kraks vejviser 1940 handelskalender

L^ga gende Maskinmestre, der er Medl. af Ma ­ skinmestrenes Foren., eller trængende En ­ ker med Børn efter Maskinmestre, der har været Medl. af Maskinmestrenes Foren. [Maskinmestrenes Foren.] - Nielsens, BrødreneFW og HJ,for fung. eller forh. mindst 50 Aar gamle Tjeneste ­ piger i Kbhvn. og paa Frdbg. 23,800 Kr. Port, å 100 Kr. aarl. [Magist.] - N i e 1 s e ns, Hans, for værdige og træn ­ gende Mænd eller Kvinder i Frdbg. og Toks- værd Kommuner med Halvdelen til hver. 6,300 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.]. - Nielsens, kgl. Hof-Dekorationsmaler H Chr.,og Hustrus Mindelegat. [Kbhvns Ma ­ lerlaug.] -Nielsens, Underkasserer, Holm, Legat til kbhvnske Friskolebomsasyler. Kapital 90,000 Kr. [Magist.] -Nielsens, Julie Sofie,for fattige enlig ­ stillede Kvinder,der bor i Frdbg.Kominune, og paa Grund af Apopleksi er bievne uar ­ bejdsdygtige. Port, å 200 Kr. 40,000 Kr. [Frdbg. Kommunalbest.]. -Nielsens, Lærer S A og Hustru taura, fodt Mynsters,dels til trængende ungeMænd eller Kvinder, der ønsker at uddanne sig til Haandværkere eller Studerende ved Semina ­ rium, Universitet eller anden højere Lære ­ anstalt, dels til Landophold for værdige og trængende Syersker. 30,000 Kr. [Magist.] - N ielsens, Waldemar og Hustru Annette Frederikke Amalie Nielsens. Kapital ca. 50,000 Kr. Halvdelen af de aarlige Renter uddeles til et eller flere Børnehjem, der an ­ tager sig forældreløse Bom af fattige For ­ ældre. Fortrin har de Børnehjem,som særlig optager Born i den yngre Alder, som er fødte 1 Kbhvn. 1 'en anden Halvdel uddeles i Por ­ tioner ‘ paa 100 Kr. til ensomme, gamle, sva ­ gelige Mænd ellerKvinder,der har været be ­ skæftiget ved Handelsvirksomhed i Kbhvn. og som er værdige og trængende og ikke nyder Fattighjælp. [Borgerrepræsent.] - Nissens,FroknerEmilie ogCamilla,Legat til værdige, trængende ældre Kvinder, der er eller har været Lærerinder, Sygeplejer ­ sker, Husjomfruer, Syersker eller i lign. Stillinger, og som har Ophold i Kbhvn. eller paa Frdbg. Lodder å 150 Kr. aarl. 24,800 Kr. [Magist.] - NissenskeS tifte Is etilfattigeBørnsUn- derholdning og til Understøttelse af Enker. Port, å 100 Kr. aarl. til Børns Underhold ­ ning og Opdragelse indtil deres 15. Aar, hvis Mødre.dog skal henhøre til eller have henhørt til Kbhvns Jurisdiktion; fortrins ­ berettigede er Børn af Testatorernes Fa ­ milie samt af Præster og Degne i Glostrup og Vallensbæk Sogne. — Legatport, paa 400, 200 og 100 Kr. aarlig til trængende Per ­ soner af Testatorernes Slægt. — I et Stif ­ telsen tilhørende Hus i Vallensbæk er der 2 Friboliger for Enker efter Henrik Pe- chiiles og Klokker Haabers Descendenter, eller saafremt saadanne ikke findes, for Præste- eller Degne-Enker af Glostrup og Vallensbæk Sogne. 251, OOOKr. [Magist.]. - Nyeland s, Vendelia,Legat til værdige og trængende 45 Aar gi. Sang- eller Musik ­ lærerinder i Kbhvn. ellei paa Frdbg. Lodder å 400 Kr. aarl. 20,000 Kr. [Magist.] ► Næglerske Legat. Renten af Legat ­ kapitalen uddeles i Lodder paa 200 og 100 Kr. til: 1) ældre, ugifte, trængende Kvin ­ der af den dannede Klasse, for saa vidt de er Døtre. af Embedsmænd (være sig civile eller militære) eller andre i lignende Stillin ­ ger i Statens eller Kbhvns Kommunes Tje ­ neste og er mindst 40 Aar, fortrinsvis dem, der ved Bopæl eller paa anden Maade er nøje knyttet til Kbhvn. 2) Officers-Enker i trange Kaar og 3) Officers-Born eller Børn e- børn, hvis ufuldendte Opdragelse behøver Støtte. 54,000 Kr. [Magist.] - Nøthens, Fik. Signe, Mindelegat for gamle,svagelige og værdigo kvindeligeHus- assistenter i Kbhvn. og paa Frdbg. paa mindst 45 Aar. Port, a 200 Kr. aarl. 22,000 Kr. [Magist.].

Beal-Regisler for København -Mitchells, R & W, til Understøttelse, dels for Døtre af afdøde Forældre af Han ­ dels-, Haandværks- og Embedsstanden, som har fyldt 40 Aar, har stadigt Ophold i Kbhvn., er ugifte og uden Forsørger, og hvis Kaar ikke svarer til den Opdragelse, de har nydt, eller til den Stilling, deres For ­ ældre har indtaget i Samfundet, dels for Enker efter Mænd af Handels-, Haand ­ værks- eller Embedsstanden i Kbhvn., som ligeledes har fyldt 40 Aar, lever i trange Kaar og er uden Forsørgere. Ka ­ pital c. 780,000 Kr. Den aarl. Rente skal deles i Portioner paa 200 Kr. [Borgerre ­ præsent.] -Modewegs,IE og Hustru A E f. Gud- manns, for ældre eller svagelige ugifte Kvin ­ der, Døtre af kbhvnske Borgere eller Em- bedsmænd. Kapital ca. 220,000 Kr. Port, å 200 Kr. aarl. [Borgerrepræsent.] - Morescos, Adelaide, tilManufakturhdl- foreningen, 11,000 Kr. [Magist.] -Moresco, Else, f.Langheld ’ s, Minde ­ legat, stiftet 1925, Østerg. 24 EL.CCent.433. -Morescos, Etatsr., J, 1,000 Kr. Renten uddeles aarl. af Bestyrelsen for Helligaands K. til 2 trængende Familier i Sognet.[Ma- gist.] - M oy e 1 s, Konditor,Frederik, til Enker efter eller Døtre af Borgere i Kbhvn. Fortrin har Enker efter, eller Dotre af Konditorer eller Bagere. 16,300 Kr. [Magist.] - Mundts, Konferensr.Borgmester, for ugif ­ te Kvinder eller Enker, fortrinsvis ugifte Dotre af afd. kgl. Embedsmænd. Port, å 80 Kr. aarl. Desuden ejer Legatet en Stiftelse beliggende Storing. 14. A-D, for ugifte Damer, fortrinsvis Embedsmandsdøtre (ikke Enker). [Magist.] -Mundts, Sadelmager, K C, for Sadel ­ magere og deres Enker. Kapital 10,000 Kr. [Sadelmager- o er Tapetserer-Lauget]. - Mygind s, Maskinfabnkant I Chr., for trængende Arbejdere i Jernindustrien. 30,510 Kr. [Magist.] - Mtillers,Frøken, Johanne Cathr. Elisab., for ugifte Piger uden Hensyn til Stand, dei er mindst 50 Aar og bosiddende i Kbhvn. Port, i 100 Kr. aarl. 9,000 Kr. [Magist.] - Mullers, Frøken Laura, for ugifte Piger 45 Aar gi., Døtre af Borgere i Kbhvn., Kap ­ tajner i Hæren ellerFlaaden eller fh.Lands ­ bypræster. 57,000 Kr. Port, a 200 Kr. aarl. [Magist.] - Mullers, Urtekr., L C, for Borgerfolk, der har fyldt, 50 Aar. Slægtninge kun for ­ trinsberettigede, forsaavidt ingen anden An ­ søger maå anses mere værdig og trængende. 4 Port, å 80 Kr. og 1 å 50 Kr., samtidig med Kaas ’ s Overskudslegat til Huslejehjælp. Kap. ca. 10,000 Kr. [Borgerrepræsent.] -Mullers, Søstrene ChristianeJensineog Eva Alette Petrine. 2 Port, å 100 Kr. aarl. til ugifte Døtre af Hørkræmmere. 7,000 Kr. [Magist.] -Mullers, Oberstløj tn., Caspar, og Enke Cathrine Elisabeth, født Rafns, for Enker efter og Døtre af Mænd, der er eller har været ansatte som Embedsmænd i'Kbhvn. eller har været Medlemmer af Handels- Iaugene eller drevet en Handel, der kan sættes i Klasse med eller staar over den un ­ der bemeldte Laug tidligere hørende. Ved ­ kommende skal have Ophold i Kbhvn., være 30 Aar gi., have ført ulastelig Vandel og i aarlig Indtægt udenfor Legatet ikke have over 800 Kr. Port, paa 100 Kr. aarlig. Kapital ca. 115,000 Kr. [Borgerrepræsent.] - Møllers, Carl, Forfatterlegat, for danske Forfattere under 30 A ar. Bortgives hvert Aar efter forud sket Bekendtgørelse. Be ­ styrelse: Forfatterne SvendBorberg, R., Axel Garde, R. og Hans Hartvig See- d or ff - Pedersen, M I & A. •Møllers, Frøken Christiane, 1 Lod paa 400 Kr.aarligtil en trængende,ugiftKvinde, der er fyldt 50 Aar og er Datter af en afdød kgl. Embeds- eller Bestillingsmand. 1 Lod paa 100 Kr. til en Tjenestepige, der ertræn- gende, er fyldt 50Aar og har tjent mindst 15

V — 2581 Aar hos samme Herskab her i Staden. Kapi ­ tal 18,000 Kr. [Magist.] - Møllers, Ellen Marie og Ane Christine Nielsens Legat til forskellige velgørende Stiftelser og Institutioner. 57,000 Kr. [Magist.] - Møllers, Jutta Bojsen, til Fremme af Kvinders økonomiske Sclvstændighed [Dansk Kvindesamfunds Fællesstyrelse]. -Møllers, Kapt., Albrecht Carl Adolph From, for Straalemestre eller andre Medl. af Kbhvns Brandkorps (fortrinsvis tilskade ­ komne eller Enker efter saadanne). Kapital c. 40,000 Kr. Port, å 80 Kr. aarl. [Borgerre ­ præsent.] - Møllers, Martin og Hustrus Mindelegat for værdige og trængende enligstillede Kvinder, der har fyldt 50 Aar, og som enten ikke har været i Ægteskab, eller som lever i Enkestand eller lignende Stilling uden Børn. Kapital ca. 45,000 Kr. Portioner å 100 Kr. aarl. [Borgerrepræsent.] - Møllers, RL, Legat til ældre, trængende, i Kbhvn. boende Borgere, der uforskyldt er kommeti Nød. Kapital c. 10, OOOKr. [Borger ­ repræsent.] - Møllers, Søstrene I M og A J, til mindst 50 Aar gamle ugifte Kvinder af Borgerstan ­ den (Embedsstanden ikke medregnet) i Kbhvn. 5,000 Kr. Port, a 100 Kr. aarl. [Ma ­ gist.] - Mø liers, Etatsr. Thomas, for Enker efter og uforsørgede efterladte Børn af Grosserere i Kbhvn. Renten uddeles i 2 Portioner å 250 Kr. 12,000 Kr. [Gross. Soc. Komité]. -Møllers, Etatsr., Gross., Thomas, til en yngre hæderlig, dygtig og ubemidlet Han ­ delsmand,(Handelskonto rist,Kommis,Bank- assist., Vekselerermedhjælper eller Med ­ hjælper i enAssuranceforretuing) der er Son af en kbhvnsk Borger, for at sætte Vedkom ­ mende i Stand til under et mindst et-aarigt Ophold i Udlandet at søge Uddannelse i derværende Forretninger eller Handels ­ skoler. Port. 900 Kr. Kapital 32,300 Kr. [Magist.] - Møllmanns, Frøken, M O, for i Kbhvn. eller paa Frdbg. boende ugifte mindst 55Aar gamle Døtre af Haandværksmestre eller Haand værkssvende. 104,000 Kr. Port. å200 Kr. aarl. [Magist.] - Møllmanns, Justitsraad J F, Legatfond med Fundats kgl. konfirmeret 27. Jan. 1932, 11. April s. A. og 27. Sept. s. A. Kapital ca. IV2 Mill. Kr. Af Renterne uddeles indtil 10,000 Kr. til Foreninger. Institutioner og Korporationer, der virker for velgørende Formaal og Resten til private Personer, der er værdige og trængende og have Bopæl i Kbhvn. Legatbestyrelse: ’ Overretssagf. E Søeborg og Prokurist Arno Fischer. Legatets Kontor : N-Voldg. 29 Kl. - Møllmanns, Malerm. C og Hustrus Le ­ gat. [Kbhvns Malerlaug.] -Møllmanns, Maler mesti ene Otto og Chr., Legat. [Kbhvns Malerlaug]. -Monsteds, Otto. Fond, se denne Artikel i Real-Register u. Monsted. - Nathans, Konsul Gross., Marcus M, og Hustru Elise, f. Sichel ’ s. Renten uddeles i en samlet Portion som etTillæg til de i Gross.- Soc. Understøttelsesfonds Reglement § 5 nævntePortioner ; 2,000 Kr. [Gross.-Soc.Un- derstøttelsesfond]. -Neves, Klokker, CF, Enkes, Legat ny ­ des af Familien, men kan med Tiden til ­ falde trængende af Borgerstanden i Vor Frue Sogn i Kbhvn. og i Særdeleshed dem, som har naft Borgerskab paa Brændevins ­ brænderi. Port. å 93 Kr. aarl. [Magist.] - N i colaiseri, Maskinmester, Albert Niels Knud, cg Hustru, f. Andersen ’ s Mindelegat. 13,200 Kr. Udbetales til trængende Enker med Born efter Maskinmestre, der har været Medl. af Maskinmestrenes Foren. [Maskin ­ mestrenes Foren.] -Nielsens, Skoleforstander Carl. Hustru Fru Sara Nielsen, f. Carstensen - Egeberg ’ s Mindelegat. 10,000 Kr. Udbetales til træn-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker