kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Asyl — Bade

V — 2478

Automobil-og Motorindustriforeningen, stiftet 28. Novbr. 1920. Formand: IngeniørSvend Gøri øv, Strand v. 40 Hell. ® Ryv. 4200. Avnslev Sanatorium, se Hospitaler u. Direkto ­ ratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Bach-Foreningen, stiftet 9. Sept. 1925. For ­ mand: Komponist Domorganist N O Raa- sted, R.; Kontor: Wilhelm Hansens Mu ­ sikforlag, Gothersg. 9 Kl |) C. 5183. Baconkontrollen (Oprettet illg. Regulativ af 1. Juni 1929). Eksport-Svineslagterierne er underkastet Kontrol med Hensyn til Over ­ holdelsen af de af Landbrugsministeriet fore ­ skrevne Regler forTilskæringog Behandling af Baconsider, der udføres til Storbritanien og Irland. Kontrollen ledes af Inspektør GHohwy, Ved Volden 12 1 Kl $1 Su. 1262. Badeanstalten København, Akts., Studiestr. 59-63 3 $ ★ Cent. 9100. Direktor: Hans Moll er. Formand for Bestyrelsen: Ingenior Cand. polyt. Holger N eer gaard, K. DM. p. p. Se endv. u. Badeanstalter i Afd. Vil (Fag- Registeret). Badeanstalter, Kommunale. Frdbg. Bade- og Svommeanstalt, Yrsav. 3 & C. 7002. Hverd. 8-22, Sønd- 8-16, Helligd. 8-14 eller lukket. Billetsalgef slutter 3 / 4 Time for Lukketid. Priser: S vom ­ mebad m. Dampbad 90 0. (12 Rabatkuponer 9 Kr.),Svommebad for Bom 50 0.(12 Rabat ­ kuponer 5 Kr. 50 0.), Dampbad 75 0., Tor ­ luftsbad 1 Kr. 50 0. (12 Rabatkuponer 15 Kr.),kombincredeBade(Tørluft,Damp,Bade ­ mass. ogHvile3Kr. 350. Damp,Bademass.og Hvile 3 Kr.),Karbad 80 0., Brusebad 25 0. (i alle Badene er inkluderet Sæbe),Høj jf ælds- sol 1 Kr. 50 0., Bade-Massage 1 Kr. 85 0„ Saltbad med Saltgnidningog Eftersvedning 3 Kr., Hvilerum 85 0. Kbhvns Kommunes Varmbade- a. ii s 1 t 6 r • 1) Sofieg. 15-17 j) Am.6654,aabnet 1909. 2) Helsingørsg. 17-19, $ Palæ 5717 aabnet 1910. 3) Sjællandsg.12, ®N 6751, aabnet 1917. 4) Enghave PI., f Eva 1679 aabnet 1930. Badeanstalterne er aabne for Billet ­ salg paa Hverdage fra Kl. 7-18*/2, om Lørdagen til 2O ’ / 2 , Son-ogHelligd. fra 7-10 1 / 2 : dog er Herreafd. i Sofieg. lukket Mand., Tirsd. og Onsd. ll^-l^ ogDameafd. sammest. hver Torsd. ll 1 ^- 15. 1. og 2. Paa- skedag, Langfredag, Pinse- og Julehellig ­ dagene samt Nytaarsdag er Anstalterne lukkede. Paa Grundlovsdagen lukkes lU/j. løvrigt henvises til de udenfor Bade ­ anstalterne opsatte Plakater. Badstue ­ bade eller Dampbade faaes i-Anstalterne i Helsingørsg., Sjællandsg. og paa Enghave PI. saavel paa Dame- som Herreafdelingen. Karbade forefindes paa sidstnævnte tre Steder(medUndtagelse af Herreafdelingen i Helsingørsg.) samt paa Dameafdelingen i Sofieg. Brusebade faas paa alle 4 Anstal ­ ter. Brusebadene i Sundbyoster Skole paa Smyrnav. er tilgængelige for Damer: Mand, o«- Onsd. 17 — 19 samt Tirsd. 17 — 20; for Herrer: Torsd. og Fred. 17 — 19 samt Lord. 17 — 22 Aften. Til Brusebadene i Vigers ­ lev Allé ’ s Skole bar Damer Adgang: Mand, og Tirsd. 17-19 samt Onsd. 17-22. Herrer: Torsd. og Fred. 17-19 samt Lord. 17-22. De for Tiden gældende Priser er følgende: Brusebad 15 Øre, Karbad 60 Øre, Damp ­ bad incl. Sæbe 60 Øre, Haandklædeleje 10 Øre, 1 Stk. Sæbe 5 Øre. Kommune ns S ko le- ogFolke-Sobad e- anstalter: 1) I Kalvebodstrand, f) By 4578, aabnet 18. Juli 1902; aaben 16. Maj — 15. Sept.; et Strøm- eller Kassebad 25 0., et Bassinbad 10 0., (med særligt A fklædningsrum eller med Skab til Tøjet dog 25 0.), Haandklædeleje 10 0. 2). VedLangebro, aabnet 7. Juni 1908;aabenl6. Maj — 15. Sept. ; Bassinbade med særligt Af-

Formand : Gross.F C Jacobsen Direktør: Cand. polyt. H Kj ølsen. Automobildroskekørsel i Kbhvn.. paa Frdbg. og i Gjentofte Kommune foregaar, i Henh. til en mellem disse Kommuner oprettetOver- enskomst, efter samme Takstregler (se ne ­ denfor). Antalletaf Drosker iStor-Kbhvn (Kbhvns, Frdbg. og Gjentofte Kommuner) er 802, Antallet fordeler sig f.T. saaledes, Kbhvn.: 630, Frdbg.: 105, Gjentofte Kommune: 67. Taksametret er indrettet med en Takst og en Returstilling: 50 Øre for de første 275 m og derefter 10 Øre for hver efterllg. paa- beg. 275 m. Enkelt Tur: Taksten bgpy tt es indenfor Kbhvn., Frdbg. og Gjentofte Kommuner. Tur og Retur: Ved Tur og Retur Korsel benyttes hele Vejen Taksten indenfor Om- raadet Storkøbenhavn, medens Betalingen bortfalder under Kørsel paa Hjemturen (Re ­ tur) fra Landkorsel, saalænge Vognen be ­ finder sig udenfor dette Omraade. Børn under 14 Aar, der befordres sammen med Voksne, lades ude af Betragtning ved Bestemmelsen af, hvor mange Personer en Tur omfatter.Taksametretmaa sættes iVirk- somhed paa Hentestedet, f. s. v. dette er beliggende i Kbhvn., paa Frdbg. eller i Gjen ­ tofte Kommune ; er Hentestedet beliggende udenfor StorkøbenhavnsOmraade, anvendes Taksten fra Grænsen til Hentestedet. Ventetid: Betalingen for Ventetid, der er indbefattet i det Beløb, Taksametret ud ­ viser, er 10 Øre for hver 2 Minutter uden Hensyn tilVogntype, Tid og Sted eller til Antal af Personer, der befordres. Betalingen for Kørsel i Timevis er 7 Kr. Der betales ikke for mindre end VsTime. Denne Kørsel kan kun finde Sted efter Be ­ stilling paa DroskeejerensKontor. Den skal paabegyndes og afsluttes indenfor Grænser ­ ne af Kbhvn. og Frdbg. ellerGjentofteKom- mune. Naar Børn under 14 Aar befordres alene, regnes 2 Børn lig en voksen Person. Bagage. For Rejsetøj, Haandpakker, Haandkufferter og anden Haandbagage, der anbringes inde i Vognen betales intet.For an ­ dre Kufferter,Kasser o. desl., der anbringes udenpaa, betales 15 Øre Stk. For Cykler og Barnevogne betales 35 0. Stk. Betalingen er den samme,h vad enten det er Dag ellerN at. For hver Op- eller Nedbæring a f Bagage: Til og fra 2. Sal eller Etager der ­ under pr. Stk. 35 Øre. Til og fra Etager over 2. Sal pr. Stk. 50 Øre. For Af-eller Paa- læsning af Bagage vedVognen betales intet. Transport af Kranse: 5 Øre pr. Stk. udover Taksametrets Udvisende. Automobilforhandler-Forening, Danmarks, Ve ­ sterg. 11 Kl 1) C. 8569. Stiftet 20. Maj 1936. Formand: DirektørKr. Mad sen, Herning; Næstformand: Fabrikant Chr. R Hede ­ toft. Direktør: Cand. polyt. H Kjølsen. Automobilforhandierforening, Jydsk, stiftet 1932. Formand : Direktør Kr.M ad sen, Her ­ ning Motor Compagni, Jyllandsg., Herning D Herning 642. Automobilforsikrings Forbund, Dansk, En Sammenslutning af danske og i Danmark arbejdende udenlandske Automobilforsik ­ ringsselskaber, Tordenskjoldsg. 10 Kl & ★ Cent. 5501, Postgirokonto Nr. 1922, stif ­ tet d. 7. Aug. 1916. Bestyrelse: Højesteretssagf. Fr. Win- ther,R.,Formand; Gross. H Arbo-Båhr; Direktør HVBundesen; Direktør J C Jens en; Direktør F Lop p enthi e n, R. p. p.; Gross. Aksel Malling; Direktør, Overretssagf. Chr. O lrik. Sekretærer: Direktor M Steenhoit og Landsi etssagf. Gregers K o e f o e d . Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling, Axeltorv 6 (Vægtergaar- den) 3 D Cent. 5063 & 14763. Automobil- og Cycle-Grosserer Foreningen, stiftet 9. Okt. 1901. Kontor: Axeltorv 6 (Vægtergaarden) 3 j) Cent. 5063 & 14763.

2239 y. Asylerne har egne Bygninger og opretholdes væsentlig ved Legater og pri ­ vate Gaver. Selskabet aabnede 1931 et Som ­ mer- og Rekreationshjem i Raadvad ,,Boge- ly “ $ Skodsborg 169x beregnet til Ophold, for 40 Bom Aaret rundt. Administrations Komité: Overretssagf. H Repsd or ph, R. DM., Formand; Læge Dr.med.HPTØr um, Hygiejne og Personale; Sagfører Cand. jur. Erik Becker, Kasserer; Arkitekt Kristen G or ding, R., Bygninger og Inventar; Landsretssagf. Henning Repsdorph,Se ­ kretær. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Sept. 1888, ejer Asylet Bjelkes Allé 45 [N], Bestyrelse: Landsretssagf. E Dietrich- s o n, Formand ; fh. Kabinetssekr. Kmh. A Krieger, SK. DM. FM., Næstformand; Apoteker Viggo Madscn,R.,Kasserer;Fru Agnes Danstrup; Ingenior JP D a n s t r u p, MB.; Kommunelæge Aage Marner; Afde ­ lingssygeplejerske Frk. C Alversen. Asylselskabet forFrdbg.,stiftetl900; Asylpaa Adilsv.3lEl. Bestyrelse: Skoledirektør Sofus Franck, R., Formand ; Raadmand Fru A J Frydensberg, MFK.; v Forstander Poul Faaborg, Kasserer; PastorL E K J a 1 k ; Fru Karen S k j e r b æ k ; Amtsiæge Dr.med. Max Christiansen, R.; Viceskoledirektør E V Carstensen; Arkitekt Fru Kirsten We ­ ster gaard; Landsretssagf. Baron Axel Knuth, Sekretær. Asylselskabet „Opdragelsens" Børnehave i Kapernaums Sogn, N-Fasanv. 275 Kl. Le ­ der: Frk. Henriette Petersen; Formand: Bagerm. Georg Jensen, Frederikssundsv. 31 I nv I f Taga 674&Taga 3474; Kasserer: Fuldm. Carl Ottens, Nørrebrog. 163* [S D Tg. 1303. Athletik-Forbund, Dansk (D.A.F.), stiftet 28. Juli 1907 (Landsorganisation underD.I.F.), Blegdamsv. 42 ED fl N 4214. Bestyrelsens F ormand : Faktor Johs.L arsen, Blegdamsv. 42 3 El $ N 4214. Herunder hører: KbhvnsAthletik-Forbund. Formd. : Administrator J Bojesen Barsoe, Aagade 112 (N) f}Gh. 6197; SjællandsAthle- tik-Forbund; Formand: Chr. Larsen, 0- Sandmarksv. 3, Køge 1)656; Fyens Ath ­ letik-Forbund; Formand: Fuldm. Frode Hansen, Aarestrupsv. 10, Odense; Jydsk Athletik-Forbund; Formand: Axel Mad ­ sen, Vesterbro 33 Aalborg D 4467; Lolland-Falsters Athletik-Forbund; For ­ mand: Bibliotekar E Schnicker-Peder- sen, Svingelsv. 155, Nakskov D 768. Athletklubben Dan, stifteti.Juni 1895. For ­ mand: Holger L aurs en, Slangerupg. 8 1 El D Tg. 1989 v. Athletklubben Hermod, stiftet 7. Sept. 1893 Formand: PHoffmann Jensen, Ringholmv. 8Brh. f Be. 4162. Athlet-Union, Dansk, (D. A. U. underD. I. F.), stiftet 13. Jan. 1901, Adr. Rørholmsg. 19 3 H D By 303. Formand: Journalist Arnold Richard Nielsen. 18. Apr i I , Sønderjydsk Ungdomsforening, Peder Skrams G. 5 1 Kl J) C. 4207, stiftet 18. April 1933. Formand: Forvalter K Hogberg Jo ­ hansen. Auditørkorpset, fælles for Hæren ogSøværnet. Generalauditør: VAA Piirschel, K. DM., Klampenborgv.20 Kljibg.fiOrdr.2020. Kancellist: AuditorES c h a f f e rfHell. 2992. Aurora, hemmeligt Samfund. Stiftet 20. Febr. 1908. Mødelokale: Smalleg. 33 [F] f) Gh. 4424 Adr.: Harald Poulsen, Kong Georgs V. 43 E f Gh. 8790. Autig (Foreningen af Auto-Tilbehors-Grossi- ster i Danmark) af Kbhvn., stiftet 8. Febr. 1936. Formand: Gross. Hans C Mortensen, Vodroffsv. 6113 f-fcC. 16701. Kasserer: Ingeniør Svend Olsen, Halmt. 13 El H C. 9063. Autoejernes Indkøbsforening, Mitchellsg. 14 s El 1 By. 4427. Stiftet 25. April 1934. For ­ mand: ME Christiansen. Autogummi-Forhandler-Foreningen, Vesterg. Il 1 Kl » Cent. 9590. Stiftet 9. Juli 1931.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker