kraks vejviser 1940 handelskalender

Lyng — Lære

Real-Register for København

Lægeforeningens Boliger, Østerbrog. 57 [ø] (opf. 1853 — 71) og Strandv. v. Østre Gas ­ værk (opf.1878 — 79). Hovedkont. Jp 02425x er Østerbrog. 57, det er aab. Tirsd., Torsd. og Lørd. 11-1 samt første og sidste Kontor ­ dag i hverMaaned 4-6. Kontoret paaStrand- vejenlø] g)Ryv.4O5 er aab.Onsd.ogFredA 1 ^- 6 ’ / 2 samt første og sidste Kontordag i hver Maaned Boligerne er opførte for at formindske den Overfyldning af Mennesker, som fandt Sted i de daarligere Kvarterer af Staden, ogat forskaffe deubemidlede Klasser sunde og billige Boliger. Anledningen var Koleraepidemien i 1853, og Foretagendet blev grundlagt med den tiloversværende Del af den Kapital, som var stillet til Disposition for Centralkomitéen og Lægeforeningen, hvilken sidste Etablissementernes Opkomst væsentlig skyldes, hvorfor de fører Navn efter den uden at ejes af eller staa i For ­ hold til den. Til Boligerne hører Kron ­ prinsesse Louises Asyl og en Mødesal. Bestyrelse: Prof. J T Lundby e, K. DM., Formand; Arkitekt GotfredT vede,K.DM.; Arkitekt Emil Jørgensen, R. DM.Prof. Overlæge Dr. med. K Secher, R.; Amts ­ læge Dr. med. Max Christiansen, R.; Direktor Cand. polit. Jens Toftegaard, R.; Højesteretssagf. Leif G am borg, R.; Inspektør og Kasserer: Arkitekt G Qvist Jessen; Fuldmægtig: Ingeniør Cand. polyt. G E Riisbro. Lægekorps, Hærens, Kontor Rigensg. 9 Efi Cent. 16120(11-3). Chef: Generallæge E A G Saugman, K. DM. Stabschef : StabslægeGCLøbger, R. Sundhedstropperne. Chef: Kapt. H D J o li an sen. Sjællandske Depot, Rigensg. 9 E & Cent. 16053, Chef:Kapt. HD Johansen. Sanitetsdepotet, Kbhvns Militær ­ hospital, Tagensv. El $ Cent. 16099, Lokal 44. Chef: Stabslæge G C Løbger, R. Lægekorps, Soværnets, se Søværnet. Lægernes Enkekasse, stiftet 1835, besidder en Formue af ca. 1,375,000 Kr., hvoraf Pen ­ sioner udredes til Interessenternes Enker og uforsørgede Bom. Med Kassen er for ­ bundet 34 Legater med Formue c. 1,100,000 Kr. Bestyrelse: Overlæge Axel Tofte, Formand; ps. Kredslæge J Lemche, R. DM.; Overlæge C R Fasting-Hansen; Prof. Overlæge Dr. med. Knud Secher, R.; Kommunelæge E W and al 1. Kasserer: Læge V Christophersen, R. DM. Lægernes Forsikringsforening, stiftet31.Dec. 1891. Formand: Overlæge Dr. med. M Claudius, Dalgas Boulevard 68 El ® Gh. 157. Lægers og Dyrlægers Motorklub, Danske, stiftet 1909; Formand : Læge L M a r t i n, Middelfart $ 59 og 325; Kasserer: Dyrlæge R Kold-Christensen, Graasten $ 84. Lægevagten, administreret af Københavns Lægeforening og Dansk Røde Kors, sikrer Københavns og Frederiksbergs Beboere Lægehjælp i paatrængendeTilfælde i Tiden | mellem 8 Aften og 8 Morgen. Man forlan ­ ger i Telefonen „Lægevagten 1 * (intet Nr.). Har man ikke Adgang til Telefon, kan man henvende sig til Politistationer, Brandsta ­ tioner eller en af de patrouillerende Politi ­ betjente. Helligdage er der desuden Læge ­ vagt hele Dagen fra 8 Morgen. Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission, stif ­ tet 1912. Formand : Elektroinstallatør S P Christensen, V-Boulevard 15 E Cent. 6633. Lærerforening, Danmarks, stiftet 1874, med det Formaal at varetage den danske Lærer ­ stands pædagogiske og økonomiske Inter ­ esser, at styrke Fællesfølelsen i Standen samt at virke for Folkeskolens Udvikling og forUdbredelse af almindeligFolkeoplysning, Foren, tæller c. 13,000 Medl., fordelte i 158 Kredse. Formand: Førstelærer KA Kri ­ sten s e n, Karise $ 55.

-Strandfoged: Fisker Aksel Peter ­ sen, Taarbæk. - Sognefogeder, se u. Sognefogeder. Lysbilledforeningen, stiftet 10. Okt. 1913. Adr. Borups Allé 180 1 I nv I . Formaal: At skaffe Skoler, U ngdomsforeninger o. 1. In ­ stitutioner Lysbilleder og Film, af belæ ­ rende og oplysende Art, for en minimal Ud ­ gift. Formand: Kommunelærer Cand. theol. H Andersen, Limfjordsv. 72 El .UGh.4382. Sekretær: Kommunelærer Dines Han ­ sen, Borups Allé 180 1 I nv I Tg. 6281. Lystfiskeriforeningen, stiftet 15. April 1886. Kmh. Etatsr. G K r ag. K. DM., Formand $ Am. 4500; Ingeniør C Richter. Sekretær C. 936; Landsretssagf. Anth.Nielsen, Kasserer $ C. 10061 & Palæ 6197. Lytterforening, Afholdsfolkenes. Stiftet 17. Marts 1928. Kasserer: Formand: Vognfabr. P Chr. J ensen, Roskilde f) 183. Læderhandlerforening, Jylland og Fyens, stif ­ tet 3O.Maj 1915. Formand: Karl Sørensen, Dumpen 20, Viborg |l 199. Læderhandlerforening, Kbhvns, H C Ørsteds V. 41C EJ Cent. 13825, stiftet 1886. Formand: G C Jer sø. Lædervarehandlerforening, Kbhvns. Stiftet 25. Marts 1931. Formand: Fabrikant Jens Christiansen, st. Kongensg. 47 E flPalæ 1565. Lægdsforstandere: I Kbhvn. ogFrdbg. samt paa Bornholm: Udskrivningschefen (se Ud ­ skrivningsvæsen), i det øvrige Land : Politi ­ mesteren (se Nordre Birk og Søndre Birk samt Real-Registrene i Afd. IV, Provins- Register). Lægeenker, Fribolig for, oprettet 1893, Abildgaardsg. 7 og 9, Wiedeweltsg. 54, Jens Juels G. 8 og 32 [g]. Bestyrelse: Overlæge Axel Tofte, Formand; Læge PoulKistrup; Overlæge C R Fasting- Hansen. Lægeforening, Den aim. danske, stiftet l.Sept.

Lyngby Kirke. Sognepræst: G Kro h n , R. Res. Kapellan: ECLarsen. Kaldskapellan: PVHøier Johansen.

Hjælpepræst: O L Pal lesen. Kordegn: Jobs. Rasmussen. Graver: II C Nielsen. Organist: Fin Ditlevsen.

Kordegnens Kontor : Jernbanev. 10 Lyng ­ by, i 1 Lyngby 675. Aab.: 10-13 (undt. Torsd.), Tirsd. og Fred, tillige 18-19 l / 2 . Sognet omfatter Byerne Lyngby (kaldet Kongens Lyngby, fordi den fra gammel Tid var Krongods), Sorgenfri, Frederiksdal og Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune. Indbyggertal : 20,482 (5. Nov. 1935). Skatte ­ procent: 5,7; Ligningsprocent: 6,0 (1939- 40). - Sogneraadet: Redaktor Ingv. Nør ­ gaard, Formand, Lyngby;Kedelpasser Chr. Pedersen, Lun d to ft e ; V æver PeterPeter- s en, Brede; Overlærer G J Jakobsen, Taarbæk; Værkmester Harald Hansen, Lyngby; Direktør Jens Jensen, Lyngby; Fru Mary A ti ung, Lyngby; Snedker Ge ­ org Petersen, Lyngby ; Fru Elvira Niel ­ sen, Lyngby; Lærer Cand.jur.Leo Grath- wohl, Lyngby; Skovfoged Axel Løvdal, Klpbg.; Kobmand F Wulff P a u s t i a n, Lyngby; LektorPoul Fenneberg,Ørholm. Kommunekontoret i Lyngby er aab.9V2-12, samt Fred. 6-8 & ★ Lyngby 800; Kontor ­ chef: V Rydahl. Skattevæsenets Kontor: Kirkestr. Lyng ­ by, aabent for Indbetaling tillige 1-3, undt. Lord. samtFred. 6-8 f ★ Lyngby 800. Afdelingschef: Frode Rasmussen. Pantefoged for Lyngby-Taarbæk Kom ­ mune: Skattefuldm. Poul Christensen, Kirkestr. Lyngby, daglig 9*/ 2 -12 og Fred. 6-8 Lyngby 800. By gningsinsp. og Kommuneingeniør : J A C Rastrup (Daglig9 1 / 2 -12.)fl')llr Lyngby 800. - Social-Kontoret, Aastræde8, Lyngby 3! ★ Lyngby 800. (9VJ-12, Fred, tillige 6-8). Socialinsp.: VJ Clausen. -Folkeregister for Lyngby-Taarbæk Kommune: Kirkestr. Lyngby,daglig9 l A>-12 °g 1-3, undt. Lordag, samt Fred. 6-8 $ ★ Lyngby 800. - Arbejdsanvisningskont.,Lundtoftev. L y n gby ® Lyngby 2350. - Sognelæge i Lyngby Sogn: Joh. Lem- che,R.DM. - Skolekommissionen: Formand: Besty ­ rer P Hansen, Lykkens Gave. - R e v i s o r e r:Forretningsf.Chr.P e t e r s e n ; Boghandler C G Petersen. -Rodemester: S Bredvad, Strandv. 639 Klpbg. $ Bvu.248 (for Taarbæk, Raad- vad og Stampen). - Forligsmægler i Tyendesager: For ­ mand: Gaardejer Axel Anders en,Virum. - Jordboniteringsmænd: Formand:Pro-, p rietær J Lund, Lyngby. - Vandsynsmænd: Formand: Sagfører A Frederiksen, Lyngby. - Hegnsynsmænd: Formand: Skovfoged A Løvdal, Klampenborg; Jordbruger Lars Chr. Andersen, Hjortekær; Gaardejer Axel Andersen, Virum. -Sundhedskommissionen: Formand: Kredslæge Dr. med. Erik Bo nd o. - Bygningskommission, se Bygnings ­ væsen. - Brandvæsenet: Brandinspektor: Tom- rerm. Chr. Christiansen, Lyngby; Vice ­ brandinspektør: Cementstøber O M Niel ­ sen, Lyngby; Brandassist.: Snedker Chr. Laur. Mik kel s en,Lyngby; Tømrerm. Rob. Christiansen, Lyngby; Brand ­ fogeder: Murerm. Alf Hansen, Lyngby vestre Kreds ; Tømrerm.HV Clausen, Lyngby østre Kreds ; Smedem. Carl M øl ­ ler, Virum; Uddeler Daugaard Søren ­ sen, Brede ; Vognmand MChristen- sen, Hjortekær; Blikkenslager Viggo Olsen, Taarbæk. -Gasværk, se Gasværk.

1857, omfatteralle Landets Læge- kredsforen. og har tilFormaalatsam- le danske Læger til Varetagelse af Lægestandens Interesser samt at være det Or ­ gan,gennem hvil ­ ket Lægestanden gør sin Indflydel ­ se gældende paa aim. Samfunds- \ spørgsmaal.

Hovedbestyrelse: Læge HTolderlund, R.DM., Rungsted, Formand; Dr. med. Au de A n d e r s e n, Broager; Overkirurg H M o 11 e r, Aalborg; Stabslæge M Brun-Pedersen, R., Kbhvn.; Overlæge Johs. Us sin g, R., I lillerød; Overlæge Dr.med.Poul B o n n e vie, Kbhvn. Foreningens Kontorer, Amalieg. 5 S E ® Cent. 501 & 581, Postgirokonto Nr. 2100, omfatter Sekretariatet, aabentdaglig K1.9 - 4, Lørd. Kl. 9-2. (Sekretæren : Stabslæge RKi ær, R.DM.,træffes i Reglen Kl. 10 - 11). Bureauet, aabentdaglig Kl. 9-4, Lord. Kl. 9 - 2. „Ugeskrift forLæger “ s Redaktion (Prof. Overlæge Dr. med. M Fog; Læge Johan Kuhn, R. DM.). Redaktørerne træffes som Regel Mand. Kl. 5 Em. Lægeforening, Kbhvns, Amalieg. 5 Kl | Palæ 5347. Stiftet 1901. Bestyrelsens Formand: se Tilføjelser (gule Blade) foran i dette Bind. Kasserer og Sekretær : Overlæge Axel J iirgens. Lægeforening, Kristelig, stiftet 1897. For ­ mand: Overlæge Dr. med. HI Schou, R., Filadelfia pr. Dianalund jp 33.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker