... 2468 — Hospital, se Københavns alm. Hosp.. . 2566 Almindeligt Dansk Vare- og Industri ­ lotteri, se Lotterier ........................... . 2588 Almindeligt Ingeniørforbund, se Ingeniør ­ forbund, Almindeligt ............................ 2547 Altinget, Island ............................................ 4179 Amagerbanen, se Privatbaner ...................... 2614 Amagerbanken ............................................. 2468 Amager Birk, se Søndre Birk .................... 2648 — Sognefogeder i, se Sognefogeder . . . 2635 Amagermuseet ............................................. 2468 Amagermuseets Venner . .......................... 2468 Amagers historiske Saml., se Amagermus 2468 Amager Travselskab .................................... 2468 Amager Turistforening ............................... 2468 Amalienborg ................... 2468 nærk: 2. Bind begynder med Pagina 24

Sido

A S Aabenraa, Firma-Register ...................... 2833 — , Kort, Forretninger m. m ........................ 1698 Aabne Bor ................................................... 2465 Aakirkeby, Firma-Register ....................... 2833 — , Forretninger ni. m. ............................... 1700 Aalborg, Firma-Register ............................ 2834 — , Kort, Forretninger m. m ......................... 1701 Aalegaards-Overnævnet ............................. 2465 Aalestrup, Firma-Register ......................... 2838 . — , Forretninger m. m ................................... 1718 Aalholin Kirke ............................................. 2465 Aandsarbejderes Forbund, Danske ........... 2465 Aandssvageanstalterne ............................... 2465 Aandssvageanst. samv. Funktionærforen.. 2466 Aandssvagesagens Venner .......................... 2466 Aarestrups Stift, (se endv. Legater). . . . 2466 Aarhus, Firma-Register ............................ 2838 — , Kort, Forretninger m. m ....................... 1719 Aarhushallen .................................................. 1719 Aars, Firma-Register .................................. 2845 — , Forretninger m. m ................................... 1750 Aarsliste-Udvalg (se Nævningekredse) . . 2606 Aarup,Firma-Register .................................. 2845 — , Forretninger m. m .................................... 1750 Abel Cathrines Stiftelse ............................ 2466 Absalon, se Brevdueklubben Absalon . . . 2488 Absalons Brønd, se Christiansborg .... 2494 Absalonskirkeri ............................................. 2466 Academicum Catholicum ............................ 2466 Adelige Jomfrukloster, Gisselfeld ........... 1809 ------- Odense ----------------------------------- 1910 ------- Roskilde -------------------------------- 1951 -------Vallø, se Valle ------------------------ 2661 ------- Vemmetofte, se Vemmetofte .... 2662 Adels Aarbog, se Foren, til Udg. af. . . . . 2517 Adels Forbund, Dansk ................................ 2466 Adgangsbevis f. udenl. Handelsrejsende. 2466 Adgangstider i Samlinger etc., se Samlinger. 2625 Adjutantstab, Hs.Maj. K., se Hofstaterne 2540 Admiral Winterfeldts S., se TrøstensBolig. 2655 Admiralitetskontor, se Marinemin ............ 2591 Adoption ...................................................... 2466 Adoptionsbureau, se Mødrehjælpen ............ 2601 Adressebog og Handelskalender for Dan ­ mark, se Kraks Vejviser ....................... 2558 Adresseforandringer, Anmeldelse til Vej ­ viseren ........................................................ 2188 Adresser — Forretningers i hele Landet, fagvis ord ­ nede, se Fag-Registret, Afd. VII . . . 2961 ff — Forretningers og priv.Personers, Ho ­ vedstaden ogOmegn, ordnedeefterGader 55fl — Forretningers og private Personers, i Hovedstaden og Omegn, ordnede alfabe ­ tisk efter Navn og Stilling .............. 866ff — Forretningers i Provinsen, se ........... 1697ff — Privat-Personers i Provinsen, se . . . 2039ff — Større Gaardes, se .............................. 2145H Adventisternes Kirke, se Ebenezer. . . 2500 — Konferens, se Syvende Dags Adv. . . . 2647 Aeronautiske S°lskab, se Kongelige D A. 2557 Afghanistans Gesandtskab og Konsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ................. 2529 Afholdsfolkenes Lytterforening, se Lytterf. 2589 Afholds-Forbund, -Foreninger, -Organi ­ sationer, -Samfund m. m. .................... 2466 se endv. Foreninger C, 1 — Bibliotek, Danmarks, se Bibliotek . . . 2484 Afholds-Ordener, De forenede .................... 2467 Afstandsberegning paa Veje, udgaaende fra Kbhvn., se Kilometersten .............. 2551 Afstøbningssamling, Den kgi ..................... 2467 Aftenskoleforening, Dansk ......................... 2467 Afviklingskassen for salgbare Apotekspri ­ vilegier ...................................................... 2467 Akademi, Det kgl. (Kunstakademiet) . . . 2467 Akademi for de tekniske Videnskaber . . 2467 Akademi, Soro, se u. Sorø .......................... 1989 Akademikere, Kvindelige, se Kvindl. . . . 2565 Akademisk Arkitektforening, se Arkitekt ­ forening ................................................. 2476 — Bokse Club, se Bokse Club ................ 2485 — Boldklub, se Boldklub ........................... 2485 — Forening for Udenrigspolitik og Folke ­ nes Forbund .......................................... 2467 — Fægteklub ....................................... 2467

Amalienborg, Beboere ............................ 83 Amatør-Bokse-Union, se Bokse .................. 2485 Amatør Klub, Kbhvns fotografiske .... 2468 Amatør-Sejlklub, se Sejlklub, Kbhvns . . . 2627 Ambulance ............................... ' ................. 2468 American Club ............................................. 2469 American Legion, The ............................... 2469 American Scandinavian Foundation, The, se Danmarks amerikanske Selskab . . . 2496 Amerikanske Gesandtskab og Generalkon ­ sulat, se Gesandtskaber og Konsulater . 2529 Amerikansk Klub, se Dansk-Amerik.. . 2496 Amerikanske Selskab, Danmarks, se Dan ­ marks ................................................... 2496 Amies de la jeune fille, Les .................... 2469 Ammunitionsarsenal, Hærens .................... 2469 Amtmand over Færøerne .............. ' .............. 4146 — over Kbhvns Amt ................................ 2469 Amtmænd i de ovrigo Amter, se Real-Re­ gister for de paag. Byer i Afd. IV. . 1697IT Amtsbiblioteket i Assens ............................ 1752 Amtsforvalterforeningen ............................ 2469 Amts, Kbhvns, Institutioner, se i Emne ­ listen Kommunale Myndigheder etc. Amtslæge i Kbhvns Amt .......................... 2469 AmtBlæge paa Færøerne .............................. 4146 Amtslægeri de øvrige Amter, se Real-Regi ­ ster for de paag. Byer i Afd. IV . . . 16971T Amtsraadet f. gi. Kbhvns Amt ................. 2469 Amtsrådsforeningen f. Danmark ............ 2469 Amtssygehuse, Kbhvns .............................. 2469 Amtssygehuse i Provinsbyerne, se Real- Register for do paag. Byer i Afd.IV. . . 1G97CF Amtstue, Kbhvns ..................................... 2469 Amtstue, Nordre Birks ............................. 2469 Amtstuer i Provinsen.se Real-Register for den paagældendc By i Afd. IV ... . 1697ff Amtsvandinspektoratel f. gi. Kbhvns Amt 2469 Amtsvandinspektørforeningcn .................... 2469 Amtsvejinspektoratet for Kbhvns Amt . . 2469 Amtsvejinspektører i Provinsen, se Real- Register fordepaag.ByeriAfd.IV. . . 169711 Amtsvejinspektørforcningen ....................... 2469 Analytisk-kemiske Lab., V Stein ’ s, seStein ’ s 2642 Anboringsmestre, se Vandforsyningen . . 2661 Anckerske Legat, se Legater .................... 2570 AndelB-Anstalten Tryg ................................ 2469 Andelsbanken ............................ ’ . ............. 2469 Andels-Boligforeninger, se Bygge- og Bo ­ ligforeninger ........................................... 2489 Andels-Fjerkræslagterier, De samv. danske 2469 Andelsforbund, Nordisk, se Nordisk. . . . 2604 Andelsforeningernes Sanatorieforening, se Sanatorieforening . . ............................. 2625 Andels Godningsforretning, so Dpnsk An ­ dels Gødningsforretning .......................... 2496 Andelsmejeriforeninger, ae Mejeridrift . . . 2592 Andels-Pensionsforeningen. ..... .". . . 2469 Andelsskolen, se Brugsforeninger .............. 2488 Andelsslagterier, De samvirkende ............ 2469 Andelsudvalget ........................................... 2469 Andersen, II C, Samfundet (Odense) . . . 1907 ----------- s ’ Kbhvns Afd ............................... 2470 Andersens Friboliger ............................... 2470 Andersens, Laurits, Fond .......................... 2470 Andersvænge, se Aandssvageanstalterne. . 2466 Andreas Kirke, se St. Andreas K ............. 2625 — (i Ordrup), se u. Katolske Kirker. . . . 2551 Andreasordenen, se St. Andreasordenen. . 2626 Anker Heegaardske Foredrag .................... 2470 Anklagemyndigheden .................................. 2470 Anlæg, so i Emnelisten : Parker og Anlæg Anlægsgartnerforening, Dansk ................. 2470 Anna Kirke ................................................. 2470 — se ogsaa u. Katolske Kirker ................. 2551 Annoncebureauernes Brancheforening . . . 2470 Annoncebureauers Sammenslutning .... 2470 Annonce- og Reklamebureau, Statens, se Statens Annonce- og Roklame . . . 2638 Ansgarius-Foreningen .................................. 2470 Ansgarkirken ................................................ 2470 Ansgars Kirke, se Katolske Kirker .... 2551 Antiksamlingen, se Nationalmuseet .... 2603 Antikvarboghandlerforeningen .................... 2470 Antroposofi, Studieskolen for. ................. 2470 Antroposofisk Selskab i Danmark .............. 2470

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker